Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dictionar termeni geografie

Dictionar termeni geografie

Ratings: (0)|Views: 41|Likes:
Published by Wania Diana
Geografie
Geografie

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Wania Diana on Mar 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2013

pdf

text

original

 
AMTRANS 1A01 / Model conceptual
ş
i metodologic Ghid termeni de specialitate
CUVÂNT INTRODUCTIV
Prezentul "
ghid terminologic
" reprezint
ă
o colec
ţ
ie de termeni de specialitate, lega
ţ
i desubiectul cercet
ă
rii
“Model conceptual 
 ş
i metodologic pentru stabilirea sistemului derela
 ţ 
ii specifice planific
ă
rii strategice regionale în România din perspectiva dezvolt 
ă
riidurabile a zonelor func
 ţ 
ionale/ metropolitane
 ş
i a aglomera
 ţ 
iilor urbane”,
din cadrul programului
"AMTRANS 2001"
.Elaborarea
ş
i publicarea acestui ghid au fost apreciate ca o necesitate obiectiv
ă
atât pentrucolectivul de cercet
ă
tori direct implica
ţ
i în lucrare cât
ş
i pentru beneficiarii direc
ţ
i
ş
iindirec
ţ
i ai acesteia. Necesitatea ghidului a fost determinat
ă
de cel pu
ţ
in dou
ă
elemente:a. utilizarea, în cadrul cercet
ă
rii a unor termeni mai rar utiliza
ţ
i, sau cu caracter denoutate în limbajul tehnic al disciplinelor spa
ţ
iale (durabil, management, model,modelare, parteneriat, planificare, strategie, etc.)
ş
i b. utilizarea unor termeni, care în ultimii ani, din diferite motive cunosc interpret
ă
ri
ş
imodalit
ăţ
i de definire variate în func
ţ
ie de autori, sau de contextul în care suntfolosi
ţ
i (aglomera
ţ
ie, anliza TSOP /SWOT, metropolitan, parc, periurban, politic
ă
,regiune etc.).Pe lâng
ă
cele dou
ă
argumente men
ţ
ionate mai sus se mai pot aminti
ş
i altele precum:apari
ţ
ia recent
ă
în limbajul comun
ş
i tehnic a unor termeni
ş
i expresii noi legate de procesul integr 
ă
rii europene (acquis, Eurostat, fond de coeziune, fonduri structurale,monitorizare etc.) precum
ş
i num
ă
rul mic de dic
ţ
ionare explicative, publicate dup
ă
1990 îndomeniul disciplinelor spa
ţ
iale, prin care s-ar fi putut completa
ş
i actualiza fondul decuvinte specific acestora.Lipsa unor lucr 
ă
ri de referin
ţă
de dat
ă
recent
ă
, care s
ă
ă
spund
ă
acestor necesit
ăţ
i a fostîntr-o oarecare m
ă
sur 
ă
compensat
ă
prin definirea /redefinirea a numero
ş
i termeni cucaracter tehnic sau comun, în actele normative promovate în ultimii 15 ani. Trebuieremarcat îns
ă
faptul c
ă
defini
ţ
iile cuprinse în acte normative, au pe de o parte o circula
ţ
ieredus
ă
, chiar în rândul speciali
ş
tilor, iar pe de alt
ă
parte, prezint
ă
diferen
ţ
e de la un actnormativ la altul (ex: teritoriu intravilan, zon
ă
metropolitan
ă
, zon
ă
protejat
ă
etc.), care potda na
ş
tere la interpret
ă
ri
ş
i în
ţ
elesuri diferite.Pornind de la aceste considerente precum
ş
i de la recomand
ă
rile f 
ă
cute în comisiile deavizare ale primelor etape ale cercet
ă
rii, a fost alc
ă
tuit prezentul ghid.Defini
ţ
iile prezentate în ghid nu reprezint
ă
propuneri inedite sau interpret
ă
ri ale autorilor.Cea mai mare parte a defini
ţ
iilor asociate termenilor prezenta
ţ
i în ghid sunt extrase dinsursele documentare utilizate în etapa I a cercet
ă
rii, respectiv: lucr 
ă
ri cu caracter teoreticdespre planificare, management
ş
i dezvoltare spa
ţ
ial
ă
, legisla
ţ
ie specific
ă
domeniilor cercetate, documente de larg
ă
circula
ţ
ie precum
ş
i studii
ş
i cercet
ă
ri recente din domeniulamenaj
ă
rii teritoriului, urbanismului
ş
i dezvolt
ă
rii regionale. Documentarea realizat
ă
înetapa I, de echipa de elaborare a cercet
ă
rii s-a concretizat în cca. 125 de fi
ş
e documentareorganizate pe domenii
ş
i niveluri teritoriale respectiv:
domenii planificare economic
ă
planificare spa
ţ
ial
ă
planificare strategic
ă
 management legisla
ţ
ie specific
ă
lucr 
ă
ri cu caracter teoretic
niveluri teritoriale interna
ţ
ional /european /transna
ţ
ional na
ţ
ional /regionalmetropolitan /aglomera
ţ
ie urban
ă
local
1
 
