Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
มีนาคม 2556

มีนาคม 2556

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by Nattapol Kengkuntod

More info:

Published by: Nattapol Kengkuntod on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2013

pdf

text

original

 
ฉบับที ่137 
มีนาคม 2556
 
2 นิตยสารสร้างสุ
2
จากใจผู ้จัดการ
เดือนมนาคมน  ถือเปนเดือนแห่งการรวมพลงเพือสงคมทน่า อยู่ยิงขึน ไม่ว่าจะเปนงานรวมพลคนอาสาทำาด อย่าง
“คนไทยขอมือหน่อย”
ซึง สสส. ร่วมกบมูลนิธิเพือคนไทย และภาคเครื ข่ายองค์กรต่างๆ จดขึนเพือเชิญชวนให้คนในสงคมร่วมกนคนละไม้คนละมือเพือทำาให้สงคมของเราน่าอยู่ขึน นบเปนเทศกาลรวบรวมคนลงมือครงแรกท ใหญ่ทสุดของไทย ภายในงานคบค งไปด้วยองค์กรททำางานเพือสงคมมากกว่า 200 แห่ง และประชาชนทวไปทมใจอยากช่วยแก้ปัญหาทสงคมไทยกำาลงเผชิญอยู ่ในหลายด้าน ทงเศรษฐกิจ สงคม สิ งแวดล้อม ภยพิบติ  ตลอดจนปัญหาสำาคญอย่างปัญหาเด็ก เยาวชน ซึงทุกปัญหายง ต้องการคนไทยทุกภาคส่วนมาร่วมมือ ลงมือเพือแก้ ไข
สสส. ถือเป็นภารกิจหนึ งทีจะร่วมผลักดั
 ใหสงคมไทยเปน
“สงคมจิตอาสา”
และปลู
ฝังแนวคิดใหประชาชนเป
“พลเมืองอาสา”
 
ทพรอมจะชวยเหลอและพฒนาสงคมในทุกสถานการณซึ งท ผานมาไดรวมกบมูลนิธิอาสา สมครเพอสงคม พฒนาระบบสนบสนุนโอกาสการเขาถึงงานอาสาคอ ธนาคารจิตอาสา หรอ
Time Bank 
เพ อเพิ มชองทางการเขาถึงของ ประชาชนทสนใจอยากทำางานชวยเหลอสงคมผานเว็บไซต
www.jitarsabank.com
 
ซึงแนวคิดของ
Time Bank 
ไดรบความสนใจมากในตางประเทศ โดยเฉพาะองกฤษและอเมริกา โดยปัจจุบน 26 ประเทศท วโลกม ระบบ
Time Bank 
สำาหรบธนาคารจิตอาสา มผู มาลงทะเบยน ฝากจำานวนเวลาทอยากทำางานอาสาสมครเกอบ 60,000 ชวโมงแลว ซึงหากระบบน แพรขยายไปกวางขวางในสงคม ทำาใหกระแสจิตอาสาเบงบานไปดวยนำาใจแหงการชวยเหล กน สงคมไทยคงนาจะอยูขึนอกมาก งานสำาคญอกงานหนึงในชวงตนเดอนมนาคมน คอเวทฟืนพลงชุมชนทองถินสูการ อภิวฒนประเทศไทย จดขึ นเปนคร งท 3 เปน อกงานท ยนยนวาพลงของคนในชุมชนเปนสวนสำาคญในการสรางประเทศไทยใหนาอยู ขึ ซึงการทำางานท ผานมาขอสสส. และภาคเครอขายไดสนบสนุนใหเกิดการเพิ มจำานวตำาบลสุขภาวะ ท คนในชุมชนรวมทำางาน และ แลกเปล ยนเรยนรู เพอสราง
“ความสุข”
ของ
คนในชุมชนเองขึนเปนจำานวนมาก การจดงานปีท 3 มุงตอกยำาแนวคิด และฟื นจิตสำานึกในความรู รอนรู หนาวตอปัญหาของสวนรวม เปนการเริ มตนทสำาคญในการมสวนรวมทุกขรวมสุขของปัจเจกตอทุกองคาพยพของสงคมสุดทายสำาหรบฉบบน  ผมอยากขอเชิญชวนผูบริโภคทใสใจสุขภาพมาเยยมชมนิทรรศการอาหาร
“เส้นทางกิน[พอ]ด สูชว มสุข”
ทสสส. และภาคเครอขายดานอาหาร กวา 20 องคกรรวมกนจดขึน โดยเปดตวไป เมอเดอนทผานมา เพอกระตุ นคนไทยใหความสำาคญกบอาหารท บริ โภค เปล ยนแปลง พฤติกรรมการรบประทานอาหารทเหมาะสมและปลอดภย เพราะปัจจุบนมตวเลขทนาตกใจ วาคนไทยมากกวา 400,000 คน/ปี เสยชวิตดวยโรคท มสาเหตุหลกมาจากพฤติกรรมการบริ โภค อาทิ โรคระบบหวใจและหลอดเลอด เบาหวาน มะเร็ง สถานการณการบริโภคผกและผลไมคนไทยอยู ในเกณฑทนาเปนหวง รวมถึงปัญหาการไมเขาถึงผกผล ไมทปลอดภการใชสารเคมทางการเกษตรททำาใหอาหารกลายเปนภยรายใกลตวทหากเราไมรูเทาทก็จะกลายเปนการทำารายตนเองโดยไมรู ตว
นิทรรศการจดแสดงทศูนยเรยนรู้สุขภาวะ ซ.งามดูพลเปดให้ชมวนองคาร – ศุกร  เวลา 09.00-18.00 น. และวนเสาร เวลา10.00-18.00 น. เว้นวนหยุดนกขตฤกษถง วนท  27 เมษายนนนะครบ
 
