Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Case Study

Case Study

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by Saengsit Kritsadee
Case Study
Case Study

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Saengsit Kritsadee on Mar 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2014

pdf

text

original

 
Case Study
ที  ๑ (ปตตะ)
 
ชื อผ  ู  ้ปวย
 
:
นางสาวมณฑารัตน์ แย้มชุ ่
อายุ
 
:
๔๒ ปี
 
เกิดเมื อวันที 
:
๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๓
 
(ตรงกับขึน ๑๐ ค า เดือน ๑๐)
 
วันที ผ  ู  ้ปวยมารับการรักษา
 
:
๑๔ มกราคม ๒๕๕๖
 
อาการสาคัญ
 
จุกแน่นที ใต้ลินป  เปนมา ๔ วั
 
ประวัติอาการปัจจุบันของผ  ู  ้ปวย
 
เมื อ ๔ วันก่อนที ผู  ้ปวยจะมาทาการรักษา ผู  ้ปวยมีอาการจุกแน่นที บริเวณใต้ลินป  มีอาการปวดท้อง นานประมาณ ๒๐
 –
๓๐ นาที จะรู  ้สึกปวดแสบบริเวณยอดอกและบริเวณลินป  เวลาที มีอาการปวดจะ สัมพันธ์กับมืออาหาร จะปวดก่อนและหลังรับประทานอาหารช่วงเวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น.
 –
๑๓.๐๐ น.เมื อมีอาการผู  ้วยจะรับประทานอาหาร อาการปวดก็จะลดลง แตถ้าผู  ้ปวยมีอาการปวดมากๆ ก็จะ รับประทานยาธาตุนาขาว อาการทุเลาลงแต่ไม่หายขาด ผู  ้ปวยยังมีอาการท้องอืด ท้องเฟอด้วย บางครังมี อาการเรอเหม็นเปรียวร่วมด้วย ไม่มีอาการอาเจียน ผู  ้วยชอบรับประทานอาหารที มีรสจัด รสเผ็ด รสเค็ และรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ชอบดื มนาอัดลมหลังรับประทานอาหารเที ยงเปนประจาทุกวัน เครียด บ่อย ผู  ้วยมาพบแพทย์ที โรงพยาบาลหวยพลูแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น “โรคกระเพาะอาหารอักเสบ” แพทย์ให้ ยาเคลือบกระเพาะและยาลดกรดมา หลังจากผู  ้ปวยรับประทานยาไปอาการก็ทุเลาลง แต่ไม่หายขาด
 
วิเคราะห์ตามธาตุเจ้าเรือนประจาเดือนเกิ
 
ผู  ้วยเกิดวันที  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๓
:
เป็นอาโปสมุฏฐาน
 
วิเคราะห์ตามธาตุเจ้าเรือนจุติ
 
นับย้อนหลังไป ๙ เดือนพบว่
:
เป็นปถวีสมุฏฐาน
 
วิเคราะห์ตามอุตุสมุฏฐาน
 
อยู ่ในช่วงเหมันตะฤดู(ตามฤดู๓) เป็นเสมหะสมุฏฐาน
 
อยู ่ในช่วงเหมันตะฤดู(ตามฤดู๖) เป็นเสมหะสมุฏฐาน วาตะสมุฏฐานระคน
 
วิเคราะห์ตามอายุสมุฏฐาน
 
ผู  ้วยอายุ๔๒ ปี อยู ่ในช่วงวัยปัจฉิมวั
:
เป็นวาตะสมุฏฐาน
 
วิเคราะห์ตามกาลสมุฏฐาน
 
ผู  ้วยมักมีอาการปวดในช่วงเวลา ๑๑.๓๐ น.
 –
๑๓.๐๐ น. อยู ่ในช่วงนับแต่๔ โมงเช้าถึงบ่าย ๒ โมง (๑๐.๐๐น.
-
๑๔.๐๐น.)
 
:
ปิตตะสมุฏฐาน
 
 โรคตามสมุฏฐานภายใน
 
.
 
จุกแน่นบริเวณลินป 
 
.
 
องอืด ท้องเฟ
 
.
 
เรอ เหม็นเปรียว
 
.
 
มีภาวะเครียด
 
  ูลเหตุของการเกิดโรค
 
.
 
การรับประทานอาหารไม่ตรงต่อเวลา
 
.
 
รับประทานอาหารที มีรสจัดมากเกินไป (รสเผ็ด รสเค็ม)
 
.
 
เครียด
 
สรุป
 
ไฟมาก
 
ลมมาก
 
นาน้อย
 
 
แผนผัง
 
การวางยาในการรักษา
 
.
 
รุ
 –
ของเสียออกจากตั
 
.
 
ล้อม
 –
ลดไฟ , ลดลมที พัดขึนเบืองบน
 
.
 
รักษา
 
จ่ายยาธาตุบรรจบ
 
วัตถุส่วนประกอบ
 
 
ขิง โกฐเขมา โกฐพุงปลา โกฐเชียง โกฐสอ เทียนดา เทียนขาว เทียนสัตตบุษย์เทียนเยาวพาณี เทียนแดง ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กานพลูการบูร เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระวาน ลูกผักชีลา ใบ พิมเสน รากไคร้เครือ ดีปลี เปราะหอม สิ งละ ๔ ส่วน
 
 
โกฐก้านพร้าว ๘ ส่วน
 
 
เนือลูกสมอไทย ๑๖ ส่วน
 
พัทธะปิตตะ
 
ตับ,ตับอ่อน,ถุงนาดี,กระเพาะอาหาร,ลาไส้
 
กาเดา
 
ไฟย่อยอาหาร
 
ไฟระส าระส่าย
 
เครียด
 
ปวดจุกแน่นลินป 
 
ลมพัดขึนด้านบน
 
แน่นเข้าอก
 
จุกอก
 
ลมออกจากปาก
 
น
 
ท้องผู
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->