Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Het derde Tannaïten-geslacht, derde en laatste stukje. Patriarchaat van R. Simon lll. R. Meïr, en R. Simon ben Jochai.

Het derde Tannaïten-geslacht, derde en laatste stukje. Patriarchaat van R. Simon lll. R. Meïr, en R. Simon ben Jochai.

Ratings: (0)|Views: 48|Likes:
Published by Yaakov Siepman
voorgeschiedenis in aanloop naar de geschiedenis van de Joden in Polen en Rusland
voorgeschiedenis in aanloop naar de geschiedenis van de Joden in Polen en Rusland

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Yaakov Siepman on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
De geschiedenis leert ons,dat we nooit iets geleerd hebbenvan de geschiedenis!!
Het derde Tannaïten geslacht (138-164).derde StukjePatriarchaat van R. Simon lll. R. Meïr,en R. Simon ben Jochai.
Het fel geteisterde Judea kreeg eindelijk enige verademing door de dood vanHadrianus, die zolang met onmenselijke wreedheid geregeerd had. Zijnopvolger Titus Antoninusbijgenaamd Pius (de vrome), was veelzachtmoediger en menselijker, zodat men van hem een mindere wredebehandeling verwachte. En inderdaad ontving men weldra het goede berichtdat de keizer de bloedige decreten van zijn voorganger ten opzichte van deJoden had opgegeven. Een nieuwe geest bezielde het Joodse volk. Diversen,die, om het moordend staal te ontkomen, in het buitenland een toevluchtsoordhadden gezocht, keerden thans met vol goede moed en hoop naar hetvaderland terug. Onder anderen keerden ook zeven leerlingen vanR. Akiva die in ballingschap waren weer terug en vestigden zich in Judea.De namen van deze leerlingen waren: R. Meïr, R. Juda bar Ilaï, R. José benChalafta, R. Jochanan uit Alexandrië, R. Simon ben Jochai, R. Eläzar benSammua en R. Nechemja.De meeste verkeerden terug in slechte omstandigheden; maar bij hunaankomst in Uscha (1) werden zij door de bewoners met open armenontvangen en van al het nodige voorzien. Hun eerste zorg was nu, om detradities, die onder de bloedige regering van Hydrianus in vergetelheid warengeraakt, weer op te rakelen en vast te stellen. Zo had zich weer een nieuweSynhedrion gevormd, en was het Jodendom weer het gevaar van oplossing enontbinding te boven gekomen.(1)
Zoals eerder beschreven was na de dood van R. Gamliël werd de zetel van het Synhedrion van Javne naar Uscha verplaatst.
 
De opengevallen betrekking van patriarch werd aan R. Simon, de enigovergebleven zoon van R. Gamliël overgedragen. Evenals zijn vader handhaafde hij met waardigheid en gezag wat aan het patriarchaat verbondenwas (1).Ontegenzeggelijk was R. Meïr die de waardigheid van Chagam (geleerde) inhet Synhedrion beklede. Hij is de hoofdfiguur van dit tijdvak. Hij was afkomstiguit Klein Azië, en hete eigenlijk Moise (Mozes?), terwijl Meïr ( delichtgevende) een overdrachtelijke benaming was. Hij was gehuwd metBerurja de geleerde dochter van R. Chanina ben Teradjon. Zijn middel vanbestaan vond hij in het schoonschrijven en het kopiëren van het HeiligeSchrift.Zijn wekelijkse inkomen bestede hij aan zijn gezin en deels ter ondersteuningvan armlastige ambtgenoten. Als meest geliefde leerling van R. Akiva was hij reeds op zeer jonge leeftijdgepromoveerd. Maar door zijn jonge leeftijd werd hij miskend, eenomstandigheid die hem niet bepaald gelukkig maakte (2).Maar het duurde niet lang of hij verwierf een algemene achting engenegenheid wegens zijn grote geleerdheid en goed karakter. Om zijn kennisen geleerdheid te verrijken, zocht hij zelfs omgang met de afvallige Acher, diedoor iedereen veracht en afgewezen werd. Ook schijnt het dat hij eenvertrouwelijke omgang had metNumeniusde eerste niet Joodse wijsgeer, diehet Jodendom uit de Joodse literatuur en schriften vanPhiloleerde kennen.In zijn studie van de Halachische traditie volgde R. Meïr het voetspoor van zijnleraar Akiva. Meïr deed niets onder de scherpzinnigheid van Akiva. Hijvoltooide ook Akiva’s Misjna-verzameling, waarover ik eerder geschreven heb.Zijn boeiende voordracht bezorgde hem een groot aantal leerlingen, waarvanSymmachus, als voornaamste en scherpzinnigste genoemd mag worden.Van zijn overige leerlingen is niets bekend.Naast R. Meïr verdient R. Simon ben Jochaï van Galilea genoemd te worden.wat betreft zijn jeugd is niets bekend. Op oudere leeftijd haalde hij door zijnhartgrondige afkeer van alles wat Romeins is, de haat van de Romeinseambtenaren op zijn hals. Hij was later dan ook genoodzaakt om te vluchten enhij verborg zich in een spelonk, in de nabijheid van een dorp genaamdCharuba. Daar bracht hij dertien zware jaren door, het taste zijn gezondheidaan (3).
(1)Zijn zinspreuk was (Spreuk. der Vad. 1, 18) “ De wereld rust op driesteunpilaren; op waarheid, recht en vrede “.(2)Zijn zinspreuk was (Spreuk. der Vad. 4, 27) “ zie niet naar het wijnvat,maar naar zijn inhoud. Menig nieuwe kruik bevat oude wijn; maar er zijnook oude kruiken, die niet eens een jonge wijn bevatten “.
 
