Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pohronie 09 2013

pohronie 09 2013

Ratings:
(0)
|Views: 235|Likes:
Published by Pohronie Levice
Týždenník okresu Levice
Týždenník okresu Levice

More info:

Published by: Pohronie Levice on Mar 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2015

pdf

text

original

 
LEVICE
– Už tradičná Pri-mátorská kvapka krvi, ktorú v rámci projektu Zdravé mestozorganizoval Mestský úrad v spolupráci s Územným spol-kom SČK, napĺňala krvné vaky  v utorok 5. marca. Dopoludniamohli v obradnej sieni dobro- voľní darcovia odovzdať tekuti-nu najvzácnejšiu. Odber vyko-návali pracovníci Hematologic-
 J z jpíbrý 
Kalná nad Hronom, Želiezovce, Rybník, Santovka,Iňa, Nový Tekov, Horný Pial.
RočníLXVIIIcena 0,46 číslo 912. marca 2013
šiklóš sa dočká obnovy- 2. strana
Prľčá Práráp r: 34 r
FIRMA REGIÓNU
Víťaz súťaže firiem oresu Levicena zálade hodnotenia odbornej porotaj na zálade hlasovania verejnosti.
o  P  ä   ť   
SVETOVÝ LÍDERV OBLASTIFILTRÁCIE VZDUCHU
 
Týždík pohronie v mstác a bcac ksu Lvc
(22)
Prijímacie súš na 5-ročné Súromnébilingválne gmnázium
sa budú konať 
25. marca 2013 o 8. hod. v priestoroch školy.
Prijímacie súš na lasicé 4-ročnéSúromné gmnázium sa budú onať 
13. a 16. mája 2013.
Súkromné gymnázium T.Smaragd
 
www.tsmaragd.sk 
LEVICE (ah)
–V júli v ro-ku 2012 mesto Levice vyhlási-lo verejnú súťaž na prenájombudovy školy na ul. Perecká č.40 (Budova VI. ZŠ, roč. 1-4).Verejnú súťaž vyhrala firmaT.Smaragd, ktorá má od Mi-nisterstva školstva vedy, vý-skumu a športu SR licenciuna prevádzku základnej školy,gymnázia 4-ročného, 5-ročné-ho bilingválneho, 8-ročnéhoa diaľkového štúdia (2- 4 roky).Firma T.Smaragd prevádzkuje v Leviciach ôsmy rok súk-romnú vysokú školu DTI, sosídlom v Dubnici nad Váhom.POHRONIE prináša rozho- vor s riaditeľom a zriaďovate-ľom Vladimírom Hagarom.Možno sa to bude mnohýmzdať, že je dosť dlhá doba naprvé výsledky, ale všetko másvoj čas. Objekt, ktorý naša fir-ma vo verejnej súťaži vyhralana prenájom, som poznal nie-koľko rokov, ale aj napriek to-mu sme museli s mestom spo-ločnými silami pripraviť zmlu- vu, ktorá bude výhodná preoba subjekty: pre mesto aj fir-mu T.Smaragd. Objekt mestoponúklo na prenájom na 30
Prj rý ô pč t.srg prj
Spoločnosť T.Smaragd sídli oproti starej levickej nemocnici.
aJ v leviciach u dennévysokoškolské štúdium
(pokračovanie na 3. strane)
(31)
(pokračovanie na 3. strane)KALNÁ NAD HRONOM(Branislav Štefanický)
-V stredu 6. marca krátko predpol štvrtou popoludní bolaz Koordinačného strediskaIntegrovaného záchrannéhosystému nahlásená na štátnejceste I/51 dopravná nehodadvoch nákladných motorových vozidiel s únikom prevádzko- vých kvapalín. Na zásah bola vyslaná technika MB Ategos posádkou 1 + 3. Prieskumpo príchode na miesto zásahuukázal, že ide o dopravnú ne-hodu nákladného motorového vozidla MAN s návesom a FiatDukato. Nákladné motorové vozidlo malo prerazenú palivo- vú nádrž, z ktorej unikala mo-torová nafta do dažďovej kana-lizácie. Veliteľ zásahu nariadilna zabránenie úniku ropnýchproduktov do kanalizácie pou-žiť sorbčné prostriedky.Na základe zistených skutoč-
d žďj zá z árž f
egý zá  kj  hr
(pokračovanie na 3. strane)
V    i    a  c   n  a   s   t   r    3   
kontakt: .: 0907 647 381
0905 334 892
-: r@r. 
 
