Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
4Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lý thuyết tập thô và các khái niệm

Lý thuyết tập thô và các khái niệm

Ratings: (0)|Views: 599|Likes:
Published by Hong Phan
TAP THO VA CAC KHAI NIEM của trường đại học công nghiệp HN
TAP THO VA CAC KHAI NIEM của trường đại học công nghiệp HN

More info:

Published by: Hong Phan on Mar 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, PPT, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/14/2013

pdf

text

original

 
TẬP THÔ VÀ CÁC KHÁI NIỆM
 
CHƢƠNG 1
 
 
Giới thiệu
 
Lý thuyết tập thô
- Rough Set Theory
Ngƣời đề xuất: Zdzislaw Pawlak
 –
Vào năm 1980 của thế kỷ 20
 
 
Giới thiệu
 
Ứng
 
dụng
:
một
công
cụ
 
để
phân
lớp
các
bảng
 
dữ
 
liệu
 
chứa
các thông tin
 
hồ
, không
chắc
 
chắn
.
Đóng
vai trò quan
trọng
trong
lĩnh
 
vực
trí 
tuệ
nhân
tạo
và các ngành khoa
học
liên quan
đến
 
nhận
 
thức
:
 –
Lĩnh
 
vực
máy
học
 
 –
Thu
nhận
tri
thức
 
 –
Phân tích
quyết
 
định
, khám phá và phát
hiện
tri
thức
 
từ
 các
 
sở
 
dữ
 
liệu
, các
hệ
chuyên gia, các
hệ
 
hỗ
 
trợ
 
quyết
 
định
v.v
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->