Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
223Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Limba Romana

Limba Romana

Ratings:

3.89

(1)
|Views: 30,511|Likes:
Published by Arckeo

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Arckeo on Mar 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2014

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA
SPIRU HARET 
Facultatea de Filosofie
ş
i Jurnalistic
ă
Limba rom
â
n
ă
Prof. univ. dr. Lucian CHI
Ş
U
LIMBA ROM
Â
N
Ă
CONTEMPORAN
Ă
I. Introducere
Cursul se adreseaz
ă
studen
ţ
ilor din anul I al Facult
ăţ
ii de Filosofie
ş
iJurnalistic
ă
 ,
prin profesiile pe care le vor
 î 
mbr
ăţ
i
ş
a
 ,
ace
ş
tia vor desf 
ăş
ura de-a lungulcelor patru ani de studiu
 ,
precum
ş
i ulterior
 ,
o constant
ă
 
ş
i intens
ă
activitate ce sesprijin
ă
pe cunoa
ş
terea temeinic
ă
a limbii materne
 ,
a regulilor
ş
i normelor defunc
ţ
ionare a limbii scrise sub aspectul ei cel mai
 î 
ngrijit
 ,
limba rom
â
n
ă
literar
ă
.Cursul descrie succint organizarea
ş
i func
ţ
ionarea limbii rom
â
ne contemporane
 ,
peniveluri (fonetic/fonologic
 ,
lexical
ş
i gramatical) cu unele referiri la stadiile evolutiveale unor fenomene de interes actual
 ,
pun
â
nd accent pe aspectele normative (corect-incorect
 ,
recomandat-admis) ale limbii rom
â
ne literare dar
ş
i cu trimiteri spreterminologia
ş
i structurile limbajului domeniilor filosofiei
ş
i jurnalisticii.
II
.
Obiective
Obiectivul cursului const
ă
 
 î 
n realizarea unei priviri de ansamblu asupra acestorcomponente studiate secven
ţ
ial
ş
i
 ,
de asemenea
 ,
 î 
n configurarea c
â
t mai explicit
ă
auzajului limbii.Cunoa
ş
terea
 î 
n aceast
ă
form
ă
a limbii rom
â
ne poate constitui o premis
ă
pentrumai buna
 î 
n
ţ
elegere de c
ă
tre studen
ţ
ii Facult
ăţ
ii de Filosofie
ş
i Jurnalistic
ă
asistemului mass-media
ş
i a metaliteraturii filosofice fiindc
ă
ambele
 ,
ca mesaje
 ,
apeleaz
ă
la discursul lingvistic.
III. Cerin
ţ
e
La finalizarea cursului studen
ţ
ii trebuie s
ă
posede cuno
ş
tin
ţ
e
ş
i deprinderiviz
â
nd terminologia de specialitate
 î 
n domeniile foneticii
 ,
ortografiei
 ,
lexicului
ş
imorfosintaxei
 ,
s
ă
-
ş
i
 î 
nsu
ş
easc
ă
o serie de informa
ţ
ii din bibliografia domeniului
 ,
pornind de la studiile
ş
i articolele cele mai importante
 ,
de strict
ă
specialitate
 ,
ş
i p
â
n
ă
 la marile sinteze consacrate limbii rom
â
ne.Cursan
ţ
ilor li se mai cere:- s
ă
cunoasc
ă
legile generale ale limbii
ş
i structura fonematic
ă
a limbii rom
â
ne(vocalismul
ş
i consonantismul) at
â
t sub aspect fonetic c
â
t
ş
i ortografic
 ,
careprezentare grafic
ă
 ,
dup
ă
reguli prestabilite
 ,
a sunetelor limbii rom
â
ne.
 
