Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
45Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vorbe de Dragoste - BJ James

Vorbe de Dragoste - BJ James

Ratings: (0)|Views: 2,088 |Likes:
Published by anacostescu
Scanată de Anca1212
Scanată de Anca1212

More info:

Published by: anacostescu on Mar 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2014

pdf

text

original

 
 1
B.J. JamesVorbe de dragosteProlog
Un Porche sport strălucitoe se grăbea spre adâncurile nopţii. Înghiţea milă după milă în viraje strânse,
înclinându-se lansat când într-o parte, când într-
alta. Viteua îl făcea să se simtă în largul său, o perfecţiune atehnicii, asemănătoare unei săgeţi algbastre străfulgerând orizontul, în timp ce ultima rază a asfinţitului se stingea
 pe cer. Lumina farurilor 
aluneca pe şoseaua umezită de
 
 ploaia trecătoare, pentru a sări apoi nebuneşte peste parapeţi şi peste pinii înalţi. Şoferu
l
accelera din ce în ce mai puternic în curbele periculoase, care se înşirau unadupă alta
.
Repede, tot mai repede, înghiţind clipele, maşina ajunsese să fie o umbră în noaptea de catifea.
 
„Redu viteza, nebunule!" rosti printre dinţi şoferul unui Seville negru. Mergea în urma Porsche
-ului, la o
distanţă rezonabilă, nedezlipindu
-
şi privirea de luminile lui de poziţie, ce se micşorau rapid sub efectul goanei.Stăpînea la fel de bine virajele, dar era mai prudent şi rula constant, fără accelerări bruşte şi fără acte de bravură.
 Dezastrul nu s-
a produs din vina mărcii Porsche. Eroarea umană şi judecata greşită au avut mai multăgreutate decît calităţile maşinii. Un viraj luat mult prea strîns, viteza neadecvată şi drumul alunecos au gener 
at
împreună catastrofa. „O, Dumnezeule! Nu!" Cu o groază de nedescris, şoferul maşinii din spate văzu cum
Porsche-
ul albastru ieşi din curbă şi zbură în imensitatea cerului fără stele. Lovi parapetul de piatră cu o forţădevastatoare şi se zdrobi apoi de roca masivă. Rămase acolo o fracţiune de
 
secundă, după care se rostogoli de
 
 2
cîteva ori. Ca un proiectil lent, reteză copaci şi tufişuri, mătură din cale măceşii şi rugurile de mure. Metalulscrîşni pe stîncile de granit cu un vuiet agonizant. Pentru cei ce
l-ar fi auzit, zgomotul ar fi fost de nesuportat. O
ultimă rostogolire şi masa informă de metal rămase nemişcată chiar deasupra unui pin înalt şi drept.
 
Se aşternu o tăcere stranie din care răzbătea doar clipocitul benzinei ce se scurgea din rezervorul sp
art,
impregnînd aerul cu mirosul ei. Balta se mări treptat, în cercuri concentrice, apoi răbufni în fumul bătut de o pală
de vînt. De-
a lungul versantului se împrăştiară focuri. Scînteile produse de frecarea cu roca deveniră flăcări. Dinmaşină nu se auzea
nici un sunet. Numai clipocitul continuu al benzinei, iar acum, pocnetul focului devastator 
întrerupeau tăcerea. Era doar o problemă de timp ca flăcările, din ce în ce mai mari, să întîlnească şuvoiul de benzină. Atunci nimic nu ar fi putut opri flăcările
 
de la distrugerea a ceea ce fusese odată opera măiestriei şi a
 puterii.
Zgomotul tăios al unei portiere trîntite sparse insula de linişte. O siluetă masculină apăru la marginea parapetului. Un moment rămase nemişcată de groază la vederea priveliştii.
- A
 jută
-
mă, Doamne!
 
Apoi, fără să mai ezite o clipă, se lansă în jos, cu paşi săltaţi. Spinii
î
i agăţau hainele şi
-i zgîriau pielea,
 pătrunzîndu
-
i în carne. După ce prinse viteză, pietrele începură să i se disloce sub picioare şi să se rostogoleascăîmpreună cu el. Dovedind o abilitate uluitoare ajunse jos fără să alunece ori să cadă. Cînd flăcările începură săcuprindă rugul de mure din preajma Porsche
-
ului, era deja lîngă maşină. Cursa nu era cîştigată încă, dar nici pierdută definitiv nu era.
 
