Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuyên đề Hidrocacbon Thom-Ancol-Phenol

Chuyên đề Hidrocacbon Thom-Ancol-Phenol

Ratings: (0)|Views: 191 |Likes:
Published by Oxybx Oxnbxnl

More info:

Published by: Oxybx Oxnbxnl on Mar 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

 
Sở Giáo Dục và Đào Tạo Kiên GiangTrường THPT Hòn ĐấtCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON THƠMANCOL - PHENOL
Câu 1:
Một đồng đẳng của benzen có CTPT C
8
H
10
. Số đồng phân thơm của chất này là:A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.
Câu 2:
Có 3 lọ mất nhãn chứa các chất riêng biệt là benzen, toluen và stiren ta có thể tiến hành theotrình tự theo cách nào sau đây để nhận biết chúng:A. Dung dịch KMnO
4
, dung dch brom.B. Đt cháy, dùng dung dch nưc vôi trong dư.C. Dung dịch brom, dung dịch KMnO
4.
D. Chỉ cần dùng dung dịch KMnO
4
.
Câu 3:
Cho sơ đồ phản ứng: benzen → X → Y → polistiren. X, Y tương ứng với nhóm các chất nàosau đây?A. C
6
H
5
CH
2
CH
3
, C
6
H
5
-CH=CH
2
.B. C
6
H
5
CH
3
, C
6
H
5
-CH=CH
2
.C. C
6
H
5
CH
2
CH
2
CH
3
, C
6
H
5
-CH=CH
2
.D. C
6
H
4
(CH
3
)
2
, C
6
H
5
-CH=CH
2
.
Câu 4:
Cho ancol X có công thức cấu tạo 
CH
3
CHCH
2
CH
2
CHCH
3
OHCH
3
Tên của X làA. 2-metylhexan-5-ol. B. 5-metylhexan-2-ol.C. isohexxanol. D. isoheptanol.
Câu 5:
Chất nào
không
phải là ankyl benzen?A. C
2
H
3
-C
6
H
5
.B. CH
3
-C
6
H
4
-CH
3
.C. C
6
H
5
-CH
3
.D. (CH
3
)
3
C
6
H
3
.
Câu 6:
Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng tácdụng với Na dư thu được 0,448 lít H
2
(đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 2,24 lít CO
2
(đktc). Công thức phân tử của hai ancol làA. CH
3
OH và C
2
H
5
OHB. C
2
H
5
OH và C
3
H
7
OHC. C
3
H
5
OH và C
4
H
7
OH D. C
3
H
7
OH và C
4
H
9
OH
Câu 7:
Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol một hiđrocacbon X là ankylbenzen thu được 4,42 gam hỗn hợpCO
2
và H
2
O. X có công thức phân tử là:A. C
10
H
14.
B. C
8
H
10.
C. C
7
H
8.
D. C
9
H
12
.
Câu 8.
Tên hiđrocacbon thơm  A. 2-brom-1- metyl 4-etylbenzen. B. 3-brom-1-etyl 4-metylbenzen.C. 2-brom-4-etyltoluen. D. 4-etyl-2-bromtoluen.
Câu 9:
 
75.
Có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử C
7
H
8
O?A. 2B. 3C. 4D. 5
Câu 10:
 
8.
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol A và B thuộc loại ancol no, đơn chức, kế tiếpnhau trong cùng dãy đồng đẳng thu được 4,48 lít CO
2
(đktc) và 4,95 gam nước. A, B lần lượt làA. CH
3
OH và C
2
H
5
OH.B. CH
3
−[CH
2
]
2
−OH và CH
3
−[CH
2
]
4
−OH.C. C
2
H
5
OH và CH
3
CH
2
CH
2
OH. D. CH
3
−[CH
2
]
3
−OH và CH
3
−[CH
2
]
4
−OH.
Câu 11:
X là một ancol no đa chức, khi đốt cháy 4,5 gam X thu được 8,8 gam CO
2
và 4,5g H
2
O. CTPTcủa X là:A. C
4
H
10
O
2
.B. C
3
H
8
O
3
.C. C
8
H
20
O
4
.D. C
4
H
10
O
3.
CH
3
BrC
2
H
5
 