www.r. 
(12)
Našim úspechom je Vaša spokojnosť 
OKNÁ
DVERE REPLIKY HISTORICKÝCH  STOLÁRSKYCH VÝROBKOV PROTIPOŽIARNE UZÁVERY GARÁŽOVÉ BRÁNY  SCHODY 
NÁBYTOK 
 
Nositeľ Ceny primátora Levíc  za dlhodobé skvalitňovanie podnikateľského prostrediaa zvyšovanie zamestnanosti v meste.
... dobré meno pre dobrú priadzu ...
Ul. Sv. Mcala 4(htl Atm) Lvc
p - pa: 8.30 - 17.00S: 8.30 - 12.00
0903 704 381036/381 01 55
aktivujeme platené programy
u nás uhradíteaj servisný poplatokVáš partner pre:
(6)
KonTAKT:
Cena karty výmena
LEN 24 €
- cena zahŕňa servisný poplatok na rok a na skúšobnú dobu získate aj všetky platené programy.
vň j c r s vas!
Porovnanie služiebSkyLINkCSLINkSlovensé a česé programPlatené program
(filmy, dokumenty, šport, detské programy)
Program v HD valiteCertifiácia artv IRDETO prijímačochStabilita s deódovanímprogramovÚhrada servisnéhopoplatu na predajniAciové HD omplet
(40)
 
II. areditovaný
 
OPATROVATEĽSkURZ
v rozsahu 226 hodín
Aciová „onečná“ cena urzu: 240 €Informácie a prihláš:
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poľná 6, Levice, www.scklevice.sk, mob. 0903558911
Slovensý Červený rížúzemný spolo Levice
otvára
8. apríla 2013
 
P   O   Z    O   R   A   k    C    I    A   !    !    !    
(37)
 
TLMAČE 
-
V meste sa v piatok 8.
marca popoludní konala milá sláv-
nosť. Primátor Július Bizoň pozval do Voľnočasového centra na Lipníku ženy
-
dôchodkyne, aby ich obdaro-val kvetmi. No pekné ruže sa ušli aj ženám, ktoré stretal cestou do cen-tra. Keďže žien sa zišlo na oslaveveľa, na pomoc pri rozdávaní kvetov si primátor pozval aj poslanca NRSR Milana Haluza (na hornej snímkevpravo), prednostu Mestského úraduGabriela Beláka a riaditeľa Zariade-nia sociálnych služieb z Levíc R. Bu-dinského. Svoje staré mamy prišli pozdraviť krátkym programom detimaterskej školy a rozdali im pekné srdiečka s básničkou. V programenechýbala ani spevácka skupina PO
- KU-
S s veselým programom. Piesne
 za sprievodu harmoniky a gitary zne-
li aj po oficiálnej časti osláv.
 
Text a foto: JAROSLAV BURJANIV 
Slovenský Červený kríž,územný spolok Levice,
VYHLASUJE
 
verejnú
 
zbierku za účelomzískania finančných
 prostriedkov na pomoc
ťažko zdravotne postihnutémuSamkovi Benčaťovi z Pukanca, narodenému v
roku2011.
Zbierka sa bude konať od
1. marca 2013
do 30. mája 2013
 
bezhotovostným spôsobom,
 
zasielanímfinančných prostriedkov na osobitný účet Slovenského
 
Červeného kríža, ÚzS Levice
- Fond pomoci,
č. ú. 353939152/0200, VS 93505
 
vedený v peňažnomústave VÚB pobočka Levice.
 
Zbierka bola povolená pod č. ObU
-LV-OVVS-2013/03751.
Za každý príspevok pomoci
ĎAKUJEME!
 
 Každý človek by to mal vedieť.
 
