Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nedostatak Vitamina C Uzrok Srcanih Bolesti

Nedostatak Vitamina C Uzrok Srcanih Bolesti

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by danevide
Cuvajte svoje srce
Cuvajte svoje srce

More info:

Published by: danevide on Mar 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
ode6i
ubojica
u
Sjedinjenim
Ameridkim
Drlavama
-
stanje
koje medici-
nari
zovu
<srdana
bolesb
ili
<okluzivna kardiovaskulama
bolest>>
-
za'
pravo
je
skorbutniZegstupnja.
To
je
dinjenica
koju
modernamedicina
sve teZe
negira.
Srdana
bolest
je
pogre5no
ime.
Bolest
je
karakterizirana
krastolikim
tvorevinamakojepolako
rastu nastijenkama
krvnih
Zila.
Ovajtemeljni
proces smanjuje dotok
krviu
srce
i
druge
organe,
Sto
dovodi
do angine
(<srdanog
grdu),
srdanogudara
i
moZ-danog udara.
Ispravan naziv
za
ovaj bolesni
procesje
<kronidni
skorbub,
supklinidki
oblik
klasidne
bolesti
nedostatka
vitamina
C.
Pravu
prirodu
ove
bolestije
podetkom1950-ih
identificirao
kanadski
tim
podvod-stvom
G.
C.
Willisa,
dr.
med.To otkrice
je
krajem
1980-ih
potvrdio
tadaSnjivode6i
svjetski
znanstvenik,
dr.
Linus Pauling(1901-1994).
Paulingje
upozoravao
svijet
svo-
jim
predavanjima, pisanimradovima
i
video
materijalima
nakon
Sto
su
on
i
njegovisuradnici
proveli
pokuse
koji
su
potvrdili Willisova
otkrica.
Do
dana5njeg dana, taupozorenja nikada nisu doprla
do
medijaglavnestruje.
Stovi5e,
kardiologe
poudavaju,
i
oni
rutinski
govoresvojimpacijentima,
da ne
postojinikakva
vezaizmedu
vitaminaC
i
srdanih
bolesti,
i
danema
nikakve
koristi
od
vitamina C
udozamapuno
viSim
odbeznadajne
RDA
(preporudenednevnedoze).
Sa
znanstvenoggledi5ta,ako
lijednik
ili
bilo
tko drugi
poku5a
osporiti
pravu
prirodukardiovaskulamihbolesti,mora
biti
u
stanjunavestipokuse
koji
pobijajuPauling/Wi-
llisovu
hipotezu
o
kronidnom skorbutu.
Takvi
pokusinikada
nisu
objavljeni.
Od Paulingovogposljednjegupozorenja
proSlo
je
l2
godina.Profesori
farmakologije
Steve
Hickey
i
Hilary
Roberts,
u
njihovoj
nedavno
objavljenoj
lrr,jizi
Ascorbate'
TheSci-ence
of
Wtamin
C
(2004),dokumentiraju nevjerojabru dinjenicu
da
nikada nisu
objavljeni
rezultati nekog
nezavisnog
pokusa
s
ciljem
testiranja Paulingove hipoteze
(osim
jednog
s
puno
niZim
dozamakoji
je
proveoPaulingov
bliski
stuadnik
dr.
Matthias
Rath).
Nama
je
pomato
samo
jedno
klinidko
istraZivanje na
ljudima
koje
je
bilo
paZljivo
osmi5ljeno
tako
da
testira
Paulingovuhipotezu
o
visokim
dozama.lstraZivanje
je
pro-
vedeno
u Ujedinjenom
Kraljevstvu
na 200
ljudi
kroz
razdoblje od
tri
godine(1997-2000),
a
rezultati
su
potvrdili
Paulingovu
teoriju
i
terapiju.
Pa
ipak, studijadr.
Kalea
Kentona
dosad
se
nijepojavila
u
medicinskim
dasopisima.
Ho6e
li
divovska
farmaceutska
industrija,
suodena s
ovim
dinjenicama,preZivjeti,
ili
ie
kolabirati
u
2005?
Kraj
suzbijanja
vitaminaCrazotkrit
6e
restrikcije
Codexa
Alimentariusa
u
pravom
svjetlu: kao
sredstvo
za
podrlavanje
jedneindustrije
kojaima malo
razloga
za
postojanjeusvom
sada5njem
obliku.
Javnost
podinje
uvidati
da
je
najprofitabilnija
industrija
na
svijetu
zapruvo
kula
odkarata.
