Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Circulara_421244_21062011

Circulara_421244_21062011

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by VIOLETA
circulara
circulara

More info:

Published by: VIOLETA on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2014

pdf

text

original

 
 
Nr. 421244/21.06.2011
 
ă
treDirec 
ţ 
ia general 
ă
a finan
ţ 
elor publice
 
a jude
ţ 
ului .......................
Dup
ă
cum cunoa
ş
te
ţ
i în data de 24 mai 2011 a intrat în vigoareOrdinul ministrului finan
ţ
elor publice nr. 1984/11.05.2011 privind stabilireacriteriilor pentru condi
ţ
ionarea înregistr 
ă
rii în scopuri de TVA.Potrivit prevederilor art. 3 lit.a) din ordinul sus men
ţ
ionat nu pot fi înregistrate în scopuri de TVA persoanele care se afl
ă
în situa
ţ
ia prev
ă
zut
ă
 la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, respectiv în situa
ţ
ia de a nudesf 
ăş
ura la sediul social sau la sediile secundare activit
ăţ
i economice.Preciz
ă
m c
ă
din informa
ţ
iile primite de la ONRC a rezultat faptul c
ă
 “declara
ţ
ia pe propria r 
ă
spundere din care rezult
ă
c
ă
persoana juridic
ă
nudesf 
ăş
oar 
ă
, la sediul social sau la sediile secundare, activit
ăţ
ile declarate”,prev
ă
zut
ă
la art. 15 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 359/2004, presupune“înmatriculare f 
ă
ă
activitate”.Prin urmare, la momentul elabor 
ă
rii ordinului mai sus men
ţ
ionat, cânda fost instituit criteriul eliminatoriu de la art. 3 lit.a) nu s-a avut în vederesitua
ţ
ia în care persoana care solicit
ă
înregistrarea în scopuri de TVAdesf 
ăş
oar 
ă
efectiv activitatea economic
ă
la sediul beneficiarului. În acest sens, men
ţ
ion
ă
m
ş
i prevederile pct. 1 din Normelemetodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codulfiscal, aprobate prin Hot
ă
rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific
ă
rileulterioare, potrivit c
ă
rora sediul activit
ăţ
ii economice este locul unde suntadoptate deciziile esen
ţ
iale privind managementul persoanei impozabile
ş
iunde sunt exercitate func
ţ
iile administra
ţ
iei sale centrale. Pentru a stabililocul unde o persoan
ă
impozabil
ă
î 
ş
i are stabilit sediul activit
ăţ
ii saleeconomice este necesar s
ă
se aib
ă
în vedere o serie de factori, cum ar fi, încazul persoanelor juridice,
sediul înregistrat al acestora
, locul unde sedesf 
ăş
oar 
ă
administra
ţ
ia central
ă
, locul unde se întrunesc directorii
ş
i locul,de regul
ă
acela
ş
i, unde se stabile
ş
te politica general
ă
a companiei. Deasemenea, mai pot fi avu
ţ
i în vedere
ş
i al
ţ
i factori, cum ar fi locul undedomiciliaz
ă
principalii directori, locul unde se întrunesc adun
ă
rile generale,locul unde sunt stocate documentele administrative
ş
i contabile, precum
ş
ilocul unde tranzac
ţ
iile financiare
ş
i în special cele bancare sunt realizate înprincipal. Faptul c
ă
locul de la care sunt realizate efectiv activit
ăţ
ile depersoana impozabil
ă
nu este situat într-un stat membru nu exclude
Direc
ţ
ia general
ă
legisla
ţ
ie Cod fiscalDirec
ţ
ia de legisla
ţ
ie în domeniul TVA
MINISTERUL FINAN
Ţ
ELOR PUBLICE

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->