 Poď na www.prvapomoc.sk 
 
-
nauč sa poskytnúť prvú pomoc
 - urob si online kurz priamo z domu-
 získaj certifikát do Krajiny záchrancov
 Informácie o
kurzoch nawww.scklevice.sk, 036/6307 900
 DOKÁŽEŠ  ZACHRÁNIŤ 
 
 ŽIVOT?
LEVICE (Miroslav Košút)
-
Okresný dopravný inšpektorát(ODI) OR PZ eviduje od začiat-ku roka už dvadsaťšesť doprav-ných nehôd, čo je o
jednu viacako v rovnakom
období minulé-ho roka. Pri desiatich nehodách boli následky na zdraví zúčastne-ných osôb. Tri sa zranili ťažko
a
štrnásť ľahko. Dve dopravnénehody boli zavinené pod vply-vom alkoholu. Hmotná škoda bola odhadnutá na 60 900
 €.
 V
utorok 5. marca nadránom o4.50 hodine došlo k 
dopravnejnehode na ceste III/51023v katastri obce Sikenica. 26
 – 
 
ročná žena viedla motorové vo-zidlo zn. Škoda PickUp v
smere
od obce Sikenica na mesto Želie-zovce. V ľavotočivej zákrutevyšla s vozidlom pravdepodobne
v
dôsledku neprispôsobenia rých-losti jazdy na pravú krajnicu,následne mimo cestu vpravo anarazila prednou časťou vozidlado pevnej prekážky
- stromu.
Vozidlo bolo po náraze odhode-né mimo cestu do pravej prieko- py, kde sa prevrátilo na strechu azostalo stáť proti smeru jazdy.Vodička pri dopravnej nehodeutrpela ľahké zranenie.
 
Želiezovskí policajti zadržali
26-
ročného muža z
Ondrejoviec,
ktorý v
stredu 6. marca asi odruhej v
noci medzi obcami Ša-
rovce a
Turá železnou tyčouvyskratoval vysokonapäťový e
-
lektrický transformátor umiestne-ný na stĺpe elektrického vedenia.
Potom ho uviazal lanom a
druhý
koniec lana pripevnil o
ťažnézariadenie osobného auta Peu
-
geot 205. Keď transformátor spadol na zem, naložil ho pomo-cou kladky na prívesný vozík.
Auto si bez dovolenia majite-
ľa zobral z
 
dvora rodinného do-
mu v
Tekovskom Hrádku. Prí-vesný vozík však ťažký náklad
neuviezol a
vypovedal posluš-nosť. Policajti ho našli odstavenýna vedľajšej ceste medzi Turou
a
Tekovským Hrádkom.
V
zberni druhotných surovín by za transformátor zlodej dostal
do 600
 €, majite
ľovi však spôso- bil škodu za viac ako 1500
 €.
Poverený policajt obvinil zadr-žaného muža z
 
 prečinov krádeže
a
neoprávneného používaniacudzieho motorového vozidla. Zatieto prečiny hrozí v
 
zmysle zá-kona dvojročný trest odňatia
slobody.
Renáta Čuháková,
 
hovorkyňa KR PZ
 v Nitre
 ŠTEFAN RÁCHELA
 
 RYBNÍK 
-
 Po skončení odbornej častidegustácie a
 
 po obede pokračovalo stretnutiedegustátorov posedením pri dobrom víne.
 Hovorilo sa o
všetkom možnom i
 
nemožnom(mojim milým Kozárovčanom sa iste čkalo). Až sa reč zvrtla na Levickú Frankovku. Toto značkové víno kedysi preslávilo Levice
a kolovali o
ňom doslova legendy. Ešte aj
dnes
 pri stretnutí so staršími Bratislavčanmi príde naň reč. Andrea Hrabinská, riaditeľkaVíno Levice, s.r.o. iba smutne konštatovala, že značka Levická Frankovka zostala v
Nitre,v
tamojších Vinárskych závodoch. Levičania
aj o
ňu prišli.
-
 Mňa to dráždi, lebo rovnako Vrábľania si osvojili pomenovanie Vrábeľský Rizling vlašský. Ale taký neexistuje,
-
 zamiešal sa dodebaty Jozef Nízl, priekopník vinohradníckej
a
vinárskej osvety z
 
 Nemčinian a
 
 pokračoval:
-
 Alebo Kozárovčania, že Pustohorský De-vín! Ó, Janenko, preboha! Čo to je? Fran-kovka je modrá, aj na Novej Bani, aj v Čifá-
roch. A
 so zanietením jemu vlastným začal po-tom Nízl vysvetľovať svoju verziu Levickej
 Frankovky:-
Vinárske závody Levice boli kedysi gene-rálnym dodávateľom červených vín do Česka,najmä do Prahy. Vínneho moku potrebovaliveľa. Víno z Levíc sa dovážalo v cisternáchdo českých zemí, kde si urobilo dobré meno. Bol však rok, keď tej Frankovky bolo málo.Vedúci prevádzky, keďže bol viazaný kon-
traktmi, Frankovkou naplnil iba do dvoch
tretín cisterny, doplnil ju Rulandským mod-rým. Keď táto zásielka došla do Starého Plzenca, všetci išli do kolien. Levická Fran-kovka bola ešte lepšia ako pôvodná Frankovka. Je to pochopiteľné, lebo Pinot noir je kvalitatívne ešte lepšia odroda ako Frankovka. Hneď objednali ďalšiu cisternu,ale víno už nebolo. Levická Frankovka jevlastne cuvée Frankovky a modrého pinotu.
 
