Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tiszaalpár Hangja februári szám

Tiszaalpár Hangja februári szám

Ratings: (0)|Views: 82|Likes:
Published by Krisztina Viglasi

More info:

Published by: Krisztina Viglasi on Mar 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

 
Közéleti havi lap II. évfolyam 2. szám 2013. február, jégbontó hava Ára: 200 Ft
Farsang 2013
 Pingvinek az iskolábanBangó Margit és a hip-hop tánccsoport Színes jelmezkavalkád a PAX-OtthonbanBusófarsang az óvodában
 
2. oldal Tiszaalpár Hang ja
Székely zászló Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzanak be járanál is
A-ta-va-lyi-év--n-Koszna-és Har-gi-ta-me-gyé- ben-ar-ra-kér-ték-a-he-lyi ön-kor-mány-za-to-kat,-hogy-a-ro-mán-zász- lón-kí-vül-más-zász-ló-ne-le-gyen-ki-rak- va-a-pol-gár-mes-te-ri-hi-va-ta-lok-épü-le-te-i- re.-A-ha-tó-sá-gok-az-óta-bí-ró-sá-gi-íté-le-tek- re-ala- poz-va-akar- ják-el-tá-vo-lít-tat-ni-a-ma- gyar-és-a-szé-kely-zász-ló-kat-a-köz-in-téz- mé-nyek-rõl,-aki-pe-dig-nem-en-ge-del-mes- ke-dik-a--"pa-rancs-nak"-azt-je-len-tõs  pénz- bün-te-tés-sel-sújt- ják.-Ez-ok- ból-ki-fo- lyó-lag-Ma-gya-ror-szá-gon-is-meg-in-dult az-együtt-ér-zés-és-fe-le-lõs-ség-vál-la-lás,-hi- szen-egy-nem-zet-va-gyunk,-bár-je-len-le- gi-ha-tá-ra-ink-már-nem-ezt-mu-tat- ják.-Or- szá-gunk- ban-a-vá-ro-sok,-fal-vak-vál-lal-ták  fel,-hogy-õk-is-ki-tû-zik-a-szé-kely-zász- lót.-Nem-ré-gi- ben-a-Par-la-ment-re-is-fel-ke- lt-a-Szé-kely-föld-lo- bo-gó- ja.-Eh-hez-a kez-de-mény-hez-csat-la-ko-zott-Tiszaalpár  is.-A-fent-em-lí-tett-té-má-ról-kér-dez-tük-dr. Vancsura-Ist-ván-pol-gár-mes-tert-is.- "Az-a-kez-de-mé-nye-zés,-hogy-vál-lal-  junk-szo-li-da-ri-tást-a-szé-ke-lyek-kel-az-tel-  je-sen-ter-mé-sze-tes-és-nem-mos-ta-ni-ke-le- tû.-An-nak-el-le-né-re,-hogy-fi-zi-ka-i-lag-na- gyon-ke-ve-set-tar-toz-tak-Ma-gya-ror-szág- hoz,-lé-lek- ben-min-dig-is-hoz-zánk-kö-tõd- tek.-A-mai-hely-zet-egye-ne-sen-Tri-a-non- nak-a-kö-vet-kez-mé-nye,-hogy-szét-vá- lasz-tot-tak-ben-nün-ket.-A-mai-ro-mán-po- li-ti-ka-hoz-zá-ál-lá-sa-eh-hez-a-r-dés-hez azt-bi-zo-nyít- ja,-hogy-még-min-dig-bûn- tu-da-tuk-van.-Ha-nem-len-ne,-ak-kor-az-a do-log,-hogy-mi-nél-szí-ne-sebb-nem-ze-ti- sé-gû-egy-or-szág-az-a-vi-lág-leg-ter-mé-sze- te-sebb-dol-ga-len-ne.-Úgy-gon-do-lom, hogy-az-a-szo-li-da-ri-tás,-amit-egy-re-több te-le- pü-lés-vál-lal-jo-gos.-Ezért-dön-töt-tem én-is-úgy,-hogy-ki-tessk-a-szé-kelyzász-lót-az-Ön-kor-mány-zat-ra.-Mi-vel nincs-több-zász-ló-tar-tónk-így-az-Uni-ós zász-ló-he-lyé-re-tûz-tük-ki-a-lo- bo-gót.-A  jel-kép-mö-gött-van-min-dig-egy-esz-me. Az-au-to-nó-mi-á- juk,-amit-szét-akar-nak  szed-ni-az-új-köz-igaz-ga-tá-si-tör-vén-nyel. Ez-is-jel-ké- pe-en-nek-a-zász-ló-nak."
