Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Việt Sử Toàn Thư - Phạm Văn Sơn

Việt Sử Toàn Thư - Phạm Văn Sơn

Ratings: (0)|Views: 48,721|Likes:
Published by ovv
Việt Sử Toàn Thư
Từ Thượng Cổ Đến Hiện Đâi
Phạm Văn Sơn
Saigon , Năm Canh Tí
Hiệp Hội Người Việt Tại Nhật Bản
Tái Bản 1983
Việt Sử Toàn Thư
Từ Thượng Cổ Đến Hiện Đâi
Phạm Văn Sơn
Saigon , Năm Canh Tí
Hiệp Hội Người Việt Tại Nhật Bản
Tái Bản 1983

More info:

Published by: ovv on Mar 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
Ph
m V
ă
n S
ơ
n
 Vi
t S
ử 
 Toàn Th
ư 
 
T
ừ 
Th
ượ
ng C
 
Đế 
n Hi
n
Đạ
i
 
 
2 Vi
t S
ử 
Toàn Th
ư 
 
M
c L
c
L
i gi
i thi
uL
i tác gi
 
Ph
 ầ
n Th
ứ 
Nh
ấ 
t
Ch
ươ
ng 1 -Khái lu
n v
 ề
xã h
i Vi
t Nam x
ư 
a và nay 
1.
Đị
a lý thiên nhiên -- 2. Ng
ườ
i Vi
t Nam -- 3. G
ố 
c tích.
Ch
ươ
ng 2 -
Đờ
i s
ố 
ng th
ượ
ng c
c
a dân t
c Vi
t NamCh
ươ
ng 3 -Nhà H
 ồ
ng Bàng (2879 - 258 tr. T. L.) 
1. Truy
 ề
n thuy
ế 
t v
 ề
nhà H
 ồ
ng Bàng -- 2. N
ướ
c V
ă
n Lang
Ch
ươ
ng 4 -Nhà Th
c (257 - 207 tr. T. L.)Ch
ươ
ng 5 -Xã h
i Trung Hoa trong th
i th
ượ
ng c
 
1. Xã h
i và v
ă
n hóa -- 2. Tr
t t
ự 
xã h
i và gia
đ
ình -- 3. Vi
c quan ch
ế 
-- 4. Phápch
ế 
-- 5. Binh ch
ế 
-- 6.
Đ
i
 ề
n ch
ế 
-- 7. H
c chính -- 8. Kh
ng T
ử 
-- 9. Lão T
ử 
-- 10.Trang T
ử 
-- 11. Tuân Hu
ố 
ng.
Ph
 ầ
n Th
ứ 
HaiB
c Thu
c Th
i
Đạ
i
Ch
ươ
ng 1 -Nhà Tri
u (B
c thu
c l
 ầ
n th
ứ 
I 207-111 tr. T. L.) 
1. Ch
r
c
a l
ch s
ử 
Âu L
c -- 2. Chính tr
c
a Tri
u
Đ
à -- 3. Nam Vi
t và Tây Hán -- 4. Xã h
i Vi
t Nam d
ướ
i th
i Tri
u
Đ
à -- 5. Nh
ữ 
ng vua k 
ế 
nghi
p Tri
u
Đ
à --- 6.
Đế 
qu
ố 
c Vi
t Nam x
p
đổ
-- 7. Công t
i c
a Thái Phó L
ữ 
Gia (Phê bình c
a NgôTh
i S
 ĩ 
).
Ch
ươ
ng 2 -Nhà Tây Hán (B
c thu
c l
 ầ
n II 111 tr. T. L. - 39 T. L.) 
1.
Đơ
n v
hành chánh trên
đấ 
t Giao Ch
-- 2. B
máy cai tr
 
 
đấ 
t Giao Châu.
Ch
ươ
ng 3 -Nhà Tr
ư 
ng (40 - 43)
1. Ph
 ầ
n c
n
ươ
ng t
ử 
-- 2. Nhà
Đ
ông Hán ph
c thù -- 3. Tính ch
ấ 
t cách m
ng c
acu
c kh
i ngh
 ĩ 
a n
ă
m Canh Tý.
Ch
ươ
ng 4 -B
c thu
c l
 ầ
n III (43 - 544
Đ
ông Hán - Nam B
c tri
 ề
u)
Cu
c c
i cách c
a Mã Vi
n trên
đấ 
t Giao Châu
Ch
ươ
ng 5 -Ng
ườ
i Vi
t Nam h
c ch
ữ 
Tàu
 
