Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Houn Jaoode - Marathi Article

Houn Jaoode - Marathi Article

Ratings: (0)|Views: 56|Likes:
Published by Eknath Potdar
funny marathi article
funny marathi article

More info:

Published by: Eknath Potdar on Mar 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2009

pdf

text

original

 
आयुंयाचे
 
नाटक
-
ूवेश
 
दसा
 
होऊन
 
जाऊदे
 
आमया
 
कडची
 
८४
 
नी
 
याया
 
कडची
 
३७२
 
माणस
 
जमव
 (
लनाचा
 
खचर
 
अधार
 
अधार
)
आमच
 
लन
 
झाल
 
आण
 
आह
 
नवे
 
पणाया
 
नया
 
नोकत
 
ज
 
झालो
.
 
आपया
 
पवरजानी
 
गृहःथाौम
 
नत
 
वानूःथाौमाची
 
योजना
 
ली
 
हा
 
नवळ
 
योगायोग
 
नसावा
.
ससा
 
याव
 
माणसाला
 
आपसकच
 
आयुंयाचा
 
टाळा
 
येऊन
,
द
 
 
त
 
एकातात
 
ाहावस
 
वाटणा
 
 
समज
 
ती
 
सोय
 
ली
 
असावी
.
पण
 
ह
 
माणस
 
जगलात
 
जाऊन
 
त
 
सुखी
 
होत
 
असतील
 
का
 
ा
 
बल
 
मला
 
शकाच
 
आह
.
काण
 
तथेह
 
बायको
 
सोबत
 
असणाच
.
जगलातह
 
बायको
 
मोठ
 
पणरट
 
बाध
 
हण
 
मागे
 
लागत
 
असेल
 
काय
?
यात
 
तचे
 
आई
 
वडलह
 
जगलातच
 
असयाने
 
छोट
 
त
 
छोट
,
पण
 
बाबाया
 
शेजा
 
बाध
 
हण
 
नवयाला
 
पडत
 
असेल
 
काय
?
अहो
 
सामाय
 
माणसाच
 
सोडाच
,
पण
 
ूय
 
ामायालाह
 
वनवासात
 
अस
 
सुा
 
बायको
 
या
 
हटापायी
 
नया
 
शन
 
चा
 
लाउजपीस
 
आणायला
 
जाव
 
लागल
 
होत
.
 
थोडयात
 
काय
,
ूय
 
भगवतालाह
 
जे
 
सासािक
 
भोग
 
चुकले
 
नाहत
,
ते
 
आमया
 
साया
 
नयानेच
 
ससाात
 
पडलेयाना
 
कसे
 
चुकावे
.
देवाया
 
कपेने
 
आहाला
 
बायको
 
चागली
 
मळाली
 
आह
.
दवसातन
 
एखाद
 
वेळा
 
ओडा
,
/
 
दवसात
 
एकदा
 
आदळ
-
आपट
 
आण
 
 
आठवयात
 
एकदा
 
'
मी
 
हण
 
तुयाशी
 
लन
 
ल
'
 
ऐकवयाव
 
तच
 
समाधान
 
होत
.
 
पण
 
ख
 
सागायच
 
त
 
ा
 
ससाातह
 
मजा
 
असते
.
आण
 
खास
 
कन
 
पहया
 
काह
 
दवसाची
 
मजा
 
त
 
नाळच
 
असते
.
तच
 
आता
 
आह
 
तुमया
 
सोबत
 
शेअ
 
कणा
 
आहोत
.
याच
 
काय
 
असत
,
पहला
 
गुलाबजाम
 
जतका
 
गोड
 
लागतो
 
ततके
 
पुढचे
 
लागत
 
नाहत
.
जेवण
 
कतीह
 
सुद
 
झाल
 
त
 
पहया
 
घासाचीच
 
चव
 
लात
 
ाहते
.
तस
 
ससााचह
. (
बयच
 
तस
 
नसत
,
पहया
 
घोटा
 
इतकाच
 
शेवटचा
 
घोटह
 
झकास
 
वाटतो
.
कबहना
,
ठलाच
 
घोट
 
शेवटचा
 
अस
 
नये
 
अस
 
वाटत
.
यामु
 
'
ससा
 
हा
 
मठाई
 
साखा
 
गोगोड
 
नस
 
बय
 
साखा
 
साळता
 
हवा
'
असा
 
एक
 
नव
 
सुवचा
 
मला
 
सुचलाय
)
असो
.
 
