Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
007-haindava-vivaaha-paddati-01-28

007-haindava-vivaaha-paddati-01-28

Ratings: (0)|Views: 19 |Likes:
007-haindava-vivaaha-paddati-01-28
007-haindava-vivaaha-paddati-01-28

More info:

Published by: Anantatmakula Venkata Satya Aditya on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2013

pdf

text

original

 
 
ÿËÏžÁ©Áô¨ ©Ã©ÂÿÁ ¥ÁÏœÁë¥ÁŨ ¨Íþà ¥ÁÅŽê ©Ã«Á¦Á¥ÁŨþÁŃ ÿËÏžÁ©Á ©Ã©ÂÿÁ ¡ÁžÁãœÃ €þÁä 28 ¤Â¨ ¬§Ã¦Á¨÷ ÂúÉ¡Êå ¡Áë¦ÁœÁä¥ÃžÃ.¥ÉÅžÁýà ¤ÂÁϩëÁ¦Á ¬ÁÆúÃÁ1. ¬ÁÆúÃÁ2. ©ÁŸÁÆ©Á§ÁŨ ¨¯Á›¥ÁŨÅ3. ³ÂäœÁÁÏ, ª ¦Á ÂœÁë4. ©ÁŸÁÅ©Áô Χ ¡Áõü5. ¡Áë©Á§Á ¡ÁžÁãœ6. ¥ÁŸÁÅ¡Á§ÁÑ¥ÁÅ7. „œÁð§ÁØþÁ¥ÁÅ8. ¬Á¥¯Á›¥ÁÅ9. £Ï™Ã™Ã10. ¥Á ÂÏÁ®Áê ŸÂ§Á›¥ÁÅ11. œÁ¨Ï£Âë¨Å12. £ëÿÁé ÁëÏŸÃë
 
13. ¬Á¡Áà¡ÁžÃ14. ¡ÁëŸÂþÁ ÿÍ¥Á¥ÁŨÅ15. ¬ÁþÃäÁ¨Å16. ¨Âü ÿÍ¥Á¥ÁÅ17. ¡Áë©ÊªÁ ÿÍ¥Á¥ÁÅ.18. ©ÁŸÁÅ©ÁôþÁÁÅ ¬Á§ÂíŸÃ¡ÁœÁê¥ÁÅ.19. ³ÂᨱÂÁ¥ÁÅ.20. €§ÁÅÏŸÁœ žÁ§ÁîþÁ¥ÁÅ.21. ªÊ«Á ÿÍ¥Á¥ÁÅ22. ¬ÁžÁ¬Áê¥ÁÅ.23. þÂÁ £¨Ã24. žÁϙ™ÃÏ¡Áô25. ÁÅœÁÅÁÏýÅ26. ©ÁŸÁÆ©Á§ÁŨ ¡Á§Á¬Áå§Á €©Á¨ÍÁþÁ¥ÁÅ27. žÁÏ¡ÁœÃ œÂϣƨ¥ÁŨÅ, €¡ÁåÃÏœÁ¨Å.28. ¡Áë¥Á › ÁëÏŸÁ¥ÁŨłÏ „ÏžÃ.
 
 
ÿËÏžÁ©Á ©Ã©ÂÿÁ ¡ÁžÁœÃ §ÉÏ™Á©Á ¤ÂÁÏ
©ÁŸÁÆ©Á§ÁŨ ¨¯Á›¥ÁŨšÁ§Á¬Áå§Á¥ÁÅ ¡Êë¥Á±ÂœÁë¥ÁÁÅ žÂÏ¡ÁœÁê¥ÁÅþÁÅ, žÂþÄ¡Á¨£Ãâþà žÁÇ™Á¥ÁÅ þÁÅÏ™ÁÅþÁýÅ úʦÁÅýÁÅ ¥ÁþÁ†«ÁŨŠÌþÃä ©Ã©ÂÿÁ ©ÃŸÁŨþÁÅ, ÁýÅÛ£ÂýþÁň§Áå§ÁúÃþ§ÁÅ. ΧÁ©Á¡Áô§Á¬Áð§Á¥ËþÁ ¥ÁÏœÁë¡Áõ§ÁÁ¥ËþÁ©ÃŸÁŨþÁÅ, ÁýÅÛ£ÂýþÁÅ €§Á¥ÁÅúʬÁÅÌþéÁê©ÁÿÁ§ÃÏúÁÅý ‡ÏœÁ¦ÁÆ €¤Ã¨«Á›¦Á¥ÁÅ.©Ã©ÂÿÁ¥ÁÅþÁÅ ±Â›ÃÁëÿÁ›¥ÁÅ €þà ¡Ã¨ÅúÁÅúÁÅþÂä¥ÁÅ.©Ã©ÂÿÁ¥ÁÅþÁÏžÁÅ ©Á§ÁÅ™ÁÅ ©ÁŸÁÅ©Áô úʦ ¡ÁýÅÛÁÅþà €Ãä¬Á¥¡Á¥ÁÅþÁÁÅ œ¬ÁÅÌþà ©É®Ãò €úÁÖý ˆ™ÁÅ €™ÁÅÁŨÅþÁ™Ã¡ÃÏúà (¬Á¡Áà¡ÁžÃ) ¬ÁŽê¥ÁÅþÁÅ ¬Ãá§Á¡Á§ÁúÁÅþÁÅ.©Ã©ÂÿÁ¥ÁÅþÁÁÅ €ÏœÁÁÅþÁÅ ƒ ¬Á¡Áà¡ÁžÃñÂëŸÂþÁê¥ÃúÁÅÖúÁÅþÂä§ÁÅ.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->