Njeni najprofitabilnijiproizvodi
u
najboljem
su
sludaju
beskorisni,
a
u najgorem
opasni.
Lijekovi
na receptstvarajupotrebu
za
drugim
lijekovima.
Tajna
koja
ie
do6i
glave
farmaceutskoj
indus-
trijije
da
se
najboljezdravlje
postiZe
uzimanjem
visokih
doza
vitamina
C
i
izbjega-vanjemotrovnih lijekova
na recept
kao
da
vam
o
tome ovisi
Zivot.
Povij
est
velikog
zata5kavenj
a
700.000
ljudi
koji
svakegodinenepotrebno
umru u
SAD-u oni
su
koji
slu5ajusav-
jete
svog
kardiologa. Ameridko
druStvo za
srce
(American
Heart
Association)procjen-PROSINAC-SIJEEANJ
2OO5
www
nexusmaSazlne.
com
NEXUS.33
 
juje
da
63
milijuna
Amerikanaca
boluje
od kardiovaskularnihbolesti.
MSe od
jednog
milijuna
podvrgava
se
nekom
obliku
operacije
srca,
a
preko
l5milijuna
uzima lijekove
za
sniLavanje
kolesterola
na
bazi
statina
premasavjetu
svog
lijednika.
Poznato
je
da
ti
popularni
statinski
lijekovi
iscrpljuju CoQI0
(koe
nz
im
Q
I
0) i
uj
eroj
atno
uzro kuj
u
popui
t
anje
s
rc
a.
Pionirska
istraZivanjaodnosa
izmedu
nedostatkavitamina
C
i
srdanih
bolesti
podelasu
kasnih
1940-ih, nedugo
nakon
utvrdivanja
strukture
vitamina
C.
Kanadski
lijednici
dokazali
su
da
nedostatak vitamina
C uz-
rokuje
bolestpoznatu
podimenom"ateroskleroza".
Ti lijednici
otkrili
su da
se
bolestjavlja kod
100
posto
Zivotinjskih
pokus-
nih
subjekata
kojima
je
uskraden
vitamin C
i
koje
ga
samene
sintetiziraju.Nadalje,
ti
kanadski
pioniri
pokazali
su
da
je
sam
vitamin
C
dovoljan za
povladenjeateroskleroze
kod
labora-
torijskih
Zivotinja.
(G.C. Willis, "The
Reversibility
of
Ath-
erosclerosis",Canadian
Medical
Association
Journal.
sv.77,
l5.srpnja
1957,
str.
106-109).
Tim
je
proveo
slidna
istraZivanja
na
ljudima.
Rezultati,iako nisu
bili
konadni,
pokazivali
su smanjenje
aterosklerotsk-
og
plaka
kodjedne
treiine
ljudskih
subjekata.Treba
istaknutida
se
radilo
o
istraZivanju
malih
doza, ne
vecih
od1.500
mg
dnevno.
(G.C.
Willis,
A.
W.
Light,
W.
S.
Cow,
"Serial Arteriography
in
Atherosclerosis",
Canad.
M.
A.
J.,
sv.
71,
prosinac
1954,
str.
562-568).Znanje
da
su
srdane
bolesti
oblik
skor-
buta
biloje
zata5kavano
odvremenakada
jeprvi
nizWillisovih
dlanaka
objavljenu
dasopisu
Canadian Medical Association
Journal
podetkom1950-ih.
Neobja5njivo,od
195O-ih
do
danas
nijedan
dlanak
koji
bigovorio
u
prilogvitaminu C
i
njegovoj
vezi
s
aterosklerozom
nije
se
pojavio
u
nekom uglednom
medi-cinskom
dasopisu
kojije
popularan
medu lijednicima.
Budu6e
kardiologeudi
se
da
nema
nikakve
veze izmedu un-osa
vitaminaC
i
srdanih
bolesti,
i
da
je
nadrilijedniStvo
tvrditi
drugadrje.Te
tvrdnje
dine seopravdanim
zato
Sto
nedostaju
izvje5taji
o
takvim
istraZivanjima.
Ali,
kao
Sto
je
strudnjak
za
vitamin C
i
profesorfarmakologije dr.
