Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Ratings: (0)|Views: 122 |Likes:
Published by asparagas2013

More info:

Published by: asparagas2013 on Mar 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2013

pdf

text

original

 
 KAYNAK
İŞ
LER
İ
NDE
İŞ
SA
Ğ
LI
Ğ
I VE GÜVENL
İĞİ
 
OKTAY TAN (MSc) YTÜ. MYO. Sayfa:Ö
ğ
retim Görevlisi 06.07.20081 
 
 KAYNAK
İŞ
LER
İ
NDE
İŞ
SA
Ğ
LI
Ğ
I VE GÜVENL
İĞİ
 
OKTAY TAN (MSc) YTÜ. MYO. Sayfa:Ö
ğ
retim Görevlisi 06.07.20082
 
BÖLÜM I
.....................................................................................................................................................................4
 
G
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................................................4
 
Kaynak nedir
........................................................................................................................................................4
 
BÖLÜM II
..................................................................................................................................................................4
 
KAYNAK VE KES
İ
M
İŞİ
TÜRLER
İ
...................................................................................................................5
 
1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KES
İ
M
...............................................................5
 
2. ELEKTR
İ
K KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KES
İ
M
İŞ
LER
İ
.......................................5
 
BÖLÜM III
................................................................................................................................................................9
 
KAYNAK
İŞ
LER
İ
NDE OLU
Ş
AN TEHL
İ
KELER
.............................................................................................10
 
VE ÇALI
Ş
ANLAR ÜZER
İ
NDEK
İ
ETK
İ
LER
İ
..................................................................................................10
 
KAYNAK
İŞ
LER
İ
NDE OLU
Ş
AN GAZ, DUMAN VE TOZLARIN TEHL
İ
KES
İ
.....................................10
 
Kaynak s
ı
ras
ı
nda olu
ş
an gaz ve dumanlar
ı
n k
ı
sa sürede (akut dönemde) yaratt
ı
ğ
ı
sa
ğ
l
ı
ksorunlar
ı
...........................................................................................................................................................11
 
Kaynak s
ı
ras
ı
nda olu
ş
an gaz ve dumanlar
ı
n uzun sürede (kronik dönemde) yaratt
ı
ğ
ı
 sa
ğ
l
ı
k sorunlar
ı
..............................................................................................................................................11
 
Kaynak i
ş
leminde olu
ş
an ve sa
ğ
l
ı
ğ
a zararl
ı
olan gazlar, metal dumanlar
ı
ve tozlar
ı
 
ş
unlard
ı
r
...........................................................................................................................................................12
 
KAYNAK
İŞ
LER
İ
NDE OLU
Ş
AN I
Ş
INLARIN TEHL
İ
KES
İ
.........................................................................16
 
KAYNAK
İŞ
LER
İ
NDE OLU
Ş
AN GÜRÜLTÜNÜN TEHL
İ
KES
İ
..................................................................17
 
KAYNAK
İŞ
LER
İ
NDE YANGIN VE PATLAMA TEHL
İ
KES
İ
......................................................................18
 
Yang
ı
n Tehlikesi
............................................................................................................................................18
 
Patlama tehlikesi
...........................................................................................................................................18
 
KAYNAK
İŞ
LER
İ
NDE ELEKTR
İ
K TEHL
İ
KES
İ
.............................................................................................19
 
BÖLÜM IV
................................................................................................................................................................20
 
KAYNAK
İŞ
LER
İ
NDE ALINACAK
İŞ
GÜVENL
İĞİ
ÖNLEMLER
İ
;
..........................................................20
 
1. Kaynak ve kesim i
ş
lerinin yap
ı
ld
ı
ğ
ı
bina veya yap
ı
m yerlerinde al
ı
nacak önlemler:
..20
 
2. Yap
ı
lan kaynak türüne göre kaynak veya kesim i
ş
lemi s
ı
ras
ı
nda al
ı
nacak önlemler
...20
 
3. Kaynak tüplerinde al
ı
nacak önlemler
..............................................................................................24
 
4.
Ş
alomalarda (Üfleçlerde) al
ı
nacak önlemler
.................................................................................27
 
5. Kapal
ı
hacimlerde ve kapal
ı
kaplarda yap
ı
lan çal
ı
ş
malarda al
ı
nacak önlemler
..............28
 
6. Yang
ı
na kar
ş
ı
al
ı
nacak önlemler
.....................................................................................................30
 
