Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2013. - 2015.

Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2013. - 2015.

Ratings: (0)|Views: 149|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2014

pdf

text

original

 
1
STRATEŠKI PLAN RAZDJELA VLADE REPUBLIKEHRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2013. - 2015.
Razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske organizacijski je klasificiran u 14 glavaodnosno ureda. To su sljede
ć
i uredi:Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ured VladeRepublike Hrvatske za udruge, Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskimsudom za ljudska prava, Stru
č
na služba Savjeta za nacionalne manjine, Ured zazakonodavstvo, Ured za op
ć
e poslove Hrvatskoga sabora i Vlade RepublikeHrvatske, Ured za protokol Vlade RH, Ured Vlade RH za unutarnju reviziju, Direkcijaza korištenje službenim zrakoplovom, Ured za ljudska prava i prava nacionalnihmanjina, Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Ured za ravnopravnost spolova, Uredza razminiranje.Urede je uredbom osnovala Vlada Republike Hrvatske na temelju Zakona o VladiRepublike Hrvatske i Zakona o sustavu državne uprave, radi obavljanja poslova izsvog djelokruga i odredila je njihov ustroj. Djelokrug pojedinih ureda odre
đ
en je iposebnim zakonima (Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o sustavuunutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o medijima, Zakon o elektroni
č
kimmedijima, Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, Zakon o ravnopravnostispolova). Osim pružanja stru
č
no-tehni
č
ke podrške radu Vlade, pojedini uredi suusmjereni na ostvarenje i pra
ć
enje posebnih projekata iz svoga djelokruga.
Vizija
Vlada Republike Hrvatske kao dinami
č
na, odgovorna i moderna državna institucija smaksimalnim u
č
inkom u provo
đ
enju specifi
č
nih vladinih programa i strategija
Misija
Obavljanje administrativnih, analiti
č
kih, informati
č
kih, informativnih, protokolarnih,savjetodavnih, stru
č
nih i upravno-pravnih poslova kojima se osigurava redovitofunkcioniranje Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno UstavuRepublike Hrvatske i zakonima, te realizacija specifi
č
nih vladinih programa istrategija usmjerenih na poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva, kvalitetnuobranu interesa Republike Hrvatske u postupcima pred Europskim sudom za ljudskaprava te Odborom ministara Vije
ć
a Europe, poboljšanje procesa donošenja akataVlade Republike Hrvatske, unapre
đ
enje cjelokupnog sustava zaštite i promicanjaljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, suzbijanjezlouporabe droga te uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnuravnopravnost muškaraca i žena u društvu
 
2
Ciljevi
Op
ć
i cilj 1.: U
č
inkovita koordinacija i provedba specifi
č
nih vladinihprograma i strategijaPosebni cilj 1.1. Poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društvaPosebni cilj 1.2. Kvalitetna obrana interesa Republike Hrvatske upostupcima pred Europskim sudom za ljudska prava teOdborom ministara Vije
ć
a EuropePosebni cilj 1.3. Poboljšanje procesa donošenja akata Vlade RepublikeHrvatskePosebni cilj 1.4. Unapre
đ
enje cjelokupnog sustava zaštite i promicanjaljudskih prava i prava nacionalnih manjina u RepubliciHrvatskojPosebni cilj 1.5. Suzbijanje zlouporabe droga i uspostavaintegriranog nacionalnog informacijskog sustava za drogePosebni cilj 1.6. Uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta zastvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu
Op
ć
i cilj 1. U
č
inkovita koordinacija i provedba specifi
č
nih vladinih programa istrategija
Specifi
č
ni vladini programi i strategije usmjereni su na razvoj civilnog društva,kvalitetnu obranu interesa Republike Hrvatske u postupcima pred Europskim sudomza ljudska prava te Odborom ministara Vije
ć
a Europe, poboljšanje procesadonošenja akata Vlade Republike Hrvatske, unapre
đ
enje cjelokupnog sustava zaštitei promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj,suzbijanje zlouporabe droga te uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta zastvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu.
Posebni cilj 1.1. Poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva
Postoje
ć
a praksa suradnje državnih tijela s udrugama još uvijek nije u potpunostiintegrirani sustav koji bi trebao omogu
ć
iti kvalitetnu podlogu za stvaranje poticajnogokruženja za razvoj civilnog društva, u
č
inkovito pra
ć
enje rezultata financiranihprojekata udruga iz javnih izvora, uspješno uklju
č
ivanje udruga u korištenje sredstavaiz strukturnih fondova i programa EU te, u kona
č
nici, uspješno suo
č
avanje sizazovom višerazinskog upravljanja europskim javnim politikama.Suradnja Vlade i tijela državne uprave s udrugama i ostalim organizacijama civilnogdruštva zna
č
ajno
ć
e se unaprijediti na svim razinama boljom koordinacijom isustavnim pra
ć
enjem provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženjaza razvoj civilnog društva, ja
č
anjem sposobnosti udruga za u
č
inkovito korištenjeraspoloživih fondova EU za potporu razvoju civilnoga društva, poboljšanjemstandarda za dodjelu, pra
ć
enje i vrednovanje financijskih potpora projektima iprogramima udruga iz državnog prora
č
una i drugih javnih izvora, kao i dodatnim
 