Câu 12:
Trộn ancol metylic và ancol etylic rồi đun nóng có xúc tác H
2
SO
4
đặc thu được tối đa baonhiêu sản phẩm hữu cơ?A. 3.B. 4.C. 5.D. 6.
Câu 13:
Cho Na phản ứng vừa đủ với 15,2g hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng củaancol etylic thu được 21,8 gam chất rắn. CTPT của 2 ancol là:A. CH
3
OH, C
2
H
5
OH. B. C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH.C. C
3
H
7
OH, C
4
H
9
OH. D.C
4
H
9
OH, C
5
H
11
OH.
Câu 14:
 
6.
Để phân biệt : metanol, etylen glicol và phenol, người ta dùngA. dung dịch Br 
2
dư và dung dịch Cu(OH)
2
.B. dung dch Cu(OH)
2
.C. dung dịch Cu(OH)
2
và Na.D. dung dch B
2
dư và Na.
Câu 15:
M là ancol bậc II, công thức phân tử là C
6
H
14
O. Đun M với H
2
SO
4
đặc ở 170
0
C chỉ tạo mộtanken duy nhất. Tên của M là:A. 1,2,3-trimetylpropan-1-ol.B. 2,2-đimetylbutan-3-ol.C. 3,3-đimetylbutan-2-ol.D. 2,3-đimetylbutan-3-ol.
Câu 16:
Cho 30,4 gam hỗn hợp etilenglicol và ancol isopropylic tác dụng với Cu(OH)
2
cần đúng 9,8gam. Cho hỗn hợp trên tác dụng với Na có dư thu được V lít H
2
(đktc). Giá trị của V là:A. 6,72 lít.B. 7,84 lít.C. 4,48 lít.D. 8,96 lít.
Câu 17:
Danh pháp thay thế của ancol: (CH
3
)
2
CH CH
2
CH(OH)CH
3
là:A. 2-metylpent-4-ol B. 4-metylpentan-2-olC. 4,4-dimetylbutan-2 olD. 4-metylpent-2-ol
Câu 18:
Phenol tác dụng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?A. Na, HCl, KOH, dd Br 
2
B. K, NaOH, Br 
2
, HNO
3
.C. Na, KOH, CaCO
3
, CH
3
COOHD. CO
2
+ H
2
O, Na, NaOH, Br 
2
.
Câu 19:
Số đồng phân hợp chất thơm có công thức phân tử C
7
H
8
O phản ứng được với Na là:A. 5.B. 4.C. 3.D. 2.
Câu 20:
Sản phẩm chính khi oxi hóa các alkyl benzen bằng KMnO
4
là chất nào sau đây?A. C
6
H
5
COOHB. C
6
H
5
CH
2
COOHC. C
6
H
5
CH
2
CH
2
COOHD. CO
2
Câu 21:
Cho sơ đồ chuyển hóa sau: X → Y → C
6
H
5
Cl → Z → axit piric (2,4,6-trinitrophenol). Đểthực hiện dãy chuyển hóa trên, các chất X, Y, Z tương ứng với nhóm chất nào sau đây:A. C
5
H
12
, C
6
H
6
, C
6
H
5
OH. B. C
8
H
18
, C
6
H
6
, C
6
H
5
OH.C. C
2
H
2
, C
6
H
6
, C
6
H
5
OH. D. C
7
H
8
, C
6
H
6
, C
6
H
5
OH.
Câu 22:
Cho sơ đồ chuyên hoá sau:X
      
+
42
 H 
C
6
H
5
CH
2
CH
3
 
        
+
askt  Br 
,
2
X
1
 
        
+
 NaOH 
X
2
 
      
+
CuO
X
3
.Các chất X, X
1
, X
2
, X
3
lần lượt là chất nào sau đây? Biết chúng là các sản phẩm chính.A. C
6
H
6
, C
6
H
5
CH
2
CH
2
Br; C
6
H
5
CH
2
CH
2
OH; C
6
H
5
CH
2
CHO.B. C
6
H
6
, C
6
H
5
CHBrCH
3
; C
6
H
5
CH(OH)CH
3
; C
6
H
5
COCH
3
.C. C
6
H
6
, p – Br - C
6
H
4
CH
2
CH
3
; p – HO - C
6
H
4
CH
2
CH
3
; C
6
H
4
COCH
2
CH
3
.D. C
6
H
6
, m – Br - C
6
H
4
CH
2
CH
3
; m – HO - C
6
H
4
CH
2
CH
3
; C
6
H
4
COCH
2
CH
3
.
Câu 23:
Ancol X có công thức cấu tạo
CH
3
CH
2
CH
2
CHOHCH
3
Tên của X làA. 1-metylbutan-1-ol. B. pentan-2-ol.C. 2-metylbutan-2-ol. D. 3-metylbutan -2-ol
 
