Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Φωνή Κυρίου • Η δύναμη της πίστεως, φ. 2910

Φωνή Κυρίου • Η δύναμη της πίστεως, φ. 2910

Ratings: (0)|Views: 260|Likes:

More info:

Published by: Ἀρχονταρίκιον on Mar 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
A¶O™TO§IKH ¢IAKONIA TH™ EKK§H™IA™ TH™ E§§A¢O™
∏ ¢À¡ªΔπΔø
^∏
ÔéÛ›· η› ì ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË Ùɘ \√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ ÂrÓ·È ì àÔÛÙÔÏÈ΋ ›ÛÙË.\∞fi Ù‹Ó ›ÛÙË ·éÙ‹ àÓÙÏÂÖ àÛÙ›Ú¢Ù˜ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ η› Ù›˜ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈÛ\¬ÏÔ Ùfi ϋڈ̷ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜, Û¤ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ÈÛÙÔ‡˜.
^∏ àÔÛÙÔÏÈ΋ ›ÛÙË
^∏ àÔÛÙÔÏÈ΋ ›ÛÙË ÍÂÎÈÓÄ àfi Ù‹Ó âÔ¯‹ ÙáÓ ÚÔÊËÙáÓ Î·› ÙáÓ ‰›Î·ÈˆÓÚÔ·ÙfiÚˆÓ Ùɘ ¶·Ï·ÈĘ ¢È·ı‹Î˘. ^√ \∞‚Ú·¿Ì ̤ Ù‹ ‰‡Ó·ÌË Ùɘ ›ÛÙˆ˜âÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙ‹ ÁÉ Ô‡ ÙÔÜ \¯Â ñÔÛ¯ÂıÂÖ ï £Âfi˜, ͤÓÔ˜ Û¤ ôÁÓˆÛÙË ¯Òڷη› öÁÈÓ ÁÂӿگ˘ ëÓfi˜ ïÏfiÎÏËÚÔ˘ Ï·ÔÜ (^∂‚Ú. 11,9).^√ ªˆ˘Ûɘ ̤ Ù‹ ‰‡Ó·ÌË Ùɘ ›ÛÙˆ˜ ÛÙfiÓ àÏËıÈÓfi £Âfi ‰¤Ó àÓ¤¯ıËΠً‰Ô˘Ï›· ÙáÓ º·Ú·Ò. \∞ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ η› Ó›ÎËÛÂ. ¢È¤Û¯ÈÛÂ Ù‹Ó \∂Ú˘ıÚ¿ ı¿Ï·Û۷η› ÁËÛ ÙÔ‡˜ ïÌÔÂıÓÂÖ˜ ÙÔ˘ ÛÙ‹ ÁÉ ÙáÓ ·Ù¤ÚˆÓ ÙÔ˘˜. ≠√̈˜ ì ›ÛÙË ÙÔ˘˜‰¤Ó Âr¯Â âÍ·ÓÙÏËıÂÖ ÌfiÓÔ Û\·éÙ¿ Ù¿ ÚfiÛηÈÚ· ÙÚfi·È· ÁÈ·Ù› ï £Âfi˜ ÙÔ‡˜ ÚÔ-fiÚÈ˙ ÁÈ¿ Ù‹ ‚·ÛÈÏ›· ÙáÓ ÔéÚ·ÓáÓ, ÁÈ¿ Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÁÉ Ùɘ â·ÁÁÂÏ›·˜. ^√\∞‚Ú·¿Ì «ÂÚ›ÌÂÓ (Ó¿ ‰ÂÖ) Ù‹Ó fiÏË... Ô‡ àÚ¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ¿˜ Ù˘ ı¿ qÙ·Ó ï ú‰ÈÔ˜ ï£Âfi˜» (ÛÙ. 10), ‰ËÏ·‰‹ Ù‹ ‚·ÛÈÏ›· ÙáÓ ÔéÚ·ÓáÓ. ∫·› ï ªˆ˘Ûɘ «à¤‚ÏÂÂÛÙ‹Ó àÓÙ·fi‰ÔÛË» (ÛÙ. 26) Ô‡ ‰¤Ó qÙ·Ó ôÏÏË àfi Ù‹Ó ÎÏËÚÔÓÔÌ›· Ùɘ ÔéÚ¿-ÓÈ·˜ ‚·ÛÈÏ›·˜.