Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
23Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2013-14 Sri Vijaya Nama Samvatsara Ugadi Calander by L S SIDDHANTHY

2013-14 Sri Vijaya Nama Samvatsara Ugadi Calander by L S SIDDHANTHY

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,247|Likes:
Published by LS SIDDHANTHY
2013-14 sri vijaya nama samvatsara ugadi calander by L S SIDDHANTHY
2013-14 sri vijaya nama samvatsara ugadi calander by L S SIDDHANTHY

More info:

Published by: LS SIDDHANTHY on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/20/2013

pdf

text

original

 
N q[Ü«∞ <å=∞ ã¨O=`«û ~°ON q[Ü«∞ <å=∞ ã¨O=`«û ~°O
 Pk
 ~åǨ ï ™ê.4–30–6–00 Ü« ∞=∞ =∞.12–00–1–30
SUN
™È=∞
 ~åǨ ï L.7–30–9–00 Ü« ∞=∞L.10–30–12–00
MON
=∞OQÆà◊
 ~åǨ ï =∞.3–00–4–30 Ü« ∞=∞L.9–00–10–30
TUE
|∞^è    Œ
 ~åǨï =∞.12–00–1–30 Ü« ∞=∞L.7–30–9–00
WED
QÆ∞~°∞
 ~åǨ ï =∞.1–30–3–00 Ü« ∞=∞L.6–00–7–30
THU
 â◊√„    
 ~åǨ ïL.10–30–12–00 Ü« ∞=∞=∞.3–00–4–30
FRI
 â◊x
 ~åǨ ï L.9–00–10–30 Ü« ∞=∞=∞.1–30–3–00
SAT
 HõeÜ«ÚQÆ QÆ `åÉÏÌó 5114  âße"åǨ  Ï# â◊Hõ QÆ`åÉÏÌó 1935
F F F FF F F FF F FF F F FF F F FF F F F
Zain Graphics 
 
&
: 9618519912.
F
 Ñ¨&ÍÛVæ ~°  Î:
 „    |Ǩ  Ï‡N ÅHͯ=~° ≠∞˚Å ã¨∞„    |Ǩχ}º ã≤^•úxÎ,
 
 N Åe`åOaHÍ *’ºuëê=∞$`« xÅÜ«∞O, PÖË ∞. ÃãÖò:
9963732303
 ^Œ ∞.™ê.4–24#∞ 5–12‰õ Ω
 ^Œ ∞.=∞.12–24#∞ 1–12‰õ Ω
 ^Œ ∞.~å.2–48#∞ 3–36‰õ Ω ^Œ ∞.L.8–24#∞ 9–12‰õ Ω
 ^Œ∞.~å.10–48#∞ 11–36‰õ Ω
 ^Œ ∞.L.11–36#∞12–24‰õΩ ^Œ ∞.L.10–00#∞ 10–48‰õ Ω
 ^Œ ∞.~å.2–48#∞ 3–36‰õ Ω ^Œ ∞.L.8–24#∞ 9–12‰õ Ω
 ^Œ ∞.~å.12–24#∞ 1–12‰õ Ω
 ^Œ ∞.L.6–00#∞ 7–36‰õ Ω
2013 U„    Ñ≤ Ü« ∞Öò11= `Õk QÆ ∞~°∞"å~°O #∞O_
   ç2013 "Õ  ∞ 09= `Õ k  ∞~° ∞"å~°O =~° ‰õ Ω
 K≥·„`« =∂ã¨O
JÜ«∞#O : L`«   Î~åÜ«∞}O |∞∞`«∞=Ù :=ã¨O`«|∞∞`«∞=Ù
1112131415162021222324282930171819
â◊√^ŒúIIáê_»  ºq∞ =∞.
 
2–55
 Jtfix ~å. 10–04 =.™ê.5–51 Å 7–32 =.
â◊√^ŒúIIqkÜ« ∞ =∞.
 
3–53
 Éè  í ~° }˜~å. 11–45  =.L.8–20 Å 10–02 =.
â◊√^ŒúII `«kÜ« ∞ ™ê.
 
5–21
 Hõ $uΠHõ~å. 01–53  =.=∞.12–49 Å 2–33 =.
â◊√^ŒúIIqu ~å.
 
7–10
 ~ÀÇ≤ Ï}˜~å.`≥ . 04–22  =.~å.7–32 Å 9–17 =.
â◊√^ŒúIIѨOK«q∞ ~å.
 
