Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
81. - 11.e

81. - 11.e

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2014

pdf

text

original

 
Prijedlog
 Na temelju članka
4. stavka 3. Zakona o sanaciji javnih ustanova („Narodne novine“,broj 136/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______________ godinedonijela
O D L U K Uo sanaciji K 
liničkog bolničkog centra
SplitI.
 
Ovom odlukom u
ređuje
se postupak
i način provođenj
a sanacije zdravstvene ustanove-
linički
 
 bolničk 
i centar Split kojem
 je osnivač Republika Hrvatska
.
II.
 
Postupak sanacije provodi se radi
nemogućnosti pokrivanja nastalog gubitka iispunjavanja novčanih obveza u zakonom utvrđenim rokovima u cilju
postizanja financijskestabilnosti i
 jačanja odgovornosti u
upravljanju te
 povećanja kvalitete i efikasnosti u
obavljanju djelatnosti
Kliničkog bolničkog centra
Split.
III.
 
Postupak sanacije uključuje:
 1. analizu i
utvrđivanje uz
ro
ka nastalog gubitka i nemogućnosti ispunjavanja novčanihobveza Kliničkog bolničkog centra
Split
u zakonom utvrđenim rokovima
,
koja između
ostaloga
obuhvaća
analize:
troškova koji proizlaze iz prava zaposlenika
i pacijenata na koje Klinički
 
 bolnički centar 
Split nije mogao utjecati
troškova na koje
 je Klinički bolnički centar 
Split mogao utjecati
ugovorenih cijena usluga i limita dodijeljenih od strane Hrvatskog zavodaza zdravstveno osiguranj
a te ostalih prihoda Kliničk 
og
 bolničk 
og centraSplit2. pregovore s vjerovnicima3. podmirivanje obveza4. otpis potraživanja5.
svođenje rokova ispunjavanja novčanih obveza u zakonom utvrđene rokove
6.
 provođenjem
P
rograma sanacije kojim se utvrđuju mjere reorganizacije i racionalizacije
poslovanja K 
liničkog bolničkog centra
Split
kojima će se osigurati stabilnost poslovanja ionemogućiti stvaranja novih gubitaka.
 
IV.
 
U postupak sanacije ulaze obveze i potraživanja Kliničkog bolničkog centra
Split
utvrđena na
dan 31. prosinca 2012. godine.Obveze Klin
ičkog bolničkog centra
Split
 podmirit će se na teret sredstava državnog proračuna
od strane Ministarstva financija.
 
2
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nakon provedenih pregovora s vjerovnicima
Kliničk 
og bolni
čkog centra Split
 
dostavit će Ministarst
vu financija specifikaciju obveza po
vjerovnicima i rokovima plaćanja
.
 Nakon što Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaključi s vjerovnicima iz stavka
3.
ove točke ugovore o iznosima i rokovima podmirenja obveza Kliničk 
og bolni
čkog centra
Split, isti
otpisuje potraživanja prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje utvrđena
na dan 31. prosinca 2012
V.
 
Za provođenje sanacije Kliničk 
og bolni
čkog centra Split
imenuje se sanacijski upravitelj i
sanacijsko vijeće sastavljeno od
predstavnika Ministarstva zdravlja (predsjednik),Ministarstva financija i
Kliničk 
og bolni
čkog centra Split
.
Odluke sanacijskog vijeća donose se jednoglasno.
VI.
 
Ministar zdravlja obvezan je donijeti N
aputak o metodologiji izrade i provođenju
programa sanacije zdravstvene ustanove u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu oveOdluke.Sanacijsko
vijeće
 
Kliničkog bolničkog centra
Split
iz točke V
. ove Odluke obvezno jedonijeti Prijedlog programa sanacije
Kliničkog bolničkog centra
Split u roku od 30 dana odstupanja na snagu ove Odluke, a na temelju N
aputka iz stavka 1. ove točke
.Ministarstvo zdravlja obvezno je radi ostvarenja ciljeva sanacije, u roku od tri mjesecaod dana stupanja na snagu ove Odluke na temelju Prijedloga programa sanacije iz stavka 2.
ove točke donijeti
Program sanacije
Kliničkog bolničkog centra
Split.
Sanacijski upravitelj, sanacijsko vijeće i
Ministarstvo zdravlja, sukladno svojimnadležnostima, provode Program sanacije iz stavka 3
. ove točke
u roku od 12 mjeseci od danadonošenja Programa sanacije.
VII
.Sanacijski
upravitelj i sanacijsko vijeć
e
iz točke V. ove Odluke
imaju prava, obveze iovlaštenja propisana Zakonom o sanaciji javnih ustanova („Narodne novine“, broj 136/2012)
te se na njih na odgovarajući način primjenjuju
odredbe
članka 57. do član
ka 63. Zakona ozdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011,12/2012, 35/2012, 70/2012 i 144/2012)
i važeć
eg Statuta
Kliničkog bolničkog centra
Split.
 
3
VIII.
Sanacijski upravitelj
Kliničkog bolničkog c
entra Split za svoj rad je odgovorans
anacijskom vijeću
 
Kliničkog bolničkog centra
Split, ministru zdravlja i Vladi RepublikeHrvatske.
Visina plaće sanacijskog upravitelja Kliničkog bolničkog centra
Split
utvrđuje se nanačin i u visini kao i plaća ravnatelja Kliničkog bolničkog centra
Split.
 
Sredstva potrebna za financiranje sanacijskog upravitelja Kliničkog bolničkog centra
Split
osigurava Klinički bolnički centar 
Split.
 Naknade članovima sanacijskog vijeća Kliničkog bolničkog centra
Split
utvrđuje
se u
visini utvrđenoj
 
Odlukom o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnihskupina i drugih sličnih tijela, Klasa:120
-02/11-01/04 Urbroj: 5030120-11-1 od 05. svibnja
2011. godine i Odlukom o dopuni Odluke o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća,savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela, Klasa:120
-02/11-01/04 Urbroj: 5030120-11-5od 18. kolovoza 2011. godine.Sredstva potrebna za financiranje s
anacijskog vijeća Kliničkog bolničkog centra
Splitosiguravaju se u državnom pr
oračunu
na razdjelu Ministarstva zdravlja.
IX.
Od dana stupanja na snagu ove Odluke, te za vrijeme od dvije godine nakon danastupanja na snagu Odluke o završetku sanacije
Kliničkog bolničkog centra
Split, prestajuovlasti tijela upravljanja ove zdravstvene ustanove.
X.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.Klasa:Urbroj:Zagreb,PREDSJEDNIK 
Zoran Milanović
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->