Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista de istorie militară nr.107-108 [2008]

Revista de istorie militară nr.107-108 [2008]

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Publicaţie editată de Ministerul Apărării Naţionale.
Publicaţie editată de Ministerul Apărării Naţionale.

More info:

Published by: Bogdan-Valentin Brătianu on Mar 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

 
SUMAR
ISSN 1220-5710
 
REVISTA DE ISTORIEMILITAR|
Publica]ia este editat\ de Minis-terul Ap\r\rii, prin Institutulpentru Studii Politice de Ap\rare[i Istorie Militar\, membru alConsor]iului Academiilor deAp\rare [i Institutelor pentruStudii de Securitate din cadrulParteneriatului pentru Pace,coordonator na]ional al Proiec-tului de Istorie Paralel\>NATO – Tratatul de la Var[ovia
COLEGIUL DE REDAC}IE
• General-maior (r) dr. MIHAILE. IONESCU, directorul Institu-tului pentru Studii Politice deAp\rare [i Istorie Militar\ • Colonel (r) dr. PETRE OTU,directorul [tiin]ific al Institutuluipentru Studii Politice de Ap\rare[i Istorie Militar\ • Prof. univ. dr. DENNIS DELE-TANT, London University• Prof. univ. dr. MIHAIRETEGAN, UniversitateaBucure[ti• IULIAN FOTA, directorulColegiului Na]ional de Ap\rare• Dr. SERGIU IOSIPESCU, cc.[t., Institutul pentru StudiiPolitice de Ap\rare [i IstorieMilitar\ • Prof. univ. dr. ALESANDRUDU}U, Universitatea SpiruHaret”• Prof. univ. dr. MARIA GEOR-GESCU, Universitatea Pite[ti• Comandor (r) GHEORGHEVARTIC, cc. [t., Institutul pentruStudii Politice de Ap\rare [iIstorie Militar\ 
Revista este inclus\ ;n baza de date a Consiliului Na]ional al Cercet\riiRevista este inclus\ ;n baza de date a Consiliului Na]ional al Cercet\riiRevista este inclus\ ;n baza de date a Consiliului Na]ional al Cercet\riiRevista este inclus\ ;n baza de date a Consiliului Na]ional al Cercet\riiRevista este inclus\ ;n baza de date a Consiliului Na]ional al Cercet\rii{tiin]ifice ;n :nv\]\m=ntul Superior{tiin]ifice ;n :nv\]\m=ntul Superior{tiin]ifice ;n :nv\]\m=ntul Superior{tiin]ifice ;n :nv\]\m=ntul Superior{tiin]ifice ;n :nv\]\m=ntul Superior, fiind evaluat\ la categoria „B, fiind evaluat\ la categoria „B, fiind evaluat\ la categoria „B, fiind evaluat\ la categoria „B, fiind evaluat\ la categoria „B.....Abonamentele se fac prin unit\]ile militare, pentru cititorii din armat\Abonamentele se fac prin unit\]ile militare, pentru cititorii din armat\Abonamentele se fac prin unit\]ile militare, pentru cititorii din armat\Abonamentele se fac prin unit\]ile militare, pentru cititorii din armat\Abonamentele se fac prin unit\]ile militare, pentru cititorii din armat\(((((3,53,53,53,53,5lei x 6 Ÿlei x 6 Ÿlei x 6 Ÿlei x 6 Ÿlei x 6 Ÿ2121212121lei/an), precum [i prin oficiile po[tale [i factorii po[talilei/an), precum [i prin oficiile po[tale [i factorii po[talilei/an), precum [i prin oficiile po[tale [i factorii po[talilei/an), precum [i prin oficiile po[tale [i factorii po[talilei/an), precum [i prin oficiile po[tale [i factorii po[tali(((((6 lei x 6 Ÿ 36 lei/an). Sumele se depun ;n contul nr6 lei x 6 Ÿ 36 lei/an). Sumele se depun ;n contul nr6 lei x 6 Ÿ 36 lei/an). Sumele se depun ;n contul nr6 lei x 6 Ÿ 36 lei/an). Sumele se depun ;n contul nr6 lei x 6 Ÿ 36 lei/an). Sumele se depun ;n contul nr.....RO46TREZ7015005XXX000147 deschis la TRO46TREZ7015005XXX000147 deschis la TRO46TREZ7015005XXX000147 deschis la TRO46TREZ7015005XXX000147 deschis la TRO46TREZ7015005XXX000147 deschis la Trezoreria Statului, sector 1,rezoreria Statului, sector 1,rezoreria Statului, sector 1,rezoreria Statului, sector 1,rezoreria Statului, sector 1,Bucure[ti pentru U.M.02526 Bucure[ti, cod fiscal> 4221098.Bucure[ti pentru U.M.02526 Bucure[ti, cod fiscal> 4221098.Bucure[ti pentru U.M.02526 Bucure[ti, cod fiscal> 4221098.Bucure[ti pentru U.M.02526 Bucure[ti, cod fiscal> 4221098.Bucure[ti pentru U.M.02526 Bucure[ti, cod fiscal> 4221098.Pozi]ia revistei ;n lista-catalog a publica]iilor este la num\rul 5017Pozi]ia revistei ;n lista-catalog a publica]iilor este la num\rul 5017Pozi]ia revistei ;n lista-catalog a publica]iilor este la num\rul 5017Pozi]ia revistei ;n lista-catalog a publica]iilor este la num\rul 5017Pozi]ia revistei ;n lista-catalog a publica]iilor este la num\rul 5017ISSN 1220-5710ISSN 1220-5710ISSN 1220-5710ISSN 1220-5710ISSN 1220-5710
Prefaţă –
General-maior (ret) dr. MIHAIL E. IONESCU 
,
Director al Ins- titutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară 
........................ 1
Prefaţă –
General-locotenent NICHOLAS MASTRANDONIS 
,
Preşedin- tele Comisiei Elene de Istorie Militară...........................................................
3
Marea Neagră şi începuturile geopoliticii elene –
Dr. PANAGIOTIS FOURAKIS,
 