9–09
 =∞$QÆt~°Ñ¨ ÓiÎ(24QÆ OII)  =.L.10–35 Å 12–21 =.
â◊√^ŒúII+≤ª~å.
 
11–14
 =∞$QÆ t~°L. 7–02 =.™ê.4–20 Å 6–06 =.
â◊√II ã¨Ñ¨Î q∞ ~å.
 
01–13
P¢~åÌL. 9–36 =.~å.10–48 Å 12–33 =.
â◊√IIJ+¨   ìq∞ ~å.
 
02–58
 Ñ¨ Ù#~° fi㨠∞ =∞. 12–01  =.~å.08–43 Å 10–27 =.
â◊√II #=q∞ ~å.`≥.
 
04–14
 Ñ¨ Ù+¨ ºq∞ =∞. 02–08 =.~å.`≥ . 3–47 Å 5–29 =.
â◊√IIâ◊q∞ ~å.`≥.
 
05–03
P„âı +¨=∞. 03–46 =.~å.`≥ . 4–24 ÅQÍ~Ú`« ∞Π.
â◊√IIUHÍ^Œ t ~å.`≥.
 
5–24
 =∞Y ™ê. 5–02âı .=.L. 6–05 =. Ñ¨ Ù#ó=.~å. 1–15 Å 2–53 =.
252627
â◊√II^•fi^Œt ~å.`≥.
 
5–09
 Ñ¨ Ù|ƒ ™ê. 05–41 =.~å.12–58 Å 2–35 =.
â◊√II „`«Ü≥∂^Œt ~å.`≥.
4–30
 L`«  Î ~°™ê. 05–57  =.~å.2–15 Å 3–49 =.
â◊√II `«∞~°   Ìt ~å.`≥.
3–19
 Ç¨ Ï㨠 Î™ê. 05–40  =.~å.1–17 Å 2–50 =.
â◊√IIáœi‚ =∞ ~å.
1–42
 z`«  Î™ê. 05–01 =.~å.10–24 Å 11–56 =.
|IIáê_»  ºq∞ ~å.
11–52
 ™êfiu ™ê. 04–04 =.~å.9–20 Å 10–50 =.
|IIqkÜ«∞ ~å.
9–33
 qâßY =∞. 02–40 =.™ê.6–26 Å 7–56 =.
|II `«kÜ« ∞ ~å.
7–22
J#∂~å^è  Œ=∞. 01–15 =.™ê.6–29 Å 7–58 =.
|IIqu ™ê.
4–59
 *Ë º+¨  ªL. 11–39  =~°  ˚ºO ÖË ^Œ ∞.
|IIѨOK«q∞ =∞.
2–35
 =¸Å L. 10–03 =.L.8–33 Å 10–03 =. Ñ¨ Ù#ó =.~å.7–01 Å 8–30 =
123456789
|II+≤ª=∞.
12–11
 Ñ¨ Ó~åfiëê  »L. 8–28  =.=∞.3–57 Å 5–26 =.
|II ã¨Ñ¨    Î q∞ L.
9–56
 L`«  Î ~åëê_è  »L. 6–54  LѨ i „â◊ =}O ~å.`≥ . 5–21  =.L.10–38 Å 12–07 =.
|IIJ+¨   ìq∞ L.
7–46
 ^è  Œ x+¨  ª~å.`≥ . 4–07  =.L.9–09 Å 10–40 =.
|II #=q∞ L.
6–04
 LѨ i |II â◊ q∞ ~å.`≥ .4–32 â◊ `« `å~°~å.`≥ . 3–37  =.L.11–10 Å 12–44 =.
|IIUHÍ^Œ t ~å.`≥.
3–25
 Ñ¨ Ó~åfiÉè Ï„^Œ~å.`≥ . 3–16  =.L.9–55 Å 11–29 =.
|II^•fi^Œ t ~å.
2–58
 L`«  Î ~åÉè Ï„^Œ~å.`≥ . 3–30  =.=∞.12–58 Å 2–34 =.
|II „`«Ü≥ ∂^Œ t ~å.
2–55
 ˆ   ~=u ~å.` . 4–10 =.=∞.3–50 Å 5–28 =.
|II `« ∞~°   Ì t ~å.`≥.
3–27
Jtfix ~å.`≥ . 5–30 =.~å.12–17 Å 1–58 =.
|II
J=∂"å㨺 ~å.`≥.
4–23
 Éè  í ~° }˜ Ѩ ÓiÎ (24QÆOII)  =.=∞.3–45 Å 5–27 =.
0102030807060504091015141312111617 22 21 201918 23 24 29 28 27 26 25
 =ÚYº k#=ÚÅ
11.N q[Ü« ∞ <å=∞㨠O=`« û~° Ü« ÚQÍkó
13.Jtfix HÍÔ   ~Î~å.3–07
 
