Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PTNBH4

PTNBH4

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Shiva Sankaramanchi

More info:

Published by: Shiva Sankaramanchi on Mar 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2013

pdf

text

original

 
F¡»R ½©« s ˳  Ï ÁNT Ë³ Øª« sª« sVVÌÁV
ÊÁ®ªsVøLR i F¡»R ½©yª« sW»R ½Vù²R ¶V bPª« s −sxtñ sv LR iWxmsª«sVVÌÁ ©¯NR PäÉÓ ÁgR i ¿R ÁWÀÁ »R ½Lj iLiÀÁ©« s ryøQQLR xmnsV©« sV²R ¶V. xqs©y»R ½©« s µ³  R ¶LR iøxmsLR iV²R ¶V. »R ½Öý ÁµR¶Liú²R¶VÌÁ¸R ¶VLiµR ¶V, gR iVLR iVª« soÌÁ¸R¶VLiµR ¶V, ˳  Ï  ÁgRiª« sLi»R ½V¬s ¸R¶VLiµR ¶V ˳  Ï  ÁNT PògR iÖÁgj i, xqsLR i*˳  ÏÁW»R ½ª« sVVÌÁLiµR¶V xqsª« sVµR¶Xztí sQ gR iÖÁgj i, D©« sõµy¬s»][»R ½Xzmsò©¯Liµj¶, µ³  R ¶©yµR ¶VÌÁLiµyxqsNT LR iz¤¦¦¦»R ½V\   ®²¶ ¬sLR iLi»R ½LR i ˳Ϡ ÁgR iª« sÀÁèLi»R ½©« s»][ÒÁ−s»R ½ª« sVV©« sV gR i²T ¶zms©« s ª« sVx¤¦¦¦¬d s¸R¶VV²R¶V. NR P©« sVNR P®©s[  A¸R ¶V©« sNR PV N][µR ¶Li²R ¶ FyßÓ á µR ¶LR i+©« sª« sVV©« sV, ˳ Øª«s»R ½ª« sVV©« sV ¾»½¬sgj iLixms ˳  Ï  ÁgR iª« s»` ½ ú}msLR iß᪫ sVV©« sV NR PÖÁgj i©« s−s. BÉí ÓÁ ª« sVx¤¦¦¦¬d s¸R¶VVÌÁ ÒÁ−s»R ½ª« sVVÌÁV ª« sVVNT NSª« sVVÌÁNR PV @©« sVxqsLR ißÔ á¸R ¶Vª« sVVÌÁV. }msµR ¶Lj iNR Pª« sVV A¸R ¶V©« s©« sV µ³R ¶©yNR PL<  j i»R½V¬s ¿Á[¸R ¶VÛÍÁ[NR P F¡gS ˳  ÏÁgR iª« sµR¶÷éQQNT xmsLS¸R¶VßáV¬s gS−sLiÀÁ©« sµj ¶. xqsx¤¦¦¦ÇÁ FyLi²T ¶»R½ùµ³R ¶VLk ißáV\   ®²¶©« s F¡»R½©« s LSÇÁÙÌÁV N][Lji©« s©« sV ªyLji©yúaR PLiVVLixmsNR P µyLSxqsV»R½VÌÁ F¡xtsQßá\   ZNP »R½©« s NRP−s»R ½*ª« sVV©« sV xmsLR iVÌÁ FyÌÁV ¿Á[¸R ¶VNR P ˳  Ï  ÁgR iª« sµR¶LR iöß᪫ sVV ¿Á[¸R¶VVÈÁ µ³R ¶©yaR P»][úª« sVgæ  j iF¡ª« so ªyLR iÌÁNR PV NR P©« sV−sxmsöV NR PÖÁgj iLi¿R Áª« s¿R ÁVè©« sV.
˳  Ï ÁNT  
ÀÁ¾»^ ½QòNSúgR i»R ½¹¸¶[ V ˳  Ï  ÁNT . G xms¬s¸R ¶VLi\   ®µ¶©« s©« sV, G −sxtsQ¸R ¶Vª« sVV©« sLi\   ®µ¶©« s©« sV ÀÁ¾»^ ½QòNSúgR i»R ½ NR PÖÁgji©« sxmsöV®²¶[A NSLR iùª« sVV zqsµô  ð  j ¶Li¿R ÁV©« sV. ˳Ϡ ÁNT Ë³  ÏÁgR iª« sLi»R½V¬s ¸R¶VLiµR¶V ÌÁgR iõQQ\   ®ªsV©« s ª« sVVNT · ÊÁ²R¶¸R ¶V ª« s¿R ÁVè©« sV. ¬sLR iLi»R ½LR iª« sVV ˳  Ï  ÁgR iª« sLi»R½V¬s ¸R¶VLiµR¶V ¬saR PèÌÁª« sVgRiV ÀÁ»R ½òª« sVVLi²R ¶VÈÁ¹¸¶[ V ˳  Ï  ÁgR iª« sµ`¶ ˳Ϡ ÁNT . ˳  ÏÁgR iª« sµR¶÷éQQNT NRPÌÁVgR iVÈÁNR PV NSLR iß᪫ sVV ÛÍÁ[−s\   ¹¸¶V©« s©« sV NSª« s¿R ÁVè©« sV. NSª« sV, úN][µ³  R ¶, ÍÜ[˳ ØµR ¶VÌÁª« sÌýÁ \   ®©s©« s©« sV ª« sV©« sxqsV= ˳Ϡ ÁgR iª« sLi»R ½V¬s ¸R ¶VLiµR ¶V ÌÁ¸R¶V\   ®ªsV©« s ©«sµj ¶¹¸¶[ V ª« sVVNT µR¶ª« sVgR iV ˳  ÏÁgR iª« sµR ¶÷éQQNT NT P ª« sWLæR iµR¶LR i+NR Pª« sVgR iV©« sV. C ˳ Øª« sª« sVVÌÁV ˳  ÏÁgR iª« sµæ  k ¶»R ½ ¸R ¶VLiµR¶V©« sV, ˳ ØgR iª« s»R ½ª« sVV©« sLiµR¶V©« sV xmsÌÁV−sµ³  R¶ª« sVVÌÁVgR i NS©« sª« s¿R ÁVè¿R ÁV©« sõ−s. ˳  ÏÁgR iµæ  k¶»R½ÍÜ[˳  ÏÁgR iª« sµR¶÷éNR PVòÌÁV ©yÌæÁV−sµ³  R ¶ª« sVVÌÁ¬s ©« sV²T ¶−s©yLR iV.
 
