Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
P. 1
Necmiye Çiçekleri - The Daisies-14.03.2013-ErkanKiraz

Necmiye Çiçekleri - The Daisies-14.03.2013-ErkanKiraz

Ratings: (0)|Views: 317|Likes:
Published by Erkan Kiraz
Necmiye Çiçekleri – The Daisies – Daily basis Memoirs of Erkan Kiraz about what happens on him, on ones around of him, events and affairs lived related to him, in his city of Izmit [Nicomedia], in his country of Turkey [Türkiye] and all over the world. It is like daily recording of events and affairs meaning Chronicles of Erkan Kiraz. Get pleasure by reading it supported with a few vivid self-taken pictures of events and affairs, please... Erkan Kiraz, Candidly regards and loves from city of Kocaeli, Turkey.
Necmiye Çiçekleri – The Daisies – Daily basis Memoirs of Erkan Kiraz about what happens on him, on ones around of him, events and affairs lived related to him, in his city of Izmit [Nicomedia], in his country of Turkey [Türkiye] and all over the world. It is like daily recording of events and affairs meaning Chronicles of Erkan Kiraz. Get pleasure by reading it supported with a few vivid self-taken pictures of events and affairs, please... Erkan Kiraz, Candidly regards and loves from city of Kocaeli, Turkey.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Erkan Kiraz on Mar 15, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

03/15/2013

 
K`lhay` Íaí`no`ra ( Tb` Dgasa`s
]ratt`k Fy @rngk Nargz 74+5<+657< Ugm` 7 * 60© 7111(6576(657< Ljpy Vambt`d tj @rngk Nargz`rngknargzEygbjj+ljh+Goo Vambts V`s`rv`d+
 
K`lhay` Íaí`no`ra
Tb` Dgasa`s ( Njlg`oa9 Qgbyg Ngptgk Hgbgoo`sa Í`vr`sakd` Ugpgdagogr/Ugpgtygogr yg dg K`lhay` Íaí`no`ra9 Bgkac` Gyngk(
@rngk Nargz/ ĵzhat
+ © 7111(657< Ljpy Vambt`d tj@rngk Nargz `rngknargzEygbjj+ljh+ Goo Vambts V`s`rv`d+
Fumÿk
74 Hgrt 657<
U`rŚ`hf`
mÿkÿ+
Mÿk` H`rbgfg' \gojkdgna TS‚d` Cjx TS ngkgoķgíķn v` ‟Mÿodÿr Mÿodÿr‘ gdoķ mÿodÿrh`l` prjmrghķ vgr/ `nrgk sgĚ ÿst nóŚ`sakd` ‟Lgkoķ‘ ygzķyjr ghg óyo`ha Googb faoar…
 
śahda sggt 55945 suogrķ…
 
Faomasgygrķhķ ngpgtķp/ sgojkdg ÿíoÿ njotuĚg y`ro`Śtah v` rjhgkķhķ goķp s`bpgkķk ókÿk`y`ro`Śtah+ Fargz jnuyuklg/ v` far sÿr` Kgtajkgo M`jmrgpbals TS yg dg TVTBgf`r*@urjK`ws azo`rn`k uyurduh grtķn far faíahd`…
 \gfgb sggto`rakd`
ngonķp gktr`y` m`ítaĚaha v` s`vmaoa `Śah
Bgkac` Gyngk Nargz
‚ķk f`kas`vmaoa fÿyÿn nķzķhķz
F`kmasu Nargz
‚ķk jdgsķkg v` ygtgĚķkg yók`ottaĚaka gkķhsķyjrduh+
śadd`toa Mgz Fgsnķogrķ
‚h vgrdķ v` d`oansaz uynu uyuthghķŚogrdķ+ \`vmaoa nÿíÿn nķzķhķz
Gyfÿn` F`r`k Nargz
jnuou
MGGO
‚g math` bgzķroķĚķ ygpķyjrdu+ Gkk`sa jku djyurduntgksjkrg f`kah uygkhghķ f`no`rda grtķn…
 
PygkdķĚķhdg `vd` far s`ssazoan vgrdķ+ ĵonak fgkyjyg m`íap/ `oaha yÿzÿhÿ yķngdķh/n`kdah` m`odah v` `vak aíaka djogkhgyg fgŚogdķh+ \`vmaoa `Śah nķzķhķzķ
mókd`rdant`k
sjkrg jkuk ygtgĚķkg uzgkhķŚ/ uyuyjrdu+ Gygn s`so`rah uygkķklg/ ‟Így \uyuku gt`Ś`njygr hķsķk:‘ day` ralg `tta+ ‟Tghgh‘ d`dah v` hutcgĚg m`íap/ ígydgkoķntgna `sna ígysuyuku d`ĚaŚtarap y`kasaka djodurduh v` djĚgomgz jlgĚķkķ gíķp/ ígnhgĚķkg fgstķh…
 
