Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Monografi 40 Vite BNJVL

Monografi 40 Vite BNJVL

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:

More info:

Published by: Na ndiqni ne Facebook PUNIME SHKENCORE on Mar 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2013

pdf

text

original

 
МОNOGRAFI
40 vite
në shërbim tëkomunave
VITE
 
 40 vite BJNVL
 
Botues:
Titulli: BNJVL Monograf – 40 vite në shërbim të komunave
Për botuesin:
Dushica Perishiq, Drejtor ekzekutiv
Adresa e botuesit:
BNJVL, rr. ,,Zhenevska” pa nr.F.P. 32100 Shkup, Republika e MaqedonisëTel: 02/3099033; aks 02/3061994e-mail: contact@zels.org.mkwww.zels.org.mk
Përgatiti:
 Ivana Serafmova,Vesna Arsovska Dinkovska
Përkthyen:
Arta Kiki, BNJVLCES Qendra për trajnim
Tirazhi:
50 kopje
Numri i faqeve:
54
Formati:
C5 Landscape
Dizajni:
Brigada dizajn Skopje
CIP - Каталогизација во публикацијаНационална и универзитетска библиотека "Св. КлиментОхридски", Скопје352.075.7(497.7)"1972/2012"BNJVL monografi :
40 vite në shërbim të komunave
 / [p
ë
rgatitiIvana Serafimova, Vesna Arsovska-Dinkovska ; p
ë
rkthyen Arta Kiki]. -Shkup : Bashk
ë
sia e nj
ë
sive t
ë
vet
ë
qeverisjes lokale t
ë
Republik
ë
s s
ë
Maqedonis
ë
- BNJVL, 2012. - 54 стр. ; 22x23 смПревод на делото: Монографија ЗЕЛС : 40 години во служба соопштините / подготвиле Ивана Серафимова, Весна Арсовска-ДинковскаISBN 978-9989-186-68-41. Serafimova, Ivana [уредник] 2. Arsovska-Dinkovska, Vesna[уредник] 3. Kiki, Arta [преведувач]а) Заедница на единиците на локалната самоуправа на РепубликаМакедонија - 1972-2012COBISS.MK-ID 91187210
 
PARATHËNIE
Parathënie 5Hyrje 7Krijimi i një platforme të fuqishme dhe bashkëpunimii gjërë i komunave Maqedoni 11Riorganizimi i parë dhe i dytë i BNJVL-së 15Zyra ekzekutive e BNJVL-së 21
Planifkimi dhe programi i aktiviteteve 22
Shërbime 27
Përaqësimi dhe lobimi 27Inormimi 29Ndërtimi i kapaciteteve komunave 31Panairi i Komunave BNJVL-EKSPO 33E- shërbime 34Bashkëpunimi ndërkombëtar 35Rezime 40
Thanë për BNJVL 40
Koce Trajanovski, kryetar i BNJVL-së dhe Kryetar iQytetit Shkupit 40Zoran Damjanovski, nënkryetar i BNJVL- së dhe Kryetari komunës Kumanovës 42Izet Mexhiti, nënkryetar i BNJVL-së dhe Kryetar i komunës së Çairit 44Ljupço Kojçinoski, Kryetar i komunës Debërcës 45Sllavko Velevski, Kryetar i komunës Mogilla 45Hazbi Idrizi, Kryetar i komunës Bogovinës 46Nevzat Bejta, Ministër i Vetëqeverisjes LokaleRepublikës Maqedonisë 47Metodi Petrovski, kryetar i BNJVL-së periudhën 1976-1978 48Nikolla Qurçiev, kryetar i BNJVL-së periudhën 1998-2000 48Goran Angelov, kryetar i BNJVL-së periudhën 2000-2005 49Andrej Petrov, kryetar i BNJVL, vitet 2005-2008 51Metodija Muratovski, sekretar i BNJVL 1987-1989 52Pllamen Georgievski, sekretar i përgjithsëm i BNJVL 53Branko Trajçevski, sekretar i përgjithshëm i BNJVL 53Aivo Orav, Ambasador i Bashkimit Evropian 54Poll D.Volers, Ambasador i SHBA-ve RM prej vitit 2012 55Tatjana Fon Shtajger Veber, she i zyrës së Agjensionit përbashkëpunim dhe zhvillim zvicëran (SDC) 55
Kryetari i BNJVL-së 57Drejtor ekzekutiv / Sekretari i Përgjithshëm 1972-2012 57
Akronome 58Dokumentacioni i shrytëzuar 58
 
Përmbajtje

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->