∫È ¬Ù·Ó ï Àîfi˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ Á›ÓÂÙ·È ôÓıÚˆÔ˜, àÔηχÙÂÈ Ù‹Ó ïÏÔÎÏËڈ̤-ÓË ›ÛÙË ÛÙfiÓ àÏËıÈÓfi £Âfi. ^√ÌÈÏÂÖ ÁÈ¿ ÙfiÓ ¶·Ù¤Ú· ΔÔ˘, ïÌÈÏÂÖ ÁÈ¿ ÙfiÓ ë·˘ÙfiΔÔ˘, ïÌÈÏÂÖ ÁÈ¿ ÙfiÓ ¶·Ú¿ÎÏËÙÔ, Ùfi ¶·Ó¿ÁÈÔ ¶ÓÂÜÌ·. \∂›Û˘, ¬ÙÈ \∂ÎÂÖÓÔ˜ η› ﶷ٤ڷ˜ ÙÔ˘ ÂrÓ·È ëӈ̤ÓÔÈ Û¤ ÌÈ¿ ıÂ˚΋ ÔéÛ›·, ¬ˆ˜ η› ï ¶·Ú¿ÎÏËÙÔ˜. ∫·› Ù¿ÙÚ›· ÚfiÛˆ· Ì·˙› àÔÙÂÏÔÜÓ Ù‹Ó ^∞Á›· ΔÚÈ¿‰·, ÙfiÓ àÏËıÈÓfi η› ÌÔÓ·‰ÈÎfiΔÚÈ·‰ÈÎfi £Âfi, ï ^√ÔÖÔ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ.∞éÙ‹ Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ·, ·éÙ‹ Ù‹Ó àÔÎ¿Ï˘„Ë ‰¤¯ıËÎ·Ó Î·› Ôî \∞fiÛÙÔÏÔÈ Î·›öÁÈÓ·Ó Î‹Ú˘Î˜ Ùɘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·éÙɘ àÏ‹ıÂÈ·˜ Û\¬ÏÔ ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ. ∞éÙ‹ Ù‹Ó àÏ‹-
 
ETO57ÔÓ8 M·ÚÙÔ˘ 2009API£. ºY§. 10 (2910
 
ıÂÈ· ‰È‰¿ÛÎÂÈ Î·› ˙ÂÖ ì \∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜, ·éÙ‹ Ù‹Ó ›ÛÙË ˙ÔÜÓ Î·› ‰È·ÙËÚÔÜÓ ÛÙ‹Óηډȿ ÙÔ˘˜ Ôî ÈÛÙÔ› ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›.ª¤ ·éÙ‹ Ù‹Ó ›ÛÙË, ϤÂÈ ï àfiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÜÏÔ˜ ¬ÙÈ «Î·Ù·ÙÚfiˆÛ·Ó ‚·Û›-ÏÂÈ·, ë‰Ú·›ˆÛ·Ó Ùfi ‰›Î·ÈÔ, ¤Ù˘¯·Ó Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙáÓ ñÔÛ¯¤ÛˆÓÙÔÜ £ÂÔÜ» (ÛÙ. 33). ∫·Ù¿ÊÂÚ·Ó ‰ËÏ·‰‹ Ó¿ àÓÙ·ÁˆÓÈÛıÔÜÓ ÎÚ¿ÙË ïÏfiÎÏËÚ·,ηÙÂÛÙËÌ̤ӷ àfi ·åáÓ˜ η› Ó¿ ë‰Ú·ÈÒÛÔ˘Ó Ù‹ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÙÔÜ £ÂÔÜ, Ùfi Êá˜ÙÔÜ ∂é·ÁÁÂÏ›Ô˘, Ù‹ ÛˆÙËÚÈÒ‰Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜. \∂‰¿Ì·Û·Ó àÎfiÌËη› Ù¿ ÛÙÔȯÂÖ· Ùɘ ʇÛˆ˜, àÓ¤ÛÙËÛ·Ó ÓÂÎÚÔ‡˜, ıÂÚ¿Â˘Û·Ó àÛıÂÓÂÖ˜, öη-Ó·Ó ı·‡Ì·Ù· Ô‡ ÍÂÂÚÓÔÜÓ ÙfiÓ àÓıÚÒÈÓÔ ÓÔÜ, ̤ ÛÎÔfi Ó¿ ‰ÈÒÍÔ˘Ó Ù‹ÓÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ï¿ÓË ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ η› Ó¿ ÙÔ‡˜ ʈٛÛÔ˘Ó ÛÙfiÓ ≤Ó· àÏËıÈÓfi η›˙ˆÓÙ·Ófi £Âfi.
