Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Magyar békefenntartók tapasztalatai: Angola és Uganda

Magyar békefenntartók tapasztalatai: Angola és Uganda

Ratings: (0)|Views: 17 |Likes:
Published by Besenyő János
Magyar békefenntartók tapasztalatai: Angola és Uganda - Afrika Tanulmányok, 2011. V. évfolyam, 4. szám, 112-127 oldal
Magyar békefenntartók tapasztalatai: Angola és Uganda - Afrika Tanulmányok, 2011. V. évfolyam, 4. szám, 112-127 oldal

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Besenyő János on Mar 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
Magyar békefenntartók afrikai tapasztalatai:angola és Uganda
Besenyő Jánosőrnagy, PhD aspiránsZrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetembesenyo.janos@gmail.com
ISSN 1788-6422 pp. 112–125 Afrika Tanulmányok folyóirat© Publikon Kiadó, Pécs V. évf. 4. sz. (2011. december)
Az 1990-es évek elején a hidegháború
megszűnésével, a Magyar Honvédség
-
 ben szolgálók számára egyre több lehe
-
tőség nyílt olyan államokban békefenn
-
tartóként szolgálatot vállalni, ahovákorábban még csak nem is utazhattak.Az ENSZ által működtetett békefenn
-
tartó missziókba egy éves időtartamrautaztak katonáink, akik végig egy adottműveletben szolgáltak. Kivétel, elté
-
rés ettől nem igazán volt. A cikkembenmegszólaltatott
Makay Viktor
alez-
redes ebből a szempontból különlegeshelyzetben volt, ugyanis az 1 év alattkét, – egymástól földrajzi értelemben istávolálló – ENSZ misszióban szolgált.Az egyik művelet az ENSZ Második Angolai Ellenőrző Missziója, a második  pedig az ENSZ Ugandai–Ruandai Meg
-
figyelő Missziója volt. Mielőtt ismertet
-
ném a magyar békefenntartó tapasztala
-
tait, bemutatom a két misszió előzmé
-
nyeit.Angola közel 500 éven keresz
-
tül, egészen 1975 novemberéig por 
-
tugál gyarmatként működött, majd afüggetlenség megszerzése után rövi
-
desen kitört a 16 éven keresztül tartóvéres polgárháború. Az ország helyze
-
tét két tényező nehezítette meg igazán.
 
Az egyik, az ország ásványi anyagok 
-
 ban való mérhetetlen gazdagsága, amásik pedig az alulművelt, képzettségnélküli helyi populáció, melynek tagjaiigazából nem tudtak mit kezdeni a rájuk szakadt függetlenséggel, inkább tör 
-
zsi-nemzetiségi érdekeik mentén politi
-
záltak, nem pedig egy egységes ország
-
ként gondolkodtak. Természetesen amár egymással korábban is ellenségesviszonyban levő nemzetiségek gyorsanegymás torkának ugrottak, bár ezt ide
-
ológiai tartalommal igyekeztek meg
-
tölteni. Akadt persze „önzetlen segít
-
ség” is, mivel a kétpólusú világrendszer vezető nagyhatalmai – indirekt módon
 
