Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ujjászületés

Ujjászületés

Ratings: (0)|Views: 366|Likes:
Published by sesame777

More info:

Published by: sesame777 on Mar 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
AZ ÚJJÁSZÜLETÉS ÚTJA
A BENSŐ IGE ÚTJÁN, NÉMET NYELVEN KAPTA
L O R B E R J A K A B„Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkábbád a ti mennyei Atyátok S z e n t S z e l l e m e t azoknak, akik tőle kérik” – 
Lukács ev.11:13.-/Erre a kérésre szükség van ezen szent K i n y i l a t k o z t a t á s üdvös befogadásához is. ASzentszellemet az Atyától komolyan kérni kell, majd arra vágyakozással várni, mielőtt azember az olvasáshoz fog.//Adta az Úr Szentszelleme 1840. Aug. 15-én/A következőkben egészen rövid szabályokat adok nektek miheztartásul, és ezeket pontosanfigyeljétek meg, ha biztonságban akartok lenni a világ cselvetéseitől és a lehető
legrövidebbutat 
akarjátok választani, hogy mihamarább elnyerjétek 
 Kegyelmemet,
és ebből kifolyólagelérjétek a
teljes újjászületést.
E szabályok sorrendben a következők:E l ő s z ö r . Mindenkinek a legpontosabban meg kell tartania a
 politikai törvényeket 
egész küllényegükben, bármilyenek is azok, és minden megpróbáltatásba bele kellnyugodnia: mert nincs sehol hatalom, csupán Énbennem és Általam. Minden Nekem vanalárendelve, vagy tudatosan, vagy tudatlanul. A fejedelmek az alattvalók életkörülményeiszerint jó- vagy keményszívűek, mert mindez Tőlem függ. Ha azonban valamely nép közöttmég a bűn garázdálkodik, miként kárhozatos módon tinálatok is, hogyan adhatnék Én nektek önzetlen uralkodókat, akik a népnek még több tápot szolgáltatnának a paráználkodásra, hogyaztán teljesen az erkölcstelenségbe fúljanak az emberek?!
 Jaj azért minden felbujtónak!
Ilyen ne csak az időleges, hanem az örök halállal is büntettessék meg! Mert az uralkok túl magasan állanak ahhoz, hogy önmaguktóllehetnének azzá, amik ők a népnek, és nincsen egy sem az Én igazságos akaratom nélkül.És a jó és szelíd vigasztalás, a kemény és haszonleső pedig igazságos korbács az Énkezemben. Aki ellenszegül neki, az Én korbácsomnak szegül ellen és keményen megsínyli.De aki az Én szeretetemben és az abból folyó Kegyelemben él, annak háta sohasem fogkorbácsom kemény csapásai alatt vérezni, hanem megerősödik, mint a tölgy a viharos szelek zord fúvásában. De boldog a tiszta újjászületett, mert sok gyönyörűséget lel Szeretetem nagykiáradásában! – Az Én Országom nem e világból való: azért adjátok meg a császárnak ami az övé, és Nekem ami az Enyém, vagyis s z í v e t e k e t engedelmes, tiszta alázatban: semmi egyébbelne törődjetek, mert hiszen Én, a ti Atyátok, közöttetek vagyok! Azért engedelmeskedjetek fejedelmeteknek, vegyétek készséggel, zúgolódás nélkül vállatokra a könnyű keresztet éskövessetek Engem -–önmagatokat megtagadva – teljes szeretettel és szelídséggel, akkor élnifogtok és bármire néztek is az Én nevemben, Kegyelmemben megelevenítitek! Ámen.
 
