Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
e Drejta Nderkombtare Publike

e Drejta Nderkombtare Publike

Ratings: (0)|Views: 17 |Likes:

More info:

Published by: Na ndiqni ne Facebook PUNIME SHKENCORE on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
E DREJTAE DREJTA
NDËRKOMBËTARENDËRKOMBËTARE
PUBLIKEPUBLIKE
Burimet
Traktatet
Zakonet
Lindja e shteteve
Zhdukja e shteteve
Njohja e shteteve
Llojet e njohjes
Suksedimi
Llojet e shteteve
Përgjegjësia ndërkombëtare
Kufijtë shtetëror
Hapësira detare
 
 
1
E drejta ndërkombëtare publike 
Burimet e se drejtës
Klasifikimi:
Burimet themelore
(traktatet-konventat, zakonet ndërkombëtaredhe parimet e përgjithshme juridike)
Burimet ndihmese
(Jurisprudenca – praktika gjyqësore, dhe doktrina) dheRezolutat ndërkombëtare
Traktatet ndërkombëtare
Jane marreveshjet e lidhura mes dy ose me shume subjekteve te se drejtes nder. Elementqenesor per ekzistimin e traktatit eshte pajtimi i vullnetit te subjekteve i cili shprehet permsorganeve kompetente. TN mund te klasifikohen ne baze te disa kritereve:-sipas lendes (politike, ekonomike)-sipas objektivave (paqes, mrojtjes)-formes (me shkrim, me goje)-menyres se lidhjes (solemne, te thjeshta)-kohes sa do jene ne fuqi-hapesires gjeografike net e cilen shtrihen etj.Sipas veprimit te normave juridike TN ndahen ne:Traktate ligje-normavenese, jane burim i drejtperdrejte i se drn.Traktatet kontrata, marreveshje mes dy ose disa shteteve qe kane per object rregullimin e njeceshtje te caktuar mes atyre shteteve.
Zakonet ndërkombëtare
Dikur EDN ka qene perbere kryesisht nga rregulla zakonore. Qe nga mesi i shekullit XIXzakonet kane filluar te humbin rendesine, si pasoje e nxjerrjes te nje numri te madh tetraktateve ligje.Mirepo ZN kane ngele si burim me rendesi, sidomos per pjeset ku nuk eshte kryer kodifikimi.Sipas gjykates ndrk te drejtesise, gjykata duhet ti zbatoje zakonet ndrk si nje deshmi e njepraktike te pergjithshme e cila eshte pranuar si e drejte.Element qenesor per ekzistimin e zakonit jane: 1. Praktika e pergjithshme e shteteve2. Vetedija e subjekteve qe duke vepruar ne nje menyre te caktuar, veprojne ne pajtim merregullat zakonore.Parimet e pergjithshme juridike te pranuara nga kombet e qyteteruaraParaqesin rregullat qe jane zbatuar ne te drejten e brendshme te shtetit dhe jane parimefundamentale te drejtesise, te pranuara nga vetedija juridike e pergjithshme.Ketu hyjne:Parimi mbi ceshtjen e gjykuarParimi se askush nuk mund te perfitoje nga faji i vetParimi i ndalimit te keqperdorimit te se drejtesParimi i pergjegjesise qe lind nga aktet e paligjshme dhe rikthimi i asaj qe eshte fituar ngapasurimi i pabazeParimi se askush nuk mund te barte me shume te drejta se qe ka ne tjeterkendParimi Lex Speciales Derogat Generali (ligji i vecante derogon te pergjithshmin)Parimi Lex Posterior Derogat Legi Priori (ligji i ri e derogon ligjin e vjeter) etj…* Ne mungese te normave kontraktuese osae zakonore gjyqtaret mund t’i shfrytezojne parimete pergjithshme juridike si burim i pashterrshem.
 
 
2
Shteti
Autoret e se drejtes nderkombetare e perkufizojne shtetin si: “Institucion i krijuar nga njegrup, per realizimin e disa qellimeve, nga te cilat me rte rendesishme jane: ruajtja e se drejtesdhe rendit brenda kufijve dhe ruajtja e pavaresise se popullit ne marredhenie me popujt etjere” ose “Si bashkesi qe ne nje hapesire te caktuar vepron si organizate me e larte e rendit juridik e qenuk eshte e nenshtruar nga asnje organizate tjeter”.Konventa mbi te drejtat dhe detyrat e shteteve (Montevideo-1933) percakton se shteti sisubject i se drejtes nderkombetare duhet te kete:1. popullsine e perhershme2. territorin e caktuar3. qeverine4. aftesine per te hyre ne marredhenie me shtetet e tjera.
Lindja e shteteve
 EDN nuk merret me ceshtjen e paraqitjes se shtetit para se ai te jete paraqitur faktikisht. Kymoment merret si pikenisje e nje gjendjeje juridike. Nuk eshte me rendesi menyra e krijimit teshtetit, se a krijohet ne pajtim me rendin juridik nderkombetar apo te brendshem. Erendesishme eshte qe shteti i krijuar me akt juridik te ekzistoje me te vertete.Shteti mund te krijohet ne menyra te ndryshme. Ne literaturen e se drejtres nderkombetaredallohet krijimi i shtetit ne menyre:a. Origjinale- krijimi i shtetit ne territoret e pabanuara ose ku nuk ka patur shtet, ne te cilintransferohet popullsia.b. Derivative (te prejardhur)- shtetet mund te krijohen ne territorin e nje province ose regjioninga shteti te cilit i kane takuar me pare ose me ndarjen e nje shteti ne dy ose me shumeshtete te pavarura. Ndarja e tille behet me dhune (kryengritje) ose me marreveshje (nemenyre paqesore).*** Shtetet mund te krijohen edhe me bashkimin e dy ose me shume shteteve.**** Shtetet mund te krijohen edhe me nje akt juridik:1. Me ligj te brendshem2. Me traktat nderkombetar3. me vendim te ndonje organizate nderkombetare.***** Menyra me e shpeshte e krijimit te shteteve, sot lidhet edhe me luften per pavaresi tepopujve kolonialë.
Zhdukja e shteteve
 Si lindja poashtu edhe zhdukja e shteteve eshte ceshtje faktike e jo juridike. Shteti zhduket mehumbjen e cilitdo element (popullsise, territorit apo sovranitetit).Zhdukja e pushtetit shteteror ka qene me se shpeshti rezultat i pushtimit te territorit dhe inenshtrimit te plote te atij shteti. Shteti zhduket pqs aneksimi i tij eshte definitiv. Shtetizhduket edhe me ndarjen e territorit te tij nga shtetet tjera. Nje shtet mund te zhduket edheme bashkimin vullnetar te dy ose me shume shteteve. Zhdukja e shtetit qofte rezultat ianeksimit, i ndarjes, i inkorporimit apo i hyrjes ne ndonje bashkesi shtetesh, eshte ceshtjefaktike, por ka rendesi te madhe dhe shkaktonpasoja te shumellojshme juridike.
Njohja e shteteve
E drejta nderkombetare niset nga fakti se krijimi i shteteve te reja eshte ceshtje faktike e jo juridike, prandaj merret se shteti i ri me paraqitje behet subject i se drejtes nderkombetare.Ekzistojne dy teori lidhur me njohjen e shteteve:1. Teoria konstituive- niset nga qendrimi se shteti me faktin se eshte krijuar, ende nuk eshteantar i bashkesise nderkombetare. Pra, BN eshte ajo qe vendos se a do ta pranoje shtetin e rine rrethin e vet apo jo.2. Teoria declarative- shteti i ri automatikisht i fiton te drejtat qe i takojne subjekteve

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->