 "Õ ∞+¨ã¨ O„Hõ =∞}O
14.`« q∞à◊=`« û~åk JOÉË^Œ ¯~ü[Ü« ∞Ou 15. ÅH©Δ‡ ѨOK«q∞, =∞`« ûº [Ü« ∞Ou, <åQÍ~å^è  Œ #,‰õ Ä~° ‡Hõ ÖÏÊk. 16.~° =∞}=∞Ǩ Ïi¬ [Ü« ∞xÎ 18.Éè  í "å#∞º`« ÊuÎ,Jâ’HÍ+¨  ì q∞ J#^è  Œ ºÜ« ∞#O.
19.N~å=∞ #=q∞
20.^è  Œ~° ‡^Œâ◊ q∞ 21."å_» Ñ¨ e¡f~°  ÷ O  ™êˆ   ~ΠHÍ^Œ t 22.=∞^è  Œfi, "≥  ·+¨  ‚ = UHÍ^Œt 23.=∞Ǩ g~°[Ü«∞xÎ
25.N Ǩ Ï#∞=∞kfi[Ü≥ ∂`« ûO  ~“K« ºHõ=∞<åfik,J#^è  Œ ºÜ« ∞#O  K« O„^Œ „QƠǨ Ï}O
27.Éè  í~° }˜HÍÔ~Î~å.7–16 28.㨠OHõ+¨  ì Ç¨ Ï~° `«∞i÷ 30.ukä ^Œ fiÜ« ∞O(56) 01."Õ ∞_Õ
02.J#^è  Œ ºÜ« ∞#O â◊ √„Hõ =∞ø_è  » º`åºQÆ O.
04._˘Å∞¡ ~°  Î i 05.™ê‡ˆ~ΠHÍ^Œ t06."≥  ·+¨  ‚ = =∞^è  Œ fi UHÍ^Œ t 08.
=∂ã¨t=~å„u J#^è  Œ ºÜ« ∞#O
09.J#^è  Œ ºÜ« ∞#O  ã¨ ˆ   ~fiëêO J=∂"å㨠º
01
 
N q[Ü«∞ <å=∞ ã¨O=`«û ~°ON q[Ü«∞ <å=∞ ã¨O=`«û ~°O
 Pk
 ~åǨ ï ™ê.4–30–6–00 Ü« ∞=∞ =∞.12–00–1–30
SUN
™È=∞
 ~åǨ ï L.7–30–9–00 Ü« ∞=∞L.10–30–12–00
MON
=∞OQÆà◊
 ~åǨ ï =∞.3–00–4–30 Ü« ∞=∞L.9–00–10–30
TUE
|∞^è    Œ
 ~åǨï =∞.12–00–1–30 Ü« ∞=∞L.7–30–9–00
WED
QÆ∞~°∞
 ~åǨ ï =∞.1–30–3–00 Ü« ∞=∞L.6–00–7–30
THU
 â◊√„    
 ~åǨ ïL.10–30–12–00 Ü« ∞=∞=∞.3–00–4–30
FRI
 â◊x
 ~åǨ ï L.9–00–10–30 Ü« ∞=∞=∞.1–30–3–00
SAT
 HõeÜ«ÚQÆ QÆ `åÉÏÌó 5114  âße"åǨ  Ï# â◊Hõ QÆ`åÉÏÌó 1935
F F F FF F F FF F FF F F FF F F FF F F F
Zain Graphics 
 
&
: 9618519912.
F
 Ñ¨&ÍÛVæ ~°  Î:
 „    |Ǩ  Ï‡N ÅHͯ=~° ≠∞˚Å ã¨∞„    |Ǩχ}º ã≤^•úxÎ,
 
