Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Declaratie_230_2013

Declaratie_230_2013

Ratings:
(0)
|Views: 69|Likes:
Published by FundatiaPascuPas
Va multumim pentru donarea celor 2% pentru Fundatia Pas cu Pas
Va multumim pentru donarea celor 2% pentru Fundatia Pas cu Pas

More info:

Published by: FundatiaPascuPas on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2013

pdf

text

original

 
Anul
Nr. înregistrare:Data:
Loc rezervat organului fiscal
Cod 14.13.04.13
Sub sanc 
ǹ 
iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c 
NJ
datele înscrise în acest formular sunt corecte
 ǵ
i complete.
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUIIII. DESTINA
ƹ
IA SUMEI REPREZENTÂND PÂN
Ɖ
LA
2%
DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.
57
 ALIN.
(4)
DIN LEGEA NR.
571/2003
 
Num
NJ
r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Agen
ǹ
ia Na
ǹ
ional
NJ
de AdministrareFiscal
NJ
CERERE PRIVIND DESTINA
ƹ
IA SUMEI REPREZENTÂNDPÂN
Ɖ
LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL
Ƶ
I DEDUCEREACHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎNSISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV
230
Semn
NJ
tur
NJ
contribuabilSemn
NJ
tur
NJ
împuternicitDenumire entitate nonprofit/unitate de cultCont bancar (IBAN)Sum
NJ
(lei)Cod de identificare fiscal
NJ
a entit
NJǹ
iinonprofit/unita
ǹ
ii de cult
2. Sus
ǹ
inerea unei entit
NJǹ
i nonprofit/unit
NJǹ
i de cult
Contract nr./dataDocumente de plat
NJ
nr./dataSum
NJ
pl
NJ
tit
NJ
(lei)
1. Bursa privat
NJ
NumePrenumeStrad
NJ
Ini
ǹ
ialatat
NJ
luiNum
NJ
rJude
ǹ
 /SectorCod po
ǵ
talLocalitate TelefonE-mailFaxBlocScar
NJ
EtajAp.Cod numeric personal/Num
NJ
r de identificare fiscal
NJ
 Strad
NJ
IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Nume, prenume/DenumireCod po
ǵ
talNum
NJ
rJude
ǹ
 /SectorLocalitate TelefonFaxBlocScar
NJ
EtajAp.Cod de identificare fiscal
NJ
 E-mail
II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRUDOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OB
ƹ
INUTE LA FUNC
ƹ
IA DE BAZ
Ɖ
Sum
NJ
pl
NJ
tit
NJ
(lei)Denumireainstitu
ǹ
iei de creditDocumente deplat
NJ
nr./dat
NJ
xFUNDATIA PAS CU PAS11606461RO28BTRL01301205U60200XX
 
 
INSTRUC
Ț
IUNI
 
de
 
completare
 
a
 
formularului
 
230
 
“Cerere
 
privind
 
destina
ț
ia
 
sumei
 
reprezentând
 
pân
ă
la
 
2%
 
din
 
impozitul
 
anual
ş
i
 
deducerea
 
cheltuielilor
 
efectuate
 
pentru
 
economisirea
 
 în
 
sistem
 
colectiv
 
pentru
 
domeniul
 
locativ”
 
cod
 
14.13.04.13
 
1.
 
Formularul
 
se
 
completeaz
ă ş
i
 
se
 
depune
 
de
 
c
ă
tre
 
persoanele
 
fizice
 
care
 
realizeaz
ă
venituri
 
din
 
salarii
ş
i
 
asimilate
 
acestora,
 
 în
 
urm
ă
toarele
 
situa
ț
ii
 
:
 
au
 
efectuat
 
 în
 
anul
 
de
 
raportare
 
cheltuieli
 
pentru
 
acordarea
 
de
 
burse
 
private
 
conform
 
Legii
 
nr.376/2004
 
privind
 
bursele
 
private,
 
cu
 
modific
ă
rile
ş
i
 
complet
ă
rile
 
ulterioare
ş
i
 
solicit
ă
restituirea
 
acestora
 
;
 
opteaz
ă
pentru
 
virarea
 
unei
 
sume
 
reprezentând
 
pân
ă
la
 
2%
 
din
 
impozitul
 
anual,
 
pentru
 
sus
ț
inerea
 
entit
ăț
ilor
 
nonprofit
 
care
 
se
 
 înfiin
ț
eaz
ă ş
i
 
func
ț
ioneaz
ă
 în
 
condi
ț
iile
 
legii
 
sau
 
unit
ăț
ilor
 
de
 
cult;
 
Contribuabilii
 
care
 
 î 
ş
i
 
exprim
ă
aceast
ă
op
ț
iune
 
pot
 
solicita
 
direc
ț
ionarea
 
acestei
 
sume
 
c
ă
tre
 
o
 
singur
ă
entitate
 
nonprofit
 
sau
 
unitate
 
de
 
cult.
 
