Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
12Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kossuth és a független magyar pénzrendszer

Kossuth és a független magyar pénzrendszer

Ratings: (0)|Views: 2,117|Likes:
Published by TomeToenner
Mielőtt elemezzük a magyarországi fejleményeket, vessünk egy pillantást arra, hogy mi váltotta ki 1848-ban a forradalmi megmozdulások egész sorát Európában? Milyen szerepe volt az eseményeket a háttérből mozgató szabadkőművességnek, és a vele szövetkezett nemzetközi pénzkartellnek a politikai események alakulásában? Miért vezetett az önálló magyar pénzrendszer igénye fegyveres konfliktushoz a magántulajdonban álló Osztrák Nemzeti
Bank, és az őt támogató császári hatalom, valamint a felelős magyar kormány között Magyarországon? Miért lehetett a magyar március 15-e - a háttérerők nemzetközi manipulációi ellenére - az emberi méltóság és nemzeti függetlenség tiszta forradalma? (...)
Mielőtt elemezzük a magyarországi fejleményeket, vessünk egy pillantást arra, hogy mi váltotta ki 1848-ban a forradalmi megmozdulások egész sorát Európában? Milyen szerepe volt az eseményeket a háttérből mozgató szabadkőművességnek, és a vele szövetkezett nemzetközi pénzkartellnek a politikai események alakulásában? Miért vezetett az önálló magyar pénzrendszer igénye fegyveres konfliktushoz a magántulajdonban álló Osztrák Nemzeti
Bank, és az őt támogató császári hatalom, valamint a felelős magyar kormány között Magyarországon? Miért lehetett a magyar március 15-e - a háttérerők nemzetközi manipulációi ellenére - az emberi méltóság és nemzeti függetlenség tiszta forradalma? (...)

More info:

Published by: TomeToenner on Mar 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
Dr. Drábik János1
Kossuth és a független magyarpénzrendszer
 Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharcigazi oka azönálló magyar pénz megteremtése volt 
Mielőtt elemezzük a magyarországi fejleményeket, vessünk egypillantást arra, hogy mi váltotta ki 1848-ban a forradalmimegmozdulások egész sorát Európában? Milyen szerepe volt azeseményeket a háttérből mozgató szabadkőművességnek, és a veleszövetkezettnemzetzi pénzkartellneka politikai eseményekalakulásában? Miért vezetett az önálló magyar pénzrendszer igényefegyveres konfliktushoz a magántulajdonban álló Osztrák NemzetiBank, és az őt támogató császári hatalom, valamint a felelős magyarkormány között Magyarországon? Miért lehetett a magyar március15-e-a hátrek nemzetzi manipuciói ellere-az emberiméltóság és nemzeti függetlenség tiszta forradalma?
A Grand Orient elégedetlen Párizsban
Az 1848-as események Franciaországban kezdődtek. Kiváltója az volt,hogy amíg az olasz carbonarik vezetője, Giuseppe Mazzini, biztoskézzel építette ki az
illuminátus szabadkőművesség
hálózatátItáliában, addig a francia templáros Grand Orient szabadkőművesség,amely az 1789-es forradalom óta meghatározó szerepet játszott azFranciaország életében, nem tudta eldönteni, hogy uralmának melyika legmegfelelőbb politikai-kormányzati forma. 1793-ban a
GrandOrient
által előkészített, és 1789-ben kirobbantott forradalomanarchiába torkollott. 1830-ban, amikor a szabadkőművesség-egyhárom napig tartó forradalom keretében-eltávolította X. Károlyt atrónról, már a szocializmus szót használták mind a párizsi FranciaNagypáholyban, mind a Grand Orient Nagypáholyban annak apolitikai-kormányzati formának a megjelölésére, amellyel a jövőbenkísérletezni kívántak. A forradalom idején, a véres jakobinus
 