6. Kaynak
İş
lemlerinde Olu
ş
an Gürültüye Kar
ş
ı
Al
ı
nacak Önlemler
.......................................31
 
7. Kaynak i
ş
lerinde kullan
ı
lacak ki
ş
isel koruyucular
....................................................................31
 
YARARLANILAN KAYNAKLAR
............................................................................................................................34
 
 
 KAYNAK
İŞ
LER
İ
NDE
İŞ
SA
Ğ
LI
Ğ
I VE GÜVENL
İĞİ
 
OKTAY TAN (MSc) YTÜ. MYO. Sayfa:Ö
ğ
retim Görevlisi 06.07.20083
 
Bu çal 
ı 
ş
mada kaynak teknolojisinin s
ı 
k kullan
ı 
ld 
ı 
ğ 
ı 
çal 
ı 
ş
malarda i 
ş
güvenli 
ğ 
i önlemleri incelenmi 
ş
tir. Temel olarak kaynak teknolojisi, bina kurulmas
ı 
ndan, cihaz onar 
ı 
mlar 
ı 
na,a
ğ 
ı 
r sanayiden gemi sanayine kadar çok geni 
ş
bir alanda kullan
ı 
lmaktad 
ı 
r. Say 
ı 
s
ı 
teknolojik yararlar 
ı 
n
ı 
n yan
ı 
s
ı 
ra, son y 
ı 
llarda kaynak ile ili 
ş
kili oldu 
ğ 
undan ku 
ş
ku duyulansay 
ı 
s
ı 
z sa
ğ 
ı 
k sorunlar 
ı 
bulunmaktad 
ı 
r. Kaynak i 
ş
lemi s
ı 
ras
ı 
nda çal 
ı 
ş
anlar toksik gazlara,metal duman
ı 
na, metal partiküllerine, infrared ve ultraviyole
ı 
ş
ı 
nlar 
ı 
na, çok yüksek yo
ğ 
unlukta görünür 
ı 
ş
ı 
nlara ve a
ş
ı 
ı 
s
ı 
cakl 
ı 
ğ 
a maruz kalmaktad 
ı 
r.Gerekli i 
ş
güvenli 
ğ 
i önlemlerinin al 
ı 
nmad 
ı 
ğ 
ı 
durumlarda, kaynak i 
ş
lemi s
ı 
ras
ı 
nda ortamayay 
ı 
lan duman solunum yollar 
ı 
nda, a
ş
ı 
ı 
parlak 
ı 
ş
ı 
klar (infrared ve ultraviyole
ı 
ş
ı 
nlar) isegöz ve renk görme üzerinde istenmeyen sa
ğ 
ı 
k sorunlar 
ı 
na neden olmaktad 
ı 
r.Ço
ğ 
unlukla metallerin astar boyal 
ı 
veya galvanizlenmi 
ş
olmas
ı 
nedeniyle kadminyum,kur 
ş
un ve çe
ş
itli di 
ğ 
er materyaller kaynak duman
ı 
na maruziyetle olu 
ş
abilecek sa
ğ 
ı 
sorunlar 
ı 
yelpazesini geni 
ş
letmektedir.Çe
ş
itli sa
ğ 
ı 
k zararlar 
ı 
n
ı 
n yan
ı 
s
ı 
ra oksijen veya asetilen üreten cihaz 
ı 
n patlamas
ı 
veyakaynak esnas
ı 
nda bir kazan
ı 
n patlamas
ı 
ile olu 
ş
an
ş
kazalar 
ı 
da olay 
ı 
n incelenmesi gereken ba
ş
ka bir boyutunu göstermektedir.Bu nedenle, kaynak i 
ş
lemi s
ı 
ras
ı 
nda i 
ş
kazas
ı 
ve meslek hastal 
ı 
klar 
ı 
n
ı 
n olu 
ş
mamas
ı 
içinyöneticilerin, çal 
ı 
ş
an ki 
ş
ilerin gerekli önlemleri alm
ı 
ş
, yeterli e
ğ 
itim ve bilgiye sahipolmalar 
ı 
gerekir.
Bu makale, TMMOB Makine Mühendisleri Odas
ı
’n
ı
n 1-12 May 
ı
s 2001 tarihinde Adana’dayapt 
ı
ğ 
ı
“ 
İş
Sa
ğ 
ı
ğ 
ı
ve
İş
Güvenli 
ğ 
i Kongresi”nde olarak sunulan bildirinin yeniden gözdengeçirilerek yaz 
ı
lm
ı
ş
 
ş
eklidir.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->