1
 
-analiza sunetelor limbii rom
â
ne din punct de vedere func
ţ
ional-inventarul fonetic
ş
i clasificarea sunetelor limbii rom
â
ne-utilizarea principiilor sistemului ortografic rom
â
nesc.-problematica teoriei semnului lexical-teorii
ş
i aplica
ţ
ii privind structura cuv
â
ntului.-criteriile clasific
ă
rii cuvintelor din punct de vedere semantic
 ,
formal
 ,
social.-folosirea corect
ă
 ,
nuan
ţ
at
ă
 ,
plastic
ă
a limbii materne.-reactualizarea cuno
ş
tin
ţ
elor de morfo-sintax
ă
 ,
privind categoriile gramaticale
 ,
precum
ş
i structura de organizare logic
ă
 
ş
i gramatical
ă
a limbii rom
â
ne at
â
t subaspectul formal (morfologic) c
â
t
ş
i sub inciden
ţ
a interac
ţ
iunilor
ş
i valen
ţ
elorsintactice.-
 î 
n
ţ
elegerea
ş
i interpretarea de c
ă
tre studen
ţ
i a ideilor
 ,
termenilor
 ,
conceptelor
 ,
din celelalte discipline de studiu
 ,
 î 
ntruc
â
t cuv
â
ntul reprezint
ă
cel mai performant tipde comunicare.-posibilitatea de a redacta articole
 ,
studii
 ,
lucr
ă
ri (inclusiv lucr
ă
rile dediplom
ă
)
 î 
ntr-o viziune proprie
 ,
ca urmare a cuno
ş
tin
ţ
elor
ş
i metodelor asimilate
ş
iutilizarea acestora
 î 
n cadrul unui limbaj
ş
tiin
ţ
ific de specialitate.
III
.
A
.
Con
ţ
inutul cursului1. a Fonetic
ă
 
ş
i fonologie
.Sunetul
ş
i fonemul. Sistemul fonologic al limbii rom
â
ne. Sistemul vocalic
 ,
semivocalele
 ,
sistemul consonantic.Diftongi
ş
i triftongi. Silaba. Desp
ă
r
ţ
irea cuvintelor
 î 
n silabe. Alternan
ţ
efonetice. Haitul
ş
i evitarea lui
 î 
n limba rom
â
n
ă
. Accentul
ş
i fluctua
ţ
iile lui
 î 
n limbarom
â
n
ă
.
1. b. Probleme de ortografie
ş
i ortoepie
.Semne
ş
i reguli ortografice. Caracteristicile ortografiei rom
â
ne
ş
ti actuale.Scrierea
ş
i pronun
ţ
area cuvintelor cu forme paralele
ş
i a numelor proprii. Scriereacuvintelor compuse
ş
i a unor grupuri sintactice stabile. Scrierea cu litere majuscule.
2. Lexic
Structura general
ă
a lexicului rom
â
nesc. Vocabularul fundamental al limbiirom
â
ne
ş
i masa vocabularului. Vocabularul activ
ş
i vocabularul pasiv; vocabularulgeneral
ş
i vocabularul cu utilizare limitat
ă
. Structura etimologic
ă
a vocabularului.Arhaisme
ş
i regionalisme. Tipuri de arhaisme (fonetice
 ,
morfologice
 ,
sintactice
 ,
lexicale). Arhaisme semantice. Tipuri de regionalisme
Î
mprumuturi lexicale
 î 
n limba rom
â
n
ă
.
Î
mprumuturi lexicale vechi (slave
 ,
maghiare
 ,
turce
ş
ti
ş
i grece
ş
ti
 ş
.a.
).
Î
mprumuturi lexicale neologice. Modernizareavocabularului prin neologisme. Rolul neologismelor
 î 
n dezvoltarea limbii rom
â
ne.Principalele influen
ţ
e moderne exercitate asupra lexicului rom
â
nesc (latine
ş
ti
 ,
italiene
 ,
ruse
ş
ti
 ,
franceze
ş
i engleze
ş
ti)Calcul lingvistic
ş
i cultivarea limbii rom
â
ne literare. Dublete sinonimicerealizate prin calc
ş
i
 î 
mprumut. Calcul lingvistic
ş
i exprimarea corect
ă
.2
 
