Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ANG MGA KAPALIWANAGAN NG AL-QUR’ÂN AL-KAREEM SA MADALI NITONG PAGKAUNAWA Bahagi Dalawang

ANG MGA KAPALIWANAGAN NG AL-QUR’ÂN AL-KAREEM SA MADALI NITONG PAGKAUNAWA Bahagi Dalawang

Ratings: (0)|Views: 379|Likes:
ANG MGA KAPALIWANAGAN NG AL-QUR’ÂN AL-KAREEM SA MADALI NITONG PAGKAUNAWA Bahagi Dalawang
Kabanata An-Naml – Ang Mga Langgam - Kabanata Ad-Dukhân – Ang Usok
Kabanata Al-Jâthiyah – Ang Paninikluhod - Kabanata An-Nâs – Ang Sangkatauhan
ANG MGA KAPALIWANAGAN NG AL-QUR’ÂN AL-KAREEM SA MADALI NITONG PAGKAUNAWA Bahagi Dalawang
Kabanata An-Naml – Ang Mga Langgam - Kabanata Ad-Dukhân – Ang Usok
Kabanata Al-Jâthiyah – Ang Paninikluhod - Kabanata An-Nâs – Ang Sangkatauhan

More info:

Published by: Islamic-invitation.com on Mar 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
ANG MGA KAPALIWANAGAN NG
- -
SA MADALI NITONG PAGKAUNAWA
INIHANDA NG PILING-PILING GRUPONG MGATANYAG NA ISKOLAR
ABSOLUTELYBSOLUTELYFREE
ICDO, JEDDAH, K. S. A.
Bahagi Dalawang 
 
 
27
 )
19
( 
Sûrah 27. An-Naml Juz` (Bahagi) 19
[800.]
 
27
 
XXVII – Sûrat An-Naml
[
Kabanata An-Naml
– Ang Mga Langgam]
 
[
 Bismillâhir Rahmânir Raheem
]Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap naMapagmahal1.
Tâ-S 
ĩ 
n
. Ang mga titik na ito ng
 Arabic
’ ay nauna nang naipaliwanagsa
Sûratul Baqarah
.’
 
Itong mga talatang Dakilang Qur’ân ay malinaw angkahulugan at maliwanag sa pagigingkatibayan nito, naglalaman ito ng mgakaalaman, mga karunungan at mga batas.2-3. Ito ay mga talata na naggagabaytungo sa Daan ng Tagumpay dito sadaigdig at sa Kabilang-Buhay, atnagbibigay ng magandang balitahinggil sa dakilang gantimpala para samga nananampalataya na pinaniwalaanang mga talatang ito, at sinunod ang patnubay nito, na mga yaongisinasagawa ang ‘
Salâh
’ ng limang beses na kumpleto sa pinakapundasyonnito, gayundin sa mga kundisyon nito,at ibinibigay nila ang obligadong-kawanggawa (‘
 Zakâh
’) sa mga karapat-dapat nito, at sila ay nakatitiyak sa buhay sa Kabilang-Buhay, at saanumang mayroon doon na gantimpala at kaparusahan.4-5. Katiyakan, ang mga yaong hindi naniwala sa buhay sa Kabilang-Buhay at hindigumagawa ng kabutihan bilang paghahanda para rito, sa halip ang kanilang ginagawaay panay kasamaan na sa kanilang pananaw ay kabutihan, na sila ay pabalik-balik saganitong gawain na may kasamang pag-aalinlangan. Ang para sa kanila aykaparusahan dito sa daigdig na katulad ng pagkamatay, pagkabihag, pagkapahamak o
 
 
27
 )
19
( 
Sûrah 27. An-Naml Juz` (Bahagi) 19
[801.]di kaya ay pagkatalo sa labanan, at sila sa Kabilang-Buhay ay pinakamatindi angkanilang pagkatalo.6. At katiyakan, ang nagturo sa iyo, O Muhammad (
), ng Kabanal-banalan naQur’ân ay ang Allâh (
) na ‘
Hakeem
’ – Ganap na Maalam sa Kanyang paglikha at pangangasiwa nito, na
`
Aleem
’ – Ganap na Nakaaalam na saklaw ng KanyangKaalaman ang lahat ng bagay.7. Ipaalaala mo ang kuwento ni Mousã (
        
) noong kanyang sinabi sa kanyang pamilya habang sila ay naglalakbay mula Medyan patungo sa Ehipto:
 Katiyakan
,
 nakakita ako ng apoy
,
na kung kaya
,
walang pag-aalinlangan
,
makatatagpo ako mularoon ng impormasyon
(
o kaalaman
)
na magsasabi sa atin kung saan ang ating  patutunguhan
,
o di kaya ay makakakuha ako mula roon ng nagbabagang-apoy upang makapagpainit tayo mula sa kalamigan.
8-12. At nang dumating si Mousã (
        
) roon sa apoy na yaon ay tinawag siya ngAllâh (
) at sinabi sa kanya na ang lugar na yaon ay isang banal na lugar na biniyayaan ng Allâh (
), na ginawa Niya ang lugar na yaon para sa pagkikipag-usapkay Mousã (
        
) na roon Niya siya uutusan, at katiyakan, ang Allâh (
) ay biniyayaan Niya ang sinumang naroroon sa may apoy na yaon at ang mganakapalibot doon na mga anghel, na kung kaya, luwalhati sa Allâh (
) na Siya aymalayo sa anumang hindi karapat-dapat para sa Kanya na Siya ang ‘
 Rabb
’ ng lahatng mga nilikha.
O Mousã
(
        
)
!
 
 Katiyakan
,
 Ako ang Allâh
(
)
na Bukod-Tanging may karapatan at karapat-dapat lamang na sambahin
,
na
Al-
`
Azeez
’ – 
ang Kataas-Taasan at Punung- Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na nagagapi Ko sa Aking  paghihiganti ang sinumang kumakalaban sa Akin
,
na
Al-Hakeem
’ – 
ang Ganap na Maalam sa Pangangasiwa Ko sa Aking mga nilikha
.”
 At bitiwan mo ang iyong tungkod!
” At ito ay kanyang binitiwan at naging ahas, atnang makita niya ito na gumagalaw na kasinggaan ng paggalaw ng mabilis na ahas aytumalikod siya na tumatakas na hindi na siya lumingon pa, subali’t pinapanatag siyang Allâh (
) na Kanyang sinabi: “
O Mousã! Huwag kang matakot 
:
walang pag-aalinlangan
,
ang mga Sugo na Aking pinili ay hindi natatakot sa pagpaparating ng  Aking Mensahe
,
maliban sa sinumang nagkasala at lumampas sa kanyang hangganan
,
at pagkatapos siya ay nagsisi at nagpakatuwid sa kanyang taimtim na pagsisisi pagkatapos ng kanyang nagawang pagkakasala
;
kung gayon
,
walang pag-aalinlangan
,
Ako ang 
Ghafour
– Ganap na Mapagpatawad sa kanya
,
na
Raheem
  – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal 
,
na kung kaya
,
huwag mawalan ng  pag-asa ang sinuman sa Awa ng Allâh
(
)
at sa Kanyang kapatawaran.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->