II. Lakodalmi zenekarok és võlyek  találko ja
Eb- ben-az-év- ben-sem-ma-rad-ha-tott-ki a-bá-li-sze-zon-re- per-to-ár- já- ból-a-II.-La-ko- dal-mi-ze-ne-kar-ok-és-võ-fé-lyek-ta-lál-ko-zó-  ja.-Idén-is-kö-zel-500--mu-lat-ha-tott együtt.-A-ta-va-lyi-nagy-si-ker-re-va-ló-te- kin-tet-tel-is-mét-több-me-gyé- bõl-ér-kez-tek  a-ze-ne-kar-ok-és-a-võ-fé-lyek,-akik-ga-ran- tál-tan-meg-ala- poz-ták-az-est-han-gu-la-tát. Ös-sze-sen-18-võ-fély-és-4-ze-ne-kar-fo-gad- ta-el-a-meg-hí-vást-a-feb-ru-ár-9i-ös-sze- jö- ve-tel-re.-Az-is-ko-la-tor-na-ter-mé- ben-ren- de-zett-vi-gas-ság-18-óra-kor-vet-te-kez-de- tét,-ame-lyet-a-võ-fé-lyek-ze-nés-be-vo-nu- lás-sal,-majd-be-mu-tat-ko-zás-sal-nyi-tot-tak. A-be-mu-tat-ko-s-ett-a-he-lyi--fély Tóth-Ist-ván-kö-szön-töt-te-az-egy- be-gyûlt ven-dég-se-re-get,-majd-fel-kér-te-dr. Vancsura-Ist-ván-pol-gár-mes-tert,-hogy-õ is-kö-szönt-se-pár-szó- ban-a-kö-zön-sé-get. Ezt-kö-ve-tõ-en-a-ven-dég-võ-fé-lyek-mind- egyi-ke-ka- pott-a-he-lyi-há-zi-gaz-dá-tól-egy aján-dék-sza-la-got,-amit-a-mell-ka-suk-ra tûz-het-tek-fel.--A-ta-lál-ko-zó-ra-ér-ke-zett ce-re-mó-nia-mes-te-rek--tt-csak-egy hölgy-akadt-tal- pon,-a-vi-dé-ken,-aki-el- mon-dá-sa-alap- ján-már-több-mint-17-éve fog-la-la-tos-ko-dik-ez-zel-a-szak-má-val.--A võ-fé-lyek-ed-di-gi-múlt- já-ról-a-võ-fély- bot alap- ján-bi-zo-nyo-sod-hat-tunk-meg, ugyan-is-a-bo-to-kon-sze-rep--sokso sza-lag-az-ed-di-gi-la-ko-dal-mak- ban-va- rész-vé-tel-rõl-ta-nús-ko-dott.-A-mar-ha- pör- köl-tes-va-cso-ra-el-fo-gyasz-tá-sa-után-meg- kez-dõd-he-tett-a-bál.-A-tán-cot-nem-is-sza- kít-hat-ta-fél- be-sem-mi,-csak-a-sztár-ven- g-ér-ke-zé-se:-Jolly-és-Suzy,-akik-kel mû-sor-szá-muk-után-le-he-tõ-g-nyílt fényképezkedni-is.--Az-ezt-kö-ve-tõ-tom-  bo-la-sor-so-lás-után-a-vi-ga-do-zás-reg-ge-lig tar-tott.-
Március 8.nap
A-nem-zet-kö-zi-nõ-nap-a-nõk-irán-ti tisz-te-let-és-meg- be-csü-lés-ki-fe- je-zé-sé- nek-nap- ja,-ame-lyet-1917-óta-(Ma- gya-ror-szá-gon-1948-óta)-min-den-év már-ci-us-8án-tar-ta-nak.-Eb- bõl-az-al- ka-lom- ból-sok-sze-re-tet-tel-kö-szönt- jük  hölgy-ol-va-só-in-kat.
