Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kompleksni prirucnik kreativni

kompleksni prirucnik kreativni

Ratings:
(0)
|Views: 206|Likes:
Published by Slađana Marković
priručnik za nastavnike za prvi razred
priručnik za nastavnike za prvi razred

More info:

Published by: Slađana Marković on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

 
PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKUU PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE
 
2
PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKUU PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE
Uxbeni~ki komplet za nastavu po~etnog ~itawa i pisawapo kompleksnom postupku sadr`i:
[ta sve deca znaju 
‡ radna sveska za pripremu za po~etno ~itawe i pisawe
^udna mi ~uda
‡ prva zbirka tekstova za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa
Pi{em, pi{em
‡ radna sveska za po~etno pisawe
Pri~am ti pri~u 
‡ druga zbirka tekstova
SlovaricaEvidencioni list 
(prilog u kwizi
[ta sve deca znaju 
)
[ta sve sadr`i priru~nik:
1. Uvodni deo sa kratkim obja{wewem kompleksnog postupka (Vuk Milatovi} i JelenaMio~). Uputstvo za rad2. Prva i druga etapa sa oko 40 ~asova ‡ priprema za po~etno ~itawe i pisawe3. Tre}a etapa sa oko 50 ~asova ‡ osposobqavawe u~enika za samostalno ~itawei razumevawe kratkih tekstova (usmeno i pismeno)4. ^etvrta etapa ‡ razvijawe usmenog i pismenog izra`avawa ‡ usavr{avawe logi~kog~itawa5. Nastava po~etnog pisawa6. Preporuka za u~iteqa po~etnika7. Scenariji ~asova
 
Kompleksni postupak u nastavi po~etnog ~itawa i pisawa nastao je empirijskim putemtokom dve {kolske godine (1960/1961. i 1961/1962) iz potrebe da se nastava po~etnog~itawa i pisawa uskladi sa savremenim tokovima i mogu}nostima opismewavawa dece.Nau~nu potvrdu vrednosti postupak je dobio doktorskom disertacijom dr MuhamedaMuradbegovi}a
Kompleksni i monografski postupak u po~etnom ~itawu 
, ZUNS, Beograd1968.„Sve postavke ovog postupka nikle su iskqu~ivo iz prakse u mnogim odeqewima prvograzreda, gde su vi{e godina proveravane i dogra|ivane. Upravo to im daje posebnu ~vrstinui realnost.“
1
Tvorac kompleksnog postupka je Jelena Mio~, u~iteqica iz Beograda.
POSTAVKE KOMPLEKSNOG POSTUPKA
• Proveravawe i utvr|ivawe prethodnog znawa iz oblasti slova i ~itawa.• U~enicima je omogu}eno samostalno napredovawe prema sopstvenim sposobnostima,uz stru~nu pomo} u~iteqa.• U~iteq „ne odr`ava nastavu“ u dosada{wem smislu i „ne obra|uje gradivo“. Umestotoga, on organizuje razli~ite zanimqive aktivnosti u kojima u~estvuju svi u~enici, bezobzira na to kolike su razlike u znawu, te se mo`e re}i da su uspostavqeni novi odnosiizme|u nastavnih ~inilaca:
u~enik
u~iteq
nastavno gradivo
.• U radu prema kompleksnom postupku nema jedinstvene strukture ~asa.• Osobine koje dete pre polaska u {kolu ispoqava kroz igru (radoznalost, ma{ta, sklonost ka aktivnostima, slobodno ispoqavawe svoje li~nosti), po polasku u {kolu trebadaqe da nadogra|uje kroz navikavawe na samostalan rad i ~itawe, nalaze}i zadovoqstvou tome.• Razvijawe de~jeg mi{qewa i izgra|ivawe usmenog i pismenog izra`avawa, pri ~emuse posebna pa`wa posve}uje sadr`ajnosti i kreativnosti de~jeg izra`avawa.• Uskla|ivawe sa uslovima sredine u kojoj se radi.
Etape u nastavi po~etnog ~itawa i pisawa prema kompleksnompostupku
I
. Priprema za po~etno ~itawe i pisawe
II
. Potpuno usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica
III
. Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog kroz rad natekstovima i nastava po~etnog pisawa
IV
. Usavr{avawe logi~kog ~itawaDu`inu trajawa etapa u radu prema kompleksnom postupku trebalo bi shvatiti uslovno.Wihovo trajawe zavisi, pre svega, od kvaliteta i kvantiteta prethodnog znawa u~enika.
3
PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKUU PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE
1
J. Mio~, N. Mio~-Stanojevi},
Nastava po~etnog ~itawa i pisawa ‡ priru~nik za u~iteqe
, ZUNS, Beograd 2003.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
mkluk48 liked this
Slađana Marković liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->