^√ çÓÂȉÈÛÌfi˜ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ
≠√̈˜, ¬Ï· ·éÙ¿ Ù¿ ηÙfiÚıˆÛ·Ó àÊÔÜ Ï‹ÚˆÛ·Ó Ùfi îÂÚfi Ù›ÌËÌ·: ñ¤ÌÂÈ-Ó·Ó ÙfiÓ çÓÂȉÈÛÌfi ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙ‹ ‰È΋ ÙÔ˘˜ àÍÈÔÚ¤ÂÈ· Úfi‚·Ï-Ï·Ó Ù‹Ó àÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ ìÌáÓ \πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ. ^À¤ÌÂÈÓ·Ó âÍ¢ÙÂÏÈ-ÛÌÔ‡˜ η› ‚¿Û·Ó· ÁÈ·Ù› ‰›‰·ÛÎ·Ó ÙfiÓ ÃÚÈÛÙfi. ¶ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ù‹Ó âÍÔ˘‰¤ÓˆÛË Ì¤-¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘ ·Ú¿ Ù‹Ó àfiÏ·˘ÛË Î·› Ù‹Ó ÚfiÛηÈÚË ôÓÂÛË Ô‡ ‰›ÓÂÈ ì êÌ·ÚÙ›·Û¤ ¬ÛÔ˘˜ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙfiÓ ÛÙ·˘Úfi Ùɘ ïÌÔÏÔÁ›·˜ Ùɘ ›ÛÙˆ˜.
38
O A¶O™TO§O™ TH™ KYPIAKH™ (^E‚Ú. È·ã 24-26, 32-40)
M¿ÚÙ˘Ú˜ Ùɘ ›ÛÙˆ˜
\A‰ÂÏÊÔ›, ›ÛÙÂÈ Mˆ¸Ûɘ «Ì¤Á·˜ ÁÂÓfiÌÂÓÔ˜» äÚÓ‹Û·ÙÔ Ï¤ÁÂÛı·È ˘îe˜ ı˘Á·- ÙÚe˜ º·Ú·Ò, ÌÄÏÏÔÓ ëÏfiÌÂÓÔ˜ Û˘ÁηÎÔ˘¯ÂÖÛı·È Ùˇá Ï·ˇá ÙÔÜ £ÂÔÜjÚfiÛηÈ- ÚÔÓ ö¯ÂÈÓ êÌ·ÚÙ›·˜ àfiÏ·˘ÛÈÓ, Ì›˙ÔÓ· ÏÔÜÙÔÓ ìÁËÛ¿ÌÂÓÔ˜ ÙáÓ AåÁ‡ÙÔ˘ ıËÛ·˘ÚáÓ ÙeÓ çÓÂȉÈÛÌeÓ ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜØ à¤‚ÏÂ ÁaÚ Âå˜ ÙcÓ ÌÈÛı·Ô‰ÔÛ›·Ó. K·d Ù› öÙÈ Ï¤Áˆ; \EÈÏ›„ÂÈ Á¿Ú Ì ‰ÈËÁÔ‡ÌÂÓÔÓ ï ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÚd °Â‰ÂÒÓ, B·Ú¿Î Ù ηd ™·Ì„gÓ Î·d \IÂÊı¿Â, ¢·˘˝‰ Ù ηd ™·ÌÔ˘cÏ Î·d ÙáÓ ÚÔÊËÙáÓ, ÔQ ‰Èa ›ÛÙˆ˜ ηÙËÁˆÓ›Û·ÓÙÔ ‚·ÛÈÏ›·˜, ÂåÚÁ¿Û·ÓÙÔ ‰È- Î·ÈÔÛ‡ÓËÓ, â¤Ù˘¯ÔÓ â·ÁÁÂÏÈáÓ, öÊÚ·Í·Ó ÛÙfiÌ·Ù· ÏÂfiÓÙˆÓ, öÛ‚ÂÛ·Ó ‰‡Ó·ÌÈÓ ˘Úfi˜,öÊ˘ÁÔÓ ÛÙfiÌ·Ù· Ì·¯·›Ú·˜, âÓ‰˘Ó·ÌÒıËÛ·Ó àe àÛıÂÓ›·˜, âÁÂÓ‹ıËÛ·Ó