Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LEGENDHA PASAREAN ANDONGSARI ING DESA LEDOK KULON KABUPATEN BOJONEGORO

LEGENDHA PASAREAN ANDONGSARI ING DESA LEDOK KULON KABUPATEN BOJONEGORO

Ratings: (0)|Views: 77 |Likes:
Published by Alim Sumarno
Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya, author : RINDHA NOVACERYA, SUKARMAN ,
http://ejournal.unesa.ac.id
Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya, author : RINDHA NOVACERYA, SUKARMAN ,
http://ejournal.unesa.ac.id

More info:

Published by: Alim Sumarno on Mar 15, 2013
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

 
LEGENDHA PASAREAN ANDONGSARI ING DESA LEDOK KULONKABUPATEN BOJONEGORO
Dening: Rindha Novacerya
ABSTRAK
 Legendha Pasarean Andongsari minangka sawijining wujud folklor lisan kangdumunung ing desa Ledok Kulon, Kabupaten Bojonegoro. Legendha kasebut nduweni gegayutan marang lelakone Tumenggung Metaun kang ora gelem kirimupeti marang Mataram, amarga mangerteni yen Mataram sekongkol karoWalanda. Tumenggung Metahun banjur nylamur dadi tukang kentung lan daditukang tambang ing desa Ledok Kulon kanthi jeneng sesinglon Mbah Andongsari. Mbah Andong senengane tetulung kanthi rasa iklas, lan ora nyawang sapa kangarep ditulung. Amarga sejatine wong sekti, Mbah Andong nalika nambangakemung ngangkat tekene, banjur prau iku mlaku dhewe. Amarga andhap asor,mbah Andong diajeni ing desa kasebut.
1.
 
PurwakaLegendha minangka kabudayan daerah lan kalebu folklor lisan. Folklor lisankang ngrembaka ing Bojonegoro yaiku Legendha Pasarean Andongsari. Legendhaiki dumunung ing Desa Ledok Kulon Kabupaten Bojonegoro. Legendha yaikucrita kang asale saka masyarakat, banjur dianggep prastawa kang nduweni sejarah(Hutomo, 1991:22).Legendha Pasarean Andongsari minangka salah sawijining crita kangngrembaka ing desa Ledok Kulon Kabupaten Bojonegoro. Pasarean MbahAndongsari yaiku papan panggonan kang digunakake kanggo semedhi utawadedonga marang Gusti, supaya apa kang dipengini diijabahi Gusti. Akehpawongan kang ziarah ing pasarean kasebut, saperlu nganakake tahlilan ingmalem Selasa Kliwon lan Jemuah Paing.Legendha kasebut ora bisa uwal saka lelabuhane Mbah Andongsari kang wismenehi pangorbanan tumrab masyarakat sakupenge, saengga bisa dadi patuladhan
 
kang becik kanggo masyarakat panyengkuyunge. Mbah Andongsari sejatineminangka Bupati Ngrawan kang mbalela marang pamarintahan Mataram, amargaora sarujuk Mataram sekongkol karo Walanda. Mbah Andongsari uga minangkapacalang dumadine tambangan Trucuk -- Pengkol.Legendha Pasarean Andongsari nduwe pangaribawa lan daya kang gedhetumrab masyarakat sakiwa tengene. Akeh adicara-adicara kang dianakake ingpasarean kanggo mangti lelabuhane Mbah Andongsari. Supaya tetep lestari, mulakabudayan daerah kaya dene legenda iki kudu tetep diuri-uri supaya ora matikagerus owah gingsire jaman.2.
 
Andharan2.1 Mula Bukane LegendaMula bukane Legendha Pasarean Andongsari diwiwiti nalika TumenggungArya Metaun dadi Bupati Ngrawan (saiki Ngraseh/Dander), kang ora gelem kirimupeti menyang Mataram amarga wis ana campur tangane Walanda. SultanMataram banjur ngirim layang marang Panembahan Madura yaiku Cakraningrat,supaya Tumenggung Metaun ditimbali lan diparingi wejangan. TumenggungMetaun rawuh ing Madura.Satekane ing Madura, dianankake rembugan gedhen. Rembugan iku ora dadirembugan kang apik, nanging malah dadi ontran-ontran antarane TumenggungMetaun lan Cakraningrat. Amarga kalah sekti, Cakraningrat kasil dipateniTumenggung Metahun nganggo tumbak godhong andong. Tumenggung Metaundioyak-oyak prajurit saka Madura, banjur nylamur dadi tukang kentrung. Pakeyankerajaan sapangadek diawadhahi besek, banjur dipenuk. Panjenengane salinnganggo klambi ireng-ireng komprang kaya klambine wong njaluk-njaluk supayaora ana sing mangerteni yen iku dheweke. Tumenggung Metaun banjur nganggo jeneng sesinglon Mbah Andong.Pusat pamarentahan kabupaten Ngrawan diterusake patihe, paring asma KiSongkok. Nalika Ki Songkok munggah dadi bupati, dumadakan diserang prajuridsaka Madura jalaran ora narimakake Cakraningrat dipateni Tumenggung sakaNgrawan. Para prajurid ora mangerteni yen pamarentahan Ngrawan wis diganti,saengga Ki Songkok gugur nalika iku. Ki Songkok seda ing peperangan, lan
 
disarekake ing Mojoranu. Saiki Ki Songkok cinathet minangka bupati kapisankabupaten Bojonegoro, nanging sejatine bupati sepisan iku Mbah Andong.Mbah Andong iku pawongan kang sekti. Mung nganggo teken bisanglakokake prau. Senajan mangkono, Mbah Andong iku ora sesumbar.Panjenengane tetep andhap asor marang sapa wae. Mbah Andong iku ora perdulilagi ewuh ngapa wae mesthi ditinggal, senajan dhahar langsung ditinggal. MbahAndong yen nambangake wong ya ora nyuwun bayaran. Panjenengane pancenniyat lair bating tetulung sapadha-padha. Mbah Andong dadi tukang tambangsinambi nyiarake agama ngentrung lan nyiarake agama Islam.2.2
 
Pigunane Legendha Pasarean Andongsari tumrab masyarakatpanyengkuyungePigunane Legendha Pasarean Andongsari bakal ditintingi nganggo teori kangdiandharake Bascom, (ing sajrone Dananjaya, 1984:19) kang njlentrehake yenpigunane folklor iku ana papat, yaiku: minangka sistem
 proyeksi,
minangkasarana pangesahing budaya, minangka sarana pendhidikan, lan minangka pirantikanggo meksa lan ngawasi paugeraning masyarakat.Legendha Pasarean Andongsari bisa menehi pangangen-angen kanggomasyarakat panyengkuyunge. Anane legendha kasebut menehi pangarep-arepsupaya bisa slamet anggone urip ing alam ndonya. Akeh piranti kang dijupuk sakalegendha, kanggo tolak balak. Kaya dene adicara kirab pusaka kang dikarepakebisa nolak balak. Pusaka godhong andong kang bisa nolak 
cuaca buruk.
 
Babagankasebut minangka sistem proyeksi masyakat desa Ledok Kulon.Anane Legendha Pasarean Andongsari bisa ngesahake kabudayan, kaya deneing sasi Sura, dina Selasa Kliwon, dianakake manganan (nyadran). Manganan ikutujuwane kanggo ngresiki desa saka memala. Desa kasebut supaya bisa slametsaka bebaya. Kirab pusaka yaiku kabeh pusaka kagungane Mbah Andongsaridiubengne desa. Kirab pusaka iku dianakake sadurunge manganan diwiwiti.Legendha Pasarean Andongsari iki nduweni adicara manganan lan kirabpusaka kang pesertane kabeh masyarakat, kalebu bocah. Adicara kasebut bisandhidhik bocah utawa generasi mudha supaya gelem nguri-uri tradhisi leluhure.Manungsa mbutuhake srawung karo wong liya lan njaga paseduluran antarane

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->