Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
plastik şekil verme yöntemleri.pdf

plastik şekil verme yöntemleri.pdf

Ratings: (0)|Views: 613 |Likes:
Published by Adem Ceran

More info:

Published by: Adem Ceran on Mar 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

 
1
P
LASTĠK ġEKĠL
VERME
YÖNTEMLERĠ
 
ĠÇĠNDEKĠLER 
 
1. GENEL BĠLGĠLER……………………………………………………………………….
 1.1.
Tanım……………………………………………………………………………………..
 1.2.
Sınıflandırma……………………………………………………………………………..
 
1.3 ÇalıĢma KoĢulları Altında Sürtünme ve Yağlama……………………………………..
 
1.4. Sıcaklık ĠliĢkileri…………………………………………………………………………
 2.
DÖVME YOLUYLA PLASTĠK 
 
ġEKĠL VERME YÖNTEMĠ
 
………………………..
 2.1
DÖVME YÖNTEMLERĠ………………………………………………………………..
 
2.1.1 Açık Kalıpta Dövme……………………………………………………………………
 
2.1.2 Kapalı Kalıpta Dövme Yöntemi……………………………………………………….
 2.1.3 Delme
……………………………………………………………………………………
 
2.1.4 Kafa ġiĢirme Yöntemi………………………………………………………………….
 
2.1.5. Haddeleyerek Dövme Yöntemi……………………………………………………….
 
2.1.6. Radyal Dövme Yöntemi……………………………………………………………….
 
2.1.7. Ġzotermal Dövme………………………………………………………………………
 
2.1.8. Orbital Dövme…………………………………………………………………………
 
2.1.9. Maçalı Dövme………………………………………………………………………….
 2.1.10 Sin
ter Dövme………………………………………………………………………….
 
3. HADDELEME YOLUYLA PLASTĠK ġEKĠL VERME YÖNTEMĠ………………
 
3.1 Haddeleme Türleri……………………………………………………………………….
 
3.2. Hadde Ürünlerinin Adlandırılması…………………………………………………….
 
4. EKSTRÜZYON YOLUYLA PLASTĠK ġEKĠL VERME YÖNTEMĠ………………..
 
4.1. Direk (Vasıtasız) Ekstrüzyon Yöntemi…………………………………………………
 
4.2. Endirekt (Vasıtalı) Ekstrüzyon Yöntemi………………………………………………
 
4.3 Hidrostatik Ekstrüzyon Yöntemi……………………………………………………….
 
5. ÇEKME YOLUYLA PLASTĠK ġEKĠL VERME YÖNTEMĠ………………………..
 
5.1. Çubuk ve Tel Çekme Yöntemi…………………………………………………………
 
6. SAÇ ĠġLEME YÖNTEMLERĠ………………………………………………………….
 
 
2
 
PLASTĠK ġEKĠL VERMENĠN TEMEL ESASLARI
 1.
GENEL BĠLGĠLER 
 1.1.
Tanım:
 
Genellikle metal malzemelere katı halde hacim sabit kalarak ve bileşimindedeğişim olmadan kalıcı şekil verme işlemleridir 
.
 1.2.
Sınıflandırma:i. Kütle
 
Deformasyon Yöntemleri
 
Dövme
 
 
Haddeleme
 
Ekstr 
üzyon
 
 
Çekme ( Tel, çubuk, boru )
 
ii. Levha biçimlendirme yöntemleri
 
 
Kesme
 
Bükme
 
 
Derin çekme
 
 
Özel yöntemler 
 
ĠĢlemin Sıcaklığına göre ise;
 
Soğuk, Ilık, Sıcak 
 
Şekillendirme
 
 
Bağımsız DeğiĢkenler
 
 
3
Mühendisler şekillendirilecek malzemenin kimyasını, içyapı durumunu ve böylelikle deözelliklerini ve karakterlerini tanımlamada özgürdürler. Mühendisler bunları şekillendirmeişleminde kolaylık olacak şekilde veya bitmiş mamul için arzu edilen son özellikleri verecek şekilde seçebilirler.
 
a
) ĠĢ parçasının baĢlangıç geometrisi:
 
Bir önceki işlem veya mühendis tarafından belirlenmiş olabilir.
 
b
) Takım veya kalıp biçimi:
H
addeleme hadde çapı, sac şekillendirme bükme yarıçapı,tel çekme veya ek 
s
trüzyon kalıp açısı ve dövmede kalıp boşluğu gibi ayrıntıları içerir.
 
c)
Yağlama:
Y
ağlayıcılar soğutucu olarak, ısıl engel olarak, korozyon engelleyici olarak kullanılır.
 
d
) BaĢlangıç sıcaklığı:
Çoğu malzeme özellikleri sıcaklıkla büyük oranda değişir.Sıcaklığın denetimi işlemin başarısını doğrudan etkileyebilir.
 
e
) ĠĢlem hızı:
Deformasyon işlemi donanımların çoğu bir hız aralığında çalışabilir. Hızyağlayıcı etkinliğinde, deformasyon için gereken kuvvete ve ısı geçişi için verilen zamanadoğrudan tesir eder.
 
f)
 
Deformasyon miktarı:
 
Bazı işlemlerde kalıp tasarlanırken kalıp
 
tasarımcısıtarafından, haddeleme gibi işlemlerde ise mühendis tarafından göz önüne alınır.
 
 
Bağımlı DeğiĢkenler:
Bağımsız değişkenler tespit edildikten sonra, uygulanan işlem bağımlı değişkenlerinkarakterini ve değerini belirler.
 
a
) Kuvvet veya güç ihtiyacı
: Seçilen malzemeyi son haline getirmek için belli bir miktar kuvvet ve güç gerekir. Mühendisler sadece bağımsız değişkenleri belirlerler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan durum yapılan ilk seçimlerin sonucu olur. Mühendisler işlem için
gerekli bilg
ileri ve güç, kuvvet tahminlerini birleştirerek işlemi maksimize edebilirler.
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->