åÛ¯˘ÚÔd âÓ Ô- Ï¤Ìˇˆ, ·ÚÂÌ‚ÔÏ¿˜ öÎÏÈÓ·Ó àÏÏÔÙÚ›ˆÓØ öÏ·‚ÔÓ Á˘Ó·ÖΘ âÍ àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔf˜ ÓÂÎÚÔf˜ ·éÙáÓØ ôÏÏÔÈ ‰b âÙ˘Ì·Ó›ÛıËÛ·Ó, Ôé ÚÔÛ‰ÂÍ¿ÌÂÓÔÈ ÙcÓ àÔχÙÚˆÛÈÓ, ¥Ó· ÎÚ›ÙÙÔÓÔ˜ àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜ Ù‡¯ˆÛÈÓØ ≤ÙÂÚÔÈ ‰b âÌ·ÈÁÌáÓ Î·d Ì·ÛÙ›ÁˆÓ ÂÖÚ·Ó öÏ·‚ÔÓ, öÙÈ ‰b ‰ÂÛÌáӠηd Ê˘Ï·ÎÉ˜Ø âÏÈı¿ÛıËÛ·Ó, âÚ›ÛıËÛ·Ó, âÂÈÚ¿ÛıËÛ·Ó, âÓ ÊfiÓˇˆ Ì·¯·›Ú·˜ à¤ı·ÓÔÓ, Â- ÚÈÉÏıÔÓ âÓ ÌËψٷ֘, âÓ ·åÁ›ÔȘ ‰¤ÚÌ·ÛÈÓ, ñÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓÔÈ, ıÏÈ‚fiÌÂÓÔÈ, ηÎÔ˘¯Ô‡ÌÂÓÔÈ, zÓ ÔéÎ qÓ ôÍÈÔ˜ ï ÎfiÛÌÔ˜, âÓ âÚËÌ›·È˜ Ï·ÓÒÌÂÓÔÈ Î·d ùÚÂÛÈ Î·d ÛËÏ·›ÔȘ ηd Ù·Ö˜ ç·Ö˜ Ùɘ Áɘ. K·d ÔyÙÔÈ ¿ÓÙ˜ Ì·ÚÙ˘ÚËı¤ÓÙ˜ ‰Èa Ùɘ ›ÛÙˆ˜ ÔéÎ âÎƠ̂۷ÓÙÔ ÙcÓ â·ÁÁÂÏ›·Ó, ÙÔÜ £ÂÔÜ ÂÚd ìÌáÓ ÎÚÂÖÙÙfiÓ ÙÈ ÚÔ‚Ï„·Ì¤ÓÔ˘, ¥Ó· Ìc ¯ˆÚd˜ ìÌáÓ ÙÂÏÂȈıáÛÈ.
EB¢OMA¢A E•øTEPIKH™ IEPA¶O™TO
 
39
MÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ùɘ \AÔÛÙÔÏÈÎɘ ÂÚÈÎÔɘ
\A‰ÂÏÊÔ›, ̤ Ù‹Ó ›ÛÙÈÓ ï Mˆ¸Ûɘ, ¬Ù·Ó âÌÂÁ¿ÏˆÛÂ, àÚÓ‹ıËΠӿ çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ˘îfi˜ Ùɘı˘Á·ÙÚfi˜ ÙÔÜ º·Ú·Ò, ‰ÈfiÙÈ âÚÔÙ›ÌËÛ ÌÄÏÏÔÓ Ó¿ ñÔʤÚF  Ë Ì·˙› ̤ ÙfiÓ Ï·fiÓ ÙÔÜ £Â-ÔÜ ·Ú¿ Ó¿ ö¯F  Ë Ù‹Ó ÚfiÛηÈÚË àfiÏ·˘ÛÈÓ êÌ·ÚÙˆÏáÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. \EıÂÒÚËÛ ÌÂÁ·-χÙÂÚÔÓ ÏÔÜÙÔÓ àfi ÙÔ‡˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Ùɘ AåÁ‡ÙÔ˘ ÙfiÓ âÍ¢ÙÂÏÈÛÌfiÓ ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ,ηı\ ¬ÛÔÓ à¤‚ÏÂ Âå˜ Ù‹Ó àÓÙ·fi‰ÔÛÈÓ. K·› Ù› àÎfiÌË Ó¿ á; ¢¤Ó ÌÔÜ âÈÙÚ¤ÂÈ ï¯ÚfiÓÔ˜ Ó¿ ÛĘ ‰ÈËÁËıá ‰È¿ ÙfiÓ °Â‰ÂÒÓ, ÙfiÓ B·Ú¿Î, ÙfiÓ ™·Ì„ÒÓ, ÙfiÓ \IÂÊı¿Â, ÙfiÓ¢·˘˝‰ η› ™·ÌÔ˘‹Ï η› ÙÔ‡˜ ÚÔÊ‹Ù·˜, Ôî ïÔÖÔÈ Ì¤ Ù‹Ó ›ÛÙÈÓ àÓ¤ÙÚ„·Ó‚·Û›ÏÂÈ·,öÎ·Ó·Ó öÚÁ· ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, â¤Ù˘¯·Ó Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÈÓ ñÔÛ¯¤ÛÂˆÓ ÙÔÜ£ÂÔÜ, öÊÚ·Í·Ó ÛÙfiÌ·Ù· ÏÂfiÓÙˆÓ, öÛ‚ËÛ·Ó Ù‹Ó ‰‡Ó·ÌÈÓ ÊˆÙÈĘ, ‰È¤Ê˘Á·Ó Ù‹Ó ÛÊ·-Á‹Ó, öÁÈÓ·Ó àfi à‰‡Ó·ÙÔÈ ‰˘Ó·ÙÔ›, öÁÈÓ·Ó åÛ¯˘ÚÔ› Û¤ ηÈÚfiÓ ÔϤÌÔ˘, öÙÚ„·Ó Âå˜ Ê˘-Á‹Ó ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙáÓ â¯ıÚáÓ. °˘Ó·ÖΘ öÏ·‚·Ó ÙÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙˆÓ ‰È\ àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜, ôÏÏÔȉ¤ â‚·Û·Ó›ÛıËÛ·Ó Î·› ‰¤Ó ≤¯ıËÛ·Ó Ó¿ àÊÂıÔÜÓ âχıÂÚÔÈ, ‰È¿ Ó¿ âÈÙ‡¯Ô˘Ó Ì›·ÓôÏÏËÓ Î·Ï˘Ù¤Ú·Ó àÓ¿ÛÙ·ÛÈÓ. òAÏÏÔÈ â‰ÔÎÈÌ¿ÛıËÛ·Ó Ì¤ âÌ·ÈÁÌÔ‡˜ η› Ì·ÛÙ›ÁˆÛÈÓ,àÎfiÌË ‰¤ η› ̤ ‰ÂÛÌ¿ η› Ê˘Ï·Î‹Ó. \EÏÈıÔ‚ÔÏ‹ıËÛ·Ó, âÚÈÔÓ›ÛıËÛ·Ó, ñ¤ÛÙËÛ·ÓÔÏÏ¿˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜, âı·Ó·ÙÒıËÛ·Ó Ì¤ Ì¿¯·ÈÚ·Ó, ÂÚÈÏ·ÓáÓÙÔ ÊÔÚÔÜÓÙ˜ ‰¤ÚÌ·Ù·ÚÔ‚¿ÙˆÓ η› ‰¤ÚÌ·Ù· ·åÁáÓ, âÛÙÂÚÔÜÓÙÔ, ñ¤ÊÂÚ·Ó ıÏ›„ÂȘ η› ηÎÔ˘¯›·˜, (ôÓıÚˆ-ÔÈ ‰È¿ ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ ‰¤Ó qÙÔ ôÍÈÔ˜ ï ÎfiÛÌÔ˜), âÏ·ÓáÓÙÔ Û¤ âÚ‹ÌÔ˘˜ η› Û¤ ‚Ô˘Ó¿, Û¤Û‹Ï·È· η› Û¤ ÙÚ‡˜ Ùɘ Áɘ. ≠OÏÔÈ ·éÙÔ›, ôÓ Î·› Âr¯·Ó Î·Ï‹Ó Ì·ÚÙ˘Ú›·Ó ‰È¿ Ù‹Ó ›-ÛÙÈÓ ÙÔ˘˜, ‰¤Ó öÏ·‚·Ó, ¬,ÙÈ Âr¯Â ñÔÛ¯ÂıÉ ï £Âfi˜, ‰ÈfiÙÈ Âr¯Â ï £Âfi˜ ÚԂϤ„ÂÈ Î¿ÙÈ Î·-χÙÂÚÔÓ àÓ·ÊÔÚÈÎᘠÌ\ âÌĘ ‰È¿ Ó¿ Ì‹ Êı¿ÛÔ˘Ó âÎÂÖÓÔÈ Âå˜ Ù‹Ó ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ âÌĘ.
