Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NHƯNG BAI HỌC LIÊN QUAN ĐÊN ĐƯC TIN

NHƯNG BAI HỌC LIÊN QUAN ĐÊN ĐƯC TIN

Ratings: (0)|Views: 216 |Likes:
Published by chanlyislam

More info:

Published by: chanlyislam on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2014

pdf

text

original

 
Chanlyislam 1
NH
Ữ 
NG BÀI H
ỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỨ 
C TIN IMAN
(1)
 
   :
 Nhân danh Allah, Đấ
ng
t M
ực Độ
 
Lượng, Đấ
ng
t M
c Khoan Dung.Alhamdulillah, xin muôn vàn t
 
ơn Allah Đấ
ng B
o H
c
ủa nhóm người ngoan đạ
o, vàch
ng có thù h
n ngo
i tr 
 
đố
i v
ới nhóm ngườ 
i b
t tuân. C
u xin Allah bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad c
a chúng ta, cho dòng dõi c
ủa Ngườ 
i cùng cho t
t c
  b
ng h
u c
ủa Ngườ 
i, Amma ba'd:
 
Bài h
ọc đầ
u tiên
:
Ni
m tin vào các vì sao, các tinh tú trên tr
ờ 
i và nh
ữ 
ngv
t th
ể 
khác
 
Vi
ệc tin tưở 
ng bói toán v
các vì sao, các ng
 
hành, ngày tháng, đị
a danh linh
thiêng đề
u là nh
ng ni
m tin suy
đoán bậ
y b
c
a nh
ng
 
lườ 
ng g
ạt đế
n nh
ng
ngườ 
i nh
d
 
(không đứ
c tin), ngo
i tr 
khi nào có nh
ng b
ng ch
ng qua nh
ng giáo
đã
xác minh.
Đây
là trò l
a b
 p c
a nh
ng nhà bói toán, nhà tiên tri, th
y bùa, th
y
tướ 
ng s
, nh
ững tín đồ
 
Đa Thầ
n và nh
ng ai
suy đoán tương tự
 
như họ
. N
ế
u ai khôngcó ki
ế
n th
c b
ích, không ni
ềm tin đúng thự
c thì d
b
chúng quy
ế
n r 
, d
d
ph
i tin
tưở 
ng nh
ững điề
u b
y b
mà chúng thêu d
t ra.Ch
c ch
n m
t ni
m tin tr 
ng r 
ng s
luôn s
n sàng ch
 p nh
n t
t c
mà không phân bi
ệt đúng sai, ngoạ
i tr 
nh
ng
ai đượ 
c Allah
thương xót
. N
ếu ai đó hiểu đượ 
cki
ế
n th
ức đúng thự
c v
Islam
qua Qur’an và Sunnah củ
a Nabi
i lan truy
n r 
ng rãi
đế
n m
t c
ộng đồ
ng, m
t qu
c gia, m
t dân t
c
để
 
hướ 
ng d
n m
ọi người đế
n v
ớ 
i chânlý thì
t s
d
 p t
ắt đượ 
c ng
n l
a c
ủa lũ Shaytaan kia. Lúc đó chúng sẽ
t
 
độ
ng rút lui
mà tìm đế
n ch
nào
không có giáo lý đúng thậ
t v
Islam mà ti
ế
 p t
c th
ng tr 
.
ở 
 th
ời đại nào, nơi nào nếu dân trí tín đồ
mù lòa v
ới giáo lý đúng thậ
t v
Islam thì nh
ngni
m tin b
y b
t
ại đó
s
phát tri
n r 
t m
nh m
, h
s
ẵn sàng làm trái ngượ 
c v
ớ 
i giáo lýc
a Allah.
(
1
) Trích t
 
Majmu’ Fataawa và Maqalat Mutanawwi
-
a’h (8/120 – 
143)
 
Chanlyislam 2
v
y c
ộng đồ
ng Islam r 
t c
n thi
ế
t tìm hi
u
đế
n ki
ế
n th
ức Islam đúng thự
c,ki
ế
n th
c v
Allah, v
tôn giáo, v
Sunnah c
a Nabi
... Ni
m tin vào các vì sao, vào ng
hành và nh
ững gì tương tự
 
đượ 
c chia làmnhi
u lo
i
như:
 
 
Đạ
i t
i Shirk:
Theo gi
ới U’lama đồ
ng cho r 
ằng ai tin tưở 
ng
ng chòm sao(g
m 12 ngôi sao), các ng
hành, m
t tr 
ờ 
i, m
ặt trăng hoặ
c m
ột người nào đó trong
thiên h
có quy
ền năng hoán chuyể
n v
tr 
ho
c qu
n lý m
t s
vi
c trong v
tr 
ụ. Đây
là ni
m tin xóa s
ạch đứ
c tin c
a m
ột ngườ 
i Muslim, m
ột đạ
i t
i nguy hi
m nh
t, b
ở 
ich
có Allah m
ới là Đấ
ng Chúa T
toàn v
tr 
, trong tay Ngài quy
n cai qu
n m
i vi
cvà hoán chuy
n m
i v
t theo ý Ngài mu
ốn, không có Đấ
ng T
o Hóa nào khác ngoài Ngài, b
ở 
i Allah
đã
 phán:
﴿
            