aý  ][. ¿R Á»R ½VLj i*µ³  y ˳  ÏÁÇÁLi¾»½[ª« sWLi ÇÁ©yM xqsVNR PX¼½ ©¯[2Lê  R iV©« se AL][  òÑÁÇì  ØxqsV LR iLó  SQLók i Çìجd s ¿R Á ˳  ÏÁLR i»R ½L<  R i˳  ÏÁee (˳  ÏÁ. gk i. 7@. 16aý  ][.) ˳  ÏÁLR i»R ½L<  R i˳  ÏÁ c ˳ ØLR i»R ½úZaP[uîy, @Lê  R iV©« sc FyLóS, ¿R Á»R½VLj i*µ³  yMc ©yÌÁVgR iV Lk i»R½VÌÁgR iV, xqsVNR PX¼½©« sMc xmsoßØù»R ½VøÌÁgR iV, ÇÁ©yM c ÇÁ©« sVÌÁV, ALR M c −sxms©« sVõ²R ¶V, (úFyßá, ª« sW©yµj ¶ ˳  ÏÁ¸R ¶Vª« sVV»][©« sV©« sõªy²R ¶V), ÑÁÇì  ØxqsVM c »R ½»R½òQ*Çì  Ø©« sª« sVV N][LR iVªy²R ¶V, @Ló  SQLók i c Bx¤¦¦¦xmsLR iÍÜ[NR Pª« sVVÌÁLiµR ¶V µ³R ¶©« s, xqsVÅÁª« sVVÌÁ©« sV N][LR iVªy²R ¶V, Çìجd s ¿R Á c Ç젠جs¸R ¶VV©« sV, (@©« sVªyLR iV) ª« sWª± sV c ©« s©« sVõ, ˳  ÏÁÇÁLi¾»½[c ˳  Ï  ÁÑÁLi¿R ÁV ¿R ÁV©yõLR iV. Dµyx¤¦¦¦LR ißáNR PV úµ_xmsµk ¶ gR iÛÇÁ[LiúµR¶VÌÁV ALR Ë³  Ï  ÁNR PVòÌÁV, Dµôð  R ¶ª« so²R ¶V ÑÁÇì  ØxqsVª« so, µ³  R¶Xª« so²R ¶V @LóR iNS−sV, úxms¥ý ¦¦¦µR ¶V²R¶V »R ½»R ½òQ*Ç젠جs. −d sLj iÍÜ[Ç젠جs N]NR Pä¬sZNP[ GNSLi»R½ ˳  ÏÁNT , ¬s»R ½ù¸R¶VVNR »R ½òQ*ª« sVVÌÁV gR iÌÁVgR i gR iÌÁª« so. @»R ½¬sNT P ®µ¶[¥¦¦¦Õ³Áª« sW©« sª« sVV ÛÍÁ[NRPVLi²R ¶VÈÁ ª« sÌÁ©« s ÀÁ»R ½ò−sZOP[Qxmsª« sVV NR PÌÁVgR iµR ¶V. −d sLR iLiµR ¶àáV ˳  ÏÁgR iª« sLi»R½V©« sNR PV úzms¸R ¶VVÛÍÁ[. NS¬s, Ç젠جs −d sLR iLiµR ¶àÓ áNR P©« sõ @»R ½ùLi»R ½ úzms¸R ¶VV²R ¶V. Çìجs ˳  ÏÁgR iª« sLi»R½V©« sNR PV A»R ½øxqs*LR iWxmso®²¶[@¬s $NR PXxtñ sQxmsLR iª« sW»R ½ø ¿Ázmsö©yLR iV, aý  ][. DµyLSM xqsLR i* G \   ®ªs¾»½[ Ç젠جs »y* \   ¾»½Qøª« s ®ªs[ V ª« sV»R ½ª± sVe @zqó s»R ½M xqs z¤¦¦¦ ¸R ¶VVNSò»yø ª« sW ®ªs[ V ªy©« sV»R½òª« sWLi gR i¼½ª± sVee (˳Ϡ Á.gk i. 7@. 18aý  ][.) G¾»½[c −d sLR iV, xqslLi[ * Gª«s c @LiµR¶àáV©« sVgR iW²R ¶, DµyLSM c g]xmsöªylLi[, »R ½V c NS¬s, Ç젠جd s c »R ½»R ½òQ*Çì  ÁÙ²R ¶V, A»yø Gª« s c ©y A»R ½ø xqs*LR iWxmso®²¶[, (@¬s) ®ªs[V c ©y, ª« sV»R ½ª± sVc @Õ³ ÁúFy¸R ¶Vª« sVV, z¤¦¦¦ c Gª« sV©« s, xqsM c A, ¸R ¶VVNSò»yø c GNSúgR iÀÁ»R ½Vò²R ¶V, @©« sV»R ½òª« sWª± sV c @»R ½Vù»R ½òª« sV\   ®ªsV©« s, gR i¼½ª± sV c gR i¼½gR i, gR iª« sVùª« sVVgR i, ª« sWLi c ©« s®©s[ õ, Azqó s»R ½M c AúaR PLiVVLi¿R ÁVN]¬s ¸R ¶VV©yõ²R¶V. »R ½F¡¬sxtî sv\   ÛÍÁ©« sªyLR iV, |mnsWLR i»R½xmsLiËÜ©« sLj iLiÀÁ¸R ¶VV xqsª« sVÀÁ»R ½VòÌÁV gSNR P, ª« sVVNR PVòÌÁV NS¬s xqs¬sõ®ªs[aR Pª« sVVÌÁV ¿yÌÁ gR iÌÁª« so. ÀÁ»R½òaR PVµô  ðj ¶ NRPÌÁVgR i¬s®µ¶[®ªsWORPQª« sVV NRPÌÁVgR iµR ¶¬s xmsoLSß᪫ sVVÌÁV ¿yÈÁV¿R ÁV©« sõ−s. xmsoLSßصR ¶VÌÁ©«sV úaR Pµô  ð  R¶»][−s¬s @LiµR ¶ÖÁ −sxtsQ¸R ¶Vª« sVVÌÁ©« sV \   ®µ¶©« sLiµj ¶©« s ÒÁ−s»R ½ª« sVVÍÜ[@©« sV˳Ϡ Áª« sxmspLR i*NR Pª« sVVgR i úgR iz¤¦¦¦LiÀÁ©« s
 
