Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yüksekten Düşmeyi Önleme Sistemleri

Yüksekten Düşmeyi Önleme Sistemleri

Ratings: (0)|Views: 289 |Likes:
Published by asparagas2013

More info:

Published by: asparagas2013 on Mar 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

 
Yüksekten Düşmeyi Önleme Sistemleri
Müjdat AYDIN
Posta Adresi: Selanik Cad. S
ı
dar Han No:1/4 06420 K 
ı
z
ı
lay/ANKARA Tel: (0312) 431 09 09E-Posta: müjdataydin@riskon.com.tr
Öz
Dünyada ve ülkemizde; yüksekte çal
ı
ş
ma esnas
ı
nda meydana gelen i
ş
kaza-lar
ı
, motorlu ta
ş
ı
tlardan sonra ilk s
ı
ray
ı
almaktad
ı
r. Ya
ş
anan üzücü kazalari
ş
gücü ve i
ş
günü kay
ı
plar
ı
na, telafisi olmayan psikolojik ve sosyal kay
ı
plaraneden olmaktad
ı
r.Bu çal
ı
ş
man
ı
n amac
ı
; böylesine önemli bir konuda üzücü kay
ı
plar
ı
n en azaindirilmesi veya olu
ş
mamas
ı
için, tecrübe ve bilgimi, siz de
ğ
erli uzmanlar
ı
m
ı
za ve meslekta
ş
lar
ı
m
ı
za aktarmak, bu konuda i
ş
çi ve i
ş
 verenlerin bilinçlendiril-mesinde ilk ad
ı
m
ı
n at
ı
lmas
ı
na katk
ı
da bulunmak, yüksekte çal
ı
ş
ma ve güven-lik konusunda ülkemizde ki mevcut doküman ve bilgi bo
ş
lu
ğ
unu tamamla-makt
ı
r.Bu çal
ı
ş
mada, Yüksekten Dü
ş
me Durdurma Sistemlerinin ba
ş
lang
ı
ç seviye-sinde ö
ğ
renilmesi amaçlanm
ı
ş
t
ı
r.
İş
lenen ba
ş
l
ı
klarla, konunun önemini kav-ratma ve al
ı
nacak e
ğ
itimlerle, Yüksekten Dü
ş
me Durdurma Sistemlerini kul-lanma, kontrol etme, sa
ğ
l
ı
kl
ı
bir i
ş
gününden sonra gönül rahatl
ı
ğ
ı
ile evinizedönmenizi sa
ğ
layacak davran
ı
ş
lar
ı
kazan
ı
lmas
ı
n
ı
sa
ğ
lanmakt
ı
r.
 Anahtar sözcükler
: Tam Vücut Ku
ş
a
ğ
ı
, Ankraj, Dü
ş
me Durdurma ve ÖnlemeSistemi, E
ğ
itim
Giri
ş
İş
Sa
ğ
l
ı
ğ
ı
ve Güvenli
ğ
i alan
ı
nda, teknolojik geli
ş
meler paralelinde birçok aç
ı
-dan farkl
ı
la
ş
man
ı
n dönü
ş
ümle birlikte ya
ş
and
ı
ğ
ı
bir dönemdeyiz. H
ı
zl
ı
de
ğ
i-
ş
imin ba
ş
rol oyuncusunun teknoloji tabanl
ı
oldu
ğ
u hepimizce bilinmekte ve ya
ş
anmaktad
ı
r.Ya
ş
anan de
ğ
i
ş
imin gereklili
ğ
inden hareketle, “bilgili insan” yerine bilgilenensürekli ö
ğ
renen insandan söz edilmektedir. Bu durum kurumlar ve organizas- yonlar için de geçerlidir.Bakmak yerine görmek görebilmek becerisi ile sistemin gözden geçirilerekhatalar
ı
m
ı
zdan ders alarak de
ğ
il teknolojinin tetikledi
ğ
i dinamizm ile de
ğ
i
ş
i-me h
ı
zla ayak uydurmal
ı
ve çok yönlü bak
ı
ş
ı
s
ı
 yla önce kendimizi önemseye-rek i
ş
imizi sa
ğ
l
ı
kl
ı
olarak yürütmeli ve güvenli ortamlarda çal
ı
ş
ma ya
ş
am
ı
m
ı
z
ı
 sürdürmeliyiz.
 