(3)
Men zegt dat hij gedurende zijn verblijf in de spelonk, zijn bekende boek “Zohar “ geschreven heeft. 
Op het laatst besloot hij zijn hol te verlaten en waagde erop dat hij niet gevatzou worden. Tot zijn vreugde vernam hij, dat er tussentijds een gunstigeomkeer had plaats gehad, en men hem niet meer vervolgde. Als wetgeleerdeonderscheidde hij zich door een eigenzinnige richting, van gezond verstand engetuigde van een helder hoofd. Onder anderen stelde hij onderzoek naar degrondbeginselen van de Bijbelse wetten en meende daardoor, dat men voor de gevallen, waarop een wet moest worden toegepast, niet de letterlijkebetekenis van de wet, maar wel haar vermoedelijke grondbeginsel alsmaatstaf moest nemen. Op die wijze wilde hij, met het oog op letterlijke zinvan de wet, de gevallen van toepassing beperkt of uitgebreid zien, al naar gelang de onderstelde wet vereiste (1).
(1)
 
Een paar voorbeelden tot opheldering. Wanneer de wet verbiedt (Deut 24, 17) het kleed van een weduwe tot onderpand te nemen, dan ligt hierachter het gebod, om medelijden met de armoede te hebben, zodat de wet op een rijke weduwe niet toegepast hoeft te worden. wanneer dewet (Deut. 7, 3) het verzwageren met de zeven Kenaänietische volkenverbiedt, dan moet die wet op alle heidense volken worden toegepast,want het grondbeginsel van de wet is, vrees voor verleiding tot afvalligheid van het Jodendom.
Een niet minder belangrijk persoon in deze Tannaïtenkring is een andereleerling van R. Akiva namelijk, R. José ben Chalafta uit Sepphoris. Hij isbekend geworden door de vervaardiging van een Joodse kroniek genaamd;Seder Olam( ) van de schepping der wereld tot de Bar Kochbaopstand.Verder moet genoemd worden R. Nathan, een Babyloniër, die wellicht,wegens zijn buitengewone kennis van het Joodse recht, daarom metwaardigheid van Ab beth-din in het Synhedrion bekleed werd.Over het algemeen was het derde Tannaïten-geslacht niet zo rijk aan grotemannen als de voorgaande: dit moet echter gezocht worden in deomstandigheid van de Bar Kochba oorlog, en daarna door de despotischeregering van Hadrianus.Intussen had het Babylonische Jodendom gedurende de hopeloze toestandvan Judea onder Hadrianus een eigen middelpunt gevonden in eenSynhedrion, dat door R. Chanina, een neef van R. Jusua te Nehar-Pakor wasgesticht. Zoals we eerder hebben gelezen, hadden steeds de uitspraken enbeslissingen van het Judeïsche Synhedrion als maatstaf golden voor hetGodsdienstig leven van alle Joden zowel binnen als buiten Judea. Maar tengevolge van Hadrianus strenge edicten daardoor het Synhedrion in Judeawas opgeheven, was een Babylonische Synhedrion onder leiding van R.Chanina meer als welkom. Zij hechte er dezelfde waarde en betekenis aan,

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Yaakov Siepman liked this
Yaakov Siepman liked this
Yaakov Siepman liked this
Yaakov Siepman liked this
Yaakov Siepman liked this
Yaakov Siepman liked this
Yaakov Siepman liked this
Yaakov Siepman liked this
Yaakov Siepman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->