Dr. Drábik János2
terrorban vezető szerepet játszó jakobinus klubok megmaradttagjaiból, Párizsban, 1835-ben, megalakult az Igazak Szövetsége. Ez aszövetség azonban nem elégítetteki azokat a türelmetlenradikálisokat, akik számára a pacifista szocialisták túl lassúaknak, túlfontolva haladóknak bizonyultak. A Grand Orient ezért elhatározta,hogy az Igazak Szövetségét átalakítja a Kommunisták Szövetségévé.Így 1840-ben a francia szabadkőművesség ismét kettészakadt egyradikális, kommunista szárnyra, és egy mérsékeltebb, pacifista,szocialista szárnyra. 1848-ra a radikális szocialisták vezetője KarlMarx, 32-es fokozatú Grand Orient szabadkőműves lett, akiNémetországból távozva ekkorPárizsba élt, majd onnan Londonbaköltözött, ahol egészen haláláig, 1883-ig élt.Az 1848. február 24-én kitört újabb francia forradalom néhány napalatt megdöntötte az orleáni dinasztia uralmát, és megfosztotta atróntól Lajos Fülöpöt. Megszületett a második köztársaság, a
GrandOrient
-hez tartozó Louis Napóleonnal, mint választott köztársaságielnökkel az élén. Rómában is köztársaság alakult. Fellázadt a bécsinép is. 1848 végén Ausztriában lemondott a trónról V. Ferdinándcsászár és magyar király. Felkelések törtek ki Dániában, Írországban,Lombardiában, Schleswig-Holsteinben és Velencében is.Németországot egy rövid időre egyesítette a frankfurti parlament. Anémet egység elsősorban a porosz király ellenállásán hiúsult meg.
Marvin S. Antelman
rabbi, e korszak jeles kutatója szerint 1848 soránEurópa szerte a Grand Orient koordinálta a politikaimegmozdulásokat, tűntetéseket, felkeléseket. Németországban is aforradalmi megmozdulások fő szervezője a Grand Orient általlétrehozott Igazak Szövetségének az egyik vezetője, Heinrich BernardOppenheim, a dúsgazdag németországi pénzdinasztia tagja volt.A nemzetközi pénzkartell már 1773-ban, Frankfurtban, tervetdolgozott ki arra, hogy a "Bank of England"-hoz hasonló függetlenközponti bankok létrehozásával, azellenőrzése alá vonja anemzetközi pénzügyek irányítását. A pénzkartell, valamint aszabadkőműves irányzatok titkos ellenőrzésére létrehozott
 
Dr. Drábik János3
illuminátusok pedig az 1782-ben,
Wilhelmsbadban
, megtartottkongresszusukon fogadták el azt a közös stratégiájukat, amelynekfontos részét képezte a köztársasági államformára történő forradalmiáttérés, és az európai kontinens minél nagyobb központosítása,lehetőleg egy államban való egyesítése, és egy közös hitel-éspénzrendszer kialakítása a pénzkartell ellenőrzésealatt. Apénzkartellnek a hatalom centralizálása felel meg, noha atúlméretezett centralizáció és integráció rendszerint káros a népekgazdaságára és az egyén boldogulására. Az 1848. márciusában,Frankfurtban tanácskozó német alkotmányozó nemzetgyűlésnekis akis államok egyesítése, vagyis a centralizáció volt a célja. Prágában aszláv országok képviselői tanácskoztak a szláv népek egyesítéséről.Ausztria nem csatlakozott a frankfurti döntésekhez, a szláv népekpedig ragaszkodtak a dunai birodalomhoz, mertszemük előtt már aformálódó német és orosz nagyhatalom lebegett. Szerettek volnaazonban legalább a magyarokéhoz hasonló jogokhoz jutni. A prágaigyűlés az 1848. június 12-i munkásfelkelés, majd Windisgratzkatonaságának sortüze következtében eredménytelenül végződött. Afrankfurti alkotmányozók létrehozták ugyan az új német alkotmányt,de egyesített államuk-mint már utaltunk rá-Poroszországellenállása miatt mégsem jött létre.Az 1848-as európai forradalom tehát a transznacionális pénzkartellelszövetségre lépett internacionalista szabadkőművesség nagyszabásúvállalkozása volt, hosszútávú stratégiájának megvalósítására. De úgyis megfogalmazhatjuk, hogy a nemzetközi pénzkartell akciója volt,amely tervei kivitelezésére felhasználta az
illuminátusok
-vagyis apénzkartell saját alapítású szabadkőművessége-irányítása alá kerültGrand Orientet, miközben ő a háttérből mozgatta a szálakat. Tényviszont, hogy 1848 előtérben álló szervezői és vezérei ismertszabadkőművesek voltak, akik a páholyokon keresztül egyeztettéklépéseiket, és határozták meg az egyes megmozdulások időpontját.Franciaország haladt az események élén.
Amikor 1848. március 6-ánmegdőlt az orleáni monarchia, a Párizsban létrejött új ideigleneskormány 11 tagja közül 9 Grand Orienthez tartozó szabadkőműves

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
1 thousand reads
Istvan Vig liked this
TomeToenner liked this
TomeToenner liked this
TomeToenner liked this
TomeToenner liked this
TomeToenner liked this
Joo_Violetta liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->