Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MKBN20080707-0030L

MKBN20080707-0030L

Ratings: (0)|Views: 795 |Likes:
Published by berznik

More info:

Published by: berznik on Mar 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
берзНИК
-
GODINA 
I
-BROJ30JUI 2GODINA PRLOGNA TDEIK)
STUDENTITE OD VIRTUELNI DOPROFESIONALNI BERZANSKI IGRA^I
 
BERZANSKI PREGLEDNIK NA NASTANI VO PE^ATENI MEDIUMI
3
Data 07.07.2008broj 30
берзНИК
Prvta polovina od 2008 vodominacija na me~kata
Po kontinuiraniot, re~isi celomese~ pad, minatone-delnite pozitivni vibracii na indeksite i na cenite naakciite, mo`e da se re~e deka pretstavuvaat kakvo - takvostabilizirawe i odlepuvawe od dnoto na makedosnkiotpazar. Minatata nedela, kone~no cenite trgnaa vo spro-tivna nasoka od minusot. Pozitivniot trend so koja star-tuva{e makedonskiot berzanski ineks (MBI-10) vo pone-delnikot na 30 juni se zadr`a do krajot na nedelata. Ime-no, MBI-10 go zapo~na prviot trgovski den od nedelata sovrednost od 4.710,18 indeksni poeni, trgna nagore i zatvo- ri na vrednost od 4.885,99 indeksni poeni, odnosno so po-rast za 3,73%. Pa, prodol`i vo zelenata zona do petokot,4 juli, koga dostigna 5.154,02 indeksni poeni, {to pretsta-vuva{e porast za 104,18 indeksni poeni, odnosno 2,06%;Ili, na nedelna osnova MBI-10 povrati 443,84 indeksnipoeni.Ako napravime ed-na retrospektiva, junisepak }e ostane zabe- le`an vo berzanskitekuluari kako mesec sonajdolgi cenovni ko-rekcii vo dosega{notopostoewe na Makedon- skata berza. Teza kojaproizleguva od korek-ci jata na MBI-10 kojazapo~na na 2. Juni, pr-viot trgovski den odmesecot, koga indeksotzatvori na 5.712,99 in-deksni poeni, so pad od0,67% i trae{e se do27 juni, koga za prvpatvo mesecot MBI-10poka`a pozitiven sig-nal. Porasna za 2,44 %i zatvori na vrednostod 4.710,18 poeni. Pe-riod vo koj Makedon- skiot berzanski in-deks izgubi ne{to nad 1.000 indeksni poeni. No, sporede-no so maj, vo juni MBI -10 izgubil 865,3 indeksni poeni,ili opadnal za 15,05 %, dodeka Indeksot na javno posedu-vani dru{tva izgubil nad 1000 indeksni poeni, ili zabe- le`al pad od 16,71%. Spored statisti~kiot mese~en iz-ve{taj na Berzata, dvi`ewata na pazarot vo juni sporede-no so maj, poka`uvaat negativni promeni kaj vkupnata pa-zarna kapitalizacija za 11,75%. Me|utoa, ona {to ostavaprostor za kalkulacii i pokraj site negativni prognozi, iepitetite za crni denovi na Berzata, e porastot na prome-tot vo juni, koj za razlika od padot na cenite na akciite nakompaniite, bele`i porast. Taka vkupniot promet, koj givklu~uva trguvawata so akcii, obvrznici i blok transak- cii, vo juni poka`uva porast od duri 48 % vo odnos na maj.Na mese~na osnova zabele`an e porast i na prose~niotdneven promet od 33,84%, kako i zgolemuvawe na broj nadnevni transakcii od 144 vo maj na 157 vo juni ( vo prosek).No, iako ekonomski mo`ebi i nelogi~no, nasproti porastotna trguvawata, cenite na re~isi site hartii od vrednostimaa nadolen trend. Najgolemo opa|awe e zabele`ano kajakciite na TTK banka od -28,46%, potoa na Teteks za -24,52%, ZK Pelagonija za 19,11%, Beton za 18,93% i Granitza 14,35%. Vo tabelata so najgolem porast stoi samo akci- jata na Investbanka so rast od 0,87%.I spored pokazatelite za u~estvoto na stranski in-vestitori vo juni, kaj kotiranite dru{tva od indeksotMBI-10 vo odnos na maj nema drasti~ni promeni. Pet kom-panii bele`at minimalno procenualno namaluvwe vo ras-pon od - 0,02 do - 0,45%. Vo ovaa grupa se akciite na ZKPelagonija, Stopanska banka Bitola, Ohridska banka, Gra-nit i Beton. Me|utoa, i pozitivnite stranski investiciikaj Teteks, Makpetrol, Toplifikacija, Komercijalna ban-ka, Makstil i Alkaloid se so minimalni pozitivni pro-meni i se dvi`at od 0,01 do 0,38%. Inaku, na