 Do debaty sa zamiešal aj domáci Ondrej Krajči, rodák z Kozároviec:
 -
Česi chodili po víno cisternou. Stál som pri nej, keď ju napĺňali. Bol som ix razy v pivnici levických Vinárskych závodov, keď  sa víno koštovalo. Prišla komisia z riaditeľ- stva Vinárskych závodov z Bratislavy. Komi- sia koštovala, koštovala a keď víno nezodpo-vedalo ich predstavám kvality vína Ruland- ské modré, urobili z nej Frankovku. Tanko-valo sa to dohromady ako značkové víno, naetiketu sa dostala sviečka, a to víno si veľmiobľúbili v 70. rokoch ženy. Aj Miroslav Hor-níček ho copkal počas celej svojej relácie Hovory H. A naše slovenské ženy, každáchcela len červené víno
 – 
 
 Levickú Frankov-ku. Manažéri to zistili, dali tam etiketu Levic-ká Frankovka a pod týmto názvom to všetci„žrali“. Bola to taká značka, podobne akoVenušino čaro. Doniesli ho z Topoľčianok od  Eda Štiglica...
-
To bolo víno pre odsúdených!
 – 
zakon-
troval Nízl.
  Na Levickej Frankovke sme sa celkom
nezhodli. Asi preto, že sme jedni mysleli značkové víno, druhí si mysleli, že myslímeodrodové víno. Škoda, že dnes nemáme
v
regióne také slávne víno, akým bola našalegendárna Levická Frankovka.
 
 Jozef Nízl počas svojho expozé. Vpravo sedí Ondrej Krajči.
 
LEVICE -
Zdevastovanývrchol Šiklóša dlho znepo-kojoval návštevníkov tejtodominanty dolného Pohronia.Všetci sa iste potešia dobrejspráve. Mesto Levice uspelo
s
ďalším projektom.
Ako informovala Zuzana
Obická, referentka pre regio-nálny rozvoj a cestovný ruch,
v piatok 8. marca sa mesto
Levice dozvedelo o schválení
 projektu
„Spoločne za novýŠiklóš“, ktorý bol vypracovanýv rámci vyhlásenej
 
výzvy Na-dácie Ekopolis, program Poho-
da za mestom. Projekt bol pod-
 porený v plnej žiadanej výške 3
700
 €.
 
V rámci projektu bude vyčis-tená lokalita Šiklóš od odpadu,zostrihajú sa kríky, osadia salavičky, informačná tabuľa,smerovníky a vytvorí sa chrá-nené ohnisko.
 
Hlavným cieľom projektu jeobnova a prinavrátenie poctyvýznamnému vyhliadkovému a pamätnému miestu. Čiastko-vým cieľom je, aby sa Šiklóšstal opäť súčasťou turistickýchvýstupov, rodinných či škol-ských výletov, cyklistickýchtúr alebo odborného vyučova-nia v prírode.
 
Do vyhlásenej výzvy moh-li zaslať projekty len mestás počtom obyvateľov nad25 000. Jednou z možností, kdesa mohol projekt realizovať, bola existencia rekreačnéhoúzemia mimo katastra obce,napr. v blízkej dedine aleboinom menšom meste. To bolhlavný impulz, prečo mesto
spracovalo projekt na obnovu
Šiklóša.
 
Mesto verí, že za pomocidobrovoľníkov, prostredníc-tvom brigád, prinavráti Šiklóšu„život“ a zachová tým totovýznamné miesto pre ďalšiegenerácie.O termínoch brigád budemesto informovať. Projekt sa bude realizovať od marca dooktóbra.
 