Szamárordí tás
Va-la-mi-kor-fi-a-tal-ko-rom- ban-volt egy-köz-mon-dás-ar-ra-az-eset-re,-ha-va- la-ki-va-la-mi-ké-re-lem-mel-vagy-kí-ván- ság-gal-for-dult-az-Égi-ek-hez-vagy-föl- di-ek-hez-és-er-re-sem-mi-lyen--laszt nem-ka- pott.-A-sza-már-or-dí-tás-nem-hal- lat-szik-az-égig!-Pon-to-san-ezt-tör-tént ve-lem-is.-A-Tiszaalpár-Hang- ja-cí-mû-ha-vi-fo- lyó-irat-el-sõ-és-má-so-dik-szá-má- ban-fel- hív-tam-az-Ön-kor-mány-zat-fi-gyel-mét az-el--vi-lág-há- bo-s--si-em-lék-mû- ve-ket-ért-hi- bák-ra.-Ab- ban-a-re-mény-  ben,-hogy-eze-ket-a-hi- bá-kat-ki-kö-szö-rü- lik.-Saj-nos-a-tu-do-má-som-sze-rint-ed-dig még-nem-is-fog-lal-koz-tak-ez-zel-a-köz- ér-de-kû-üg-gyel.- Azon-gon-dol-koz-tam-mi-le-het-en- nek-az-oka.-Elõ-ször:-van-a-z-sé- günk- ben-egy-le-gá-lis-szer-ve-zet,-az-Ár-  pád-Né- pe-és-en-nek-van-egy-hi-va-ta-los lap- ja:-Tiszaalpár-Hang- ja-és-ezt-az-Ön- kor-mány-zat-egyet-len-tag- ja-sem-ol-vas- ta-és-így-ter-mé-sze-te-sen-nem-ju-tott-az Ön-kor-mány-zat-tu-do-má-sá-ra. Má-sod-szor:-A-fel-hí-vás-az-nem-jó hely-rõl,-lent-rõl-jött.-(Túl-mély-ré-teg-  bõl.)-Mert-Ma-gya-ror-szá-gon-is-szin-te min-de-tt-kaszt-rend-szer-van,-csak  nem-egé-szen-úgy,-mint-In-di-á- ban-(Po- li-ti-ku-sa-ink--zép-osz-tály-l-be-szél- nek,-így-ter-mé-sze-te-sen-van-al--és fel-sõ-osz-ly-is.)-Csak--lunk-nincs tör-vény- be-ik-tat-va. Ezek-után-úgy-ér-zem-kút- ba-esett-a ja-vas-la-tom-és-a-Tiszaújfalusi-el-sõ-vi- lág-há- bo-rú-hõ-se-i-nek-em-lé-ke-vég-le-ge- sen-el-nt-az-em-lé-ke-ink--l.-Én még-to-vább-ra-is-tö-ret-le-nül-õr-zöm-szí- vem- ben-az-em-lé-ke-i-met.
idõ  sebb Bar na Sándor 
 
Tiszaalpár Hang ja 3. oldal
Az-if- jú-sá-gi-klub-a-feb-ru-á-ri-hó-nap- ban is-szí-nes-prog-ra-mok-kal-lep-te-meg-a-he-lyi fi-a-tal-sá-got.-A-feb-ru-ár-2án-meg-ren-de-zés- re-ke-rült-évad-nyi-tó-va-cso-ra,-ami-fan-tasz- ti-kus-han-gu-lat- ban-telt-el.-A-ve-ze-tõ-ség 2000ra-vár-ta-a-ta-go-kat,-majd-egy-kel-le- mes-va-cso-ra-mel-lett-be-szél-ge-tés-sel-és ne-ve-tés-sel-telt-az-idõ. A-feb-ru-ár-6án,-a-far-san-gi-bu-li-elõtt-a Ká-dár-La- jos-Kö-zös-sé-gi-Ház-han-gu-la-tos, szí-nes-dí-szí-tést-ka- pott,-há-la-Lõrincz-Sza-  bi-ná-nak-és-se-gí-tõ-i-nek.-Ez-után-a-9én-sor- ra-ke-rü-lõ-far-san-gi-bu-li-is-na-gyon-jó-han- gu-lat- ban-telt-el--ke-vés- bé-hi-va-ta-lo-san tér-dig-le-tán-col-tuk-a-lá- bun-kat.-Saj-nos-a  party-a-far-san-gi-jel-le-gé- bõl-na-gyon-so-kat ve-szí-tett,-mert-saj-nos-alig-né-hány-tag-öl- tt-jel-mezt.-A--sõb- bi-ek- ben-ké-rünk  min-den-kit,-hogy-a-jel-me-zes,-far-san-gi vagy-halloween-bu-lik-ra-aki-csak-te-he-ti, öl-töz-zön-be,-hi-szen-a-leg- jobb-jelmez(ek) dí- ja-zás- ban-ré-sze-sül-nek! A-to-váb- bi-prog-ra-mok-kal,-ese-mé- nyek-kel-kap-cso-la-tos-öt-le-te-i-te-ket,-ész-re- vé-te-le-i-te-ket-vár- juk-a tikinfo2012@gmail.com-il-let-ve-adivasan666@hotmail.com-email-cí-mek-re,-vagy-ke-res-se-tek-ben-nün-ket-az-is- mert-kö-zös-sé-gi-por-tál-okon. Már-ci-u-si-prog-ra-mok:-r-ci-us-16. 2000--Bingo-és-XBOX-est-(akár-haj-na-lig-is).-r-ci-us-23.-1500--Ol-va-só-kör  (té-ma--utó- pia-és-disztópia).A-prog-ra-mok-ra-min-den-kit-sze-re-tet-tel vá-runk-a-Ká-dár-La- jos-Kö-zös-sé-gi-Ház- ba!