- 2 -M á s o d s z o r . Ami a külső, uralkodó egyházat illeti, minden egyes kebelébetartozó alattvalója – addig, ameddig külső hitét illetően rendeletei alatt áll – ugyanabban aviszonyban van vele szemben, mint az alattvalók és fejedelmük, csak azzal a különbséggel,hogy a szökés nem büntetendő cselekmény, mint az államban, hanem azt büntetés nélkül kelleltűrni. Mindazáltal hozzáteszem, hogy Én haragos szemmel fogok arra tekinteni, aki hitének földi anyját elhagyja, és egykor nem jár sokkal jobban, mint az esztelen öngyilkos. Mertamint testetek is van, amelyen keresztül az első benyomások a lélekbe jutnak, és azt táplálják,úgy kell, hogy legyen külső éléskamra is, amely a külső egyház, hogy általa gonosz testetek megtöressék és megmunkáltassék, hasonlóan a gyermekhez anyja méhében. Aki azonban túlkorán hagyja el az anyai testet, mondjátok, mi lesz, vagy mi lehet az ilyenből?
 Engedelmesség és alázat a szellem újjászületésének tápláléka:
de ha titeket a rómaiegyház erre tanít, gpedig elsősorban, akkor mi űz el titeket hitetek anytól? Azértmaradjon kiki a maga egyházához és Én egy római katolikust kilencvenkilencszer megáldok, ha egyházának az engedelmességben megfelel, és minden más vallásút csak egyszer, ha önszerető okvetetlenkedő, akiben semmi alázat és rettentően kevés szeretet van.Valóban mondom nektek, egy szektában sem jut valaki oly könnyen élő igémhez, mint éppena római egyházban, ahol akaratomnak megfelelően legfőppen
engedelmességet éslegnagyobb alázatot 
hirdetnek. Ami pedig a szertartásokat illeti, azokon ne botránkozzék megsenki, mert az élőnek minden eleven, a tisztának minden tiszta, az engedelmesnek mindenhelyes és az alázatosnak minden szent. Csak a sertés hentereg a sárban és a saját szennyébentúrva keres életgyönyört. És így a halott mindent holtnak és szennyesnek talál, míg a tisztaegészen más szemmel néz mindent. De hogyan bírálgathatja valaki az egyház és államviszonyait, aki azt hiszi, hogy az Én Világosságomban van? Azt hiszi talán, nincs annyi betekintésem, hogy megváltoztassam a viszonyokat, ha nem felelnek meg Akaratomnak?! Ó,az ilyen bíráskodók sokkal alantabb állanak a gyengén hivőnél, ha azt hiszik, hogy rászorulok  bíráskodó támogatásukra. Bizony mondom nektek, az ilyesmi iszonyat Előttem. Mert ittminden a kellő időben történik és minden dolognak és viszonynak egyedül Én vagyok aBírája, mert egyedül Én vagyok szent és szeretettel igazságos, - ti pedig mindnyájan hazugok és paráznák vagytok. Azért engedelmeskedjetek egyházatok kívánalmainak és engedjétek,hogy szíveteket Én vonzzam, akkor hamarosan elértek a Kegyelem életéhez és ezáltal aszellem újjászületéséhez, és akkor testetekben megelevenítitek külső egyházatokat! Ámen.-H a r m a d s z o r . Ami a szertartást illeti, attól nem függ sem az üdvösség, sem pediga halál. Minthogy a világban minden szertartásszerűen történik – és ezt eljárásnak nevezik – azért külsőségeiben az egyháznak is bátran lehetnek szertartásai, csak senki ne keressen abbanérdemet, mintha az örök életre szolgálna, mert arra nem segít más, csak a megtört, alázatosszív, amely az Én Szeretetemmel és Kegyelmemmel van telve, és ez aztán az „élő egyház” bennetek, amelyben és amely által aztán a holt egyház megelevenedik és megtelik mélyértelemmel – vagy így, vagy amúgy -: feltámadva halottaiból, vagy az életből visszasüllyedvea halálba, ami azt jelenti: Vagy a benne való
engedelmesség 
által eljuthattok az
alázatra,
ésezen keresztül elérhetitek a
 Kegyelmet 
és a Kegyelem által az
újjászületést,
- vagyeltemetkezhettek holt szertartásba – a pogányokhoz hasonlóan – és így elpusztultok annak hiu, segíteni nem tudó csillogásában.Mert amiképpen a fa nő, ágat és gallyat hajt, majd pedig rügyeket, leveleket ésvirágokat, és ezekben nőnemű és hímnemű szerveket, ami idővel mind lehull, mint értéktelenés hasznavehetetlen eszköz, hogy a gyümölcs rendezett lényének teljes erejében szabadon és
 