 
3
POHRONIE12. marca 2013
Publicistika
PUKANEC (šr) -
V sobotu9. marca sa v obci konali nové voľby starostu. Miestna voleb-ná komisia zaregistrovala prenové voľby 4 kandidátov:Mariana Pachera, 58-ročné-ho právnika (nezávislý kandi-dát).Zuzanu Ratulovskú, 43-roč-nú domácu (Agrárna strana vidieka).Jána Rievaja, 36-ročnéhokonštruktéra špeciálnej tech-niky (SMER - sociálna de-mokracia).Annu Trokšiarovú, 45-roč-nú predavačku (nezávislá kan-didátka).Z počtu 1687 zapísaných voličov sa na voľbách zúčast-nilo 887 oprávnených voličov,čo je 52,58–percentná účasť.Najviac hlasov - 574 získal JánRievaj.Marian Pacher získal 245hlasov, Zuzana Ratulovská 41hlasov a Anna Trokšiarová 21hlasov.
v P 
ností bola dopravná nehodapreklasifikovaná na ekologic-ký zásah, na operačné stredis-ko bola nahlásená mimoriad-na udalosť a veliteľ zásahu si vyžiadal ďalšie sily, prostried-ky a riadiaceho dôstojníka.Preto pri zásahu pomáhala ajtechnika Nissan Navara 1 + 0so sorbčnými prostriedkamia o situácii na mieste zása-hu boli vyrozumené všetky kompetentné zložky a orgány.Na vozidlách boli vykona-né protipožiarne opatreniaa unikajúca nafta bola zachy-távaná do sudov. Po príchodekompetentných zložiek bolina zabránenie úniku ropnýchlátok do Hrona v kontrolnýchskružiach inštalované sorbčnéhady a permanentne bola mo-nitorovaná celá trasa dažďovejkanalizácie na kontrolných bo-doch. Pretože množstvo unik-nutej motorovej nafty sa dalolen ťažko odhadnúť, veliteľ zásahu vyžiadal ďalšie sorbčnéprostriedky. Tie poskytla Re-gionálna správa a údržba ciestLevice.Po odstránení použitýchsorbčných prostriedkov kon-taminované miesto a dažďovúkanalizáciu ošetrili prostried-kom Bioversal, ktorý rozkladáropné produkty.
(autor je riaditeľ OR HaZZ Levice)
do žďovejnlizácie unilz nárže nf
eg á  kj  h
rokov s možnosťou odkúpenia.Máme za sebou niekoľko týž-dňom tvrdej práce na projek-toch, ktoré začíname postupnerealizovať. Máme dva právnesubjekty: gymnázium 4-ročné,5-ročné bilingválne, 8-ročnéako aj externú diaľkovú formuako prvý z nich a druhý: ZŠ,kde v súčasnosti máme 3.,4., 7.,8. ročník. Tak isto prevádzku- jeme IKC súkromnej vysokejškoly DTI, so sídlom v Dubni-ci nad Váhom, tak sme muse-li dobre zvážiť, čo všetko a kýmspôsobom budeme na ul. Pe-recká 40 prevádzkovať. Budo- va musí prejsť komplexnou re-konštrukciou: Výmenou okien,dverí, zateplením budovy,opravou strechy, ktorá zateká.Treba vybudovať nové učebnea zrušiť kuchyňu, jedáleň, ne- výhodné malé „ kutince“ ktorésú v budove. Vybudovať von-kajšie plochy – ihriská, trávna-té plochy, políčka na pestova-nie plodín, jazierko so skalkoua malý hospodársky kútik. Tak isto v minulosti v tejto budovebola škôlka, čo má svoje opod-statnenie aj dnes s možnosťou výučby v anglickom jazyku od2 ročných detí.
Aký je podnikateľský spo-ločnosti T.Smaragd a kedy sanaplní ?