Câu 24:
Thuốc thử duy nhất có thể dùng để phân biệt 3 chất lỏng: phenol, stiren và ancol benzylic là:A. Na.B. dd NaOH.C. dd B
2.
D. quỳ tím.
Câu 25:
Chuỗi phản ứng nào sau đây hợp lí?A. C
6
H
6
→ C
6
H
5
Cl → C
6
H
5
OH → C
6
H
5
NO
2
.B. C
6
H
5
Br → C
6
H
5
OK → C
6
H
5
OH → C
6
H
5
Cl.C. C
6
H
6
→C
6
H
5
CH
3
→C
6
H
5
CH
2
Cl→C
6
H
5
CH
2
OH.D. C
6
H
5
OH→ C
6
H
5
ONa → Na
2
CO
3
→ NaHCO
3
.
Câu 26:
Cho sơ đồ phản ứng: benzen
        
+
+
 H 
,
63
X
[ ]
      
xt 
,O
Y
          
423
/
SO H  HNO
Axit picric. X, Y tươngứng là:A. Cumen, phenol B. Toluen, p-crezolC. Stiren, p-crezol D. Propylbenzen, phenol
Câu 27:
Cho các chất: Benzen, Toluen, phenol. Khả năng thế của chúng là:A. Phenol > Toluen > Benzen B. Toluen > Phenol > BenzenC. Toluen > Benzen > Phenol D. Phenol > Bezen > Toluen
Câu 28:
Cho các chất sau: HOC
6
H
4
CH
2
OH(1), C
2
H
5
OH(2), C
6
H
5
OH(3), C
6
H
5
CH
2
OH(4).Chất nào tác dụng được với Na và cả NaOHA. (1), (3) và (4) B. (1) và (3) C. (3) và (4)D. (1), (2), (3) và (4)
Câu 29:
Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với Na dư thì thu được 0,2 gam khíH
2
. Phần trăm Khối lượng phenol trong hỗn hợp A làA. 67,14%B. 32,93%C. 65,84%D. 33,55%
Câu 30:
Chất tên
 
?A. 1,4 -Đimetyl -6-etylbenzen.B. 1,4 -Đimeyl -2-etylbenzen.C. 2- Etyl -1,4-đimetylbenzen.D. 1- Etyl -2,5-đimetylbenzen.
Câu 31:
Khi cho 7,60 gam hỗn hợp hai ancol X và Y no đơn chức mạch hở kế tiếp nhau trong dãyđồng đẳng tác dụng với natri dư thấy có 1,68 lít khí thoát ra(đktc). Công thức phân tử của X và Y làA. CH
4
O và C
2
H
6
O. B. C
2
H
6
O và C
3
H
8
O
.
C. C
2
H
6
O và C
4
H
10
O. D. C
3
H
4
O và C
4
H
6
O.
Câu 32:
Phenol tác dụng được với nhóm chất nào dưới đây?A. Natri, natri clorua, natri hiđroxit, nước brom.B. Natri, natri hiđrocacbonat, natri hiđroxit.C. Natri, natri cacbonat, natri hiđroxit, nước brom.D. Natri, natri sunfat, natri hiđroxit.
Câu 33:
Ancol isopentylic (thường được gọi là ancol isoamylic) có công thức cấu tạo nào dưới đây?A.
CH
3
CHCH
2
CH
2
OHCH
3
B.
CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
OH
C.
CH
3
CH
2
CHCH
2
OHCH
3
D.
CH
3
CH
2
CH
2
CHOHCH
3
Câu 34.
Cho 4 ancol sau:C
2
H
5
OH, C
2
H
4
(OH)
2
, C
3
H
5
(OH)
3
và HO−CH
2
−CH
2
−CH
2
−OH.Ancol nào không hoà tan được Cu(OH)
2
?A. C
2
H
5
OH và C
2
H
4
(OH)
2
.B. C
2
H
4
(OH)
2
và HO−CH
2
−CH
2
−CH
2
−OH.
CH
2
CH
3
CH
3
CH
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
rambo liked this
trangazo liked this
Oxybx Oxnbxnl liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->