Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Audit Financiar Contabil - Dr. Ovidiu Constantin Bunget

Audit Financiar Contabil - Dr. Ovidiu Constantin Bunget

Ratings: (0)|Views: 89|Likes:
Published by tiberiu22

More info:

Published by: tiberiu22 on Mar 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

 
 
Dr. Ovidiu Constantin Bunget
Introducere înAUDITULFINANCIAR - CONTABILal situaŃiilor anuale
 
 
CUPRINSINTRODUCERE..........................................................................................................13CAPITOLUL 1 CONSIDERAłII GENERALE PRIVIND AUDITULFINANCIAR...................................................................................................................5
 
1.1.
 
O
BIECTIVUL UNUI AUDIT FINANCIAR EXTERN
........................................................5
 
1.2.
 
S
COPUL UNEI MISIUNI DE AUDIT FINANCIAR EXTERN
.............................................6
 
1.3.
 
ELAłIA DINTRE CONTABILITATE ŞI AUDIT
...........................................................8
 
1.4.
 
A
SIGURARE REZONABILĂ
....................................................................................10
 
1.5.
 
T
IPURI DE AUDIT
..................................................................................................11
 
1.6.
 
A
UDIT STATUTAR VS
.
AUDIT NESTATUTAR 
..........................................................14
 
1.7.
 
 N
IVELURI DE ASIGURARE DATE DE AUDITOR 
.......................................................15
CAPITOLUL 2 NORMALIZARE ŞI REGLEMENTARE ÎN AUDITULFINANCIAR.................................................................................................................17
 
2.1.
 
C
ADRUL NORMATIV DE AUDIT ÎN CONTEXTUL INTERNAłIONALIZĂRII PROFESIUNIIDE AUDITOR 
...............................................................................................................19
 
2.1.1. EvoluŃia normelor de audit pe plan internaŃional......................................19
 
2.1.2. EvoluŃia normelor de audit în România......................................................20
 
2.2.
 
O
RGANIZAREA ACTIVITĂłII DE AUDIT FINANCIAR ÎN
OMÂNIA
-
 
C
AMERA
A
UDITORILOR 
F
INANCIARI DIN
OMÂNIA
..................................................................22
 
CAPITOLUL 3 ETICA ÎN AUDITUL FINANCIAR...............................................39
 
3.1.
 
P
RINCIPIILE DE CONDUITĂ ETICĂ PROFESIONALĂ CARE GUVERNEAZĂ PROFESIACONTABILĂ
................................................................................................................40
 
3.2.
 
I
 NDEPENDENłA PROFESIONALĂ
-
REZULTAT AL CONŞTIINłEI SAU OBLIGAłIEPROFESIONALĂ
?.........................................................................................................40
 
3.3.
 
F
ACTORII DE INFLUENłĂ AI INDEPENDENłEI
.......................................................44
 
3.4.
 
I
 NTEGRITATE ŞI OBIECTIVITATE
...........................................................................46
 
3.5.
 
C
OMPETENłĂ PROFESIONALĂ
..............................................................................49
 
3.6.
 
C
ONFIDENłIALITATE
...........................................................................................49
 
CAPITOLUL 4 AUDITUL INTERN.........................................................................51
 
4.1.
 
C
ONTEXTUL APARIłIEI AUDITULUI INTERN
.........................................................51
 
4.2.
 
E
VOLUłIA AUDITULUI INTERN
.............................................................................54
 
4.3.
 
D
EFINIREA AUDITULUI INTERN
............................................................................59
 
4.4.
 
T
RĂSĂTURILE AUDITULUI INTERN
.......................................................................63
 
4.5.
 
EGLEMENTAREA AUDITULUI INTERN ÎN
OMÂNIA
............................................67
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->