สวสดครบ
 
นิตยสารสร้างสุข 5
4
‘สุข’
ประจำ�ฉบั
4 นิตยสารสร้างสุ
การกินเปนความสุขอย่างหนึ ง แต่ การกินผิดๆ กลายเปนสาเหตุให้แต่ละปีคนไทยมากกว่า 400,000 คน ต้องเสยชวิตด้วยโรคท มสาเหตุ หลกมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาทิ โรคระบบหวใจและหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็
จากขอมูลจากรายงานสุขภาพประชาชนไทย ในปี 2551-2552 คนไทยบริโภคผกและผลไมเพยงพอไมถึงครึง หรอเพยง 17.7% ลดลงจาก 21.9% ในปี 2546-2547 ภาคกลางบริโภคผกผลไมนอยทสุด14.45%แตก็ไมไดหมายความวาคนทกินผกเพยงพอจะปลอดภย เพราะจากการสำารวจพบผกผลไมตามทองตลาดมสารเคมตกคางถึง 40% ซึงเมอสบคนตอไปก็พบสิงทนาตกใจ คอ ไทยเปนประเทศทมปริมาณการใชสารเคมทางการเกษตรมากเกิน เปนอนดบ 4ของโลก คิดเปน 87 ลานกิโลกรม/ปี เปนเงินถึง 2.2 หมนลานบาท!ฟังแลวนอกจากจะนากลว ยงเกิดคำาถาม...เมอเปนเชนน เราจะ
“กิน”
อยางไร ใหแนใจวาจะมทงความสุข และดตอสุขภาพ??สสส. ทำางานรวมกบภาคเครอขายกวา20 องคกร เพอสรางความตระหนกใหเกิดขึนและนำาไปสูการเปลยนแปลงพฤติกรรมการรบประทานอาหารทเหมาะสมและปลอดภย โดยไดจดงานนิทรรศการอาหาร
“เส้นทางกิน [พอ] ด สูชวมสุข”
และงาน
Green Consumer Society Fair
รวมกบภาคเครอขายดานอาหาร อาทิ เครอขาย โภชนาการสมวย เครอขายเด็กไทยไมกินหวาน เครอขายคนไทยไรพุง เครอขายพฒนามาตรฐานรานอาหารและแผงลอยขึนเมอเดอนทผานมา ทอาคารศูนยเรยนรูสุขภาวะนบเปนการรวมรวบและสงเคราะหขอมูลการดำาเนินงานของแผนงานอาหารเพอสุขภาวะ และเผยขอมูลเกยวกบอาหารหลายๆอยางทนาสนใจ เพอประกอบการตดสินใจเลอกรบประทานอาหารในแตละมอ ไมวาจะ
เป็น
“โซนอนตราย รายทาง”
คูมอในการปฏิเสธอาหารใหโทษ 
“เมนูท้าลอง”
นำาเสนออาหารจานเด็ดของคนไทยยุคปัจจุบน ทตองเลอกกอนบริโภควา จานไหนทานได จาน ไหนนากลว
“กิจกรรมพิสูจนสารพิษตกค้าง(Food Lab)”
วิธงายๆ ทจะตรวจสอบสารตกคางในผกสด ผลไมไดดวยตนเอง
>>
กล่องโฟม
‘กลองโฟม’
ทรานอาหารตามสงชอบใชนบวาเปนอนตรายอยางยิงเมอนำามาบรรจุอาหารรอน เพราะโฟมผลิตมาจากสารเคมลวนๆ เมอสมผสความรอนเปนเวลานาน จะทำาใหหลอมละลาย เกิดสาร
‘สไตรน’
ปนเปือนในอาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภททอด เพราะสไตรนละลายไดดในนำามน และถามสวนผสมของนำาสมสายชูในอาหารนนดวย จะเพิมการละลายมากขึนสารสไตรน มผลตอรางกายคอเสยงตอการเกิดโรคมะเร็และมพิษตอระบบประสาท และยงพบวาพอคาแมขายสวนใหญยงนำากลอง  โฟมทผลิตจากโรงงานมาใสอาหารทนท โดยไมไดเช็ดทำาความสะอาดกอน ทำาใหละอองโฟมทติดมาจากการผลิตเขาสูรางกายไดโดยตร