U`kl`r`o`rd`k `vak aíak far ‟
Fgbgr Mÿk`Śa
‘ ķŚķnogrķ marayjrdu/ pķrķo pķrķo far bgvg m`oaŚhaŚ/dķŚgrķ dgv`t `dayjrdu faza+ Ngbvgotķdgk sjkrg bgzķrogkķr íķngrķz dayjrdun+
Qgbyg NgptgkHgbgoo`sa
‚k` ^QNHX madap grg sjngnogrdg/ y`Śaooano`r aíakd`/ tjhurlun
ogkgk jtogr v` r`kn
r`kn íaí`no`r grgsķkdg djogŚķrdķn+
Grķ Sķzķotķogrķ
‚kg/
Ngrmgogrķk Mgnoghgogrķ
‚kg/
Nuhruogrķk
 
Hubgff`to`ra
‚k` v`
Ótÿlÿ NuŚogrķk śgnķhgogrķ
‚kg nuogn v`rardan+
 
 
K`lhay` Íaí`no`ra ( Tb` Dgasa`s
]ratt`k Fy @rngk Nargz 74+5<+657< Ugm` 6 * 60© 7111(6576(657< Ljpy Vambt`d tj @rngk Nargz`rngknargzEygbjj+ljh+Goo Vambts V`s`rv`d+
 
K`lhay` Íaí`no`ra
Tb` Dgasa`s ( Njlg`oa9 Qgbyg Ngptgk Hgbgoo`sa Í`vr`sakd` Ugpgdagogr/Ugpgtygogr yg dg K`lhay` Íaí`no`ra9 Bgkac` Gyngk(
@rngk Nargz/ ĵzhat+
© 7111(657< Ljpy Vambt`d tj@rngk Nargz `rngknargzEygbjj+ljh+ Goo Vambts V`s`rv`d+
ś
ahda
Fgooķfgooķ Íaí`no`ra
/
\grķ Ugpgtygogr
/
F`ygz Ugpgtygogr
/
Nķrhķzķ Ugpgtygogr
 
gíķyjrdu b`r far ígyķr íah`koan gogkdg+ Dgrglķn far tjprgn pgrígsķ aíakd` fao` ‟Jtogr‘ ygŚgh fuouyjrdu…
@v` dók`rn`k
Grgstg Ugrn GSH
aíakd`na
Hamrjs
‚g uĚrgyglgn/
Ngyķsķ
V`í`oa
 
paŚarh`n aíak
Nurungyķsķ
/
Tjz
 
ś`n`r
 
v` d`Ě`roa djstuhuz
ĵrcgk Njí
‚uk
DjĚuh
Mÿkÿ
aíak
Hamrjs Cķrķkķ
‚kdgk ana gd`t
Pcgn Ugstg
v` n`kdahaz aíak d`
Turtg
/
ßzÿhoÿN`n
v`
Gyíór`Ěa
 
goglgntķn…
 
Ngbvgotķ ygpķp n`yac ígyķhķ yuduhogrn`k sgojkg m`íap/ faomasgygrķhķ gítķh v` hutcgĚgm`ra dókdÿh+ Faomasgygr gíķodķntgk sjkrg far sÿr` ao`tao`rah` móz gtglgn/
sgycgogrķhg móz gtglgn v` ngonglgntķh faomasgygr fgŚķkdgk+ Fu bgrang
bgvgdg `vd` johgn ast`hayjrdun+ Hutcgntg
far sÿr` jnuhgntg joduĚuh
Halbg`o
 
 
K`lhay` Íaí`no`ra ( Tb` Dgasa`s
]ratt`k Fy @rngk Nargz 74+5<+657< Ugm` < * 60© 7111(6576(657< Ljpy Vambt`d tj @rngk Nargz`rngknargzEygbjj+ljh+Goo Vambts V`s`rv`d+
 