Ak ľudia pochopia, že ichdeti nemajú chuť po skončeníakejkoľvek školy skončiť v evi-dencii nezamestnaných, tak dajú šikovné deti na súkromnégymnázium buď 4-ročné ale-bo 5-ročné bilingválne. Budo- va na ul. Perecká 40 bude pre-budovaná od základu na ško-lu ročníky 1.-9., kde v každejtriede bude maximálne 15 detíaj keď môže byť viac ročníkov  v každej triede. Je tu 12 učební,kabinety, zborovňa . Tak istotu plánujem vybudovať jednutriedu škôlky. Všetko pripra- vujeme na otvorenie od 1. sep-tembra 2013.Okrem toho už 8 rokov somzodpovedný za externé štú-dium DTI, kde máme IKC 1.-3. ročník bakalárskeho a 1. a 2.ročník magisterského štúdia.V tejto budove bude vybudo- vaná veľká učebňa asi pre 100poslucháčov externého štúdiaDTI. Vysoká škola má dosť od-borov, ktoré plánujeme otvoriť aj v Leviciach, a novinkou jeotvorenie denného štúdia. Ak máme záujem prilákať deti dosúkromnej základnej školy, tak im musíme ponúknuť aj pri-danú hodnotu. To čo inde nie je a u nás už je. Máme záujemzískať aj vysokokvalitných uči-teľov, ktorí svojou pracovitos-ťou a múdrosťou pritiahnu de-ti. To je veľká devíza. Ak je kva-litný učiteľ, ktorý je ubíjaný naniektorej škole, u nás mu dáva-me šancu.
Takže v Leviciach bude ajdenné štúdium vysokej školy ? Čo všetko tu môžu poslu-cháči študovať a odkedy ?
Prihlášky si môžu posielať hneď. Všetko o študijných od-boroch nájde čitateľ na 7. stra-ne tohto vydania POHRONIA.
(dokončenie z 1. strany)
Pj  ô pč t.sg pj
aJ v leviciach už dennévysokoškolské štúdium
Odborová organizácia Nezá- vislé školské odbory zbierala od7. januára podpisy ako mandátna vyhlásenie ostrého štrajkuna stredu 13. marca.Štrajk bol načasovaný na ter-mín písomných maturitnýchskúšok a monitoru na základ-ných školách. Rátali, že zozbie-rajú 50 tisíc podpisov. Chcelitak vyvinúť tlak na vládu, ktorápodľa vedenia NŠO neustáleodsúva sociálne požiadavky zamestnancov školstva na ved-ľajšiu koľaj.Vo vyhlásení NŠO sa píše:„Prekvapili nás výroky o tom,že berieme žiakov a študentov za rukojemníkov. Sme pre-svedčení, že úlohou odborov  v školstve je obhajovať zamest-nancov školstva, bohužiaľ, ajtak, že to spôsobí krátkodobéproblémy rodičom, študentoma žiakom. Upozorňujeme na to,že chceme, aby naši žiaci a štu-denti dostali kvalitné vzdelanie,prostredníctvom kvalitnýchučiteľov, v kultúrnom prostre-dí. Na to ale školstvo potrebuje viac financií. Účelom štrajku13. marca bolo vyvinúť tlak na vládu, aby zastavila ďalšiu de-generáciu nášho školstva, ktorása odvíja od poddimenzované-ho rozpočtu pre rezort.Získali sme mandát len od1 148 zamestnancov školstva.Sme veľmi sklamaní týmto níz-kym počtom. Príčiny vidíme v momentálnej atmosfére, kto-rá v rezorte panuje. Vyznačujesa apatiou, dezilúziou po ne-úspešnom štrajku v minulomroku, neúmernou skepsou, akoaj strachom o zamestnanie.“Predstavitelia Nezávislýchškolských odborov tvrdia, žeaj keď sú sklamaní, nevzdá- vajú sa. V tomto roku sa chcúzamerať na získavanie členov,na konkrétnu odborársku prá-cu, informovanie kolegov o ichzákonných nárokoch. Pozornetiež budú sledovať kroky vlády  v oblasti školstva, poukazovať na plytvanie a prípadné nesys-témové kroky.“Zdôrazňujeme, že aj naďalejsa budeme zaoberať možnos-ťou zorganizovať ostrý štrajk,“uvádza sa vo vyhlásení NŠO.
šj čľ 13.  
ná   á pp
ko-transfuziologického oddele-nia levickej NsP pod vedenímprimára Jozefa Vargu.Pri odchode po úspešnom da-rovaní krvi POHRONIE zastih-lo Dušana Petra. Vo veku 44 ro-kov prišiel po prvý raz. „Vždy som akosi zaneprázdnený, ne-našiel som si čas,“ vysvetľoval.„Keď som ráno neplánovanestretol riaditeľku ÚzS SČK OľguSzalmovú, ktorá práve odchá-dzala na Primátorskú kvapku,rozhodol som sa zúčastniť tohtohumanitného aktu. Symbolicky mi napadla myšlienka, že o párdní bude Veľká noc a ja to tak  vnímam, že Božia krv obmývamoje minulé, dnešné aj budú-ce hriechy. Beriem to ako tvrdý fakt, že Ježiš Kristus krvácal aj zamoje hriechy. Tak ja symbolicky rád svoju krv darujem,“ vyznalsa Dušan Peter.