Istoric şi colaborator al Comisiei Elene de Istorie Militar 
ă...... 4
Cetăţile greceşti din Pontul nord-vestic –
Dr. SERGIU IOSIPESCU 
,
Cerce- tător ştiinţific, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară; RALUCA IOSIPESCU, Cercetător ştiinţific, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice 
.............................................................................................................. 7
 
Grecii din Euxin (Marea Neagră) în antichitate şi evul mediu –
Dr. NICHOLAOS SOL. DEPASTAS, Istoric-Arheolog, Colaborator ştiinţific şi ex-membru al CEIM/HNDGS, Director al Biroului al 3-lea AHD/HAG 
S........................... 17
Expansiunea bizantină în aria Mării Negre –
Dr. ALEXANDRU MADGEARU,Cercetător ştiinţific, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militar 
ă............................................................................................................. 23
Români şi greci în secolul al XVII-lea –
Dr. MIRCEA SOREANU, Cercetător ştiinţific, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară......
34
 Antagonismul franco-german în Balcani înaintea Primului Război Mondial.Finanţe şi armamente. Cazul României şi al Greciei
– Profesor dr. IOANNIS ANTONOPOULOS,
 
Membru asociat al Comisiei Elene de Istorie Militară 
... 40
 Tratatul de la Bucureşti. Rolul României în încheierea celui de-al Doilea RăzboiBalcanic –
dr. EFPRAXIA S. PASCHALIDOU, Istoric, Comisia Elenă de Istorie Militar 
ă.............................................................................................................. 49
Escadrila 534 elenă în sudul Rusiei (1919) –
TRIANTAFYLLIA KAISAROU- PANTAZOPOULOU Istoric, Muzeul de Istorie al Forţelor Aeriene Elene,membru al Comisiei Elene de Istorie Militar 
ă................................................ 56
România, Grecia şi problemele Mării Negre (1919-1939) –
Dr. PETRE OTU,Preşedintele Comisiei Române de Istorie Militar 
ă........................................ 60
Evoluţia istorică a regimului legal al Strâmtorilor şi accesului în Marea Neagră(Euxeinos Pontos) –
Contraamiral dr. STYLIANOS POLITIS 
,
Vicepreşedinte al Comisiei Elene de Istorie Militar 
ă............................................................... 69
Participarea României şi a Greciei la OCEMN. Teoria şi practica cooperăriiîn Balcani –
ŞERBAN FILIP CIOCULESCU 
,
Cercetător ştiinţific, Institutul  pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară 
...................................... 79
 