mese~na os-nova, vo juni vo odnos na maj ima blag porast na vkupnitestranski investitori na Oficijalniot pazar na berzata za0,14%.No, nesporno e deka Makedonskiot pazar na kapital voprvite {est mesci od godinava e vo nokaut, sekako ako sesporedi so 2007, godinata na rekordi. Ottuka bi bilo ne-realno da se sporeduvaat parametrite i vkupnite pokaza-teli koga se vo pra{awe prometot, obemot i brojot na trgu-vawe, pazarnata kapitalizacija. Od {estmese~niot iz-ve{taj na Makedonska berza mo`e da se konstatira dekanajgolem promet vo klasi~no trguvawe e napraven vo mart,najgolem promet po site pazarni segmenit e realiziran vofevruari, dodeka najmal vo maj. Spored goleminata naprometot, najtrguvani vo ovaa polovina od godinata se ak-ciite na Komercijalna banka koi realizirale 8,876 mili-oni evra, Alkaloid so 7,814 milioni evra i Makpetrol so6,158 milioni evra. Ovie tri kompanii ostvarile i naj-golema pazarna kapitalizacija.Eden od osnovnite podatoci koi ja potkrepuvaat teza-ta deka Berzata vo prvata poovina od godinava be{e vo ne-gativa, e i faktot {to akciite na site blu-~ipovi naMBI-10 zabele`aa pad. Najgolem pad na junskata vo odnosna januarskata cena zbele`a akcijata na Teteks od -58,61%, na Toplifikacija od -56,32% i na Makpetrol od -53,29%, dodeka najmalo procntualno opa|awe bele`i Ko-mercijalna banka so minus 21,18%.Namaluvaweto na u~estvoto na stranskite investi-tori vo glavninata na dru{tvata od MBI-10 za ovie {estmeseci e najizrazeno kaj Granit, kade ima namaluvawe za9,51 % i kaj Beton od za 7,18%. Kaj Toplifikacija u~estvo-to na strancite e najmalku namaleno za samo 0,32%. Inaku,spored u~estvoto na stranskite investitori vo vkupniotpromet na Berzata, tie najmnogu dominiraat vo fevruariso 50,85% na stranata na kupuvawe, dodeka najmnogu pro-dale vo april, vo visina na 53,49% vo donos na vkupniotpromet.Imaj}i ja vo predvid pleadata od ovie cifri, tezatadeka ciklusot na pad na cenite, samo po sebe ne mora dazna~i ni{to, e pove}e od o~igledna. Patem konstataciiitei na [teriev - Bitno e da se gledaat performansite nakompaniite na sreden i dolg rok, nivnite razvojni per-spektivi, se drugo se samo percepcii na investitorite, ina Evroambasadorot
Ervan Fuere
- berzite sekoj pat sepod vlijanie na razli~ni nadvore{ni faktori i nadvo-re{ni branuvawa, no i ne se li{eni od mnogubrojni {peku-lacii, se sveduvaat samo na edno - pazarot e ~uvstvitelnai turbulnetna baza na ~ij piedestal e normalno da se naj-dat i me~kata i bikot, sekako naizmeni~no?Do sledniot ponedelnikMakedonka BaldazarskaGlaven i odgovoren urednik na
берзНИК
e-mail: berzNIK@interNIK.com.mk
Na Makedonskata berza i na berzite voregionot postoi golem prostor za dopolnite-len porast, a poslednite trendovi koi sle-dea po rekordniot porast vo minatata godina,pa pad na vrednosta na akciite vo prvata po-lovina od godinava ne mora ni{to da zna~at,pora~a prviot ~ovek na Makedonska berza,
Ivan [teriev
, na pretstavuvaweto na re-zultatite od proektot, Studentska berza.Direktorot [teriev istakna deka, e va`-no performansite na kompaniite i nivniterazvojni perspektivi da se gledaat na sredenrok. Se drugo, spored nego, pretstavuva per-cepcija na investitorite, od {to proizleguvakolku cenite na berzite }e bidat blisku ilidaleku od teoretska vrednost na akciite.
Mihail Petkovski
, profesor na Ekonom-skiot fakultet, veli deka ne e jasno so kakvadinamika i brzina pazarot }e zazdravuva. No,spored nego, eden od glavnite faktori vooporavuvaweto se investiciskite fondovi,koi ne mo`at da dozvolat ponatamo{en padna sredstvata, odnosno na hartiite od vred-nost vo svojata aktiva.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Daniel Paskov liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->