Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MKIBN20080211-0009L

MKIBN20080211-0009L

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 925 |Likes:
Published by berznik

More info:

Published by: berznik on Mar 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
    b   e   r   z    N    I    K 
  -
   G   O   D   I   N   A
                             I                             I
  -   B   R   O   J   9  -   1   1   F   E   V   R   U   A   R   I   2   0   0   8   G   O   D   I   N   A  -   (   P   R   I   L   O   G   N   A   T   E   N   D   E   R   N   I   K   )
OHRIDSKA BANKAGO OSVOJUVA PAZAROT
Foto: Bernard Koenig
 
BERZANSKI PREGLEDNIK NA NASTANI VO PE^ATENI MEDIUMI
3
Data 11.02.2008broj 9
berzNIK
Ednostavno, transparentno,doverlivo, stru~noprezentirawe
So
berzNIK 
sekoga{, vosekoe vreme,do siteinformaciikoi gokreiraat javnoto mislewe....pridru`etese i vie... iva{eto mislewe,stav,znaewe, nekabide del na javna ocena
- Slovene~kite grade`ni kompanii se zain-teresirani da sorabotuvaat so makedonskitegrade`ni kompanii ... Lukoil saka da investiramnogu pove}e vo Makedonija... Me|unarodniotsovet na stranskite investitori vo Makedonijago odr`aa pettiot sobir, na koj Belata kniga sopredlog merki i zabele{ki mu ja predadoa navicepremierot Stavreski... Vlezot na francu-skiot bankarski brend Sosiete @eneral go od-bele`a bankarstvoto vo 2007 godina, a godina-va vetuvaat udvojuvawe na delovnata mre`a ina vrabotenite... Toa se samo del od vestite koi ja odbele`aa nedelata {to izmina, a koi
berz-NIK,
gi selektira, gi zabele`a i arhivira nasvojot internet timplejt, koi vie na{i sorabot-nici mo`ete da go sledite sekojdnevno, ili,pak, da se navratite koga }e vi zatrebaat in-formaciite....Na{ata baza na dnevni informacii e se po-brojna, a se pobrojni se i va{ite promotivnipretstavuvawa, viduvawa, zabele{ki, ocenki ikomentari...Predizvikot, kako na najbrz, najlesen i ed-nostaven na~in da dojdete do dnevnite publiku-vani finansisko-berzanski informacii e os-novnata ideja na na{iot digitalen servis. Me-diumska zbirka vo koja se arhivirani site obja-vi za dvi`ewata na delovnite subjekti, za ka-rakteristikite na pravnite subjekti, za nivnitefinansiski portfolija, za nastanite, dogovo-rite, apelite i site slu~uvawa na relaciiteme|u u~esnicite na pazarot, koi po bilo koj os-nov ostavaat beleg ili vlijaat na dvi`ewata napazarot na kapital....Tokmu na ovaa tema nedelniot pregled na
berzNIK
, gi ponudi svoite stranici za va{etoednostavno, transparentno, doverlivo, stru~noprezentirawe, za va{ite zabele{ki, analizi,komentari...
Makedonskite dnevni mediumi gi prene-soa i slednite vesti:
- Po{tenska i Sileks banka gi prezede bu-garskata Centralna kooperativna banka, a KIBKumanovo ja prezede islandskata kompanijaMajlstoun. Prakti~no preku ovie prezemawalani vo bankarstvoto vlegoa okolu 77 milionievra direktni stranski investicii (otkup naakcii okolu 46 milioni evra, okolu ~etiri mi-lioni evra reinvestirana dobivka, okolu 27,4milioni evra dokapitalizacija i subordinirandepozit). Se o~ekuva trendot da prodol`i i votekot na ovaa godina...- Kamatnite stapki na bankarskite kreditivo Makedonija vo tekot na 2008 godina nema dase namalat. Iako i sega se me|u najvisokite voregionot i se dvi`at od 7 do 12 otsto, mo`e dase o~ekuva nivno zgolemuvawe, prognoziraatdoma{ni bankarski analiti~ari. Na trendot nazgolemuvawe na kamatnite stapki, {to se slu-~uva vo bankite vo sosednite zemji i vo Evropa,ne mo`e da ostane imun nitu makedonskiot ban-karski sektor. No, bankarskiot esnaf smeta de-ka barem zasega Makedonija nema da bide zagro-zena od finansiskite slu~uvawa na evropskiotpazar, za{to delovnite banki vo zemjava ne sezavisni od evropskite izvori na finansirawe,bidej}i stranskite kreditni izvori u~estvuva-at so 10 procenti vo vkupnata struktura naobezbeduvawe sredstva na bankite, poradi {tose namaluva nivnata zavisnost od skapite izvo-ri na finansirawe...- Vrednosta na akcijata na grade`notopretprijatie Mavrovo vo izminative nekolkudena bele`i rast na berzata. Rastot na cenitena akciite na grade`noto pretprijatie se slu-~uva neposredno po oficijaliziraweto na in-formacijata deka stranska kompanija e zainte-resirana za vlez vo grade`nata firma Mavro-vo, iako ne se znae kolkav del od akcionerskiotkapital }e bide otkupen...- Nezavisnata me|unarodna konsultantskaku}a Oksford analitik objavi indeks na globa-len krediten slom za 2008 godina, vo koj sevklu~eni 137 pazari vo razvoj. Makedonija naovaa lista na rizik od globalen krediten krahe na 48. mesto. Od zemjite vo regionot najgolemrizik ima za Hrvatska, koja e na ~etvrto. mesto,Romanija e na sedmo mesto, Slovenija na 10.mesto, Bosna i Hercegovina na 34. mesto, Srbijana 50. mesto i Polska e na 75. mesto...- Digitalniot servis
berzNIK
, gi selektira-{e i gi zabele`a, gi arhivira...- Sega, vie ste na red... vie dru{tvata koise zanimavate so rabota so hartii od vrednost... nafrlivme mnogu temi za razgovor, za anali-za, za diskusii, za istra`uvawe, za polemiki,oceni, sugestii ...komentirajte gi vestite {todrugi ni gi plasiraat, dorabotete gi i kanali-zirajte gi za na{ite i va{i potrebi, obrazlo-`ete gi i servirajte gi za korisnicite...- Na{ite stranici i natamu se otvoreni zavas...
Do sledniot ponedelnikMakedonka BaldazarskaGlaven i odgovoren urednikna
berzNIK
e-mail: berzNIK@interNIK.com.mk

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->