Probleme de semantic
ă
. Evolu
ţ
ia semantic
ă
a cuvintelor. Polisemia
ş
i surseleei fundamentale. Omonimia
ş
i antonimia lexical
ă
. Paronimele
ş
i atrac
ţ
ia paronimic
ă
.Sinonimia lexical
ă
.Tipuri de unit
ăţ
i frazeologice. Locu
ţ
iuni
ş
i expresii.
3
.
Probleme de morfosintax
ă
.
Categoriile lexico-gramaticale ale limbii rom
â
ne. Forme aflate
 î 
n varia
ţ
ieliber
ă
. Forme paralele cuprinse
 î 
n norm
ă
.Acordul
 î 
n limba rom
â
n
ă
(acordul subiectului cu predicatul
 ,
atributuluiadjectival cu regentul s
ă
u). Vorbirea direct
ă
 ,
vorbirea indirect
ă
 
ş
i indirect
ă
liber
ă
.Transpunerea vorbirii directe
 î 
n vorbire indirect
ă
. Unit
ăţ
ile sintaxei.Raporturile sintactice. Func
ţ
iile sintactice. Corect
ş
i incorect
 î 
n construc
ţ
iilesintactice
III. B . Lista de titluri de eseuri (referate)
 Referatele vizeaz
ă
aspectele concrete din uzul lingvistic contemporan
 ,
(prezentate
 î 
n cursul de fa
ţă
) cu trimitere mai ales la mass-media.
Î
n ele se va puneaccentul pe discernerea
ş
i utilizarea
 î 
ntre unele cuvinte
 ,
expresii
ş
i construc
ţ
iicorecte/incorecte
 ,
care prezint
ă
un grad ridicat de dificultate
ş
i se reg
ă
sesc ca atare
 î 
nlimba scris
ă
. Pe l
â
ng
ă
referatele tematice (care detaliaz
ă
informa
ţ
ia din curs)
 ,
 î 
nfunc
ţ
ie de specializarea pe care
ş
i-o vor alege
 ,
studen
ţ
ii vor primi
 î 
ndrum
ă
rile
ş
ibibliografia necesar
ă
pentru a redacta referate fie despre limbajul presei
 ,
fie desprecrearea terminologiei filosofice rom
â
ne
ş
ti. Ace
ş
tia vor depune lucr
ă
rile (minimum 3
 ,
de aproximativ 10 pagini)
 î 
nainte de sesiunea de examene. Prezentarea referatului esteobligatorie pentru sus
ţ
inerea examenului.
III. C. Titluri propuse1
. Structura general
ă
a lexicului rom
â
nesc.
2
. Polisemia
ş
i sursele ei fundamentale.
3
.
Î
mprumuturi lexicale
 î 
n limba rom
â
n
ă
.
4
. Modernizarea vocabularului prin neologisme.
5
. Neologismele
 î 
n limbajul mass-media.
5
. Probleme de ortografie
ş
i ortoepie. Semne
ş
i reguli de punctua
ţ
ie
ş
i ortografie.
6
. Categoriile lexico-gramaticale ale limbii rom
â
ne.
7.
Gramatica
ş
i logica. Unit
ăţ
ile sintaxei.
III. D. Eseuri
1. Exist
ă
un stil publicistic ?2. Crearea terminologiei filosofice rom
â
ne
ş
ti. Premise istorice.
IV. Bibliografie
 
A. // obligatorie // 
***
 Dic
 ţ
ionar ortografic, ortoepic
 ş
i de punctua
 ţ
ie
 ,
Editura UniversEnciclopedic
 ,
Bucure
ş
ti
 ,
1995.3

Activity (223)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adrian Cris liked this
Petrascu Liuba liked this
Felicia Pinzari liked this
Manuela Dinca liked this
avatar2316 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->