Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
G. A. Blažeković_ HSP 1990.: Obnova, djelovanje i uzroci raskola

G. A. Blažeković_ HSP 1990.: Obnova, djelovanje i uzroci raskola

Ratings: (0)|Views: 280|Likes:
Published by ml_kaldana

More info:

Published by: ml_kaldana on Mar 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
UDK:329(492.S)HSP,.r90,,
HRVATSKASTRANKAPRAVA1990.GODINE:OBNOVA,DIELOVANIEIUZROCIRASKOLA
GoranAnteBTAZEKOWCZagrebKaosudionikudoqadaiima.ijihovkroniiar,autoropisujeobnovuHrvatsketrankerava5'vetjaieee''s;din;,.nakons.rd;;-i;;,',9goai,r.l;i;;;;;)ua,^n.Zatimopisujeljuinedogadajeentuzijazam;;;;;i;ifii,i.ro.r.r,,1ustranke.bogpogresnizabranosodstva,vezavrsavaesuglasicamaiaikolom,";r;.J"""t",r.ciii!r.u."airu.
HRVATSKODRZAVNOPRAVOIDRZAVAHRVATSKAsutemeljslobode,dostojanstva,ponosa,pstanka,blagostanjarvatskognaroda.UvodPriblizavanjememokratskihzbora1990.odineHrvatipravaskeolititkeori-jentacijerzalisudabibilonuinoobnovitiuivatskustrankuprava HSp)kaonaj_starijustranku,ojus1lg6_r.temeljilidr.AnteStarteviiEugenKvaternik,bilajezabraryenaestosijedanjskomiktaturom1929.godine.mairarisudaeStrankapravastarieviievodoba.ila{alekospred.,rogr"-.rr",;;;1"zbogsvojedeo_Iogijeemeljeneaht":,1k"*drzavnompravudrzavoworrror,iuusdanasrijekopotrebnamoderna.Medutim,poieresu^seaverikotuaratitranke:HSLS,HDz,HDS,HKDStd.MnogisuseHivatiuodu5evljenjuoderipisivatisveporedu.Menisenrjeurilo, jersammaozgradenajasnapravalkaporitiikanaiela,azeriosamdobroprouiitisveprograme.eisam-dugoior"z-is'rj*oHrvatskojstran_ci prava,oonjojseosni5tanijeiulo.Doduse,studenomiggg.,nakonednogsprovoda,reSimiraveliimijerekaodabiseHSpmogaotvoritiu skropuHrvatskedemokratsketrankeHDS),$ioemenibilodudnoneprirodno,asamnato posvezaboravio'toebilo*.:u:y_"_k9m,sluiaju,isamsezelioupisatiniuednustrankukojapominjeugoslaviju, VNOJlizAVNoH,asvesuhspominjare.
 
302
Goran Ante BLAZEKOVIC
Obnavljase Hrvatska strankapravaNakon mise zaduSnice zagrebaikojkatedrali 15.veljaie 1990.godinezahrvat-skogakatolidkogknjiZevnikaPetraGrgeca, astao am sesaZvonimirom PuSkadem,kojegsamoSod1972.poznavao ao hrvatskognacionalista, ravadkinastrojenog,s kojim samse sastajao ilegalno politidkisuradivao.On mijerekao da sepripre-ma obnova Hrvatskestranke prava, da vei postoji inicijativni(poticajni)krug odtridesetak judi, inteligencijskog,rudtveno-politidkog pravaSkog naiaja,da samijaunjemu,te da ie me obavijestitio napretku. Od kasnijih obnoviteljaHSP-atomsmokrugu,koliko znam,bilisamo Kreiimir Paveliija.Bilo mijedragoersemoj sanpodeoostvarivati.Nakon sastanka Puikaiem,susreo amprijatelja ra-vaSaNikolu Bicanica,kojimijerekao da ima nekiprednacrtProgramskihnaielaHrvatskestrankepravapasammu rekaoda seveispremaobnovaHSP-a da posto-jikrugljudi, na itojeon rekaoda raiunamo i na njega.Puikaijeoduvijekbioopre-zantovjek, pa sesve oko HSP-a, ako u sveviiehrvatskieuforidnim okolnosti-ma, razvljaloveoma oprezno.Takonija,u skladu sa svojim ilegalno-honspirativ-nim iskustvom,nisam Puihaia niStapodrobnijespitivao,dak ni o ilanovirnakruga,iakosamzaneke mogao pretpostaviti.Kasnijesam natuo da i Ante Paradiik,kojegnisarnpoznavao,adi na obnovi HSP-a.o5ezanimljivo daePuikaSpredlagao ase strankazovesamo Strankaprava,dok samagovorio da semora zvati Hrvatskastrankapravazbogtog desetlje6ima abranjivanog,toliko Zeljenog ridjeva.Osimtoga,dri.ao sam da sepravnikotinuitet bolje moZevezatina 1929.godinezabra$e-nu Hrvatskustrankr.r rava,nego naStrankuprava(skraienood Strankahrvatskogdri.avnogprava) ojusu 1861.utemeljiliStardevic Kvatemik,a iz kojeeprekoeistestrankeprava nastala1929.zaltra$enaHrvatska strankaprava.Znati, kontinuitetizvornog prava$tvaijeuopie bio upitanju.U tetvrtak 22.veljaie 1990.okoSesnaestati nazvaome Zvonimir Pu5kalrakaoda se moramosastatizbog obnove Hrvatskestrankeprava.Na5li smo seuSesnaesttridesetsatina uglu DemetroveOpatidkeulice.S njim su bili Kre5imirMartinec, kojegsam odavno poznavaojedanmeni nepoznat,a zaboravio ammuime.Rekli su mi da demona sastanak KreSimiromPaveliiem,ojegsampoznavaood 1970.o njemu imao dobromiSljenje.Nakon dogovora,u sedamnaestmosatidoili u Opatidku4/Iu stan Kreiimira Paveliiamladega.Tu su vei bila oba Paveliia,te Marko Zivkovii i MirkoPizent,skojimasmo seupoznali.Bili smo nasosmorica, paepoieosastanak, ogovor, aspravaprogramskimnadelimavodeiimfunkci-jamau HSP-u.Tu satnvei osjetio nekosuparniStvozmeduPuSkaSevePaveliievegrupe,posebiceko programastranke podjele unkcija, noto uzanosu entuzijaz-mu,amoZdanaivnosti,nisamZeliovidjeti. Paveliierekaodanjegovsin odvjetnikdaje svoj stanza privremenosjedidtetranke.KreSimirPavelic t. maoeprednacrtprogramskihnadela, vonimirPu5ka5 i5ta napismeno.Oditoebilo svena brzinunespremno.Nakon natezanjadostanaelektriziranetmosfere,aziSlimosesdogo-lroromzasastanakunedjelju 25.veljaie1990.u devetsati,na kojiiePuikai Paveliidonijetinove prednacrteProgramskihnatela Hrvatskestrankeprava.
HIjallnj(orPsultrotornalgoIio,nlskraseiinPatualjt.kalPalku
o
str
nlmn
k"I
beinalrlUPavtimljenmol

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->