ÀÁ»R ½òaR PVµô  ð  j¶ NR PÌÁVgR iV©« s©« sV ©« sV®µô¶[aR Pùª« sVV»][|msNR PVäxmsoLSß᪫ sVVÌÁV úFy¿R ÁVLR iùª« sVVÍÜ[¬sNT P ª« sÀÁè©« s−s. @LiµR ¶V ˳ ØgR iª« s»R ½ ª« sV¥¦¦¦xmsoLSß᪫ sVV ˳Ϡ ÁNT ¬s úxmsËÜ[µ³j ¶Li¿RÁVÈÁ\   ZNP x¤¦¦¦Lj i©yª« sV xqsLiNU PLR ©« sÌÁ¸R¶VLiµyxqsNT Pò¬s NR PÖÁgj iLi¿R ÁV¿R ÁV ª« sVVNT ª«sWLæ  R iª« sVV ©« sLiµj ¶Li¿RÁVÈÁ\   ZNP ¸R ¶VVµR ¶÷é−sLiÀÁ©« sµj ¶. N][lLiäÌÁV ®©sà᮪s[LR iVèN]©« s ª« sÌÁ¸R ¶VV©« s©« sV »R½Xxtñ sQ úxms¼½ÒÁ−sNT P¬s úxmsNR PX¼½ zqsµô  ðR ¶ª« sVV. C »R ½Xxtñ sQ¹¸¶[V úxms¼½ ÒÁ−sNT P¬s NSLR iù¬sLR i*x¤¦¦¦ßáNR PV µ][x¤¦¦¦µR¶ª« sVgR iV¿RÁV©« sõµj ¶. N][lLiäÌÁV ÛÍÁ[¬s ÒÁ−s ¬sLR iLi»R ½LRi xqsVÐÁ.˳  ÏÁgR iª« s»R½=QXztí sQ ¸R ¶VLiµR ¶V úxms¼½ ÒÁ−s¸R ¶VV »R ½©« sNR PV ˳  ÏÁgR iª« sLi»R½V¬s¿Á[−sµ³  j¶LixmsÊÁ²T ¶©« s NSLR iùª« sVVÌÁ©« sV ®©sà᮪s[LR ièNR P »R ½xmsöµR ¶V. »y©« sV ¹¸¶[V¹¸¶[ V −sµ³  R ¶VÌÁ©« sV ¬sLR i*QQLj Lixms ª« sÛÍÁ©¯[@−s »R ½©« s úxms®ªs[ V¸R ¶Vª« sVV ÛÍÁ[NR P®©s[NSNR P»y×dÁ¸R¶Vª« sVVgR i ÇÁLR iVgR iV¿R ÁV®©s[  ¸R ¶VVLi²R ¶V©« sV. $(ryÖd Á²R¶V), NSÎÏ  Á( Fyª« sVV), x¤¦¦¦zqsò(G©« sVgR iV) ªyÉÓ ÁNT P ¾»½ÖÁ¸R ¶VNR P®©s ªyÉÓÁ \   ®©sÇÁª« sVV ©« s©« sVxqsLj iLiÀÁ ¿Á[¸R ¶VV xms©« sVÌÁ µy*LSc ¸R ¶V©« sgR i, ryÖd Á²R ¶V gR iW²R¶V©« sV ®©s[¸R ¶VVÈÁ, Fyª« sVV ¿R ÁVÈí ÁVN]¬s xms²R ¶gR i ®©s»R ½VòÈÁ, G©« sVgR iV »]Li²R ¶ª« sVV¬sLi²R ¶VgR i ¬d sLR iV ¬sLixmsoN]¬s N]Li»R½}qsxmso »R½LR iVªy»R½ ÊÁ¸R ¶VÈÁNR PV ÀÁª« sVVøÈÁÌÁ µy*LS ˳  Ï  ÁgR iª« s¾»½[ =ª« sÇÁLR iVxmsoÈÁ¸R¶VV, ªyÉÓ Á ¸R¶VLiµR ¶ÖÁ \   ®ªsxtsQª« sVùª« sVVÌÁ NSLR iß᪫ sVVgR i @¬sõ¸R¶VV ª« sV²T ¶zqsc \   ZNPª«sÌÁùª« sVV©« sV F~Liµj¶, $NSÎÏÁx¤¦¦¦{qsòZOP[QQú»R ½ró  yxmsNR PV\ÛÍÁ©« s−s. gR iÛÇÁ[LiúµR¶V·²R ¶V FsLi²R ¶¼d ½úª«s»R ½NR PV »R ½Èí ÁVN][ÛÍÁ[NR P ¬d sÉÓÁ −d sVµR ¶ AaR P»][¬d sÉÓ ÁÍÜ[¬sNT P F¡LiVV ª« sVNR PLj i¿Á[xmsÈíÁV·ÊÁ²T ¶ µy¬s»][F¡LS²T ¶ ÀÁª« sLj i OR PQß᪫ sVVÌÁÍÜ[˳Ϡ ÁgR iª« s»yöQûLó  R i©« s µy*LS NR PX»yLó  R iV²R¶gR iVÈÁ¸R¶VV NSNR P»y×dÁ¸R ¶Vª« sVVgR i ÇÁLj igj i©«sÈý ÁVgR i NR P¬söLi¿R Á ª« s¿RÁVè©« sV. NS¬s ¸R ¶W gR iÛÇÁ[LiúµR ¶V·²R¶V©« sV ª« sVNR PLj i¸R¶VV©« sV xmspLR i*ª«sVV aSxmsúgR ixqó sV\   ÛÍÁ©« sÈý ÁV ¾»½ÖÁ¸R ¶VgRi ÒÁª« soÌÁV ¿Á[¸R¶VV úxms¼½ NSLR iùª« sVV ªyLj iNT P ¾»½ÖÁ¸R¶VNR P®©s[¿Á[¸R¶VÊÁ²R ¶V¿R ÁVLi²R¶V©« s¬s ¾»½ÖÁ¸R ¶V©« sgR iV©« sV. HµR¶V xqsLiª« s»R ½=LR iª« sVVÌÁ ËØÌÁV·²R¶gR iV µ³R ¶Xª« so·²R¶V »R ½©« s »R ½Liú²T ¶ »]²R ¶−d sVµR 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->