Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista-Psihologie 1 2010 Copy

Revista-Psihologie 1 2010 Copy

Ratings:
(0)
|Views: 25|Likes:
Published by Andreea Harhas

More info:

Published by: Andreea Harhas on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

 
Ψ 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY:PROBLEMS AND PERSPECTIVES
PASCARU-Goncear Valeria
Counsel-ors importance for academic and pro-fessional guidance to students.AGE SPECIFIC PSYCHOLOGY
ELESCU Peter, TOLOCENCODiane
Features of the study allegations anddenial in infants.
BOTEZAT Tatiana
Psychological pro
le of the preteenrejected by the school group.EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
ROBU Viorel
Indiscipline among romanian highschool students: prevalence and motiva-tions.
SANDOVICI Ani
ş
oara
Adolescents and perception of smoking.PSYCHOCORECTION ANDSYCHOTHERAPY
SAVCA Lucia
 Development strategies of tolerance tofrustration.
PsihologieRevist
ă
 
ş
tiin
ţ
i
co – practic
ă
CUPRINS
PSIHOLOGIA APLICAT
Ă
:PROBLEME
Ş
I PERSPECTIVE
PASCARU-GONCEAR Valeria
Importan
ţ
a consilierii pentru Orientarea
Ş
colar 
ă
 
ş
i Profesional
ă
a elevilor.PSIHOLOGIA DEZVOLT
Ă
RII
ЖЕЛЕСКУ
 
Пётр
,
ТОЛОЧЕНСО
 
Диана
 
Особенности
 
изучения
 
утверждения
 
и
 
отрицания
 
у
 
детей
 
 раннего
 
возраста
.
BOTEZAT Tatiana
Pro
lul psihologic al preadolescentuluirespins de grupul
ş
colar.PSIHOLOGIA EDUCA
Ţ
IEI
ROBU Viorel
Indisciplina în rândul elevilor de liceuromâni: prevalen
ţă
 
ş
i motivatii.
SANDOVICI Ani
ş
oara
Adolescen
ţ
ii
ş
i percep
ţ
ia asupra fuma-tului.PSIHOCOREC
Ţ
IE
Ş
IPSIHOTERAPIE
SAVCA Lucia
 Strategii de dezvoltare a toleran
ţ
ei lafrustrare.
The PsychologyThe scienti
cal – practical magazineCONTENTS
3916 27 3950
 
Ψ 
ADVICE FOR PARENTS
PERCIUN Natalia
 The role of educational styles in shapingchildren’s personality.STUDIES, RESEARCHES,RECOMMENDA
Ţ
ION
UNCU Veronica
 Spectrum of professional skills requiredfor social integration of children withearly school leaving.OPINIONS, DISCUTIONS
Ţ
APU Gheorghe
Communication psychotic versus genu-ine communication
TOLSTAIA Svetlana
Particularities of the self-actualizationof housewives in the period of middleageEXPERIMENTAL PSYCHOLOGYREALIZATIONS
KAUNENCO Irina Ivanovna
Personality in the interculture space
GROSU Tatiana
International Conference of psycholo-gists practicing.SFATURI PENTRU P
Ă
RIN
Ţ
I
PERCIUN Natalia
 Rolul stilurilor educa
ţ
ionale în formarea personalit
ăţ
ii copilului.CERCET
Ă
RI, SONDAJE,RECOMAND
Ă
RI
UNCU Veronica
Spectrul competen
ţ
elor profesionalesolicitate de integrarea social
ă
a copiilor cu abandon
ş
colar.OPINII, DISCU
Ţ
II
Ţ
APU Gheorghe
Comunicarea autentic
ă
versus comuni-care psihotic
ă
.
ТОЛСТАЯ
 
Светлана
 
О
c
обенности
 
самоактуализации
 
до
-
мохозяек
 
в
 
период
 
среднего
 
возраста
.REALIZ
Ă
RI ÎN PSIHOLOGIAAPLICAT
Ă
КАУНЕНКО
 
Ирина
 
Ивановна
 
Личность
 
в
 
межкультурном
 
про
-
странстве
.
GROSU Tatiana
Conferin
ţ
a interna
ţ
ional
ă
a psihologilor  practicieni.
57 6877 818891
 
Ψ 
3
 PSIHOLOGIA APLICA
 Ă 
: PROBLEME 
Ş 
 I PERSPECTIVE 
IMPORTAN
Ţ
A CONSILIERII PENTRU ORIENTAREA
Ş
COLAR 
Ă
 
Ş
I PROFESIONAL
Ă
A ELEVILOR 
Valeria PASCARU-GONCEAR
Termeni-cheie: consiliere, orientare
ş
colar
ă
 
ş
i profesional
ă
, asisten
ţă
psihopedagogic
ă
,carier
ă
, decizie în carier
ă
, scopuri, obiective, metode, tehnici, consiliere individual
ă
, consi-liere de grup, training, autoevaluare.
Summary
 Add school counselors to the list of people you can turn to when you need help. They knowhow to listen and can help kids with life’s challenges. Counselors have special training in how tohelp kids solve problems, make decisions, and stand up for themselves. Your school counselor isavailable for you and wants to make your school experience the best it can be. The counselor’s job is to take your problem seriously and help you
  fi
nd a solution. The counselor also wants tohelp you learn as much as you can in class, be a contributing member of the school community,and be a positive in
  fl 
uence on your environment.
Odat
ă
cu diversi
carea domeniuluimuncii
ş
i cu progresele realizate de
ş
coalacontemporan
ă
, problema orient
ă
rii
ş
colare
ş
i profesionale a devenit o preocuparemajor 
ă
.Responsabilitatea realiz
ă
rii orient
ă
-rii
ş
colare
ş
i profesionale (O
Ş
P) revine
ş
colii, dirigintelui, profesorilor la diverseobiecte, dar, nu în ultimul rând, consilie-rului care î
ş
i desf 
ăş
oar 
ă
activitatea în ca- binetele special amenajate în
ş
coli. ScopulO
Ş
P este de a realiza o bun
ă
informare
ş
iorientate a tinerilor. Pe parcursul anului
ş
colar se organizeaz
ă
activit
ăţ
i ce vizeaz
ă
 orientarea
ş
colar 
ă
 
ş
i profesional
ă
a elevi-lor.
Orientarea
ş
colar
ă
 
ş
i profesional
ă
 reprezint
ă
ansamblul ac
ţ
iunilor con-sultative, a activit
ăţ
ilor de asisten
ţă
  psihopedagogic
ă
 
ş
i social
ă
a cadrelor di-dactice, elevilor 
ş
i p
ă
rin
ţ
ilor, proiectat
ă
lanivelul sistemului de înv
ăţă
mânt, în vede-rea unor alegeri corecte
ş
colare
ş
i profe-sionale. Principalii factori implica
ţ
i
ş
i curesponsabilit
ăţ
i în consiliere
ş
i orientare
ş
colar 
ă
 
ş
i profesional
ă
sunt:
ş
coala, fami-lia, unit
ăţ
ile economice, mass-media, alteinstitu
ţ
ii specializate.
Ş
coala
 joac
ă
un rol esen
ţ
ial atât prinstructurile sale, ciclurile
ş
i tipurile de programe, cât
ş
i prin diversitatea obiecte-lor de înv
ăţă
mânt, a ariilor curriculare, aac
ţ
iunilor speci
ce de orientare
ş
colar 
ă
 
ş
i profesional
ă
(ore de dirigen
ţ
ie, activitateaconsilierilor 
ş
i psihopedagogilor).
Familia
exercit
ă
o in
uen
ţă
puternic
ă
 
 Psihologie 2010, 1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->