Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
81. - 1.4

81. - 1.4

Ratings: (0)|Views: 116 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2014

pdf

text

original

 
R E P U B L I K A H R V A T S K AVLADA REPUBLIKE HRVATSKE__________________________________________________
OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNADRŽAVNOG PRORA
Č
UNA REPUBLIKE HRVATSKEZA 2013. GODINU
 
__________________________________________________Zagreb, 21. ožujka 2013.
 
 2
SADRŽAJ
1. UVOD................................................................................................................................32. MAKROEKONOMSKI OKVIR.......................................................................................43. PRIHODI DRŽAVNOG PRORA
Č
UNA...........................................................................64. RASHODI DRŽAVNOG PRORA
Č
UNA.........................................................................95. PROCJENA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA DRŽAVNOG PRORA
Č
UNA.................136. RA
Č
UN FINANCIRANJA DRŽAVNOG PRORA
Č
UNA.............................................147. IZVANPRORA
Č
UNSKI KORISNICI............................................................................158. PROCJENA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA KONSOLIDIRANE OP
Ć
E DRŽAVE....17
 
 3
1.
 
UVOD
U odnosu na studeni 2012. godine kada je pripreman prora
č
un za 2013. godinu, znatno suizmijenjene makroekonomske okolnosti u Europskoj uniji, te pogotovo u našem neposrednomokruženju. Tako su projekcije rasta i vanjskotrgovinske razmjene bitno smanjene, što utje
č
e ina gospodarsku aktivnost Republike Hrvatske kao male i otvorene države gospodarskiintegrirane u europski prostor.U navedenom razdoblju intenzivirana su i negativna kretanja u doma
ć
em gospodarstvu, što jevidljivo i iz kretanja visokofrekventnih gospodarskih pokazatelja. Smanjene su i ocjenekreditnog rejtinga države te pojedinih institucija javnog sektora u Hrvatskoj. Navedenakretanja djelovala su i na usporavanje dinamike planiranih investicija. Slijedom navedenogizmijenjen je projicirani rast bruto doma
ć
eg proizvoda za 2013. godinu s 1,8% na 0,7%.I u navedenim negativnim okolnostima Republika Hrvatska nastavlja s fiskalnomkonsolidacijom, rastere
ć
enjem realnog sektora, poboljšanjem poslovne klime te osnaživanjemrazvoja prvenstveno kroz efikasno korištenje fondova Europske unije. Zatvaranje fiskalnihneravnoteža je nužno kako bi se poja
č
ala održivost javnih financija, poboljšala percepcijadržave na financijskim tržištima te stvorili uvjeti za ekonomski oporavak i dugoro
č
ni održivrazvoj.Nastavno na izmijenjene projekcije rasta smanjene su agregatne projekcije prihoda u odnosuna prvotni plan za 2013. godinu. Navedene projekcije uklju
č
uju i jednokratno o
č
ekivanopove
ć
anje prihoda zbog ostvarenih prihoda od imovine. U sklopu rebalansa nisu planiranedodatne promjene porezne politike, ali se nastavlja rad na pripremama najavljenih poreznihreformi s ciljem daljnjeg smanjenja poreznog tereta na rad kao i aktivnosti za smanjenjeporezne evazije te ujedna
č
avanja tržišnih uvjeta za sve porezne obveznike u RepubliciHrvatskoj.S ciljem nastavka fiskalne konsolidacije koja je nužna zbog održivosti optere
ć
enja društvapostoje
ć
om razinom duga te troškovima njegovog financiranja, planira se smanjenje rashodadržavnog prora
č
una, ali i izvanprora
č
unskih korisnika te jedinica lokalne uprave u odnosu naprvotni plan. Pri tome se na rashodnoj strani prora
č
una planiraju selektivni rezovi ipreraspodjele kako bi se što manje negativno djelovalo na potencijalni rast, te nastavakulaganja, iako u smanjenom obujmu, u energetiku, prometnu infrastrukturu, turizam tepove
ć
anje ulaganja u obrazovanje. Navedeno je u skladu s preporukama Europske komisijedržavama
č
lanicama u svrhu stvaranja uvjeta za održivi oporavak i rast (
 Annual GrowthSurvey 2013
).Slijedom navedenih izmjena projekcija prihoda i rashoda predvi
ñ
eni manjak državnogprora
č
una bi se u odnosu na plan prora
č
una za 2013. godinu smanjio za 0,2 postotna bodaodnosno s 3,2% na razinu od 3% bruto doma
ć
eg proizvoda. Isti bi u odnosu na izvršenje2012. godine ostao nepromijenjen. Sli
č
ne promjene planirane su i kod izvanprora
č
unskihkorisnika, ali uz predvi
ñ
eno smanjenje manjka od 0,3 postotna boda odnosno s 0,7% na 0,4%bruto doma
ć
eg proizvoda. Kod lokalne države se ne planiraju relativne promjene u odnosu naranije planove.Agregatno, na razini konsolidirane op
ć
e države, planira se smanjenje manjka u odnosu naplan prora
č
una za 2013. godinu od 0,5 postotnih bodova, te bi predvi
ñ
eni manjak iznosio3,4% bruto doma
ć
eg proizvoda.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->