Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Indrumar TL BA 2013

Indrumar TL BA 2013

Ratings: (0)|Views: 85|Likes:
Published by Pletniov Vlad

More info:

Published by: Pletniov Vlad on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

 
MINISTERUL EDUCA
ł
IEI AL REPUBLICII MOLDOVAINSTITUTUL DE RELA
ł
II INTERNA
ł
IONALE DIN MOLDOVAFACULTATEA ECONOMIE MONDIAL
Ă
SI RELA
ł
IIECONOMICE INTERNA
ł
IONALECATEDRA
 
TEORIE ECONOMIC
Ă
 
Ş
I BUSINESS INTERNA
ł
IONAL
 
ÎNDRUMAR METODICPRIVIND ELABORAREA TEZELOR DE LICEN
łĂ
 pentru studen
Ń
ii specialit
ăŃ
ii „Business
ş
i administrare”Chi
ş
in
ă
u, 2012
 
 
2
C U P R I N SIntroducere........................................................................................................................ 31. Informa
Ń
ii generale....................................................................................................... 32. Alegerea temei tezei de licen
Ńă
 
ş
i stabilirea conduc
ă
torului
ş
tiin
Ń
ific...................... 43. Con
Ń
inutul
ş
i volumul tezei ......................................................................................... 44. Alc
ă
tuirea listei bibliografice ..................................................................................... 75. Rolul conduc
ă
torului
ş
tiin
Ń
ific.................................................................................... 76. Prezentarea
ş
i sus
Ń
inerea tezei de licen
Ńă
.................................................................. 87. Criteriile de evaluare a tezei ...................................................................................... 888. Sus
Ń
inerea preventiv
ă
a tezei de licen
Ńă
......................................................................Anexe.................................................................................................................................
 
10
Foaia de titlu a tezei...........................................................................................................
10
 Mostra cuprinsului tezei de licen
 Ńă
....................................................................................
11
 
3
 INTRODUCERE
Îndrumarul privind elaborarea tezei de licen
Ńă
a fost perfectat în baza „Regulamentului de organizarea studiilor înv
ăŃă
mîntului superior în baza Sistemului Na
Ń
ional de Credite de studiu
(aprobat prin Ordinul Ministerului Educa
 Ń 
iei
 ş
i Tineretului al Republicii Moldova, nr. 84 din 15.02.2008)
ş
i Regulamentul-cadruprivind organizarea examenelor de finalizare a studiilor superioare de licen
Ńă
în institu
Ń
iile de înv
ăŃă
mîntsuperior universitar
(aprobat prin Ordinul Ministerului Educa
 Ń 
iei al Republicii Moldova, nr. 726 din20.09.2010).
În procesul elabor
ă
rii Îndrumarului s-a
Ń
inut cont
ş
i de recomand
ă
rile “Ghidului privind perfectareatezelor de doctorat
ş
i a autoreferatelor”, aprobat prin Hot
ă
rârea Consiliului Na
Ń
ional pentru Acreditare
ş
iAtestare al Republicii Moldova Nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009, precum
ş
i de ghidurile analogice elaborate
ş
i aplicate în institu
Ń
iile similare din
Ń
ar
ă
 
ş
i de peste hotare.Îndrumarul respectiv reflect
ă
exigen
Ń
ele fa
Ńă
de elaborarea
ş
i sus
Ń
inerea tezelor de licen
Ńă
, fiinddestinat studen
Ń
ilor, conduc
ă
torilor
ş
tiin
Ń
ifici
ş
i membrilor comisiilor pentru examenul de licen
Ńă
.Îndrumarul con
Ń
ine 7 compartimente
ş
i anexe.
 La baza elabor
ă
 rii tezei de licen
 Ńă
sunt prev
ă
 zute obiectivele:
• sistematizarea
ş
i aprofundarea cuno
ş
tin
Ń
elor teoretice aferente temei alese, cu dezvoltareasubiectului
ş
i obiectului de cercetare
ş
i a metodelor de abordare a fenomenelor economice
ş
i sociale;• examinarea profund
ă
a obiectului
ş
i subiectului de cercetare;• analiza
ş
i sinteza informa
Ń
iei privind tema cercetat
ă
;• acumularea cuno
ş
tin
Ń
elor necesare pentru a efectuarea cercet
ă
rilor
ş
tiin
Ń
ifice sinest
ă
t
ă
toare.
Teza de licen
 Ńă
trebuie s
ă
corespund 
ă
urm
ă
 toarelor exigen
 Ń 
e
:
• utilizarea actelor normativ-legislative
ş
i instructive care se refer
ă
la tem
ă
;• aplicarea datelor statistice
ş
i a documentelor primare, analiza
ş
i generalizarea acestora în func
Ń
ie detema aleas
ă
;• sistematizarea opiniilor diferi
Ń
ilor autori (inclusiv datele sondajelor de opinie) privind problemelecare se examineaz
ă
în tez
ă
 
ş
i elaborarea propunerilor concrete ale
 autorului
tezei de licen
Ńă
;• asigurarea reprezentabilit
ăŃ
ii datelor folosite în tez
ă
;• elaborarea
ş
i prezentarea tezei de licen
Ńă
conform indica
Ń
iilor prezente.
 Procesul de preg
ă
 tire, elaborare
ş
i sus
 Ń 
inere a tezei de licen
 Ńă
prevede urm
ă
 toarele etape:
1. Studierea prealabil
ă
a literaturii de specialitate;
 
2. Determinarea obiectului de studiu
ş
i schi
Ń
area planului;3. Studierea literaturii de specialitate cu referin
Ńă
la tem
ă
;4. Efectuarea
ş
i prelucrarea materialelor statistice, sondajelor de opinie;5. Culegerea, prelucrarea
ş
i sistematizarea materialelor practice;6. Preg
ă
tirea manuscrisului tezei, formularea concluziilor
ş
i propunerilor autorului;7. Definitivarea tezei de licen
Ńă
(copertarea);8. Avizarea, recenzarea
ş
i sus
Ń
inerea tezei de licen
Ńă
 
1. INFORMA
ł
II GENERALE
Teza de licen
Ńă
este o lucrare original
ă
, fundamentat
ă
 
ş
tiin
Ń
ific, care con
Ń
ine rezultate teoretice
ş
i/sauexperimentale noi în domeniul respectiv de studiu
ş
i cercetare. Teza de licen
Ńă
este elaborat
ă
în scopulob
Ń
inerii titlului de licen
Ń
iat în
ş
tiin
Ń
e economice.Cercetarea
ş
tiin
Ń
ific
ă
 
ş
i elaborarea tezei de licen
Ńă
au urm
ă
toarele
obiective:1. Demonstrarea
cuno
ş
tin
Ń
elor teoretice generale, fundamentale, speciale
ş
i practice ob
Ń
inute pe parcursulanilor de studii;

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Rimbu Igor liked this
Rimbu Igor liked this
Rimbu Igor liked this
Rimbu Igor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->