AMTRANS 1A01 / Model conceptual
ş
i metodologic Ghid termeni de specialitate
Realizarea ghidului a cuprins mai multe etape succesive de elaborare
ş
i prelucrare,respectiv:i. stabilirea unei liste preliminare de cca. 80 de termeni, cuprin
ş
i în tema –  program a cercet
ă
rii, la sfâr 
ş
itul primei etape a cercet
ă
rii,ii. identificarea termenilor din lista preliminar 
ă
 
ş
i a defini
ţ
iilor aferente, în fi
ş
eledocumentare întocmite în prima etap
ă
(2001)
ş
i întocmirea unui prim îndrumar terminologic, cuprinzând peste 250 de no
ţ
iuni de larg
ă
utilizare în domeniul planific
ă
rii strategice (în etapa a II-a),iii. realizarea unei prime forme a ghidului terminologic, cuprinzând peste 300 deno
ţ
iuni
ş
i expresii din domeniul amenaj
ă
rii teritoriului, urbanismului
ş
i planific
ă
rii strategice
ş
i managementului urban (în etapa a III-a),iv. completarea primei forme a ghidului cu al
ţ
i termeni sau defini
ţ
ii consideraterelevante, pe baza unor noi surse documentare sau acte normative ap
ă
rute în perioada 2002-2004 (în etapele IV-VI)
ş
iv. selectarea termenilor 
ş
i defini
ţ
iilor în vederea edit
ă
rii
ş
i public
ă
rii finale.Criteriile de selec
ţ
ie finale au fost: importan
ţ
a
ş
i relevan
ţ
a termenului pentru domeniulabordat
ş
i credibilitatea sursei. S-a optat în general pentru men
ţ
inerea acelor defini
ţ
iicuprinse în acte normative (legi, ordonan
ţ
e, hot
ă
râri de guvern, ordine ministeriale), studii
ş
i cercet
ă
ri elaborate în ultimi ani de institu
ţ
iile partenere, dic
ţ
ionare generale
ş
i despecialitate precum
ş
i unele documente de larg
ă
circula
ţ
ie (ale Comisiei Europene,CEMAT, DATAR etc.)Ghidul cuprinde în forma sa final
ă
peste 370 de termeni, dintre care un num
ă
r de 129 aufost considera
ţ
i termeni principali (precum actori, arie, cadastru, fond, model, plan, planificare, proiect, regiune, sistem, zon
ă
etc.), iar al
ţ
i 244 au fost considera
ţ
i temenideriva
ţ
i sau secundari, fiind asocia
ţ
i celor principali (ex: termenului principal "model", i-aufost asocia
ţ
i 16 temeni secundari precum: model de dezvoltare, model global, modelmatematic, model spa
ţ
ial etc.). Termenii principali sunt prezenta
ţ
i în ordine alfabetic
ă
, lafel
ş
i cei secundari în cadrul grup
ă
rilor constituite. Num
ă
rul de termeni defini
ţ
i este mult mai mare dac
ă
se iau în considerare
ş
i expresiile/sintagmele asociate unor categorii cu grad mare de generalitate
ş
i prezentate fie în rela
ţ
iecu categoria respectiv
ă
(ex: cadastru general) fie în casete explicative (ex: model).Casetele cu text, asociate anumitor termeni (ex: administra
ţ
ie, centur 
ă
verde, model,monument, planificare, re
ţ
ea etc.) urm
ă
resc s
ă
completeze sau s
ă
explice anumite aspectecuprinse în defini
ţ
ie, sau s
ă
prezinte unele idei, principii importante legate de termenulrespectiv (ex: "principiile directoare pentru dezvoltare durabil
ă
spa
ţ
ial
ă
a teritoriuluieuropean").Ghidul de fa
ţă
nu reprezint
ă
nicidecum un dic
ţ
ionar de termeni de specialitate, ci o simpl
ă
 culegere de expresii
ş
i no
ţ
iuni din domeniul planific
ă
rii
ş
i dezvolt
ă
rii spa
ţ
iale
ş
i regionale,care s
ă
ofere un sprijin cercet
ă
torilor, speciali
ş
tilor din administra
ţ
ie precum
ş
i studen
ţ
ilor 
ş
i cadrelor didactice interesate
ş
i implicate în aceste domenii. În plus, ghidul poate fi un"punct" de pornire în elaborarea unui adev
ă
rat lexicon de termeni de planificare strategic
ă
.
 Arh. G. Pascariu
2
 
AMTRANS 1A01 / Model conceptual
ş
i metodologic Ghid termeni de specialitate
LISTA TERMENILOR CUPRIN
Ş
I ÎN GHID
A
C
P
A
/
A
I
A
A
I
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
F
P
P
P
S
C
C
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->