(\EÎ Ùɘ ÌÂÙ·ÊÚ¿Ûˆ˜ Ùɘ K·ÈÓɘ ¢È·ı‹Î˘ ÙáÓ àÂÈÌÓ‹ÛÙˆÓ Î·ıËÁ. B. B¤ÏÏ·,\AÚ¯ÈÌ. Eé. \AÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘, ^AÌ. \AÏÈ‚È˙¿ÙÔ˘, °ÂÚ. KÔÓȉ¿ÚË, òEΉ. A¶O™TO§IKH™ ¢IAKONIA™).
¢¤¯ıËÎ·Ó Ó¿ ñÔÛÙÔÜÓ ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· ̤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘, âÍ¢ÙÂÏÈÛÌÔ‡˜, Ì·-ÛÙÈÁÒÛÂȘ, àÎfiÌË Î·› ‰ÂÛÌ¿ η› Ê˘Ï·Î›ÛÂȘ (^∂‚Ú. 11,35-36). ™¯Â‰fiÓ ¬ÏÔÈ ÔîÌ¿ÚÙ˘Ú˜ η٤ÏËÍ·Ó Û¤ ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· η› ‚›·ÈÔ ı¿Ó·ÙÔ, àÊÔÜ ÚáÙ· öÁÈÓ·ÓàÓÙÈΛÌÂÓÔ âÍ¢ÙÂÏÈÛÌÔÜ àfi ÙÔ‡˜ ‰ËÌ›Ô˘˜ ÙÔ˘˜.√î ‰ËÌfiÛȘ Ì·ÛÙÈÁÒÛÂȘ qÙ·Ó Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ ÙÚfiÔÈ ÙÈ̈ڛ·˜ ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ïÌÔ-ÏÔÁËÙ¤˜ Ùɘ ›ÛÙˆ˜ Ô‡ η٤ÏËÁ·Ó ÛȉËÚÔ‰¤ÛÌÈÔÈ Û¤ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ η› àÚfiÛÈÙÂ˜Ê˘Ï·Î¤˜. √î ÏÈıÔ‚ÔÏÈÛÌÔ›, ¬ˆ˜ ÙÔÜ ÚˆÙÔÌ¿ÚÙ˘Ú· ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, ï ‰È·ÌÂÏÈÛÌfi˜ÙáÓ ÌÂÏáÓ ÙÔÜ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ̤ âÒ‰˘Ó˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜, Ôî ‚·Û·ÓÈÛÌÔ› ̤ ‰È¿ÊÔ-Ú˜ ‚¿Ó·˘Û˜ âÈÓÔ‹ÛÂȘ, àÏÏ¿ η› ï àÔÎÂÊ·ÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ (ÛÙ. 37) ïÏÔÎÏ‹Úˆ-Ó·Ó Ù›˜ à›Û٢٘ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ô‡ ñ¤ÌÂÈÓ·Ó Ôî Ì¿ÚÙ˘Ú˜ η› Ôî ïÌÔÏÔÁËÙ¤˜ Ùɘ›ÛÙÂÒ˜ Ì·˜.¶·Ú¿ Ù·ÜÙ· ‰¤Ó χÁÈÛ·Ó. ¶ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó¿ ¿ıÔ˘Ó ÁÈ¿ ÙfiÓ ÃÚÈÛÙfi ÁÈ¿ Ó¿ ˙‹-ÛÔ˘Ó Ù‹Ó âÏ¢ıÂÚ›· ÙÔÜ Ó‡̷ÙÔ˜ Ô‡ \∂ÎÂÖÓÔ˜ ñfiÛ¯ÂÙ·È Ó¿ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ‡˜àıÏËÙ¤˜ Ùɘ ›ÛÙˆ˜. \∞ÎfiÌË Î·› ¬Ù·Ó ‰¤Ó öÊı·Ó·Ó ̤¯ÚÈ Ùfi Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ ÙÔÜ ·¥Ì·-
§H™ TH™ EKK§H™IA™ TH™ E§§A¢O™

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->