Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
81. - 11.f

81. - 11.f

Ratings:
(0)
|Views: 44|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2014

pdf

text

original

 
Prijedlog
 Na temelju članka
4. stavka 3. Zakona o sanaciji javnih ustanova („Narodne novine“,broj 136/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______________ godinedonijela
O D L U K Uo sanaciji K
liničkog bolničkog centra
„Sestre milosrdnice“I.
 
Ovom odlukom u
ređuje
se postupak 
i način provođenj
a sanacije zdravstvene ustanove- K
linički bolnički centar „Sestre milosrdnice“
kojem
 je osnivač Republika Hrvatska
.
II.
 
Postupak sanacije provodi se radi
nemogućnosti pokrivanja nastalog gu
bitka i
ispunjavanja novčanih obveza u zakonom utvrđenim rokovima u cilju
postizanja financijskestabilnosti i
 jačanja odgovornosti u
upravljanju te
 povećanja kvalitete i efikasnosti u
obavljanju djelatnosti K
liničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“
.
III.
 
Postupak sanacije uključuje:
 1.
analizu i utvrđivanje uz
ro
ka nastalog gubitka i nemogućnosti ispunjavanja novčanih
obveza K
liničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ u zakonom utvrđenim rokovima
,
koja između ostaloga obuhvaća
analize:
 – 
troškova koji proizlaze iz prava zaposlenika i pacijenata na koje K
liničk 
i
 
 bolničk 
i
cent
a
r „Sestre milosrdnice“ nije mogao utjecati
 – 
troškova na koje je K
liničk 
i
 
 bolničk 
i
cent
a
r „Sestre milosrdnice“ mogaoutjecati
 – 
ugovorenih cijena usluga i limita dodijeljenih od strane Hrvatskog zavodaza zdravstveno osiguranje te ostalih prihoda K
liničk 
og
 bolničk 
og centr
a
 „Sestre milosrdnice“2. pregovore s vjerovnicima3. podmirivanje obveza4. otpis potraživanja5.
svođenje rokova ispunjavanja novčanih obveza u zakonom utvrđene roko
ve6.
 provođenje
P
rograma sanacije kojim se utvrđuju mjere reorganizacije i racionalizacije
poslovanja K
liničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ kojima će se osigurati stabilnost poslovanja i onemogućiti stvaranja novih gubitaka.
 
IV.
 
U postupak sanacije ulaze obveze i potraživanja K
liničkog bolničkog centra „Sestre
milosrdnice“
utvrđena na
dan 31. prosinca 2012. godine.
 
2
Obveze Kliničkog bolničkog centra
„Sestre milosrdnice“
 podmirit će se na teretsredstava državnog proračuna
od strane Ministarstva financija.Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nakon provedenih pregovora s vjerovnicima
Kliničkog bolničkog centra
„Sestre milosrdnice“
dostavit će Ministarstvu financijaspecifikaciju obveza po vjerovnicima i rokovima plaćanja
.Nakon što Hrvatski
zavod za zdravstveno osiguranje zaključi s vjerovnicima iz stavka
3.
ove točke ugovore o iznosima i rokovima podmirenja obveza Kliničkog bolničkog centra
„Sestre milosrdnice“, isti otpisuje potraživanja prema Hrvatskom zavodu za zdravstvenoosiguranje utvr
đena na dan 31. prosinca 2012.
 
V.
 
Za provođenje sanacije
K
liničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“
imenuje sesanacijski upravitelj
i sanacijsko vijeće sastavljeno od
predstavnika Ministarstva zdravlja(predsjednik), Ministarstva financija i K
liničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“
 
Odluke sanacijskog vijeća donose se jednoglasno.
VI.
 
Ministar zdravlja obvezan je donijeti N
aputak o metodologiji izrade i provođenju
programa sanacije zdravstvene ustanove u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu oveOdluke.Sanacijsko
vijeće
K
liničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ iz točke V
. oveOdluke obvezno je donijeti Prijedlog programa sanacije K
liničkog bolničkog centra „Sestre
milosrdnice“ u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke, a na temelju Naputka iz
stavka 1. ove točke
.Ministarstvo zdravlja obvezno je radi ostvarenja ciljeva sanacije, u roku od tri mjesecaod dana stupanja na snagu ove Odluke na temelju Prijedloga programa sanacije iz stavka 2.
ove točke donijeti
Program sanacije K
liničkog bolnič
kog centra „Sestre milosrdnice“.
Sanacijski upravitelj, sanacijsko vijeće i
Ministarstvo zdravlja, sukladno svojimnadležnostima, provode Program sanacije iz stavka 3
. ove točke
u roku od 12 mjeseci od danadonošenja Programa sanacije.
VII
.Sanacijski
upravitelj i sanacijsko vijeć
e
iz točke V. ove Odluke
imaju prava, obveze iovlaštenja propisana Zakonom o sanaciji javnih ustanova („Narodne novine“, broj 136/2012)
te se na njih na odgovarajući način primjenjuju
odredbe
članka 57. do član
ka 63. Zakona ozdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011,12/2012, 35/2012, 70/2012 i 144/2012)
i važeć
eg Statuta K
liničkog bolničkog centra „Sestre
milosrdnice“.
 
 
3
VIII.
Sanacijski upravitelj K
liničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“
za svoj rad jeodgovoran s
anacijskom vijeću
 
K
liničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“
, ministruzdravlja i Vladi Republike Hrvatske.
Visina plaće sanacijskog upravitelja
K
liničkog bolničkog centra „Sestre milosrd
nice“
utvrđuje se na način i u visini kao i plaća ravnatelja
K
liničkog bolnič
kog centra „Sestremilosrdnice“.
 
Sredstva potrebna za financiranje sanacijskog upravitelja K
liničkog bolničkog centra
„Sestre milosrdnice“ osigurava K
linički bolnički centar „Sestre milosrdnice“
.
 Naknade članovima sanacijskog vijeća
K
liničkog bolničkog centra „Sestre
milosrdnice“
utvrđuje se u visini utvrđenoj
 
Odlukom o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela, Klasa:120
-02/11-01/04Urbroj: 5030120-11-1 od 05. svibnja 2011. godine i Odlukom o dopuni Odluke o visini
naknade članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela,
Klasa:120-02/11-01/04 Urbroj: 5030120-11-5 od 18. kolovoza 2011. godine.Sredstva potrebna za financiranje s
anacijskog vijeća
K
liničkog bolničkog centra
„Sestre milosrdnice“
osiguravaju se u državnom proračunu
na razdjelu Ministarstva zdravlja.
IX.
Od dana stupanja na snagu ove Odluke, te za vrijeme od dvije godine nakon danastupanja na snagu Odluke o završetku sanacije K
liničkog bolnič
kog centra „Sestremilosrdnice“, prestaju ovlasti tijela upravljanja ove zdravstvene ustanove.
X.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.Klasa:Urbroj:Zagreb,PREDSJEDNIK
Zoran Milanović
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->