Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1_2009

1_2009

Ratings:
(0)
|Views: 61|Likes:
perinatologie
perinatologie

More info:

Published by: Bernacik Beatrice Cristina on Mar 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2013

pdf

text

original

 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
 ÎN DOMENIUL OCROTIRII
SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI
UN FĂT FRUMOSŞI SĂNĂTOS
BUleTIN depeRINaTOlOgIe
ReVISTĂ ŞTIINŢIFICO-pRaCTICĂ
REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU
 
ISSN 1810-5289
CONTENTSCUPRINS
3
ASOCIAŢIA DE MEDICINĂPERINATALĂDIN REPUbLICA MOLDOvA
1(41) 2009
72428
Rv -raFa î 1998
153539
P. Su
AdAptAReA şi modulAReA neuRoimunologică AstăRiloR pAtologice lA nou-născuţi şi tRAnsFeRultehnologic n peRinAtologie
articol originalEv gudum, V. Bbu, V. Pev, a Bâs
cRiteRii clinico-moRFologice de diAgnosticn hipoplAZiA pulmonARă iZolAtă lA copii
g. B
mAnAgementul de diAgnostic şi tRAtAmentmedico-chiRuRgicAl Al mAlFoRmAţiiloR congenitAle clinico-eVolutiV oBscuRede colon lA copil: 22 Ani de eXpeRienţă clinică.
Л.В. Василос
cиндром общей экогенной сенсибилизации
Nina Gusca, V. Şeptiţchi, C. Grigoriţ
pARticulARităţile secRetogeneZei gAstRicen ontogeneZA postnAtAlă timpuRie şihipochineZiA
l rmu, ne reve
inFluenţA sistemului neRVos VegetAtiV AsupRARitmului cARdiAc lA pAcienţii cu pRolAps de VAlVămitRAlă şi tulBuRăRi FuncţionAle cARdiAce
caz clinicE. gdu
, Ana Mişina, V.Petrovici
hemAngiom oVARiAn complicAtcu toRsiuneA AneXeloR 
P. Su
 neuRoimmunologicAl AdAptAtion AndcoRRection oF pAthologicAl stAtes oF the newBoRns And technologicAl tRAnsFeR inpeRinAtology
original PaPErSEv gudum, V. Bbu, V. Pev, a Bâs
clinicAl And moRphologic diAgnostic cRiteRiAin isolAted pulmonARy hypoplAsiA in childRen
g.B
diAgnostic-medicAl AndmedicAl-suRgicAl mAnAgement oF thecongenitAl clinicAlly lAtent deVelopmentAlAnomAlies oF A lARge intestine At childRen:22 yeARs oF clinicAl pRActice
lubv Vss
geneRAl ecogenic sensitiVAtion syndRome
N. Gusca, V.Sheptitzk, K. Grigortza
stomAch secRetoR Function indiViduAldiFFeRences in the eARlieR postnAtAlontogenesis At hypokinesiA
l rmu, ne reve
inFluence oF VegetAtiVe neRVous systemon the Rhythm oF heARt At pAtients withmitRAl VAlVe pRolApse And FunctionAl heARtdisoRdeRs
clinical lEctUrE
E. Gladun, Anna Mishina, V.Petrovici
oVARiAn hemAngiomA complicAted withAdneXAl toRsion
 