Tiszaalpári If  jú sá gi Klub
Hí rek az If  júgi Klubból
PAX farsang
"Itt van már a far  sang tánccal és zevel, csín ján so sem nik széles jóked vel.  Elõ a maskarát, úgy men jünk a bába,  széles jó kedvvel indul  junk a táncba." 
Feb-ru-ár-1n-iga-n-pa-rá-s-far- san-gi-mu-lat-ság-gal-ûz-tük-el-a-te-let-a PAX-Ott-hon- ból.-Nagy-iz-ga-lom-mal-ké- szül-tek-a-la-kók-és-dol-go-zók,-hogy-iga- zi-szí-nes-és-kar-ne-vá-li-han-gu-la-tot-te- remt-se-nek-er-re-a-dél-után-ra. A-far-sang-a-jó-kedv,-a-mo-soly,-a-tél- te-me-tés-és-a-ta-vasz-vá-rás-idõ-sza-ka.- A-far-san-gi-mu-lat-sá-gun-kat-a-kar-ne- vál-her-ce-gei-nyi-tot-ták-meg:-Pap Károlyné,-Csányi-Lászlóné-és-AbáKa-ti-né-ni.-Ez-után-egy-orosz-tánc- be-mu- ta-tó-kö-vet-ke-zett,-majd-el-lá-to-ga-tott-hoz- zánk-Nagy-Fe-ró-és-csa- pa-ta-a-kony-hás lá-nyok-sze-mé-lyé- ben.-A-szín- ját-szó-cso-  port--töb- bek-kö-zött-Ivicz-Ilon-ka,-Gál Ist-ván,-Ju-hász-Sándorné--elõ-adá-sá- ban meg-tud-hat-tuk-men-nyi-re-plety-ká-sak-a fa-lu-si-as-szo-nyok,-és-hogy-mi-ként-csi- nál-tak-egy-to- jás- ból-szá-zat.-Utá-na-meg- ér-kez-tek-a-rehabos-ba- jo-rok,-akik-meg- tor-náz-tat-ták-ne-ve-tõ-iz-ma-in-kat.-De-hogy köz- ben-a-gyom-runk-se-ko-rog- jon-és-a szánk-se-szá-rad- jon-ki,-a-kony-há-sa-ink   jó-vol-tá- ból-fi-nom-n-kot-fal-tunk,-és hoz-zá-jó-faj-ta-bort-it-tunk--kö-szö-net-ér- te!-Bagn-Ferencl-és-Bar-csaImrénétõl-meg-is-mer-het-tük-a-fánk-sü-tés rej-tel-me-it,-majd-szép-ének-kel-káp-ráz-ta- tott-el-ben-nün-ket-Meggyesi-Lászlóné.A-dol-go-zók-ka-ló-zok-bõ-ré- be-búj-va-jár- ták-el-a-tél-ûzõ-tán-cu-kat.-A-mû-sort-egy iga-zi-kar-ne-vá-li-fel-vo-nu-lás-zár-ta. La-kó-ink-r-órá-ra-el-fe-lej-tet-ték-a kort,-a-be-teg-sé-get-és-a-fáj-dal-mat,-a-dol- go-k-se-gít-sé-gé-vel-min-den-ki-nc-ra  per-dül-he-tett,-le-te-het-ték-a-bo-to-kat,-fel- áll-hat-tak-a-to-ló-ko-csik- ból.-Kar-dos-Lász- ló-szol-gál-tat-ta-a-talp-alá-va-lót,-aki-nek-ez- úton-is-kö-szön- jük,-hogy-már-évek-óta jó-han-gu-la-tot-szol-gál-tat-szá-munk-ra.
"Búcsút int a Far  sang, lép jünk a "fara", reménnyel tekint ve év többi nap jára!" 