contribuabilii
 
solicit
ă
deducerea
 
din
 
veniturile
 
impozabile
 
din
 
salarii,
 
ob
ț
inute
 
la
 
func
ț
ia
 
de
 
baz
ă
,
 
a
 
cheltuielilor
 
efectuate
 
pentru
 
economisire
 
 în
 
sistem
 
colectiv
 
pentru
 
domeniul
 
locativ,
 
potrivit
 
legii,
 
 în
 
limita
 
unei
 
sume
 
maxime
 
egale
 
cu
 
300
 
lei
 
pe
 
an.
 
2.
 
Termen
 
de
 
depunere:
 
anual,
 
pân
ă
la
 
data
 
de
 
25
 
mai
 
a
 
anului
 
urm
ă
tor
 
celui
 
de
 
realizare
 
a
 
venitului;
 
Formularul
 
se
 
completeaz
ă
 în
 
dou
ă
exemplare:
 
originalul
 
se
 
depune
 
la:
 
a)
 
organul
 
fiscal
 
 în
 
a
 
c
ă
rui
 
raz
ă
teritorial
ă
contribuabilul
 
are
 
adresa
 
unde
 
 î 
ş
i
 
are
 
domiciliul,
 
potrivit
 
legii
 
sau
 
adresa
 
unde
 
locuie
ş
te
 
efectiv,
 
 în
 
cazul
 
 în
 
care
 
aceasta
 
este
 
diferit
ă
de
 
domiciliu,
 
pentru
 
persoanele
 
fizice
 
care
 
au
 
domiciliul
 
fiscal
 
 în
 
România;
 
b)
 
organul
 
fiscal
 
 în
 
a
 
c
ă
rui
 
raz
ă
teritorial
ă
se
 
afl
ă
sursa
 
de
 
venit,
 
pentru
 
ceilal
ț
i
 
contribuabili
 
persoane
 
fizice;
 
copia
 
se
 
p
ă
streaz
ă
de
 
c
ă
tre
 
contribuabil
 
sau
 
de
 
c
ă
tre
 
 împuternicitul
 
acestuia.
 
3.
 
Formularul
 
se
 
depune
 
 în
 
format
 
hârtie,
 
direct
 
la
 
registratura
 
organului
 
fiscal
 
sau
 
la
 
oficiul
 
po
ş
tal,
 
prin
 
scrisoare
 
recomandat
ă
cu
 
confirmare
 
de
 
primire.
 
Data
 
depunerii
 
formularului
 
este
 
data
 
 înregistr
ă
rii
 
acestuia
 
la
 
organul
 
fiscal
 
sau
 
data
 
depunerii
 
la
 
po
ş
t
ă
,
 
dup
ă
caz.
 
Formularul
 
se
 
pune
 
gratuit
 
la
 
dispozi
ț
ie
 
contribuabilului,
 
la
 
solicitarea
 
acestuia.
 
I.
 
DATE
 
DE
 
IDENTIFICARE
 
A
 
CONTRIBUABILULUI
 
 Adresa
se
 
 înscrie
 
adresa
 
domiciliului
 
fiscal.
 
Cod 
 
numeric
 
 personal/Num
ă
 
de
 
identificare
 
 fiscal 
ă
se
 
 înscrie
 
codul
 
numeric
 
personal
 
sau
 
num
ă
rul
 
de
 
identificare
 
fiscal
ă
,
 
atribuit
 
de
 
c
ă
tre
 
Agen
ț
ia
 
Na
ț
ional
ă
de
 
Administrare
 
Fiscal
ă
,
 
cu
 
ocazia
 
 înregistr
ă
rii
 
fiscale,
 
dup
ă
caz.
 
II.
 
DEDUCEREA
 
CHELTUIELILOR
 
EFECTUATE
 
PENTRU
 
ECONOMISIRE
 
 ÎN
 
SISTEM
 
COLECTIV
 
PENTRU
 
DOMENIUL
 
LOCATIV
 
DIN
 
VENITURILE
 
IMPOZABILE
 
DIN
 
SALARII,
 
OB
Ț
INUTE
 
LA
 
FUNC
Ț
IA
 
DE
 
BAZ
Ă
 
Denumire
 
institu
ț 
ie
 
de
 
credit 
 
 –
 
se
 
 înscrie
 
denumirea
 
b
ă
ncii
 
de
 
economisire
ş
i
 
creditare
 
 în
 
domeniul
 
locativ
 
cu
 
care
 
a
 
fost
 
 încheiat
 
contractul
 
de
 
economisire
 
creditare,
 
potrivit
 
legisla
ț
iei
 
 în
 
materie.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->