ko pozná cenu ohosuu, nech neváh
POHRONIE práve zastih-lo pri odbere primátora ŠtefanaMišáka, ktorý ani tento rok ne-chýbal na „jeho“ podujatí. „Pr- výkrát som daroval krv v ro-ku 1977 na vojenčine. Stala sahromadná havária, potrebova-li krv, tak nás z útvaru zavolali.Prvýkrát to bolo hromadné, ta-ké nečakané. Potom som pokra-čoval po príchode sem do Levíc,na SPŠ, kde organizovala odbe-ry krvi Eliška Kollárová, ktorámala na starosti Červený kríž.Keďže ako učitelia sme chce-li byť vzorom pre študentov, tak sme sa pravidelne odberov zú-častňovali. Po príchode na MsÚsom daroval krv vždy, keď sommohol,“ naveľa sa nechal primá-tor nahovoriť na niekoľko vieto jeho dobrovoľnom darcovstve.Nevedie si presnú evidenciu, aledosiaľ krv odovzdal asi dvadsať-krát. „Nie je to žiadne hrdinstvo.Stretol som sa s prípadmi, keď ľudia krv skutočne potrebovali.Kto si uvedomí, že je to dobrý skutok, nemal by váhať,“ uzavrelprimátor Mišák tému dobrovoľ-ného darcovstva s vyjadrenímúcty všetkým, ktorí sa v utorok na pôde Mestského úradu zú-častnili z vlastnej vôle tejto šľa-chetnej misie pomáhajúcej napĺ-ňať krvné banky.
treb jenouchopomôcť 
Na jednom z improvizova-ných lôžok sa štvrtýkrát chystaladarovať krv Katarína Lészkóová,zástupkyňa riaditeľky Základnejškoly Gyulu Juhásza s vyučova-cím jazykom maďarským. „Pod-ľa mňa je dôležité pomáhať ľu-ďom, bez toho aby sme za to nie-čo očakávali. Treba jednoduchopomôcť,“ povedala o svojich dô- vodoch, ktoré ju priviedli v tendeň do obradnej sieni MsÚ.
aj šesť prvorcov
Podľa informácií Miroslavy Bakulovej, referentky pre vzťahy s verejnosťou a médiami MsÚLevice prišlo počas Primátor-skej kvapky darovať krv 34 dar-cov, z toho šiesti po prvýkrát. Popovinných vyšetreniach muselbyť jeden darca zo zdravotnýchdôvodov odmietnutý. Najčas-tejšou krvnou skupinou bola nazáklade následného vyšetreniaskupina A pozitív a 0 pozitív. Pre všetkých darcov, ktorí prišli da-rovať tak vzácnu tekutinu, akoukrv bezpochyby je, bolo pripra- vené malé občerstvenie a každý odchádzal s ďakovným listomprimátora mesta.S organizovaním Primátor-skej kvapky krvi sa začalo v roku2009. Organizátori veria, že totoúspešné podujatie sa bude aj na-ďalej tešiť veľkému záujmu ve-rejnosti. Ďakujú všetkým, ktorísi našli čas a prišli dobročinnepomôcť iným. Prvodarcom, ženašli odvahu a odhodlali sa k to-muto vysoko humánnemu kro-ku, a pravidelným darcom, kto-rí si asi najlepšie uvedomujú, žeich rozhodnutie už zachránilomnohé životy.Sponzormi podujatia boli:Hematologicko-transfúzne od-delenie NsP Levice, ÚzS SČKLevice, regionálny týždenník POHRONIE a firma Ovocie Ze-lenina Jozef Henžel.
Pľčá Páá p : 34 
 Jeden z naJlePších dobrých skutkov
Vlaňajší septembrový štrajk učiteľov v Leviciach. Foto: (šr)Obradná sieň sa po piaty raz zmenila na miesto odberu najvzácnejšej tekutiny. V popredí Katarína Lész-kóová. Foto: (šr)Primátor Š. Mišák pri odbere krvi. Foto: (šr)
(dokončenie z 1. strany)(dokončenie z 1. strany)

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Pohronie Levice liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->