Steve
Hickey
istaknuo
prilikom
dopisivanja e-mailom
u
prosincu2004, svakikardio-
log mogao
je
i
sam
provesti
ta
istraZivanja"Vremena
se
mijenjaju,
i
medicinskaprofesijaje
podbacila
time
Sto
u
posljednjih
50godina
nije
provela
potrebnepokuse.BudZet,
recimo,
samo
NIH-a
[Nacionalnoginstituta za zdrav-
ljel
vedi
je
od
27
milijardi
dolara,
ali
u
posljednjih
50
godina
nitko nije
ponovio
rana istraZivanja
u vezi
s vitaminom
C
i
srdanim bolestima,koja
je
za
sitan
novac mogao
provesti
skoro
svakikardiolog",
pi5edr.
Hickey.
"Kako
su
Pauling
i
drugipromovirali
askorbatkao
lijek
zasrdanu
bolest,
dini
se
besmislenim
da
moguci
lljek
za
najgoregubojicu
u
razvijenimzemljama[aterosklerozu]nije opovrgnut.
Za
znanstvenika
iz bilo
koje druge
discipline,
ovaj
nedostatak
zanimanja
bio
bi
bizaran.
"einjenica
je
da suprovedeni
pokusi
na Zivotinjama,
i
re-
zultati
pokazujudaaskorbat
Stiti od
ateroskleroze
i
moZe
ju
lijediti.
Postoje
neki dodatni
dokazi
iz
istraLivanjana
ljudima
koji
su
u skladu
s
ovom interpretacijom.
Za!;to onda
nisu pro-
vedena
istraZivanja
na ljudima?
Ili,
mogli
bismoupitati,
ako
su
provedena,jesu
li
rezultati
zataSkani?
Paulingovi
protivnici,
kao
i
farmaceutske
kompanije,
voljeli
bi
vidjeti
da
je
Paulin-govahipoteza
diskreditirana",
zakljudio
je
dr. Hickey.
"Zafto
nitko nije izvijestio
o
pokusima?"
SnimakpredavanjaLinusa Paulinga
Upredavanju
iz
1992.
snimljenom
na
videu,
dr.
Linus
Paul-
ing
objasnio
je
razlog
za5to
se
ateroskleroza stvara
na
sti-
jenkama
arterlja
u
nedostatku
vitamina C.
Objasnio
je
kako
specifidan
oblik
kolesterola izazivaplak, nadoknadujuii
niskerazine
vitamina C, i
za5to
njegov
brzi lijek
za
kronidniskorbut
sadrZi
aminokiselinu
lizin
(pogledati
http://www.
paulingther-
apy.com/).
Nema sumnje
da
je
vijest
o
ovom
lijeku bila
zata5kana, u
suprotnom
bi
veiinajavnosti
saznala
da
ga
je
preporudio
dvostruki
dobit-
nik
Nobelove
nagrade
Linus
Pauling.
Milijuni
ljudi
nepotrebno
umiru
zatoSto se
znanje
o
Paulingovom
otkriiu
neSiri,
Stojeisto
kao
da
se
zata5kava.
Je
li
terapijaLinusa
Paulinga koja
se sastoji
od visokih
doza
askorbin-
ske kiseline
i
aminokiseline
lijek
za
srdanu bolest?
Zlolin
je
Eto
to
nitko
ne
znal.
Pauling
i
njegov
biv5i
suradnik,
dr.
Matthias Rath, napravili su
svoj
dio
posla
provodeii
pokuse
i
poku5avajudi
obavijestiti
javnost
o
tim
otkridima.
Sada
je
do5ao
red na druge
istraZivade
u medicinskoj
znanst-
venoj zajednici.
Ako
postojiikakva
mogucnost
da su
doktori
Willis,
Pauling
i
Rath
bili
u
pravu, pravi
je
zlodin
neprovestipokuse pod
pravednimuvjetima.
Krajnja
nesavjesnost
Nacionalnog
instituta
za
zd.ravlie
Odigledno
je
da medicinsku
scenu
kontrolira
farmaceutska
industrija.
Po svemu sude6i,
dak
je
i
ameridkiNacionalni insti-
tuit
za zdravljepod
kontrolomindustrije lijekova,
a
dini
seda
dak
nidlanovi
Kongresa
ne
mogu
savladatiovuprepreku.
Ugodinama
1998.
i
2002,Zakladazavitamin
C
vladi
jepod-
nijela
zahtjeve
za
dodjelunovdanih
sredstavazaproudavanje
teorija
dr.
Paulinga.
Ti
zahtjevi
su
formalno
podneseni
novomUredu za
altemativnu
medicinu
NIH-a
(pogledati
http:i/vita-
m in
c
foundation.
org,NCCAM
grant).Zahtjeve
smo
uputili
iz
dva
razloga:
Zakladaje
traZila
sred-stva
kako
bi
terapija
koju
je
preporudio
Linus
Pauling mogla
biti
po5teno
ispitana
na
ljudima.