113
Afrika Tanulmányok – Magyar békefenntartók Afrikában
 – megkezdték Angola folyamatos támo
-
gatását. A hivatalos – szocialista hát
-
terű – kormány támogatására bevonul
-
tak a kubai csapatok, amíg az országmásik részén a dr. Savimbi által veze
-
tett árnyékkormány és illegális hadse
-
reg támogatását az USA – a zairei (maDRC Kongó) kormány felhasználásá
-
val, valamint a Dél-afrikai Köztársaságmegszálló csapataival vállalta magara.Az országot tönkretevő polgárháború aszembenálló feleknek, és az őket támo
-
gató nagyhatalmaknak egyre nagyobbgondot okozott, így 1988. december 22-én az Egyesült Nemzetek Szervezete(ENSZ) égisze alatt Angola, az Egye
-
sült Amerikai Államok, a Szovjetunió,Kuba és Dél-Afrika megállapodástkötöttek New Yorkban. A New York-imegállapodás értelmében Angolábólkivonultak a dél-afrikai és a kubai csa
-
 patok. Ezután, ha lassan is, de megkez
-
dődött az enyhülés és a Világszervezetlétrehozta az ENSZ Első Angolai Ellen
-
őrző Misszióját (UNAVEM I – United Nations Angola Verification Mission),amely 1989 januárjától egészen 1991 júniusáig működött az országban.1991-ben a portugál Bicesseben, a„trojka” (USA, Oroszország, Portugá
-
lia) támogatásával végül a szemben
-
álló felek békét kötöttek. A békeszerző
-
dés felügyeletét az érintett felek a Világ
-
szervezetre bízták. A békeszerződésbena felek többek között rögzítették, hogyáltalános szabad választásokat tartanak,valamint nemzeti hadsereget hoznak létre, miután mind az UNITA (Uniao Nacional para a Independencia Totalde Angola) egységeit, mind a kormány
-
csapatokat feloszlatják. A két fel abbanállapodott meg, hogy a szembenállócsapatok „munka” nélkül maradt kato
-
náit együttesen integrálják a nemzetihadseregbe.Az ENSZ Második Angolai Ellen
-
őrző Misszióját (UNAVEM II) aBicesse-i Megállapodás után, az ENSZBT 696. sz. határozatával hozták létre1992. május 30-án. A misszió fő feladatavolt a szembenálló felek lefegyverzéseés a nemzeti hadsereg létrehozása. Ezenkívül az ország területének aknamen
-
tesítését, a humanitárius segélyek célba juttatását, illetve bizonyos közigazgatásifeladatok ellátását végezték. A 151 mil
-
lió USD költségvetésű műveletben 350fegyvernélküli katonai megfigyelő, 126rendőr és 400 választási megfigyelő vettrészt. A namíbiai választásokkal ellen
-
tétben a békefenntartók nem vettek résztaz angolai választások megszervezésé
-
 ben, csak megfigyelőként voltak jelen.A megszokott ENSZ missziókhoz képestaz UNAVEM II ugyan kislétszámmalrendelkezett, de azt a célt, amelyre létre
-
hozták – megfigyelés, ellenőrzés, tanács
-
adás és nem béketeremtés vagy kikény
-
szerítés – sikeresen megvalósította.
 
Az ENSZ az angolai művelettel kívánta bebizonyítani, hogy nagy költségvetés ésrobosztus haderő nélkül is képes lesz azország helyreállítására, stabilizálására.Ezért is kaptak sokkal kevesebb pénzt,mint a szomszédos Namíbia, amely 430
„Az ENSZ az angolai művelet
-
tel kívánta bebizonyítani, hogynagy költségvetés és robosztushaderő nélkül is képes lesz azország helyreállítására, stabi
-
lizálására.”
 
114
Besenyő János – Magyar békefenntartók afrikai tapasztalatai: Angola és Uganda
millió USD költségvetéssel rendelke
-
zett. Talán ezért is hasonlította magátés a missziót az ENSZ főtitkár különle
-
ges megbízottja, Margaret Anstee egyDC3-as szállítógéphez, amely épp csak annyi üzemanyaggal rendelkezik, hogyrepülni tudjon.Az UNAVEM II képviselői az 1992szeptemberében tartott választást sza
-
 bályosnak és törvényesnek nyilvánítot
-
ták, amivel az USA, az EU, Dél-Afrikaés más nemzetközi megfigyelők isegyetértettek. Ennek ellenére az ered
-
ményeket vitató UNITA ismét háborútindított, amely hamarosan lángba borí
-
totta az országot. Az ENSZ sikertelenül próbált közvetíteni a szembenálló felek között, sőt a megromlott biztonságihelyzetre hivatkozva a békefenntar 
-
tók nagy részét ki is vonták Angolából,
 Angola. Forrás: UN 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->