 N Åe`åOaHÍ *’ºuëê=∞$`« xÅÜ«∞O, PÖË ∞. ÃãÖò:
9963732303
 ^Œ ∞.™ê.4–24#∞ 5–12‰õ Ω
 ^Œ ∞.=∞.12–24#∞ 1–12‰õ Ω
 ^Œ ∞.~å.2–48#∞ 3–36‰õ Ω ^Œ ∞.L.8–24#∞ 9–12‰õ Ω
 ^Œ∞.~å.10–48#∞ 11–36‰õ Ω
 ^Œ ∞.L.11–36#∞12–24‰õΩ ^Œ ∞.L.10–00#∞ 10–48‰õ Ω
 ^Œ ∞.~å.2–48#∞ 3–36‰õ Ω ^Œ ∞.L.8–24#∞ 9–12‰õ Ω
 ^Œ ∞.~å.12–24#∞ 1–12‰õ Ω
 ^Œ ∞.L.6–00#∞ 7–36‰õ Ω
2013 "Õ  ∞ 10= `Õ k â √„     Hõ "å~°O #∞O_ç 2013 E<£08= `Õ k â◊x"å~°O =~° ‰õ Ω
JÜ«∞#O : L`«   Î~åÜ«∞}O |∞∞`«∞=Ù :=ã¨O`«|∞∞`«∞=Ù
 "≥·âßY =∂ã¨O
1213141819202122262728151617252324293031
â◊√^ŒúIIqkÜ« ∞ L.
7–46
 ~ÀÇ≤ Ï}˜L. 11–38 =.™ê.5–50 Å 7–36 =.
â◊√^ŒúII `«kÜ« ∞ L.
9–43
 =∞$QÆ t~°=∞. 2–11 =.~å.11–27 Å 2–12 =.
â◊√^ŒúIIqu L.
11–36
P¢~åÌ™ê. 4–40 =~°  ˚ºOÖË ^Œ ∞.
â◊√IIѨOK«q∞ =∞.
1–41
 Ñ¨ Ù#~° fi㨠∞ ~å. 7–06  =.L.5–53 Å 7–38 =
Ѩ Ù#ó=.~å.`.3–53Å 5–38 =.
â◊√II+≤   ª =∞.
3–21
 Ñ¨ Ù+¨ ºq∞ ~å. 9–27 =~°  ˚ºOÖË ^Œ ∞.
â◊√II ã¨Ñ¨Î q∞ ™ê.
4–28
P„âı +¨~å. 11–08 =.L.11–09 Å 12–51 =.
â◊√IIJ+¨   ìq∞ ™ê.
5–25
 =∞Y ~å. 12–36 =.L.11–52 Å 1–33 =.
â◊√II #=q∞ ™ê.
5–45
 Ñ¨ Ù|ƒ ~å. 1–29 =.L.8–54 Å 10–33 =.
â◊√II^Œâ◊q∞ ™ê.
5–33
 L`«  Î ~°~å. 1–47  =.L.8–46 Å 10–23 =.
â◊√IIUHÍ^Œ t ™ê.
4–49
 Ç¨ Ï㨠 Î~å. 1–40  =.L.10–09 Å 11–44 =.
â◊√II^•fi^Œ t =∞.
3–38
 z`«  Î~å. 1–02 =.L.9–27 Å 11–00 =.
â◊√II „`«Ü≥ ∂^Œ t =∞.
2–07
 ™êfiu ~å. 12–08 =.L.6–25 Å 7–57 =. Ñ¨ Ù#ó =.~å.`≥ . 5–26 Å.
â◊√II `« ∞~°   Ì t =∞.
12–15
 qâßY ~å. 10–52âı .=.L. 6–56 =. Ñ¨ Ù#ó =.~å.2–37 Å 4–07 =
â◊√IIáœi‚ =∞ L.
10–06
J#∂~å^è  Œ~å. 9–24 =.~å.2–38 Å 4–07 =.
|IIáê_»  ºq∞ L.
7–47
 LѨ i qkÜ« ∞ ~å.`≥ . 5–20  *Ë º+¨  ª~å. 7–50  =~°  ˚ºOÖË ^Œ ∞.
|II `«kÜ«∞ ~å.`≥.
2–51
 =¸Å ™ê. 6–15 =.™ê.4–45 Å 6–15 =. Ñ¨ Ù#ó=.~å.` .3–14–42 =
|IIK«qu ~å.
12–24
 Ñ¨ Ó~åfiëê_è  »™ê. 4–39  =.~å. 12–07 Å 1–36 =.
|IIѨOK«q∞ ~å.
10–08
 L`«  Î ~åëê_è  »=∞. 3–04  =.™ê. 06–49 Å 8–19 =.
|II+≤   ª ~å.
8–04
„â◊ =}O =∞. 1–37 =.™ê. 05–26 Å 6–57 =.
|II ã¨Ñ¨Î q∞ ™ê.
6–15
 ^è  Œ x+¨  ª=∞. 12–31  =.~å. 07–29 Å 9–01 =.
1011
â◊√^ŒúIIáê_»  ºq∞Ѩ   ÓiΠ (24QÆOII)
 Éè  í ~° }˜L. 7–08  =.~å.8–10 Å 9–54 =.
â◊√^ŒúIIáê_»  ºq∞ L.
5–57
 Hõ $uΠHõL. 9–13  =.~å.11–50 Å 2–35 =.
12345678
|IIJ+¨   ìq∞ ™ê.
4–52
â◊ `« `å~°L. 11–45  =.™ê. 06–04 Å 7–38 =.
|II #=q∞ =∞.
3–50
 Ñ¨ Ó~åfiÉè Ï„^ŒL. 11–25  =.~å. 09–01 Å 10–37 =.
|IIâ◊q∞ =∞.
3–14
 L`«  Î ~åÉè Ï„^ŒL. 11–26  =.~å. 11–43 Å 1–21 =.
|IIUHÍ^Œ t =∞.
3–09
 ˆ   ~=u =∞. 12–01 =~°  ˚ºOÖË ^Œ ∞.
|II^•fi^Œ t =∞.
3–34
Jtfix =∞. 1–03 =.L. 8–53 Å 10–33 =. Ñ¨ Ù#ó=.~å.11–16 Å12–18=
|II „     `«Ü≥∂^Œ t ™ê.
4–30
 Éè  í ~° }˜=∞. 2–36  =.~å.`≥ .3–34 Å 5–17 =.
|II `« ∞~°   Ì t ™ê.
5–50
 Hõ $uΠHõ™ê. 04–33  =.~å. 10–05 Å 11–50 =.
|II
J=∂"å㨺 ~å.
7–33
 ~ÀÇ≤ Ï}˜™ê. 06–51 =.~å. 1–03 Å 2–49 =.
 