Fără să ţină seama de durere, trecu prin foc şi trase de mînerul portierei.
 Metalul încins îi ardea degetele. Mai trase de clteva ori cu disperare, dar portiera care se strivise ca un
 burduf uriaş de acordeon nu se deschise. Căută în jur după un băţ, o piatră, orice, care să
-
i servească drept pîrghie. Nu găsi nimic. Pentru a cîştiga timp, îşi băgă mîinile în pantofii eleganţi şi stinse astfel o parte din flăcările care seapropiaseră mult de benzina scursă, aproape acoperind rezervorul.
 
Mulţumit că a reuşit să
-
i ţină piept soartei nimicitoare, îndepărtă cîteva dintre bucăţile de geam. Era greusă ajungă la corpul prăbuşit pe
ceea ce fusese cîndva
un scaun din piele albă, dar îşi încordă
toate puterile. În timpce s
e strecura încet prin spărtură, trăgînd cu grijă omul spre
 
el, un ciob ascuţit de sticlă îl crestă adînc sub una
dintre coaste.
Fără să ţină seama că avea mîinile arse şi pline de răni, î
l
luă în braţe pe bărbatul din maşină şi, cu oagerime surprinzătoare, se îndepărtă de foc.
Î
şi cără povara la o distanţă sigură unde o lăsă cu grijă pe pămînt.
 
Preocupat de examinarea omului aflat în pericol, nu observă că flăcările îşi atinseseră ţinta. O explozieneaşteptată ş
i putern
nică mătură locul unde era maşina şi transformă Porsche
-ul albastru într-
un infern. Flăcările
se ridicau tot mai sus, într-
un nor negru de fum şi
-ntr-un val de funingine.
Cu mişcări delicate, îndreptă picioareie rănitului şi
-i
şterse sîngele de pe gura strivită. Apoi, încercă săurce povîrnişul, ca să cheme pe cineva în ajutor. A fost oprit însă, la
primul pas, de o voce care-
i îngheţă sîngele
în vene.-
Jake! Era un glas stins, ceva mai mult decît o şoaptă, dar nu părea omenească. Jake! Jake! Unde eşti? Nute văd!
 
Rănitul se lupta disperat şi plin de durere ca
 
să se ridice. Dintr 
-
o săritură tînărul a şi ajuns lîngă
accidentat.- Sunt aici, i-
a răspuns încet. Eşti rănit grav. Mă duc după ajutor.
 - Nu! L-
a prins cu o mînă însîngerată de pieptul cămăşii. Nu mă părăsi!
 - Trebuie! N-
am să lipsesc mult, îţi promit,
i-
a îndepărtat încet mîna şi s
-a ridicat din nou.-
Te rog!... Nu! Nu mă lăsa în întuneric! Te rog! Vocea se stinse. Apoi, cu puterea pe care i
-
o dădeaspaima, se înălţă din nou, într 
-
o respiraţie gîfîită: Jake!
 - Sunt aici.-
Frig... aşa de frig.
 Î
n clipa următoare, bărbatul se lăsă pe ge
nunchi
şi luă în braţe trupul slăbit. Încercă să însufleţească prin propria lui căldură flacăra de viaţă care abia mai pîlpîia. Un timp nu a simţit decît respiraţia grea a omului din braţele sale. Sufletul lui Jake era plin de milă şi de neputinţă.
 - Jake?-
Şşşt...! Nu vorbi! Păstrează
-
ţi respiraţia!
 
 
 3- Nu-i nevoie. Mi-am revenit.
Un oftat adînc i se înăbuşi în piept, urmat de un geamăt de durere. Aşteptă să treacă, în timp ce corpul i seconvulsiona de durere. Apoi începu să se relaxeze şi să
-
şi recapte respiraţia încă slăbită.
 - Nu-
i aşa de rău să mori, murmură slăbit.
Î
şi umezi buzele şi îşi încorda ultimele puteri. Dar... dar Kelly.De Lydia vei avea tu grijă, dar Kelly?... Oh, Doamne!
 