K`lhay` Íaí`no`ra
Tb` Dgasa`s ( Njlg`oa9 Qgbyg Ngptgk Hgbgoo`sa Í`vr`sakd` Ugpgdagogr/Ugpgtygogr yg dg K`lhay` Íaí`no`ra9 Bgkac` Gyngk(
@rngk Nargz/ ĵzhat+
© 7111(657< Ljpy Vambt`d tj@rngk Nargz `rngknargzEygbjj+ljh+ Goo Vambts V`s`rv`d+
Lralbtjk
‚uk ‟
Ur`y(Gv
‘ rjhgkķkķ jnuduh+ Vjhgkķk ‟
3+ Mÿk
‘ÿk` `raŚhaŚta+ Vjhgk ‟
=+Mÿk
‘d` fat`l`nta… Duvgr sggtahaz b`kÿz `rn`k sggto`ra móst`rayjrdu… \ggt 759<5 suogrķ…
 
Faomasgygrķk fgŚķkg m`ítah/ Qgbjj Hgao B`sgfķ‚hķ gítķh v` s`vmaoa fÿyÿn nķzķhķz
F`kmasuNargz
‚dgk ‟
\aza \`vayjruh
‘ fgŚoķnoķ far ao`ta vgrdķ+ DaĚ`r m`r`nsaz tÿh ao`tao`ra saodah v`s`vmaoa nķzķhķzķk faz` ygzdķĚķ ao`taya gítķh+ Pzuk far ao`ta ygzhķŚtķ+
GFD
/
Hjktgkg \tgt`Pkav`rsaty
/
Fjz`hgk Q`ro`Śn`sa
‚kd`k grngdgŚķ
Furluh N`s`k
 
ao` ‟
K`w QjrnM`zasa
‘kd`ydao`r+
GFD
v`
Ngkgdg
‚dg
2 Hgrt 657<
 
mÿkÿ ‟
\prakm Fr`gn
(
Fgbgr Tgtaoa
‘ fgŚoghķŚtķ v`
73 hgrt 657<
‚` d`n sÿr`l`nta+Nķzogr faroant` sķnķ far
M`za Urjmrghķ
 
ygphķŚogr/ b`r tÿr gyrķktķyķ ókl`d`k gygroghķŚogr v`
Hjktgkg
/
Faooakms Bgvggogkķ
‚kdgk uígnog ao` yjog íķnķp 0/0 sggt sjkrg
K`w Qjrn
/
Og
Mugrdag Bgvggogkķ
‚kg akhaŚo`rda+ V`z`rvgsyjkuku ygptķnogrķ
L`ktrgo
 
Ugrn
 
ygnķkogrķkdgna gpgrthgk dgar`sakd` d`
Furluh N`s`k
‚ak
 
`rn`n grngdgŚķ ao`fuouŚhuŚogrdķ… \`vmaoa nķzķhķz
K`w Qjrn
‚g `raŚakl` gkk`sak` v` fgkg nķsg farfaomao`kdarh` ao`tasa ygzhķŚtķ…
 
ĵon mÿkd`k fgŚogygrgn prjmrghogrķkķ uymuoghgyg fgŚoghķŚogrdķ+ T`n d`rto`ra ‟Q`h`
(
ĵíh`‘ 
mórÿkÿyjrdu v` jku dg far faíahd` íózÿho
`y`l`no`rda+ Urjmrghogrķkg sjntunogrķ m`zao`l`nv` mórÿo`l`n y`ro`ra gdķh gdķh djogŚglgnogrdķ+
Hÿz`o`r
/
Mgo`rao`r
/
Lgdd`o`r
/
L`ktrgoUgrn
/
@hpar` \tgt`
/
Hgkbgtt`k Gdgsķ
 
í`vr`sa… SgrķŚogrķkdgk sjkrg gkk`sak`
ÿstÿkd`k nķsg nķsg ygzķyjrdu…
 Dÿk d`
Cgl`jjn
 
sgycgsķkg
L`ktrgo Ugrn
/ pgrng
Fasano`t Nargoghg \ÿrÿŚÿ
/
@hpar`\tgt`
m
ónd`o`kakd`k í`ntaĚa mórÿktÿo`ra yÿno`haŚta+ Ngbvgotķdgk sjkrg n`yaco` azo`haŚtannķzķhķzķ v` grngdgŚogrķkķ+ Nķzķhķz
F`kmasu Nargz
 
ngodķnogrķ gpgrthgk v` m
`
zdano`ra ygnķk
y`ro`rd`
Tÿrnay`
‚d`na
mafa
N`ktaía Hgrn`t
yg dg
GSH
johgdķĚķkdgk/ vgr jogk

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->