Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
81. - 11.a

81. - 11.a

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

 
Prijedlog
 Na temelju članka
4. stavka 3. Zakona o sanaciji javnih ustanova ("Narodne novine",broj 136/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______________ godinedonijela
O D L U K Uo sanaciji K
liničk 
e bolnice Dubrava, ZagrebI.
 
Ovom Odlukom u
ređuje
se postupak 
i način provođenj
a sanacije zdravstvene ustanoveK
liničk 
e bolnice Dubrava, Zagreb kojoj
 je osnivač Republika Hrvatska
.
II.
 
Postupak sanacije provodi se radi
nemogućnosti pokrivanja nastalog gubitka iispunjavanja novčanih obveza u zakonom utvrđenim rokovima u cilju
postizanja financijskestabilnosti i
 jačanja odgovornosti u
upravljanju te
 povećanja kvalitete i efikasnosti u
obavljanju djelatnosti
Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
.
III.
 
Postupak sanacije uključuje:
 1. analizu i
utvrđivanje uz
ro
ka nastalog gubitka i nemogućnosti ispunjavanja novčanih
obveza
Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
 
u zakonom utvrđenim rokovima
,
koja između
ostaloga
obuhvaća
analize:
 – 
troškova koji proizlaze iz prava zaposlenika i pacijenata na koje
Klinička
 bolnica Dubrava, Zagreb nije mogla utjecati
 – 
troškova na koje je
Klinička bolnica Dubrava, Zagreb
mogla utjecati
 – 
ugovorenih cijena usluga i limita dodijeljenih od strane Hrvatskog zavoda zazdravstveno osiguranje te ostalih prihoda
Kliničke bolnice Dubrava
, Zagreb2. pregovore s vjerovnicima3. podmirivanje obveza4. otpis potraživanja5.
svođenje rokova ispunjavanja novčanih obveza u zakonom utvrđene rokove
6.
 provođenje
P
rograma sanacije kojim se utvrđuju mjere reorganizacije i racionalizacije
poslovanja
Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb kojima će se osigurati stabilnost poslovanja ionemogućiti stvaranja novih gubitaka.
 
IV.
 
U postupak sanacije ulaze obveze i potraživanja
Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
 
utvrđen
a na dan 31. prosinca 2012. godine.Obveze Kl
iničke bolnice Dubrava, Zagreb
 
 podmirit će se na teret sredstava državnog proračuna
od strane Ministarstva financija.
 
2
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nakon provedenih pregovora s vjerovnicima
Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
 
dostavit će Ministar 
stvu financija specifikaciju obveza po
vjerovnicima i rokovima plaćanja
.
 Nakon što Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaključi s vjerovnicima iz stavka
3.
ove točke ugovore o iznosima i rokovima podmirenja obveza
 
Kliničke bolnice Dubrava,
Zagreb, ista otpisuje potraživanja prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
utvrđena na dan 31. prosinca 2012.
 
V.
 
Za provođenje sanacije Kliničke bolnice
Dubrava, Zagreb imenuje se sanacijski upravitelj
i sanacijsko vijeće sastavljeno od
predstavnika Ministarstva zdravlja (predsjednik),Ministarstva financija i
Kliničke bolnice
Dubrava, Zagreb.
Odluke sanacijskog vijeća donose se jednoglasno.
VI.
 
Ministar zdravlja obvezan je donijeti N
aputak o metodologiji izrade i provođenju
programa sanacije zdravstvene ustanove u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu oveOdluke.Sanacijsko
vijeće
 
Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb iz točke V
. ove Odluke obvezno je donijeti Prijedlog programa sanacije
Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
u roku od 30 danaod stupanja na snagu ove Odluke, a na temelju N
aputka iz stavka 1. ove točke
.Ministarstvo zdravlja obvezno je radi ostvarenja ciljeva sanacije, u roku od tri mjesecaod dana stupanja na snagu ove Odluke na temelju Prijedloga programa sanacije iz stavka 2.
ove točke donije
ti Program sanacije
Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
.
Sanacijski upravitelj, sanacijsko vijeće i
Ministarstvo zdravlja, sukladno svojimnadležnostima, provode Program sanacije iz stavka 3
. ove točke
u roku od 12 mjeseci od danadonošenja Programa sanacije.
VII
.Sanacijski
upravitelj i sanacijsko vijeća iz točke V. ove Odluke
imaju prava, obveze iovlaštenja propisana Zakonom o sanaciji javnih ustanova („Narodne novine“, broj 136/2012)te se na njih na o
dgovarajući način
primjenjuju odredbe
članka 57. do članka 63. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine", broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011,
12/2012, 35/2012, 70/2012 i 144/2012) i važeć
eg Statuta
Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb.
 
 
3
VIII.
Sanacijski upravitelj
Kliničke bolnice D
ubrava, Zagreb za svoj rad je odgovorans
anacijskom vijeću
 
Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
, ministru zdravlja i Vladi RepublikeHrvatske.
Visina plaće sanacijskog upravitelja Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb utvrđuje se nanačin i u visini kao i plaća r 
avnatelja
Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb.
 
Sredstva potrebna za financiranje sanacijskog upravitelja
Kliničke bolnice Dubrava,
Zagreb osigurava
Kliničk 
a bolnica Dubrava, Zagreb.
 Naknade članovima sanacijskog vijeća Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
utvr
đuje seu visini utvrđenoj
 
Odlukom o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnihskupina i drugih sličnih tijela, Klasa:120
-02/11-01/04 Urbroj: 5030120-11-1 od 05. svibnja
2011. godine i Odlukom o dopuni Odluke o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća,savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela, Klasa:120
-02/11-01/04 Urbroj: 5030120-11-5od 18. kolovoza 2011. godineSredstva potrebna za financiranje s
anacijskog vijeća Kliničke bolnice Dubrava,
Zagreb osiguravaju se u državno
m proračunu
na razdjelu Ministarstva zdravlja.
IX.
Od dana stupanja na snagu ove Odluke, te za vrijeme od dvije godine nakon danastupanja na snagu Odluke o završetku sanacije
Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
, prestajuovlasti tijela upravljanja ove zdravstvene ustanove.
X.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.Klasa:Urbroj:Zagreb,PREDSJEDNIK
Zoran Milanović
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->