Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
08-01

08-01

Ratings: (0)|Views: 81|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/20/2013

pdf

text

original

 
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBINACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNIZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA ___________________________________________________________________________ Zagreb, veljača 2004.
 
 NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNIZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE OPOJNIH DROGAI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o suzbijanju zlouporabeopojnih droga sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. Ustava Republike Hrvatske.
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJUUREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEMZAKONA PROISTEĆI
Člankom 51. stavkom 7. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga («Narodnenovine» br, 107/01, 87/02 i 163/03) propisano je da se uništenje opojne droge, dijelova biljkeili tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. Zakona obavlja pred povjerenstvom što ga imenujetijelo koje je donijelo odluku o oduzimanju opojne droge, dijelova biljke ili tvari.Iz ovoga proizlazi da su sudovi koji su donosili odluke o oduzimanju opojne droge,nakon stupanja na snagu ovoga Zakona trebali po pravomoćnosti svojih odluka imenovati povjerenstva pred kojima bi se mogla uništiti opojna droga, a koja se temeljem odluke o privremenom oduzimanju, odnosno čuvanju oduzetih predmeta nalazi kod policije.Ovakvo rješenje u praksi se pokazalo kao neučinkovito, obzirom da od dana stupanjana snagu Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (prosinac 2001. godine) sudovi nisuimenovali niti jedno povjerenstvo pred kojim bi se izvršilo uništenje opojnih droga.Predloženom izmjenom važećeg Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, tijelo pred kojim se provodi uništenje opojne droge, biljke ili tvari jest povjerenstvo koje imenujeVlada Republike Hrvatske. Predsjednika i članove povjerenstva predlažu ministar unutarnjih poslova, ministar nadležan za zdravstvo, ministar nadležan za pravosuđe, ministar nadležan zaobitelj i predstojnik Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Predsjednik povjerenstvaimenuje se iz redova predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova.Zakonom se također vrši usklađivanje i odredbi važećega Zakona koje se odnose naodgovarajuću nadležnost određenih ministarstava, a sukladno njihovom djelokruguutvrđenom Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija(«Narodne novine», br. 199/03).Zbog usklađivanja s navedenim Zakonom predlaže se i izmjena ovlasti za donošenje posebnog programa mjera za odvikavanje od ovisnosti i skrbi o ovisnicima o opojnimdrogama te povremenim uzimateljima opojnih droga. Prema važećem Zakonu taj programdonosi ministar zdravstva uz suglasnost ministra nadležnog za rad i socijalnu skrb i mišljenjaUreda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.2
 
Predloženom izmjenom Zakona ovlast za donošenje navedenog programa daje seministru nadležnom za socijalnu skrb.Također, predlaže se da se rok za podnošenje izvješća Uredu za suzbijanje zlouporabeopojnih droga o izvršenju programa za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Hrvatskomzavodu za javno zdravstvo produži do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu (umjestodo 31.ožujka kako je uređeno važećim Zakonom). Navedena izmjena predlaže se zbog usklađivanja sa Programom statističkihistraživanja Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 66/2000) kojim je Hrvatskom zavoduza javno zdravstvo utvrđen rok za dostavu statističkih podataka do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.
III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU ZAKONA
Provedba ovoga Zakona neće zahtijevati dodatna sredstva u državnom proračunu.
 
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->