>>
ถุงร้อน
 ไมควรใชบรรจุอาหารทมรถเปรยวจด เชน นำาสมสายชู ของหมกดอง ไมใชบรรจุอาหารทรอนจดหรอมความมนมากๆเพราะจะเปนตวเรงใหเกิดการปนเปือนสูอาหารได และแมจะเปนถุงรอนททนตอความรอนไดถึง 120 องศาเซลเซยส แตอาหารททอดใหมๆ มอุณหภูมิมากกวานน จึงควรพกทตะแกรงใหคลายความรอนกอนบรรจุใสถุง
>>
ภาชนะพลาสติ
 ไมควรใชบรรจุอาหารทเปนกรด (มรสเปรยว) เชน พริกดอง นำาสมสายชู เพราะกรดจะกดกรอนพลาสติกแลสในเนอพลาสติก ซึงมสารตะกวและปรอทผสมอยู เมอบริโภคเขาไป สารเหลานจะสะสมในรางกาย เปนสาเหตุของมะเร็งได ควรใชภาชนะทเปนแกว กระเบองเซรามิค หรอสแตนเลสจะปลอดภยกวา
>>
ฟอร์มาลิน หรือน ำายาดองศพ
สารอนตรายทผูขายมกจะนำามาผสมในอาหารทะเลสด ผกสด และเนอสตวสด เพอใหอาหารคงความสด ไมเนาเสยงาย และเก็บรกษาไดนาน หากบริโภคเขาไปอาจทำาใหการทำางานของตบ ไหวใจ และสมองเสอมลง หากไดรบในปริมาณมากอาจทำาใหปวดทองอยางรุนแรง อาเจยน อุจจาระรวง หมดสติ และตายในทสุด
>>
สารฟอกขาว หรือผงซักมุ ้
ผูคาบางราย นำามาใชฟอกขาวในถวงอก ขิงซอย ยอดมะพราว หนอไมดอง ทุเรยนกวน นำาตาลมะพราว เพอใหอาหารมความขาวสดนารบประทาน และดูใหมอยูเสมอ หากบริโภคเขาไปจะทำาใหเกิดการอกเสบในอวยวะทสมผสอาหาร เชน ปากลำาคอ กระเพาะอาหาร เกิดอาการปวดหลง ปวดศรษะ อาเจยน แนนหนาอก ไตวาย และเสยชวิตได จึงควรหลกเลยงอาหารทมสขาวใหมอยูเสมอ แมตากลมก็ยงไมมสดำาคลำา
>>
ยาฆ่าแมลง
เกษตรกรบางรายใชยาฆาแมลงในปริมาณมากเกินไป หรอเก็บเกยวพชผลออกจำาหนายกอนทสารเคมจะสลายตวทำาใหอาจตกคางมากบผกสด และผลไมสด ซึงหากบริโภคเขาไปในปริมาณมากจะทำาใหกลามเนอสน กระสบกระสายชกกระตุก หมดสติ หายใจขด และอาจหยุดหายใจได แตหากไดรบในปริมาณไมมากก็อาจสะสมในรางกาย ทำาใหเกิด โรงมะเร็งได
เชื อไหมว่าการกินในชวิตประจำาวนของเราอาจก่อให้เกิดอนตรายต่อสุขภาพได้มากมาย ม อาหารหลายอย่างท ซ่อนภยร้าย จ้องทำาลายสุขภาพของเราอยู ่อย่างคิดไม่ถึ
นิทรรศการอาหาร
“เส้นทางกิน[พอ]ดสูชวมสุข”
จดแสดงทบริเวณชน 1 และชน2 อาคารศูนยเรยนรูสุขภาวะ ซ.งามดูพล เปดใหชมวนอ
 
 งคาร–ศุกร เวลา 09.00-18.00 น. และวนร 10.00-18.00 น.เ ว น ว น ห ยุ ดน ก ข ต ฤ ก ษตงแตวนน ถึง27 เมษายน

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->