Trăsăturile i se schimonosiră de durere şi emoţie. Degetele însîngerate se agăţau surprinzător de puternicde cămaşa lui Jake.
Î
n privirea înceţoşată i se citeau eforturile de.a rămîne conştient.
 -
 Nu mai vorbi! spuse imediat Jake. Rezistă! Trebuie fi văzut cineva focul. O vină cineva. Ne vaajuta. Rezistă!
 
Braţele lui puternice strîngeau cu blîndeţe corpul lovit.
 -
Trebuie să vorbesc... să spun... trebuie... Respiraţia sacadată îi fu întreruptă de un nou
spasm, care îiîncorda buzele însîngerate.,-
Jake! Panica dădu mai multă forţă vocii sale stinse: Nu te văd. Unde eşti?
 - Aici. Am fost aici tot timpul.- Du-te la ea! Îi su
nt atît de îndatorat. Găseşte
-o! Spune-i, roag-
o să mă ierte. Te rog, ajută
-
mă... pentruultima oară! Ajut
-o pe Kelly!-
Şşşt!... Jake îi netezi părul şaten deschis:
Am s-
o găsesc.
 - Promite-mi!C
uvîntul acesta a fost ca o ultimă răsuflare. Mîna i
-
a căzut moale, lăsînd o dîră de sînge pe cămaşa albă.
Capul i-
a căzut pe piept, iar ochit i s
-au închis pentru totdeauna...
Şuieratul unei sirene îndepărtate sparse liniştea.
În cîteva clipe, pe drumul de
deasupra se auziră voci şisclipiră lumini. Jake era încă cu totul rupt de ceea ce se petrecea în jurul său. Faţa, luminată de flăcările maşiniiarzînde, îi era chinuită de durere.
 -
Uitaţi
-
vă într 
-
acolo! Deşi plouă, benzina tot mai arde! exclamă o voce tînără.
 -
Va trebui ceva apă, ca să
-
şi potolească setea uscăciunea asta de foc, a răspuns mai aproape o voce mai învîrstă. Ploaia a făcut drumul alunecos!
 -
Haideţi, să coborîm!
 Pe Jake l-
au găsit în stare de şoc. Strîngea corpul neînsufleţit şi îşi şoptea
neîntrerupt promisiunea.- E-
n regulă, domnule. Puteţi să
-
i daţi drumul. Acum avem noi grijă de el.
 -
Doamne, uitaţi
-
vă la mîinile lui!
 - Domnule!
Jake nu răspunse. Nu recunoştea pe nimeni şi mintea lui refuza să creadă cele întîmplate.
 -
Uşurel!
 Mîini at
ente îi desprinseră degete
le arse.- E-
n regulă. Vom avea noi grijă de el.
 
Fără nici o opoziţie, Jake îngădui infirmierilor să
-
i ia fratele din braţe.
Î
n spate se auziră voci şoptite într 
-un limbaj de specialitate,- Pentru acesta nu se mai poate face nimic.-
 Nu. Mai bine să
-
l examinăm pe celă
lalt. Mîinile lui su
nt un dezastru... Domnule, puteţi veni cu noi? Vă
vom îngriji imediat.
Atent să nu
-
i atingă mîinile numai răni, doctorul îl ridică pe Jake în picioare. Pe drum, privirea fixă a lui
Jake nu s-
a ridicat de pe cearceaful care acoperea brancarda din faţa sa.
 
Capitolul 1
Cân
d nota finală a ultimului cîntec din acea seară
s-
a stins, Kelly şi
-
a lăsat degetele obosite pe claviatură.A rămas tăcută, la fel ca rezonanţa care umpluse încăperea cu cît
eva clipe înainte Pierdut
ă
în marea de sunet,
stătea nemişcată
,
 prea obosită ca să
-
şi mai îndrepte spatele sau ca să
-
şi caute liniştea.
 

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
LeiaSofia liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Anca 1212 added this note
oooooooooo doamne iartama Ana :)
Anca 1212 added this note
Oana sarut mana pentru ajutor si timpul tau ,multumesc frumos ,!!
nemesis41 liked this
Anca 1212 liked this
Lili Vasile liked this
Iulian Baboi liked this
Iulian Baboi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->