- 3 -hatékonyan fejlődhessen, - éppen úgy van ez a szertartásos egyházaknál is. Ha valakihozzálát, és minden össze-vissza eszik, az ilyen éretlen tápláléktól tönkremegy. Itt is csupánaz érett gyümölcs élvezhető áldásosan, bár nem ritkán már a virág is kipróbált gyógyító erőkettartalmaz, amelyeknek nem egy betegségtekben már jó hasznát láttátok.Lássátok, ezek a növényi életfolyamatok hasonlóak a holt szertartásokhoz: és vajonnem kell-e mondanotok, mégis szükségesek a rend miatt, mert kevés lesz a gyümölcs, ha a fák virágtalanul állanak!?A zsidó egyház előképes, tisztán szertartásos egyház volt: mint levél és virág előkép azörök szeretet Igéjének élő gyümölcséhez. Kérdem most: nem volt-e helyes, ha az volt, aminek lennie kellett? Mivel akarjátok vagy tudjátok gyermekeiteket Velem és Akaratommal jobbanmegismertetni, mint éppen a szertartásos szemlélet segítségével?Ha azonban már gyümölccsé érett valaki, az nem követ el hibát, ha gyakrabban s z é tn é z , és szellemi élete létrejöttének és alakulásának folyamatát figyelmesen áttekinti. Viszontaz nem kellemes Előttem, aki gyermekcipőit megvetve, saskeselyűként büszkén felemelkedik,és szédítő magasságból gyilkos pillantásokat vet a szerény galambházakra, sóváran estüketvárva, hogy abból valami haszna legyen.Gondoljátok meg, hogy megengedésem nélkül semmi sem történi és soha semmi semtörténhet, akkor pillanatok alatt mindent másképpen fogtok látni. Bár minden ember akaratateljesen szabad, a népek vezetése azonban az Én művem! - Ezeket azért mondom nektek,hogy
 szívetekben teljes béke honoljon,
ami nélkül magasabb dolgokra alkalmasak nemlehetnétek!
 A szabbat nyugalma legyen legnagyobb áldástok, mert az igaz Szeretet terhesasszony, akinek a lebetegedéshez nyugalomra van szüksége!
Ezeket azért mondom nektek,hogy teljes békétek legyen Bennem, Atyátokban, aki mindenkor szent, szent, szent örökkönörökké. Ámen. N e g y e d s z e r. További pont az úgynevezett
tiltott könyvek olvasása.
 Nemmondom, hogy azokat egyáltalán ne olvassátok, ha kezetekbe kerülnek, - épp oly kevéssétiltom meg valakinek, hogy kiejtse és ahol ez szükséges, óvólag meg ne említse a hazugságfejedelmének nevét. De kérdezzétek meg önmagatokat, mire volt nektek jó mindaz, amit már olvastatok! Vajon mi van azokban a könyvekben, amelyek büszke emberi értelemből erednek?Mondom nektek: semmi egyéb, csak balgaság, aminek semmi lelki haszna nincs, csak mindenféle tév-világossággal tömte meg a fejeteket és mindennemű salakkal a szíveteket ésezáltal elzárta és elsötétítette szellemeteket!Avagy mondjátok, nem cselekszik-e jól az, aki engedelmeskedik, ha Én így hívom őt:„Jöjj Énhozzám, ha fáradt és megterhelt vagy, Én felüdítelek téged! Kérj és megadatik neked!Keress és találni fogsz! Zörgess és megnyittatik neked!” és ha még így kiáltok feléje: „Bármitkérsz is az Atyától az Én nevemben, megadja neked! Keresd mindenekelőtt az É n O r s z ág o m a t , akkor minden egyéb is megadatik neked!”De hogyan van az, hogy ti, ezt tudva, mégsem jöttök, hogy ezeket Tőlem elnyerjétek és megtanuljátok Kegyelmem nagy utait és Kezemből az örök életet vegyétek, - hacsak nemazért, mert Engem magatokhoz hasonló hazugnak, vagy túlságosan nagyothallónak éskeményszívűnek tartotok ahhoz, hogy nektek adjam élő Igémet, - és inkább a v i l á gh a z u d o z á s a i t fogadjátok el és azok balgaságaitól éhenveszni engeditek magatokat,semhogy igaz szeretetből bizalommal Hozzám nnétek és a minden életnek és tneigazságát az Ősforrásból fogadtok magatokba, ahelyett, hogy az életet a halálbankeresnétek!- Óh ti botorok! Én az
 Élet kenyerét 
adom nektek, és ti holt, kemény kövekbeakartok harapni!

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
robtop liked this
yellthesinger liked this
tempra56 liked this
yogin965 liked this
István Palotai liked this
yogin965 liked this
yogin965 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->