Svi
prethodno
poznatitestovi
bili
su
provedeni
s
nedovoljno
velikim
dozama
vitamina
C.
Te
prijaveza
sredstva
ujedno su obavijestilevladu
SjedinjenihDrLava o tvrdnjama
Linusa
Paulinga
da
je
prona5ao
pravi
li-
jek
za srdanu
bolest.
NIHje
bio
slobodan
osmisliti,
sponzori-
rati
i
provesti
vlastito
istraZivanje
sa
znanstvenicimapo
svom
izboru.
Da
su
takva
istraZivanjaprovedena,dosad su
mogli
biti
spaSeni
milijuni
Zivota
i
milijarde
dolara.
Na
nesre6upo
34.NEXUS
www. nexusmagazine.
com
PROSINAC-SIJEEAN
2OO5
 
Amerikance,
NIH-ov
Ured
za
altemativnumedicinuodbio
je
oba zahtjeva
i
uije
proveo
vlastita
istraZivanja
"Vlada
SjedinjenihDrLavaodbila
je
obazahtjeva,
ne
zato5to su
dlanovi
kornisijeirnali
bilo
kal<av
prigovor
na
znanost
ili
protol<ole,
negozato
Sto
su znanstvenici
i
lijeinici
koje
je
ZakladaangaLtala
za
provedbu istraZivanja
bili
'neiskusni'Odigledno,istraZivadi
koji
vode
istraZivanja
za
NIH
rnoraju
biti
dlanovi
'Kluba'.
Javnostrnora
biti
upoznata
s
takvim
sra-
motnimponaianjem",
kaZe
Mike
Till
stariji,
suosnivai
Zak-
lade
za
vitamin
C.
Debakl
sa
statinskim
liiekovima
za
sniZavanje
kolesterola
Kardiologrja
je
ve6neko
vrijeme
na
krivom
putu. Rezultattogaje
da su
srdane
bolestijoSuvijekvode6i
uzroksmrti
u
SjedinjenimDrLavama,
a
statinski
lrjekoviza
sniLavanle
kolesterolapostali
su
najprodavanijaklasa
lijekova
na
recept.
U
2002.
statinski
hlekovi
prodanisu
u
vrijednosti
od
12,5
mihjardi
dolara,
a
nagazin Forbes
tvrdi
da su
posljednjebrojke
ogodiSnjoj
prodaji u cijelom svijetudosegnule
26 milgardi
dolara,
ali ovi
li-
j
ekovi
im
aju
znat
ajne
nuspoj ave
(pogledati
http
://www.
health-ft
.net/eB
ook.pdf).
Vita-
min C,
s
godi5njorn
prodajom
od
blizu
180
rnilijuna
dolara,
ima
potpuno
isti
udinak
sniZavanja
kolesterola
kao
i
popularnistatinskilrjekovi.
1985,
dvije
godine
prije
uvodenja
populamih statinskih
hlekova
za
sniZavanje
kolesterola,
znanstvenici
koji
su
istraZivalienzime
koji
pomaZu
tqelu
da stvara
kolesteroldo5li su
do
vaZnog
otkri6a:
vitamin
C
snaZno
djeluje
protiv
kolesterola.Molekulavitamina
C
inhibira
isti
enzim,HMG
CoA
reduktazu,
koji
inhibiraju
i
statin-
ski
lijekoviza
sniLavanje
kolesterola.(Pogledati
http
://www
jbc.
org/cgi/con-
tent/abstract/26
|
I|
6
I
I
I
27
).
Osobe
koje koriste
ku6ne
uredaj
e zapratenjerazine
koles-
terola,
kao
sto
je
Lifestream@
monitor
(dostupan na
55.000
prodajnih
mjesta),izvje5tavaju
daza
maksitnalan
uiinak
nasrriZavanje
kolesterolamoZe
biti
potrebno
6.000
do
10.000
mgvitamina
C.
Statinski
lijekoviblokiraiu
stvaranje
koenzimaQ10i mogu
uzrokovati
popu5tanje srca,
e
time
i
potrebu
za
transplant-
acijom
srca
Strukturukoenzima
Ql0
(CoQl0
ili
ubikinona)
utvr-
dio
je
Merckov
znanstvenik
Karl
Folkersnakon
njegovog
otkrida
1
9
5
7.
(pogl
edati
http
://www.nutrition.
org
I
cgil contentl
tullll3l1912227).