 Bartucz Istvánné
Farsang a Gondosi Központban
2013.-feb-ru-ár-12én,-ked-den-16-óra- kor-vet-te-kez-de-tét-a-far-san-gi-mu-lat-ság-a Gon-do-zá-si-Köz- pont- ban.--Az-ün-nep-ség ele- jén-Pa-lás-ti-Vik-tor-in-téz-mény-ve-ze- kö-szön-töt-te-az-egy- be-gyûlt-ven-dé-ge-ket. Ez-után-meg-hall-gat-hat-tuk-a-Bár-sony Mi-hály-Nép-dal-kör-mû-so-rát.-Ami-után meg--ér-ke-zett-a-ven-dég-elõ-adó-tán-co-sa- i-val,-aki-nem-s-volt,-mint-Ban-Mar-git,-il-let-ve-a-HipHop-tánc-cso- port. Ez-zel-a-ked-ves-ze-néstán-cos-pro-duk-ci- ó-val-ked-ves-ked-tek-a-dol-go-zók-a-meg- hí-vot-tak-nak.-A-mû-sor- ban-meg-te-kint- het-tük-még-Bös-ke-és-Bé-la-50.-há-zas-sá- gi-év-for-du-ló- ját-is-il-let-ve,-hogy-ho-gyan ke-rül-be-egy-kis-gyer-mek-az-óvo-dá- ba. Ezen-kí-vül-meg-hall-gat-hat-tunk-több-nó- tát,-ver-set-is-a-fel-lé- põk-és-a-la-kók-tol- má-cso-lá-sá- ban.-A-nó-ta-szót--ve-tõ-en min-den-ki-nc-ra-per-lt,-ami-után-a dol-go-zók-fi-nom-fánk-kal-és-üdí-tõ-vel-kí- nál-ták-kör- be-a-mu-la-to-zó-kat.
Itt a farsang áll a bál
2013.-feb-ru-ár-13án-ren-dez-te-meg-a Ta-vi-ró-zsa-Nyug-dí- jas-Ott-hon-a-far-san-gi ün-nep-sé-gét.-A-la-kók-és-dol-go-zók-is-lá- za-san-ké-szül-tek-e-je-les-ese-mény-re. A-rö-vid-kis-tör-té-nel-mi-meg-em-lé-ke- zést-a-dol-go-zok-mû-so-ra-kö-vet-te--a-la- kók-nagy-örö-mé-re,-majd-el-kez-dõ-dött-a kö-zös-mu-la-to-zás.-A-far-sang-te-tõ- pont- ját eb- ben-az-év- ben-elõ-ször-meg-ren-de-zett tom- bo-la-sor-so-lás-je-len-tet-te,-ter-mé-sze-te- sen-min-den--s-nyert.-A--nye-re- ny-egy-tor-ta-volt-me-lyet-He-ge-dûs Istvánné-ké-szí-tett-és-aján-lott-fel.-Kö- szö-net-il-le-ti-a-dol-go-zó-kat,-il-let-ve Pappné-Gyön-gyit,-aki-fel-aján-lot-ta-a tom- bo-la-tár-gya-kat,-ame-lyek-még-job-  ban-fo-koz-ták-a-jó-han-gu-la-tot.-A-dé-lig tar-tó-kö-zös-tánc,-mu-la-to-zás-után-a-far- sang-el-en-ged-he-tet-len-"kel-lé-ke"-a-fánk  is-az-asz-tal-ra-ke-rült. Is-mét-egy-je-les-prog-ram,-amely-vi- dám-má,-em-lé-ke-ze-tes-sé-tet-te-a-min-den- na- po-kat.
 Kátai Variaintézményve zetõ 
Lovasbál 2013
A-Tiszaalpári-Lo-vas-Sport-egye-sü-let feb-ru-ár-16án,-az-Ár- pád-Mû-ve-lõ-dé-si Ház- ban-tar-tot-ta-rend-ha-gyó-lo-vas-bál- ját. dr.-Vancsura-Ist-n-és-Mol-nár-Jó-zsef  nyi-tó- be-szé-de-után-la-tin-tán-co-sok-p- ráz-tat-ták-el-a-szó-ra-koz-ni-vá-gyó-kat.-A va-cso-rát-az-Abonyi-fo-ga-dó-tá-lal-ta-fel. Az-éj-fél-kor-kez-dõ-dõ-tom- bo-la-hú-zás- ból  be-fo-lyó-ös-szeg-a-Lo-vas-egye-sü-let-tá- mo-ga-tá-sát-szol-gál- ja,-amit-ez-úton-sze- ret-nénk-meg-kö-szön-ni-a-ven-dé-gek-nek, il-let-ve-a-fel-aján-lá-so-kat-egy-aránt.-A-ze- nét-a-Do-mi-nó-ze-ne-kar-szol-gál-ta,-amely haj-na-lig-tar-tó-tánc-ra-per-dí-tet-te-a-bá-lo- ven-dé-ge-ket.
 Bar na Judit és Bár  sony Anett 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->