Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MKIBN20080114-0005L

MKIBN20080114-0005L

Ratings: (0)|Views: 352 |Likes:
Published by berznik

More info:

Published by: berznik on Mar 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
    b   e   r   z    N    I    K 
  -
   G   O   D   I   N   A
                             I
  -   B   R   O   J   5  -   1   4   J   A   N   U   A   R   I   2   0   0   8   G   O   D   I   N   A  -   (   P   R   I   L   O   G   N   A   T   E   N   D   E   R   N   I   K   )
 
BERZANSKI PREGLEDNIK NA NASTANI VO PE^ATENI MEDIUMI
3
Data 14.01.2008broj 5
berzNIK
Vo
berzNIK
-prostor za site
Praznicite zavr{ija... Ve}e dve nedeli ~e-korime vo 2008 godina. Dinami~no sekojdnevie...tempo... i ona {to e predmet na na{iot distri-butiven servis
berzNIK
- prenosot na informa-ciite od pi{anite mediumi koi direktno iliindirektno se odnesuvaat na dvi`eweto na pa-zarot na kapital gi ima se pove}e i pove}e...Gledi{ta, ocenki, stavovi, komentari i analiziza dnevnite truvawa na pazarot za hartii odvrednost ima dovolno za da se otslika postno-vogodi{niot start na kompaniite, baza vrz koja}e se iscrtuvaat graficite so nagorna ili na-dolna linija... baza so koja }e se sporeduvatrendot na porast ili pad na hartiite od vred-nost, na indeksite, na obemot na trguvawe i nagoleminata na prometot... Parametri koi sekojanedela, sekoj mesec do krajot na godinata }eovozmo`uvaat da se sogleduva realnata slikaza dvi`eweto na makedonskiot pazar.Tokmu vrz istite ovie parametri e napra-vena analizata spored koja lanskoto dvi`ewena pazarot se smeta za golem podem za {to voovoj broj na nedelniot pregled na
berzNIK
goprenesuvame razgovorot so eden od prvite bro-keri na makedonskiot pazar na kapital KirilMitrovski, kako i berzanskiot izve{taj za pos-ledniot mesec od minatata godina.Digitalniot servis
berzNIK
gi arhivira, se-lektira, klasificira sekojdnevno site vesti,informacii, izve{tai publikuvani vo dnevni-te pi{ani mediumi i istite dnevno gi distri-buira do site zainteresirani klienti na make-donski i na angliski jazik. Na{ata baza kakodel od digitalniot arhiv
newsNIK
, e se pobroj-na, pobogata so sodr`ini i napisi za sekoj seg-ment koj ima bilo kakvo vlijanie na finasiskoekonomskite dvi`ewa vo zemjava. No, nie smepodgotveni da gi arhivirame, dokumentirame izapi{uvame i site va{i bele{ki, konstruktiv-ni idei, predlozi, programi, koi }e ja zbogatatna{ata baza na stru~ni mislewa, analizi, ko-mentari.Tokmu zatoa
berzNIK
e otvoren za site va{iidei, zabele{ki, kritiki, istra`uvawa, li~niiskustva i se {to smetate ili cenite deka mo`eda vlijae na znaeweto, pristapot, priklu~uva-weto, razmenata i razvojot na svesta na site za-interesirani potencijalni u~esnici na pazarotna kapital.Poa|aj}i od golemiot interes na korisnici-te i klientite, koi imaat potreba, `elba i in-teres da se informiraat za toa {to i kako ra-botite, {to i kako nudite i {to i kako tie trebada storat za da dobijat odgovor na nivnite pra-{awa,
berzNIK
na site u~esnici na pazarot nakapital im otstapuva ednakov prostor za indi-vidualno pretstavuvawe i zapoznavawe na jav-nosta so va{iot na~in i princip na rabota.Bez pristrasnost na{iot digitalen servisnudi besplatno pretstavuvawe za site brokers-ki ku}i, otvoreni i privatni investiciski fon-dovi, penziski fondovi, revizorski ku}i, dr-`avni institucii koi pove}e ili pomalku sepovrzani so regulirawe, sledewe i revidirawena slu~uvaweto na pazarot... sekako dobredoj-deni se i pretstavuvawata na site pretstavni-ci na stranskite pretstavni{tva i dr`avniinstitucionalni organizacii koi se od domenoti gi sledat finansisko - ekonomskite i pazar-nite slu~uvawa...Na{ata cel e {to pove}e, {to poblisku ipoednostavno da im gi pretstavime na na{itekorisnici site detalni podatoci koi }e im po-mognat i ovozmo`at preku NAS, zaedno so VASda stasaat do svojata krajna cel, da stanat i tiedel od pazarot na kapital, da trguvaat, da serazvivaat i profitiraat...Ova va{e li~no pretstavuvawe pred javnos-ta e samo prviot ~ekor... Sekoj nareden se nade-vam deka }e vlijae na zacvrstuvawe na na{atasorabotka, na zgolemuvawe na interesot nakorisnicite za va{ite i na{i uslugi. Se nade-vam deka samo taka zaedni~ki }e ja popolnimebazata so korisni podatoci, ocenki, analizikoi go otslikuvaat dvi`eweto na makedonskiotpazar na kapital...Do sledniot ponedelnik
So va{ataprezentacija,prekuna{atafunkcija -sitezainteresirani strankipoblisku dopazarot...Nie so vas...Vie so nas...Zaedno dokorisnicitena va{ite ina{i uslugi
Makedonka BaldazarskaGlaven i odgovoren urednikna
berzNIK
e-mail: berzNIK@interNIK.com.mk

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->