3 Vi
t S
ử 
Toàn Th
ư 
 
1. Vi
c truy
 ề
n bá Hán h
c -- 2.
 Ả
nh h
ưở
ng Ph
t
đồ
v
i n
 ề
n v
ă
n h
c c
a chúng ta --3. Ph
t Giáo -- 4. M
t
đ
i
 ề
u sai l
 ầ
m v
 ề
S
 ĩ 
Nhi
ế 
p.
Ch
ươ
ng 6 -Cu
c cách m
ng ph
n
Đế 
l
 ầ
n th
ứ 
hai c
a dân Giao Ch
 
1. Bà Tri
u ch
ố 
ng quân
Đ
ông Ngô -- 2. Lâm
 Ấ 
p qu
ấ 
y phá Giao Châu.
Ch
ươ
ng 7 -Nhà Ti
 ề
n Lý (544 - 602)
1. Lý Nam
Đế 
(544 - 548) -- 2. H
u Lý Nam
Đế 
(571 - 602).
Ch
ươ
ng 8 -B
c thu
c l
 ầ
n IV (603 - 939) 
1. Nhà Tùy
đ
ánh Lâm
 Ấ 
p -- 2. Nhà
Đườ
ng
đố 
i v
i An Nam -- 3. Mai H
c
Đế 
kh
ingh
 ĩ 
a (722) -- 4. Gi
c Côn Lôn và
Đồ
Bà -- 5. B
ố 
Cái
Đạ
i V
ươ
ng -- 6. Cu
c xâm l
ă
ngGiao Châu c
a Nam Chi
ế 
u --- 7. S
ự 
th
ấ 
t b
i c
a Nam Chi
ế 
u và s
ự 
nghi
p c
a CaoBi
 ề
n.
Ch
ươ
ng 9 -Cu
c tranh
đấ 
u c
a dân t
c Vi
t Nam t
ừ 
h
Khúc
đế 
n h
Ngô
Tr
n th
y chi
ế 
n
đầ
u tiên c
a Vi
t Nam.
Ph
 ầ
n Th
ứ 
Ba Vi
t Nam Trên
Đườ
ng
Độ
c L
p (939)
Ch
ươ
ng 1 -Nhà Ngô (939 - 965)Ch
ươ
ng 2 -Nhà
Đ
inh (968 - 980)
1.
Đ
inh Tiên Hoàng -- 2.
Đ
inh Ph
ế 
 
Đế 
.
Ch
ươ
ng 3 -Nhà Ti
 ề
n Lê (980 - 1009) 
1. Lê Hoàn
đ
ánh T
ố 
ng -- 2. Vi
c ngo
i giao -- 3. Vi
c
đ
ánh Chiêm Thành -- 4. S
ự 
 m
mang trong n
ướ
c -- 5. Cái án Lê Hoàn và D
ươ
ng H
u.
Ch
ươ
ng 4 -Các vua k 
ế 
ti
ế 
p Lê
Đạ
i Hành I. Lê Trung Tông (1005)II. Lê Ng
a Tri
 ề
u (1005 - 1009)
1. Vi
c ngo
i giao v
i B
c Tri
 ề
u -- 2. S
ự 
tàn ác c
a Ng
a Tri
 ề
u -- 3. V
âm m
ư 
uc
ướ
p ngôi nhà Ti
 ề
n Lê.
Ch
ươ
ng 5 -Nhà H
u Lý (1010 - 1225)I. Lý Thái T
(1010 - 1028)II. Lý Thái Tông (1028 - 1054)
1. Vi
c chính tr
-- 2. Vi
c quân s
ự 
-- 3. D
p Chiêm Thành.
III. Lý Thánh Tông (1054 - 1072)

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
anhhairauu added this note
viet su toan thu
anhhairauu liked this
baamboogirl liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
anhmos2000 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->