 =ÚYº k#=ÚÅ∞
11.Hõ $uΠHõHÍÔ   ~Î=∞.2–15  K« O„^À^Œ Ü« ∞O
 x[Hõ~°  Îi „áê~° OÉè  íO
13.Ѩ ~°â◊ √~å=∞ [Ü« ∞Ou
 JHõ  Δ  Ü« ∞  $fÜ« ∞ 14.=$+¨ Éè  í 㨠O„Hõ =∞}O 15.Nâ◊ OHõ ~åKå~° º[Ü« ∞xÎ â◊ ¥#ºukä
18.J#^è  Œ ºÜ« ∞#O 21.㨈   ~fiëêO UHÍ^Œ t23.™ê‡~°  Î #$ã≤ OÇ¨Ï [Ü« ∞Ou  ukä ^Œ fiÜ« ∞O(1314) 24.~ÀÇ≤ Ï}˜ HÍÔ   ~Î~å.11–39  "≥  · +¨  ‚ = #$㨠OǨ Ï[Ü« ∞xÎ 25.|∞^è  Œ  ú áœi‚ =∞,J#^è  Œ ºÜ« ∞#O. 26.J#^è  Œ ºÜ« ∞#O 27.
áêiú= ÖÏÊk, <≥„Ǩ ˙ =~°  úOu
28.㨠OHõ +¨ì Ç¨ Ï~° `« ∞i÷
 "å㨠∞Î Hõ ~°  Î i `åºQÆ O 31.㨠~°ã¨ fif #kH˜  Ñ¨ Ù+¨¯~°„áê~° OÉè  íO
01.J#^è  Œ ºÜ« ∞#O
03.Ǩ Ï#∞=∞[˚ Ü« ∞xÎ
04.㨈   ~fiëêO UHÍ^Œ t05.QÆ ∞~° ∞=∞ø_è  » ºq∞ „áê~° OÉè  í O 06.=∂ã¨t=~å„u07.J#^è  Œ ºÜ« ∞#O 08.=∞$QÆ t~° HÍÔ   ~ÎL.11–11
J#^è  Œ ºÜ« ∞#O, 㨠ˆ  ~fiëêOJ=∂"å㨠º
01020308060509070410 17 24151413121116 22 21 201918 23 29 28 27 26 2530
02

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
LS SIDDHANTHY liked this
LS SIDDHANTHY liked this
LS SIDDHANTHY liked this
forsayi liked this
LS SIDDHANTHY liked this
LS SIDDHANTHY liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->