CONTENTSCONTENTSCONTENTSCONTENTSCONTENTS
• GHEORGHE VARTIC, redactor-[ef• dr. MIRCEA SOREANU, MONA-ELENA SIMINIUC, redactori• LIVIA MANOLE, corector• ADRIAN PANDEA, coperta, ELENA LEMNARU, tehnoredactare computerizat`• Responsabil de num`r: dr. MIRCEA SOREANU
Adresa redac]iei>strada Constantin Mille nr. 6, cod 010142, Bucure[ti, sector 1,telefon>004021-3157827, telefax>004021-3137955www.ispaim.roTiparul executat la Tipografia Filaret
B
77/13.08.2008
COPERT COPERT COPERT COPERT COPERT A I> Nava-[coal\ „MirceA I> Nava-[coal\ „MirceA I> Nava-[coal\ „MirceA I> Nava-[coal\ „MirceA I> Nava-[coal\ „Mirce”, simbolul Marinei Militare Rom=ne, a legat deseori ]\rmurile rom=ne[ti ”, simbolul Marinei Militare Rom=ne, a legat deseori ]\rmurile rom=ne[ti ”, simbolul Marinei Militare Rom=ne, a legat deseori ]\rmurile rom=ne[ti ”, simbolul Marinei Militare Rom=ne, a legat deseori ]\rmurile rom=ne[ti ”, simbolul Marinei Militare Rom=ne, a legat deseori ]\rmurile rom=ne[ti cu cele elene cu cele elene cu cele elene cu cele elene cu cele elene COPERT COPERT COPERT COPERT COPERT A IV> T A IV> T A IV> T A IV> T A IV> T ransferurile [i bazele de opera]ii ale Escadrilei 534 elene ;n campania alia]ilor din sudul ransferurile [i bazele de opera]ii ale Escadrilei 534 elene ;n campania alia]ilor din sudul ransferurile [i bazele de opera]ii ale Escadrilei 534 elene ;n campania alia]ilor din sudul ransferurile [i bazele de opera]ii ale Escadrilei 534 elene ;n campania alia]ilor din sudul ransferurile [i bazele de opera]ii ale Escadrilei 534 elene ;n campania alia]ilor din sudul Rusiei (1919), ;n campania din Asia Mic\ (iulie 1919-august 1922) [i pe frontul de pe r=ul Evros. S\geata Rusiei (1919), ;n campania din Asia Mic\ (iulie 1919-august 1922) [i pe frontul de pe r=ul Evros. S\geata Rusiei (1919), ;n campania din Asia Mic\ (iulie 1919-august 1922) [i pe frontul de pe r=ul Evros. S\geata Rusiei (1919), ;n campania din Asia Mic\ (iulie 1919-august 1922) [i pe frontul de pe r=ul Evros. S\geata Rusiei (1919), ;n campania din Asia Mic\ (iulie 1919-august 1922) [i pe frontul de pe r=ul Evros. S\geata ro[ie indic\ traiectul de zbor al aparatului Spad XIII ;n prima misiune a Escadrilei 534 pentru transportarea ro[ie indic\ traiectul de zbor al aparatului Spad XIII ;n prima misiune a Escadrilei 534 pentru transportarea ro[ie indic\ traiectul de zbor al aparatului Spad XIII ;n prima misiune a Escadrilei 534 pentru transportarea ro[ie indic\ traiectul de zbor al aparatului Spad XIII ;n prima misiune a Escadrilei 534 pentru transportarea ro[ie indic\ traiectul de zbor al aparatului Spad XIII ;n prima misiune a Escadrilei 534 pentru transportarea avionului francez de la Odessa la Br\ila avionului francez de la Odessa la Br\ila avionului francez de la Odessa la Br\ila avionului francez de la Odessa la Br\ila avionului francez de la Odessa la Br\ila 
Preface –
Major-General (Ret) Dr. MIHAIL E. IONESCU 
,
Director of the Institute for Political Studies of Defense and Military Histor 
 y................................................................................................................................. 1Preface –
Lieutenant-General NICHOLAS MASTRANDONIS 
,
President of the Hellenic Commission onMilitary History.......................................................................................................................................................
3 The Black Sea and the Beginnings of Hellenic Geopolitics –
Dr. PANAGIOTIS FOURAKIS,
 
Historian and Coll- aborator of the Hellenic Commission on Military History....................................................................................
4Greek Cities in the North-Western Pontus –
Dr. SERGIU IOSIPESCU 
,
Senior Researcher of the Institute for Political Studies of Defense and Military History; RALUCA IOSIPESCU, Scientific Researcher of the National Institute of Historical Monuments 
......................................................................................................... 7 The Greeks of the Euxine (Black Sea) in the Ancient and the Middle Ages –
Dr. NICHOLAOS SOL.DEPASTAS, Historian-Archaeologist, Scientific Collaborator and Ex Member of the HCMH/HNDGS, Director of the 3 
rd 
Office AHD/HAGS....................................................................................................................................
17 The Byzantine Expansion in the Black Sea Area –
Dr. ALEXANDRU MADGEARU, Senior Researcher of the Institute for Political Studies of Defense and Military History............................................................................
23Romanians and Greeks in the XVII
th
Century –
Dr. MIRCEA SOREANU, Senior Researcher of the Institute for Political Studies of Defense and Military History...........................................................................................
34 The French-German Antagonism in the Balkans before World War I. Finance and Armaments. The Case of Romania and Greece
– Professor Dr. IOANNIS ANTONOPOULOS,
 
 Associate Member of the Hellenic Commission on Military History.............................................................................................................................
40 Treaty of Bucharest. The Role of Romania in the End of Balkan War II –
Dr. EFPRAXIA S. PASCHALIDOU,Historian, Hellenic Commission on Military History............................................................................................
49 The 534 Hellenic Air Squadron in Southern Russia (1919) –
KAISAROU-PANTAZOPOULOU 
 
TRIANTA- FYLLIA 
,
Historian of the Hellenic Air Force History Museum, Member of the Hellenic Commission onMilitary History.......................................................................................................................................................
56Romania, Greece and the issues of the Black Sea (1919-1939) –
Dr. PETRE OTU, President of the Romanian Commission of Military History............................................................................................................
60Historical Development of the Legal Regime of the Straits and Access to the Black Sea (Euxeinos Pontos)
Rear Admiral Dr. STYLIANOS POLITIS 
,
Vice President of the Hellenic Commission on Military History...
69 The Participation of Romania and Greece at BSEC. Cooperation Theory and Practice in the Balkans
ŞERBAN CIOCULESCU, Scientific Researcher of the Institute for Political Studies of Defense and Military History.......................................................................................................................................................
79

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->