Provedeno
je
barem35
klinidkih
istraZivanja
koja
su
dokazala
ogrolnnu
korist
od
CoQl0
za srdanebolesn-ike,posebno
za
pacijente
s
popu5tanjemsrca
(pogledatihttp://
www
coq
l0supplement.conr/).A u
Japanu
je
sve dopro5lego-dine
CoQl0biolijek
za
srcedostupansamo
na
recept.
Fartnaceutski
div
Merck
je
tr.lekorn
svojih
istraZivanja
na
sniZavanju
kolesterola
otkrioda
statinski
lr.lel<ovi
bloki-raju
stvaranje
vlastitog
CoQl0u
tijelu
To blokiranje
sinteze
CoQl0
je
ozbiljan
uiinak
statina
koji
uzrokujeurnor,bolove
u
mi5icirna
i
skeletalnu
miopatiju
(te5ku
degeneracr.lurniSi6a)
U
Kanadi
nareklamatna
zalijekovemora
biti
i
upozorenjeda
statin
sniZava
CoQl0,
ali
ameridka
FDA
nezahtijeva
ova
vaZna
upozorenja,ostavljaju6i
ameridke
lijednike
u
neznanju
i
izlaLuti
nj
ihove
pac
ij
ente
r
iz
iku
(p
o
g
I
edati
http
:
//www. nature-sperfectstatin.
com/wam.htm).
Merck
je
od
1990.
prijavio
viSe
patenata
na
dodavanje
CoQ
I
0
statinuradi zaobilaZenjaproblema
blokiranja
biosinteze
CoQ
I
0
(Ameridki
patent br.
4,933,165).To
Sto
posjedujuove
patente
od
1990.
dokaz
je
da
su
dlanovi
korporaci-
je
Merck
bili
svjesnida
statini
uzrokuju
degeneracijumi5i6a.
(Merckovi
patenti
nikada
nisu
implernentirani,
vjerojatno
zato
3to
je
svjetska
proizvodnja CoQl0
daleko
nedostatna
zapokrivanje
potreba
svih
korisnika
statinskihlijekova.)TuZnoje
i
istinski
zastra5ujuie
Sto
se
zna
da
trenutnonajprodavanijaklasa
llekova
na
recept-
statinskilrlekovi
za
sniZavanje
kolesterola
-
blokiraju
sintezuCoQl0,
a
ipak
se
ti
lijekovi
rutinski
prepisujusrdanim
bolesnicimal
Prolana
globalne
amnezija:
JoS
jednanuspojavastatina?BivSi
NASA-in
astronaut
i
kirurg
Ameridkog
ratnog
zrakoplovstva
Duane Graveline,
dr.
med.,
vjeruje
daje
statinskihjek
Lipitor
uzrokovao
njegovu
vlastilu
prolaznu
globalnu
amneziju(transient
global
arnnesia,
TSA)
-
disfunkciju
parn6enjapove-
zanu
sa
statinskim
lijekovirna
koju
je
osje6ao
prilikom
letenja
(pogledatihttp://www.spacedoc.net/Statins
fl
y-
er.html).
Dr.
Graveline
vjeruje
da su
ti
novi
lrlekoviuzrok
nedavneepidemrle
TGA
koja
je
pogodila
sobeza
hitnu
pomoi i,
boje6i
se
teskihposljedica
kada
se
radi
o
pilotima
zrakoplovnihkom-
panr.ya
koji
uzimaju
statine,pokrenuo
je
vlastiti
kriZarski rat
s
ciljem
edukacijezdravstvenih
radnika
i
javnosti
o
mogudirnopasnostima
od
lijekova
za
sniLavanjekolesterola.Napisao
je
knjigu,
Statin
Drugs:
SideEffectsandtheMisguided
War on
C
ho
I
es
I
erol(Pogledati
web-lokaciju
Spacedoc.net).
Zaklada
za
vitamin
C
objavila
je
vlastitu
kolekciju
zabrinj avajudih
pitanja
na
http
://www.vitarnincfoundation.org/statinalert.
Ke rd
ioretinometrij
a
potvriluj
e
kroniEniskorbut
i
lij eienj
e
vitaminom
C
Odavno
je
poznato da
ljudskearterije
slabe
unedostatku
vi-
tamina
C
i
drugihnuZnih
hranjivihtvari.
"Aterorni"
ili
"meki
arterijski
plakovi"
imena
sukoja
oznadavaju
abnonnalne
PROSINAC-SIJECANJ
2OO5
www.nexusmagazlne.com
NEXUS.35

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->