Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
81. - 11.c

81. - 11.c

Ratings: (0)|Views: 52 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2013

pdf

text

original

 
Prijedlog
 Na temelju članka
4. stavka 3. Zakona o sanaciji javnih ustanova („Narodne novine",broj 136/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______________ godinedonijela
O D L U K Uo sanaciji K
liničkog bolničkog centra
OsijekI.
 
Ovom odlukom u
ređuje
se postupak 
i način provođenj
a sanacije zdravstvene ustanove- K
liničk 
i
 bolničk 
i centar Osijek kojemu
 je osnivač Republika Hrvatska
.
II.
 
Postupak sanacije provodi se radi
nemogućnosti pokrivanja nastalog gubitka iispunjavanja novčanih
 
obveza u zakonom utvrđenim rokovima u cilju
postizanja financijskestabilnosti i
 jačanja odgovornosti u
upravljanju te
 povećanja kvalitete i efikasnosti u
obavljanju djelatnosti
Kliničkog bolničkog centra
Osijek.
III.
 
Postupak sanacije uključuje:
 1. analizu
i utvrđivanje uz
ro
ka nastalog gubitka i nemogućnosti ispunjavanja novčanih
obveza
Kliničkog bolničkog centra Osijek 
 
u zakonom utvrđenim rokovima
,
koja između
ostaloga
obuhvaća
analize:-
 
troškova koji proizlaze iz prava zaposlenika i pacijenata na koje Klin
ički bolnički cent
ar Osijek nije mogao utjecati-
 
troškova na koje je
Klinički bolnički cent
ar Osijek mogao utjecati-
 
ugovorenih cijena usluga i limita dodijeljenih od strane Hrvatskog zavoda zazdravstveno osiguranje te ostalih prihoda
Kliničkog bolničkog ce
ntra Osijek 2. pregovore s vjerovnicima3. podmirivanje obveza4. otpis potraživanja5.
svođenje rokova ispunjavanja novčanih obveza u zakonom utvrđene rokove
6.
 provođenje
P
rograma sanacije kojim se utvrđuju mjere reorganizacije i racionalizacije
poslovanja
Kliničkog bolničkog centra Osijek 
 
kojima će se osigurati stabilnost poslovanja ionemogućiti stvaranja novih gubitaka.
 
IV.
 
U postupak sanacije ulaze obveze i potraživanja
Kliničkog bolničkog centra Osijek 
 
utvrđena na
dan 31. prosinca 2012. godine.Obve
ze Kliničkog bolničkog centra
Osijek 
 podmirit će se na teret sredstava državnog proračuna
od strane Ministarstva financija.
 
2
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nakon provedenih pregovora s vjerovnicima
Kliničk 
og bolni
čkog centra
Osijek 
dostavit će M
inistarstvu financija specifikaciju obveza po
vjerovnicima i rokovima plaćanja
.
 Nakon što Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaključi s vjerovnicima iz stavka
3.
ove točke ugovore o iznosima i rokovima podmirenja obveza Kliničk 
og bolni
čkog centra
Osijek, isti otpisuje potraživanja prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
utvrđena na dan 31. prosinca 2012
.
V.
 
Za provođenje sanacije Kliničk 
og bolni
čkog centra Osijek 
imenuje se sanacijski upravitelj
i sanacijsko vijeće sastavljeno od
predstavnika Ministarstva zdravlja (predsjednik),Ministarstva financija i
Kliničk 
og bolni
čkog centra Osijek 
.
Odluke sanacijskog vijeća donose se jednoglasno.
VI.
 
Ministar zdravlja obvezan je donijeti N
aputak o metodologiji izrade i provođenju
programa sanacije zdravstvene ustanove u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu oveOdluke.Sanacijsko
vijeće
 
Kliničkog bolničkog centra Osijek 
 
iz točke V
. ove Odluke obvezno je donijeti Prijedlog programa sanacije
Kliničkog bolničkog centra Osijek 
u roku od 30 danaod stupanja na snagu ove Odluke, a na temelju N
aputka iz stavka 1. ove točke
.Ministarstvo zdravlja obvezno je radi ostvarenja ciljeva sanacije, u roku od tri mjesecaod dana stupanja na snagu ove Odluke na temelju Prijedloga programa sanacije iz stavka 2.ove
točke donijeti
Program sanacije
Kliničkog bolničkog centra Osijek 
.
Sanacijski upravitelj, sanacijsko vijeće i
Ministarstvo zdravlja, sukladno svojimnadležnostima, provode Program sanacije iz stavka 3
. ove točke
u roku od 12 mjeseci od danadonošenja Programa sanacije.
VII
.Sanacijski
upravitelj i sanacijsko vijeć
e
iz točke V. ove Odluke
imaju prava, obveze iovlaštenja propisana Zakonom o sanaciji javnih ustanova („Narodne novine“, broj 136/2012)
te se na njih na odgovarajući način primjenjuju
odredbe
članka 57. do članka 63. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011,12/2012, 35/2012, 70/2012 i 144/2012)
i važeć
eg Statuta
Kliničkog bolničkog centra Osijek.
 
 
3
VIII.
Sanacijski upravitelj Klini
čkog bolničkog centra Osijek 
za svoj rad je odgovorans
anacijskom vijeću
 
Kliničkog bolničkog centra Osijek 
, ministru zdravlja i Vladi RepublikeHrvatske.Visina
 plaće sanacijskog upravitelja Kliničkog bolničkog centra Osijek 
 
utvrđuje
se na
način i u visini kao i plaća ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Osijek 
.Sredstva potrebna za financiranje sanacijskog upravitelja
Kliničkog bolničkog centra
Osijek 
osigurava Klinički bolnički centar Osijek.
N
aknade članovima sanacijskog vijeća Kliničkog bolničkog
centra Osijek 
utvrđuje seu visini utvrđenoj
Odlukom
o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnihskupina i drugih sličnih tijela
, Klasa:120-02/11-01/04 Urbroj: 5030120-11-1 od 05. svibnja2011. godine i Odlukom o dopuni Odluke o visin
i naknade članovima povjerenstava, vijeća,savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela, Klasa:120
-02/11-01/04 Urbroj: 5030120-11-5od 18. kolovoza 2011. godine.Sredstva potrebna za financiranje s
anacijskog vijeća Kliničkog bolničkog centra
Osijek osig
uravaju se u državnom proračunu
na razdjelu Ministarstva zdravlja.
IX.
Od dana stupanja na snagu ove Odluke, te za vrijeme od dvije godine nakon danastupanja na snagu Odluke o završetku sanacije
Kliničkog bolničkog centra Osijek 
, prestajuovlasti tijela upravljanja ove zdravstvene ustanove.
X.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.Klasa:Urbroj:Zagreb,PREDSJEDNIK
Zoran Milanović
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->