Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MKIBN20090126-0058L

MKIBN20090126-0058L

Ratings: (0)|Views: 195|Likes:
Published by berznik

More info:

Published by: berznik on Mar 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
б
        е        р        з         Н         И         К
-
   G   O   D   I   N   A 
                              I                              I                              I
  -   B   R   O   J   5   8  -   2   6   J   A   N   U   A   R   I    2   0   0   9   G   O   D   I   N   A
 
Новиот деловен објект-вреден 30 милиони евраНовиот деловен објект-вреден 30 милиони евра
 
BERZANSKI PREGLEDNIK NA NASTANI VO PE^ATENI MEDIUMI
3
Data 26. 1. 2009broj 58
берзНИК
До следниотпонеделник
Makedonka BaldazarskaGlaven i odgovorenurednik na
берзНИК
e-mail:berzNIK@interNIK.com.mk
Д
вонеделната руско-украинска војна загасзаврши со позитивен епилог. Русијаги отвори вентилитеза Европа, напочетокот на минататaнедела. Штетите што гипретрпеа компаниите што работат на гас сеогромни, а стигнуваат и најави за поведувањепостапки за обесштетување...На домашен терен, на сцена УЈП.Примамливиот потег за отпис на ланскитекамати за дисциплинираните обврзници.Управата за јавни приходи ќе им ги отпишекаматите за доспеани обврски за јавни и заспоредни даночни давачки доспеани до крајотна минатата година ако обврзниците го плататосновниот долг и споредните даночни давачкиво 2009 година, во утврдените рокови до 30април, до 31 август или до 31 декември.Од друга страна,од воведувањето нарамниот данок, основните придобивкисеподобренаталиквидност и профитабилност.Според истражувањето на Центарот заекономска анализа, најдобри резултатиоствариле компаниите од металната,индустријата за мебел, рударската ифармацевтско-хемиската индустрија. Рамниотданок ја зголемил профитабилноста нафирмите, акцентирале менаџерите на среднитепретпријатија со доминантна странскасопственост, а според 78% од даночнитеобврзници, им се упростиле пресметката иизвештаите.Истражувањето, во кое билеопфатени стотина микро, мали, средни иголеми компании, нотира дека погодностите одолеснетата даночна процедура ги посочилесредните и компаниите кои се со доминантендомашен капитал. Најзадоволни даночниобврзници се големите компании-дури 82% однив имаат позитивно искуство.Во фокусот на економските збиднувања вотекот на неделата се и средбите настопанствениците од двете комори со тимот наминистерот за економија, Фатмир Бесими.Бизнисмените бараат нови мерки за заштита одкризата,за да не потоне и онака кревкотостопанство. Барањата од Стопанска комора наРМза дополнителни мерки од владата доаѓасамо два месеца откако таа ги донесе 10-темерки за помош на стопанството одекономската криза, но тие не им помогнаа нанајпогодените сектори од металнатаиндустрија. Сега бизнис-заедницата бара брзанаплата на ДДВ, итно враќање на долговитешто државата ги има кон фирмите, повластиции ослободување од царина за инвеститорите,стимулативни мерки за извозниците и другимерки....Според претставниците на СКМ,планираниот годинашен буџет заМинистерството од 1,5 милијарди денари, еограничувачки за посилен и посериозен развојна економијата.Сојузот на стопански комори на Македонијапак,со став дека е потребна полабавакредитна политика, односно полесен пристапдо кредитите.-Кризата во Македонија може дадојде по обратен редослед од она што сеслучуваше во светот. Во реалниот сектор езамрена кредитната активност, што ќе сеодрази и во финансискиот сектор. Намаленотокредитирање ќе предизвика криза во малите исредни претпријатија поради што би можела дазамре нивната дејност.Од ССКМпредупредуваат дека сегашната монетарнаполитика ќе продуцира криза во малите и восредните претпријатија, зарадирестриктивната кредитна политика. Поради тоатие му предлагаат на гувернерот да се намалаткаматите на благајничките записи, бидејќисите земји го сториле тоа.Стопанствениците укажаа, забележаа,побараа конкретни мерки, потребни занивното опстојување во оваа кризна година.Сега, повторно Владата е на потег. А, дека сепотребни дополнителни чекори упатуваат инајновите прогнози на ММФ за намалување наглобалниот економски раство овој месец,какои декасветот во наредните две или три годнинема да може да се врати на силен раст.Спореддиректорот на финансискатаорганизација, Доминик Штрос-Кан,прватаполовина од оваа година ќе биде многу лоша.Во втората половина би можело да дојде доодредено подобрување, нозаздравувањетонајверојатно ќе почне дури во2010 година.За светската, американската и европскатаекономија,во прогнозите од ноември, ММФобјавиочекување дека светската економија во2009 година ќе оствари раст од 2,2 отсто,додека од друга страна, економијата во САД иво Европа ќе забележи негативен растод 0,7,односно 0,5 отсто. Меѓутоа, финансискатакриза оттогаш е дополнителнопродлабочена....
Во таа насока,новиот преседател
на САД,Барак Обама,веќеги повика конгресмените оддвете партии да го поддржат неговиот пакет одекономски стимулации, посочувајќи декаисклучително тешките проблеми пред кои еисправена економијата на земјата, јанаметнуваат поддршката на Конгресот,дури иако некои законодавци имаат извесни резервикон планот, вреден 825 милијарди долари.Обама побара планот да му биде даден запотпишување до средината на февруари...Македонијае пак пред нови предизборнипредизвици...По една година одпарламентарните, сега во трка запретседателски и локални... дополнителнимерки за ублажување на ефектите од кризатапо 22 март....
Економскатакриза барауште мерки

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->