मी
 
ूायहेट
 
गुलाम
 
असयाने
 
मला
 
लना
 
साठ
 
मोज
 
 
दवस
 
सुट
 
मळाली
.
ती
 
सुा
 
देताना
 
मालकाने
 
तुला
 
हण
 
देतोय
 
अस
 
ऐकवल
.
ह
 
सकाात
 
असयाने
 
हला
 
१८
 
दवस
 
सुट
 
मळाली
.
आहाला
 
 
फायला
 
जायला
 
जमल
 
नाह
 
हण
 
शेवट
 
आई
 
बाबानीच
 
आठवडाभ
 
ककणात
 
ाहायला
 
जायच
 
ठवल
.
जाता
 
जाता
 
बाबानी
 
मला
 
कोपयात
 
घेऊन
 
सागतल
 
'
तुहाला
 
एकमेकाना
 
वेळ
 
देता
 
यावा
,
समज
 
घेता
 
याव
 
हण
 
एकट
 
सोडन
 
जातोय
.
तेहा
 
एकमेकाया
 
उाव
 
बस
 
नका
.
झक
 
माली
 
नी
 
ाना
 
एकट
 
सोडल
 
अस
 
हणायची
 
पाळ
 
आण
 
नका
.
दया
 
क
 
आमयाव
.
'
त
 
असा
 
आमचा
 
आठवणीतला
 
आठवडा
 
सु
 
झाला
.
 
पहया
 
दवशी
 
उठलो
 
त
 
चक
 
नऊ
 
वाजले
 
होते
.
उडालोच
.
शेजा
 
बायको
 
पसली
 
होती
.
तला
 
हालव
 
जाग
 
ल
 
नी
 
हणालो
 
'
अग
 
नऊ
 
 
वाजले
.
ऑफस
 
उशी
 
होणा
 
आता
.
उठवल
 
का
 
नाहस
?'
हने
 
डोळे
 
 
उघडताच
 
सवयी
 
ूमाणे
 
ूाला
 
ू
 
दला
 
'
सागतल
 
होत
?'
आण
 
कस
 
बदलली
.
 
लना
 
आधी
 
बचा
 
आई
 
 
सागता
 
उठवायची
.
सकाळ
 
सात
 
वाजता
 
'
सोया
 
ऊठ
'
अशी
 
सुवात
 
कन
 
आठ
 
वाजे
 
पय
 
'
अ
 
डका
 
साखा
 
कती
 
वे
 
लोळत
 
पडणाे
SSS
???'
इथ
 
पय
 
पोचायची
.
डक
 
हटल
 
क
 
आठ
 
वाजले
 
ह
 
खणगाठ
 
मी
 
मनाशी
 
बाधली
 
होती
.
तेहा
 
उठायच
.
 
तसा
 
मला
 
नोक
 
कायचा
 
फा
 
उसाह
 
नाहये
.
पण
 
बाईक
,
पेोल
,
बय
,
सगाेट
,
सनेमा
,
खेद
,
पायार
 
 
सगळ
 
कायच
 
असे
 
त
 
ःवतया
 
पैशान
 
का
 
अस
 
बाबानी
 
सागतयाने
 
झक
 
मात
 
नोक
 
कावीच
 
लागते
.
व
 
बाबा
 
असह
 
हणाले
 
'
मी
 
माया
 
पेशन
 
मये
 
फा
 
फा
 
त
 
तुला
 
 
वेळचा
 
वण
 
भात
,
आठवयात
 
एकदा
 
तड
 
लावायला
 
पापड
 
नी
 
सणासुदया
 
दवशी
 
अयार
 
याची
 
शकण
 
 
शक
.
जमत
 
असे
 
त
 
बस
 
घ
.
'
आई
 
मायाव
 
कधी
 
ागावली
 
क
 
बाबा
 
नेहमी
 
तची
 
समज
 
काढताना
 
'
 
वाढला
 
एड
...
'
अस
 
काह
 
त
 
हणत
.
वायाचा
 
नक
 
अथर
 
माहती
 
नाह
,
पण
 
ते
 
मला
 
उेशनच
 
काह
 
त
 
असाव
 
असा
 
मला
 
सशय
 
आह
.
 
त
,
पहया
 
दवशी
 
मी
 
घाई
 
घाईत
 
कसाबसा
 
आवन
 
घा
 
बाहे
 
पडलो
.
सयाकाळ
 
घ
 
आलो
 
त
 
हने
 
माया
 
पु
 
डझन
 
भ
 
हॉटेस
 
ची
 
मेन
 
काडरस
 
नाचवत
 
वचाल
 
'
काय
 
मागवायच
?'
मी
 
हणालो
 
घच
 
क
 
काह
 
त
.
याव
 
मॅडम
 
लाडात
 
ये
 
हणाया
 
'
मला
 
ःवयपाक
 
नाह
 
ये
.
'
मी
-
'
काय
???
तुला
 
ःवयपाक
 
नाह
 
येत
???"
ा
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->