:
Qu
th
ật, Thượng Đế
c
ủa các ngươi là Allah Đấng đã tạ
o hóa các t
ng tr
ờ 
i
trái đất trong sáu ngày, sau đó Ngài ngự 
tr
 
trên ngai vương. Ngài thay đổ
i ngày
đêm mộ
t cách nhanh chóng, m
t tr
ờ 
i, m
ặt trăng và
các vì tinh tú (t
t c
ả) đề
uph
c m
nh Ngài. Th
t tuy
t di
ệu thay Ngài, Ngài đã tạ
o hóa r
i ch
huy t
t c
!Th
ật phúc thay Allah, Thượng Đế
c
ủa vũ trụ
và muôn loài.
Al-
A'raaf: 54 (chương
7).Allah phán
ở 
 
chương Yunus rằ
ng:
﴿
    
:3
Qu
th
ật, Thượ 
ng
Đế
c
ủa các ngươi là Đấng đã tạ
o hóa ra các t
ng tr
ờ 
i và trái
đấ
t trong vòng sáu ngày, r
i Ngài ng
ự 
tr
 
trên ngai vương cao nhất, Ngài điề
uhành t
t c
v
n v
t và l
ờ 
i bi
n minh ch
 
đượ 
c th
ốt ra sau khi đượ 
c l
ệnh Ngài. Đấ
y
chính là Allah, Ngài là Thượng Đế
c
ủa các ngươi, hãy tôn thờ 
Ngài. Ch
ng l
các
ngươi không biết suy nghĩ.
 
Yunus: 3 (chương 10).
 Câu kinh trên m
t m
c kh
ẳng đị
nh
ng duy ch
 
Allah Đấ
ng T
i Cao m
ớ 
i toàn quy
ền điề
u hành, qu
n lý, th
ng tr 
toàn v
tr 
, không có m
t Thiên Th
n nào, S
 gi
nào
hay người ngoan đạ
o nào chia s
quy
ền điề
u hành này v
ớ 
i Ngài. Cho nên, ai
 
Chanlyislam 3
dám kh
ăng
kh
ăng
cho r 
ằng có ai đó quả
n lý cùng v
ớ 
i Allah thì y là k 
ph
nh
ận đứ
c tinv
Islam (Kafir).
Allah là Đấ
ng duy nh
ất, Ngài là Đấ
ng T
ạo Hóa, Đấ
ng Ban B
, Ngài toàn quy
nth
ng tr 
, không chia s
quy
n th
ng tr 
 
đó vớ 
i m
t ai, Ngài mu
n sao thì
đó là
ý c
a Ngài, Ngài s
ở 
h
ữu các Đạ
i Danh s
ch s
và cao quí trong s
hoàn m
tuy
ệt đố
i, b
ở 
i
 Ngài đã
 phán:
﴿
 
:-
(H
ỡ 
i Muhammad) hãy nói (v
ớ 
i nh
ững người Do Thái, ngườ 
i Thiên Chúa Giáo vành
ữ 
ng k 
th
ờ 
 
đa thần): Ngài là Allah, Đấ
ng duy nh
ất, Allah là Đấ
ng t
ự 
h
ữu, Đấ
ng
độ
c l
p mà t
t c
(v
n v
t) ph
i nh
ờ 
v
ả, Ngài không sinh đẻ
 
ra ai và cũng không
do ai sinh ra, và không m
t ai (hay v
t gì) có th
so sánh v
ới Ngài đặ
ng.
Al-
Ikhlaas (chươ 
ng 112).Allah phán
ở 
 
chương Al
-Baqarah (2):
﴿
      
:
Và Thượ 
ng Ð
ế
c
ủa các ngươi là một Thượ 
ng Ð
ế
duy nh
ất, Không có Thượ 
ng Ð
ế
 nào khác, duy ch
có Ngài (Allah), Ð
ng r
t m
ự 
c nhân t
ừ 
, r
t m
ự 
c Khoan dung.
 
Al-
Baqarah: 163 (chương 2)
,Và Ngài phán
ở 
 
chương khác:
 
﴿
  
:
Không m
t có cái gì gi
ng Ngài c
. Trong khi Ngài là Ð
ng H
ng Nghe, Ð
ngH
ng Th
y.
Al-
Shura: 11 (chương 42).
 
Bài h
c th
ứ 
hai
:
L
m l
c cho nh
ững ai tin tưở 
ng vào chòm sao và ng
 hành.
 Nh
ng ai tin r 
ng có m
ột vài vì sao có tác độ
ng m
ạnh đế
n vòng luân chuy
n tr 
ờ 
i
đấ
t ho
c m
t tr 
ờ 
i hay m
ặt trăng có quyền điề
u hành v
tr 
, r 
i suy lu
n r 
ng Allah cho phép chúng có quy
ền thay đổ
i th
ế
này, th
ế
này... t
t c
nh
ng
đ
i
u
đó
là ni
m tin c
as
vi
n vong.
Tương tự
, nh
ững ngườ 
i tôn th
ờ 
m
 – 
tôn th
ờ 
các b
c hi
n nhân
 – 
tôn th
ờ 
 nh
ng
người sùng đạ
o
 – 
tôn th
ờ 
nh
ng b
ụt tượ 
ng
h
cho r 
ng Allah ban quy
n cho

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->