2
Вт птнуч-птч жутвттвть  твть ф, жя в ых тх, ут т
6170
consiliul de RedAcţie
a. aliaMazEan
(Ra),
V. ancar 
(Râa),
B. VENŢCOVSCHI
 (uraa),
P. VÂrtEJ
(Râa),
g. lanDzEnE
(daara),
F.
DAHNO
(uraa),
D. DEVictoir 
(Fraa),
V. zaPoroJan
(uraa),
g. coValciUc
(mva),
M. MolDoVanU
(mva),
GH. PALADI
 (mva),
Fe PricoP
(Râa),
M. rotarU
(mva),
a.SErBEnco
(mva),
M. rUDi
(mva),
Ve SMEtnic
(Ra),
V. SEDoV
(Ra),
Ee UVaroVa
(Ra),
F. StaMatin
(Râa),
M. ŞTARC
(ira),
F. UXa
(iaa),
M. carraPato
(praa),
a.
ANSTAKLIS
(gra),
abe Bacci
(daara),
Elizaveta Şunico
 (uraa),
Sv StoicEScU
(Râa),
D. glinoVEr 
(Ba).Rva a f îrra a mr  j a Rb mva a 03.06. 1998.cra  îrrar nr. 48Rar V. Baâr/ Rar   ar c. martar a f xa a traa “Raa” b caa r. 91, raj 500 x.c, r. Axar  B 111.
colegiul de RedAcţiepr   ra
E. glaDUn
V-r
P. StratUlat
V-r
V. FriPtU
V-r
Ludmila EŢCO
srar rab
M. ŞTEMBERGEva GUDUMAC, Olga CERNEŢCHI Liubovi VASILOS,G. BOIAN, V. MOŞIN,Adresa redacţiei:
2032, Rba mva, c, r. Brba, 93, br. 115t.: 55-96-62
586942524774
Alina Ombun, Svetlana Dumitraş, Angela Ciuntu.
diABetul insipid neFRogen
rEViSta litEratUriil. gb
sindRomul metABolic lA Femei npostmenopAuZă
în aJUtorUl MEDicUlUi Practician
Uliana Tabuica, Ludmila Tutu
pARticulARităţile eVoluţiei sARcinii multipleşi metodA de declAnşARe A nAşteRii
CONfERINŢASvetlana Şciuca,Oxana Turcu
conFeRinţA nAţionAlă cu pARticipAReinteRnAţionAlă „mucoViscidoZA lA copii”
BIBLIOTECA COHRANE
pRolABAReA coRdonului omBilicAl
in MEMoriaM
RepeRele unei Vieţi eXemplAReion FuioR – dR.hAB. n medicină, pRoFesoR uniVeRsitAR 
INSTRUCŢUINI PENTRU AUTORIINfORMAŢIEО.В. Гищно, И.В. Лано, С.А. Па, А.Т. Овано,А.В. Пнин
соВременнЫе ПодХодЫ к леЧениЮФеТоПлаценТарной недосТаТоЧносТи
Alina Ombun, Svetlana Dumitraş, Angela Ciuntu.
uRine diABetes nephRogenes.
REVIST Of THE LITERATURE
l. gb
metABolic syndRome in postmenopAusAlwomen
HELPING THE PRACTITIONER DOCTOR 
U tbu, ludm tuu
the peculiARies oF multiple pRegnAncyeVolution methods oF deliVeRy induction
conFErEncE
Svetlana Şciuca,Oxana Turcu
 nAtionAl conFeRence with inteRnAtionAlpARticipAtion “cystic FiBRosis in childRen“
THE COCHRANE LIBRARy
umBilicAl coRd collApse
ANNIVERSARy
ion FuioR - pRinciples oF eXemplARy liFe
INSTRUCTIONS fOR AUTHORS
inForMation
O.V. Grishenko, I.V. Lahno, S.A. Pak, A.T. Ovcharenko,A.V. Pechenin
ActuAl Aspekts oF FetoplAcentAR insuFiciens theRApy
 
3
c  a z ara, ara aaar fraz aa rra ar araz a   r,  rr r a- b ara a  a „a – a – f – -”.exa ra î â  rava  b ar î a  ar  r, faara  rra î r  rr a vaaxrar. la râ , aaa  ba-ra r  rarar a o
2
r araaz  frara  a     hb.u  ,  a r, arr  r a  aaar.la - x a z arfavrzaz aaara a    x ab.câ a  aaar   raa  r a rr a (x, a-x, ra, f, ra) ar  aaz î raa aa r   r a rrfavrab, vaa a ar  --.s  fa  rfr p. sra-a  arr r   a f axa  ra fr: rr  -z-rara; z-r; a ar b a ar î raa aa r a-   î vr r a; ara ar r  r; r a r r î rara rar ar  aab ar. rara   r aba î - a f a vr razr b. ara ar z  raz a vaa rar a xa xrar a fxaa
două niveluri distincte de estimare a or 
-
 ganizaţiei biologice
:
 
• primul 
 
 –  fr a r  ajrra  razaz ab (avaa z-r far) 
• al doilea
–  rar a r fa- a r (r z, rz, rara,r  „ar” ar –  Amp, gmp).pr a a ra î  „a- a-f” a f a v rr aa. Rza r fa a f rav-  - a ra 
nivelul neuropepti-delor era mai înalt la mame
â a  r:
de 1,7 ori al 
 β-
endornei 
(150,61 /  96,9 /),
de7 ori al substanţei P 
(434,08 /  62,22 /),  â v a fa ra r î-a. nr a a  f ra. nv îa a β-r rb a
 „autoanalgezia” procesului naşterii 
,
reducerea sen
-
 sibilităţii dolorice
 22% î ar,  48% î ra-va   27% î -ar (prra -a  r î ar  a rra rbar a). nv  z a ar  î raa  aaar aa  ar ra-a ar r f aaz, fa ar xvraa r .
 Activarea în procesul naşterii a substanţei P esteun răspuns de hipersensibilitate de tip imediat.
Aâ
 substanţa P cât şi β-endorna participă în modulareacelulară 
î aa  ar  r rr  braa fr.la - r af ra-r f : a   -a ra v îa a β-r, ar a z a a a- r,   „rafa”  ava a l-fa.A aj a za  a ra r v- ar a a   r   zara r ara (a a  -) a ra arr, af arâ aaaza f î a-r   a ar a aar  raa  r-bzar   a (v îa a ba p β-r).
© p. sraa
p. sraa
ADAPTAREA ŞI MODULAREA NEUROIMUNOLOGICă A STăRILOR PATOLOGICE LA NOU-NăSCUŢI ŞITRANSfERUL TEHNOLOGIC N PERINATOLOGIE
*
 IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului(director – dr. hab. şt. med., profesor-cercetător Ludmila Eţco)
* A  rza a fra jbar

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->