3
razvojem suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim predstavnicima zainteresirane javnosti u donošenju i provedbi javnih politika posebno imaju
ć
i u vidu provedbu mjerai aktivnosti iz Akcijskog plana za provedbu globalne inicijative Partnerstvo zaotvorenu vlast u Republici Hrvatskoj.
Na
č
ini ostvarenja postavljenog cilja:
1.1.1. Ja
č
anje mehanizama pra
ć
enja provedbe Nacionalne strategijestvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društvaProvedba Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnogdruštva iziskuje još kvalitetniju koordinaciju i pra
ć
enje putem redovitog godišnjegizvještavanja, ja
č
anja svijesti i informiranja javnosti. Kako bi se kvalitetnije mogaopratiti uspjeh u provedbi Strategije, sukladno zaklju
č
ku Vlade, nova Nacionalnastrategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za novopetogodišnje razdoblje 2012. – 2016. sadrži nastavak provedbe dosadašnjih mjeratrajnog karaktera, ali obuhva
ć
a i nove mjere. U Strategiji su jasno definirani izvršitelji,rokovi, izvori sredstava za provedbu mjera kao i indikatori za pra
ć
enje izvršenja. Nagodišnjoj razini raditi
ć
e se detaljna izvješ
ć
a s preciznim pokazateljima uspješnosti teodržavati sastanci s koordinatorima za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnestrategije imenovani u pojedinim nadležnim tijelima, a sve s ciljem pove
ć
anjapostotka uspješno provedenih mjera.Do 2015. godine izradit
ć
e se i široko diseminirati tri godišnja izvješ
ć
a o provedbiStrategije, održati najmanje dvije sjednice Povjerenstva za pra
ć
enje provedbeNacionalne strategije godišnje, te pove
ć
ati postotak uspješno provedenih mjeraOperativnog plana do 80%.1.1.2. Pove
ć
anje broja educiranih službenika na svim razinama o standardimadodjele, pra
ć
enja i vrednovanja financijskih potpora za projekte iprograme udruga iz javnih izvoraU
č
inkovitija i odgovornija dodjela financijskih potpora za projekte i programe udrugapodrazumijeva postojanje dovoljnog broja službenika na svim razinama, dobroupu
ć
enih u sve faze postupka dodjele, pra
ć
enja i vrednovanja financijskih potpora.Službenici koji rade na poslovima dodjele financijskih potpora projektima iprogramima udruga nemaju dovoljno sposobnosti za odgovaraju
ć
e pra
ć
enjeprovedbe projekata, a imaju
ć
i u vidu visoka izdvajanja iz javnih izvora za financiranjeudruga, nužno je zna
č
ajno pove
ć
ati broj educiranih službenika na svim razinama usljede
ć
em trogodišnjem razdoblju, posebno imaju
ć
i u vidu da je do ulaska RepublikeHrvatske u EU potrebno donijeti propise kojima
ć
e se ujedna
č
iti postupci dodjelebespovratnih sredstava iz nacionalnih javnih izvora i fondova EU.Broj obrazovanih službenika na svim razinama o standardima dodjele, pra
ć
enja ivrednovanja financijskih potpora za projekte i programe udruga iz javnih izvorapove
ć
at
ć
e se do 2015. sa sadašnjih 130 na najmanje 280 na nacionalnoj i lokalnimrazinama.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->