     [
                İ         ş
    S   a
            ğ
     l
   ı
            ğ
   ı
   v   e    G    ü   v   e   n     l    i
            ğ
    i    S   e   m   p   o   z   y   u   m   u
     ]     [
    5  -    6    E     k    i   m     2    0    0    7
     ]
158
Her meslek grubu için güven yaratmak ve güven içerisinde çal
ı
ş
mak- çal
ı
ş
t
ı
r-mak do
ğ
ru bilgi ve becerinin ak
ı
ş
ı
nda de
ğ
er yaratmak ve uygulamak önem arzetmektedir.
İş
Sa
ğ
l
ı
ğ
ı
ve Güvenli
ğ
i konusunda her meslek grubu çal
ı
ş
anlar
ı
n
ı
n e
ğ
itim veseminerlere kat
ı
lmas
ı
öncelikli bir seçim olmal
ı
d
ı
r.
İş
Sa
ğ
l
ı
ğ
ı
ve Güvenli
ğ
i konusunda, sa
ğ
l
ı
k ve güvenlik için her çal
ı
ş
ma orta-m
ı
nda tehlike arz eden konular
ı
n ele al
ı
nmas
ı
de
ğ
erlendirilmesi olas
ı
i
ş
ka-zalar
ı
n
ı
n bertaraf edilmesi veya minimum seviyede yok say
ı
lacak kadar en azdüzeye çekilmesi için gerekli önlemlerin al
ı
nmas
ı
hedeflerimiz aras
ı
nda yeralmal
ı
d
ı
r. Önce sa
ğ
l
ı
k ve güvenlik, ya
ş
atmak için ya
ş
amal
ı
felsefesinden hare-ketle i
ş
ya
ş
am
ı
nda her meslek grubunun sa
ğ
l
ı
kl
ı
ve güvenli ortamda ya
ş
am
ı
n
ı
  ve mesleki faaliyetlerini sürdürmeleri kaç
ı
n
ı
lmaz bir gerçektir.Yüksekten Dü
ş
meyi Önleme Sistemlerini içeren bu yaz
ı
n
ı
n yaz
ı
lmas
ı
nda birçok kaynak elden geçirilmi
ş
ve sonuç olarak öz bilgi verilmeye çal
ı
ş
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Bualanda çal
ı
ş
acak ki
ş
ilere ön bilgi aktar
ı
m
ı
ve çal
ı
ş
malar
ı
nda yard
ı
mc
ı
olacakbir doküman
ı
n bilgi payla
ş
ı
m
ı
d
ı
r.
 Yüksekte Çal
ı
ş
ma Nedir?
Yüksekli
ğ
in Tan
ı
m
ı
: Yükseklik kav-ram
ı
göreceli olup ki
ş
iden ki
ş
iyegöre de
ğ
i
ş
ir.Genel olarak ise yükseklik; ad
ı
matarak ç
ı
kamayaca
ğ
ı
m
ı
z yerler ola-rak tan
ı
mlanabilir.
İ
nsandan insana farkl
ı
l
ı
k gösteren yükseklik kavram
ı
n
ı
tan
ı
mlarkenbaz alaca
ğ
ı
m
ı
z ölçü yine insan bede-nidir.
İ
nsanlar
ı
n boylar
ı
birbirinden fark-l
ı
olsa da bir insan
ı
n denge noktas
ı
 ikinci bel omurudur. (
Ş
ekil 1) Yaniikinci bel omurunu geçen yerler yüksek olarak kabul edilir.
Ş
ekil 1
İ
nsan
ı
n denge noktas
ı
 Yüksekte Çal
ı
ş
ı
rken Güvenlik Önlemleri Almak Neden Önemlidir?
Elbette yüksekte çal
ı
ş
man
ı
n kurallar
ı
ve korunma yöntemleri standartlarlabelirlenmi
ş
tir.Çal
ı
ş
ma hayat
ı
nda ülkeden ülkeye farkl
ı
l
ı
k gösteren yükseklik kavram
ı
  Avrupa’da 1,8 metre, Amerika’da 1,2 metre olarak belirlenmi
ş
tir.Ülkemizde ise
İ
S
İ
G Tüzü
ğ
ünün 521. maddesine göre 4 m den, Y
İİ
S
İ
G Tü-
ğ
ünün 13. maddesine göre 3 m den yüksekte çal
ı
ş
anlara emniyet kemeri
 
     [
                İ         ş
    S   a
            ğ
     l
   ı
            ğ
   ı
   v   e    G    ü   v   e   n     l    i
            ğ
    i    S   e   m   p   o   z   y   u   m   u
     ]     [
    5  -    6    E     k    i   m     2    0    0    7
     ]
159
 verilece
ğ
i belirtilmi
ş
tir.Yani bu yükseklikler ve daha üzerinde çal
ı
ş
an personellerin mutlaka “Yük-sekte Çal
ı
ş
ma Sistem ve Metotlar
ı
” ile korunmas
ı
gerekir. Unutmayal
ı
m kiOSHA (Occupational Safety and Health Administration) istatistikleri 3,4metre üzerinde çal
ı
ş
ı
rken dü
ş
en insanlar
ı
n %85’inin hayat
ı
n
ı
kaybetti
ğ
ini gös-termektedir.
ş
mek Ne Kadar Zaman Al
ı
r?
Çal
ı
ş
anlar
ı
n ço
ğ
u
ş
me esnas
ı
nda sa
ğ
a sola tutunmak için yeteri kadar za-manlar
ı
olaca
ğ
ı
na inan
ı
r. Fakat bu her zaman do
ğ
ru de
ğ
ildir. Tablo-1 de be-lirli zaman aral
ı
klar
ı
na göre h
ı
z
ı
n ne olaca
ğ
ı
ve ne kadar yol alaca
ğ
ı
hesaplan-m
ı
ş
t
ı
r.
 YÜKSEKL
İĞ
E GÖRE DÜ
Ş
ME ZAMANLARI
 YOL(metre)ZAMAN(sn)HIZ(Km/saat)HIZ(m/sn)0,05 0,10 3,52 0,980,44 0,30 10,58 2,941,23 0,50 17,68 4,914,91 1,00 35,32 9,8119,62 2,00 70,63 19,6244,15 3,00 105,95 29,4378,48 4,00 141,26 39,24122,63 5,00 176,58 49,05
Tablo 1. Yükseklik ve dü
ş
me zamanlar
ı
Kaza
İ
statistikleri ve Bunlar
ı
n De
ğ
erlendirilmesi
Ş
ekil 2 (1992-2005 Y
ı
llar
ı
Kaza
İ
statisti
ğ
i)OSHA: (Occupational Safety Health Administration) Amerika Birle
ş
ik Devleti Mesleki Güvenlik ve Sa
ğ
l
ı
k
İ
daresi

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->