Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka II. b Zakona o javnoj nabavi - Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka II. b Zakona o javnoj nabavi - Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Ratings: (0)|Views: 165 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
1
REPUBLIKA HRVATSKAUred za op
ć
e posloveHrvatskoga sabora i Vlade RH
 Zagreb, Opati
č
ka 8Klasa: 330-01/13-09/02Urbroj: 50403-06-13-02Zagreb, ožujak 2013.Na temelju
č
lanka 44. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11) Ured zastupnikaRepublike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, kao javni naru
č
itelj objavljuje:
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU SKLAPANJA UGOVORAO JAVNIM USLUGAMA IZ DODATKA II. B ZAKONA O JAVNOJ NABAVIUSLUGA PREVO
Đ
ENJA, LEKTURE I PRAVNE REDAKTURE
(Ev. Broj nabave EV-01/M-2013)
 
2SADRŽAJ:1. Op
ć
i podaci 32. Opis predmeta nabave, koli
č
ina i tehni
č
ke specifikacije 33. Procijenjena vrijednost nabave 44. Kriterij za odabir ponude 45. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji trebaju ispuniti 46. Na
č
in dostavljanja ponude 87. Rok datum, vrijeme i adresa za dostavu ponuda 88. Datum objave zahtjeva na internetskim stranicama 89. Cijena ponude 810. Jezik i pismo ponude 811. Rok valjanosti ponude 912. Rok za donošenje odluke o odabiru 913. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva 914. Rok, na
č
in i uvjeti pla
ć
anja 1015. Zajedni
č
ka ponuda 1016. Sudjelovanje podizvoditelja 1017. Izmjene dokumentacije za nadmetanje 1018. Troškovi sudjelovanja u nadmetanju 1119. Razlozi odbijanja ponuda 1120. Uputa o pravnom lijeku 1121. Mjesto i rokovi izvršenja ugovora 1122. Pravila dostavljanja dokumenata 1223. Sadržaj i na
č
in izrade ponude 1224. Troškovnik 1325. Prilozi (Ponudbeni list prilog 1, Izjava prilog 2). 14
 
3
1. OP
Ć
I PODACI:Naru
č
itelj:
Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava,Dalmatinska 1, Zagreb, OIB 98898752468putem Ureda za op
ć
e poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Opati
č
ka 8, 10000 Zagreb, OIB 03055728877
Osoba za kontakt
:Domagoj Horvat,broj telefona: 01 4569 577,broj telefaksa: 01 6303 004,e-mail:domagoj.horvat@sabor.hr 
Evidencijski broj nabave
: EV-01/M-2013
Internetske stranice naru
č
itelja na kojima je objavljen Zahtjev za prikupljanjeponuda:
www.vlada.hr 
2. OPIS PREDMETA NABAVE, KOLI
Č
INA I TEHNI
Č
KE SPECIFIKACIJE:
Prijevod, lektura i pravna redaktura dokumenata za potrebe Ureda zastupnika RepublikeHrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (s hrvatskog na engleski jezik i obrnuto)
Pojašnjenje predmeta nabave:
Usluge prevo
đ
enja
 
obuhva
ć
aju prijevod pravnih dokumenata s engleskog na hrvatski i shrvatskog na engleski jezik, naj
č
ć
e službenih o
č
itovanja države, odgovora na tužbe,podnesaka, presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava i Suda EU, te drugihme
đ
unarodnih para-sudbenih tijela.Lektura obuhva
ć
a jezi
č
ni pregled, odnosno jezi
č
nu lekturu prevedenih tekstova na engleski jezik i obrnuto, i to: uklanjanje pravopisnih i gramati
č
kih pogrešaka te stilsku prilagodbuduhu jezika. Lektor ne
ć
e bez konzultacija s Uredom zastupnika Republike Hrvatske predEuropskim sudom za ljudska prava mijenjati stru
č
nu terminologiju. U slu
č
aju neslaganja snekim terminom upozorit
ć
e na problem i u napomeni sugerirati bolje rješenje. Lektoriranitekst treba predati u pisanom i elektroni
č
kom obliku i to na na
č
in da se na ra
č
unalu moguvidjeti zahvati u originalnom prijevodu.Pravna redaktura obuhva
ć
a pregled i pravnu redakturu prevedenih tekstova s hrvatskog naengleski jezik i obrnuto (službenih o
č
itovanja, odgovora na tužbe, podnesaka, presuda iodluka) na temelju analize izvornog teksta i prijevoda. Redaktura obuhva
ć
a osobito provjeruto
č
nosti pravnih pojmova, prijedloga odgovaraju
ć
ih pravnih termina kao i ure
đ
enje tekstaprijevoda sukladno normo tehni
č
kim pravilima i pravnom sustavu Republike Hrvatske,imaju
ć
i pri tome u vidu sve posebnosti sustava prava Europske unije. Redaktori su dužni priizboru odgovaraju
ć
ih pravnih termina i pojmova predlagati rješenja u duhu pravnog nazivlja itradicije ali da se pri tome ne mijenja smisao i posebnost izvornog pravnog sustava.Okvirna koli
č
ina predmeta nabave nazna
č
ena je u Troškovniku.To
č
ne tehni
č
ke specifikacije predmeta nabave nazna
č
ene su u Troškovniku.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->